навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД-16-317 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

В сила от 01.04.2013 г.
Издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма

Обн. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. редът за издаване на удостоверения и вписване в регистъра по чл. 20а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) на лицата, които извършват дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници:
а) с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии;
б) с обща инсталирана мощност до 200 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности, присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии;
2. редът за извършване на проверки по чл. 20г, ал. 1 и 2 ЗЕВИ на лицата по т. 1.

Чл. 2. (1) В регистъра по чл. 20а ЗЕВИ се вписват и се издава удостоверение за вписването на лица, които отговарят на изискванията на чл. 20б, ал. 1 ЗЕВИ.
(2) В регистъра по чл. 20а ЗЕВИ служебно се вписват и заличават лицата по чл. 12.


Чл. 3. (1) За получаване на удостоверения и вписване в регистъра по чл. 20а ЗЕВИ лицата подават писмено заявление до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в което посочват:
1. наименованието, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на лицето;
2. единния идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или съответните данни за идентификация на търговеца съобразно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
3. дейностите по чл. 20а ЗЕВИ, които лицето желае да извършва.
(2) В заявлението си лицата посочват адресите на клоновете, поделенията и офисите си извън населеното място по адреса на управление на търговеца, ако имат такива.


Чл. 4. Към заявлението по чл. 3, ал. 1 се прилагат:
1. списък на персонала по чл. 20б, ал. 1, т. 2 ЗЕВИ;
2. документите по чл. 20б, ал. 4, т. 2 и 3 ЗЕВИ;
3. документ, удостоверяващ качеството търговец съобразно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато лицето е такъв търговец;
4. копие от документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 50 от 1999 г.).


Чл. 5. (1) В срок от четиринадесет дни от датата на получаване на заявлението по чл. 3, ал. 1 комисия, определена със заповед на главния директор на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН") на ДАМТН, проверява представените от заявителя документи.
(2) В срока по ал. 1 комисията може да провери на място наличието на изискванията по чл. 20б, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕВИ, като за датата на проверката главният директор на ГД "ИДТН" писмено уведомява заявителя най-малко 5 дни преди извършването й.
(3) Когато заявлението не съдържа информацията по чл. 3, ал. 1, се прилага чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като уведомлението се извършва от главния директор на ГД "ИДТН".
(4) Когато при проверката по ал. 1 се установи несъответствие с някое от изискванията на чл. 20б, ал. 1 ЗЕВИ или към заявлението не е приложен някой от документите по чл. 4, главният директор на ГД "ИДТН" писмено уведомява заявителя за това и му дава срок не по-дълъг от десет дни от получаването на уведомлението за отстраняване на несъответствията. Указанията за отстраняване на несъответствията могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 АПК, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес.
(5) Комисията извършва проверка на допълнително представените документи в 7-дневен срок от представянето им. Ако заявителят не е представил някой от документите по чл. 4 и след предоставената му допълнителна възможност, се приема, че той не съответства на изискването, което се удостоверява посредством този документ.
(6) За резултатите от проверките по ал. 1, 2 и 5 се съставя протокол, който комисията представя на главния директор на ГД "ИДТН" в 5-дневен срок от приключването на последната проверка.


Чл. 6. Главният директор на ГД "ИДТН" в 5-дневен срок от получаването на протокола по чл. 5, ал. 6 прави мотивирано предложение до председателя на ДАМТН за вписване на лицето в регистъра по чл. 20а ЗЕВИ и за издаване на удостоверение за това или за отказ за вписване в регистъра.


Чл. 7. Председателят на ДАМТН в 3-дневен срок от получаване на предложението по чл. 6 вписва лицето в регистъра по чл.20а ЗЕВИ и му издава удостоверение, когато отговаря на изискванията на чл. 20б, ал. 1 ЗЕВИ, или отказва вписване в регистъра, когато не отговаря на някое от изискванията по чл. 20б, ал. 1 ЗЕВИ или заявлението не съдържа информацията по чл. 3, ал. 1 и тя не е била представена в срока по чл. 30, ал. 2 АПК, или лицето не е представило някой от документите по чл. 4 в срока по чл. 5, ал. 4.


Чл. 8. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 1, т. 1.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. данните по чл. 20б, ал. 8 ЗЕВИ;
2. номерът на удостоверението;
3. всички случаи по чл. 20б, ал. 9 ЗЕВИ на заличаване от регистъра и обезсилване на издаденото удостоверение на регистрираното лице;
4. наименованието и данни за идентификация на лицето и срок на действие на вписването - в случаите по чл. 12.
(3) Регистърът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на ДАМТН.


Чл. 9. (1) Веднъж на две години служители, определени от главния директор на ГД "ИДТН", проверяват вписаните в регистъра по чл. 20а ЗЕВИ лица за:
1. спазването на обхвата на издаденото удостоверение;
2. съответствието на лицето с изискванията на чл. 20б, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЕВИ;
3. наличието на застраховка по чл. 20б, ал. 1, т. 3 ЗЕВИ;
4. изпълнението на задълженията по чл. 20в, т. 1 - 3 ЗЕВИ.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват в срок до два дни, а датите на извършването им се съобщават най-малко 5 дни предварително на проверяваното лице.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват в офисите на проверяваните лица и на местата и обектите, на които лицето монтира, поддържа, ремонтира или преустройва или е монтирало, поддържало, ремонтирало или преустройвало съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
(4) За резултатите от проверките служителите съставят протокол, екземпляр от който се предоставя на проверяваното лице и на главния директор на ГД "ИДТН" в 5-дневен срок от приключване на проверката.
(5) Когато при проверките се установи, че проверяваните лица не спазват обхвата на издаденото им удостоверение или не изпълняват задълженията си по ЗЕВИ, служителите на ГД "ИДТН" могат да предпишат в протокола по предходната алинея мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок.
(6) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицето не отговаря на някое от изискванията по чл. 20б, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕВИ, главният директор на ГД "ИДТН" може да определи писмено срок за отстраняване на несъответствията, който не може да бъде по-дълъг от 30 дни.
(7) Ако лицето не отстрани несъответствията в определения съгласно ал. 6 срок, главният директор на ГД "ИДТН" писмено предлага на председателя на ДАМТН да заличи лицето от регистъра по чл. 20а ЗЕВИ и да обезсили издаденото му удостоверение.


Чл. 10. Проверките по чл. 20г, ал. 2 ЗЕВИ се извършват по реда на чл. 9.


Чл. 11. При системно неспазване на обхвата на издаденото удостоверение или неизпълнение на задълженията по ЗЕВИ въз основа на мотивирано предложение на главния директор на ГД "ИДТН" председателят на ДАМТН или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 12. (1) Дейностите по чл. 1, т. 1 могат да се извършват и от лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или установени в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като предоставят копие от документ, удостоверяващ правото им да извършват тази дейност съгласно законодателството на съответната държава, и удостоверение или друг документ от кредитна или застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността за причинени вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения.
(2) Документите по ал. 1 се подават до председателя на ДАМТН, придружени с превод на български език и със заявление, в което лицата посочват данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава, и адрес за кореспонденция в Република България.
(3) Лицата се вписват служебно в регистъра по чл. 20а ЗЕВИ, като действието на вписването им е съобразно срока на представените от тях документи.
(4) Лицата се заличават служебно от регистъра по чл. 20а ЗЕВИ с изтичането на срока на представените документи по ал. 1.
(5) За вписването и заличаването по ал. 3 и 4 лицата се уведомяват писмено от главния директор на ГД "ИДТН".

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 20д ЗЕВИ.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 април 2013 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума