Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
(2) Наредбата има за цел да защити здравето на хората от неблагоприятните ефекти на замърсяването на питейната вода, като регламентира изисквания към качеството и безопасността и.


Чл. 2. (1) Тази наредба не се прилага за:
1. натурални минерални води, определени като такива от компетентните държавни органи, съгласно действащите нормативни актове;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) води, които са лекарствен продукт по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
3. вода, чието качество не влияе нито пряко, нито косвено върху здравето на потребителите и която е предназначена само за технически цели в обществени и производствени обекти и няма техническа възможност за връзка с разпределителната система на питейната вода;
4. водата от индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако тя не се използва за търговска или социална дейност, с цел питейна употреба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Органите на Държавния здравен контрол (ДЗК) информират заинтересованото население във всички случаи по ал. 1, т. 4, като във възможно най-кратък срок дават необходимите препоръки за всички възможни мерки, които могат да се предприемат за недопускане на риск за здравето при ползване на водата, както и при наличие на потенциална опасност за човешкото здраве.

Раздел II.
Общи задължения


Чл. 3. (1) Водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода.
(2) По смисъла на наредбата питейната вода е безопасна и чиста, когато:
1. не съдържа микроорганизми, паразити, химически, радиоактивни и други вещества в брой или концентрация, които представляват потенциална опасност за здравето на човека;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) отговаря на минималните изисквания, определени в приложение № 1, таблици А и Б; и
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) са изпълнени изискванията на чл. 5-10 и чл. 13.
(3) Водоснабдителните организации предприемат всички необходими действия, за да не се допусне вторично влошаване на качеството на питейната вода при ремонт на водоснабдителни системи, режимно водоснабдяване и при пускане в експлоатация на нови водоизточници.
(4) С цел предпазване на водата за питейно-битови цели от замърсяване около питейните водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване задължително се създават санитарно-охранителни зони съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Изпълнението на изискванията на тази наредба не трябва да допуска пряко или косвено влошаване на съществуващото качество на питейната вода по показатели, които имат отношение към здравето, както и увеличаване замърсяването на природните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В населени места, селищни образувания за курортни нужди и курортни комплекси доставяне на вода за питейно-битови цели с цистерни се допуска по изключение и за ограничен период от време в случаи на бедствия и аварии, водещи до прекъсване на водоподаването или до силно влошаване качеството на питейната вода, както и при режимно водоснабдяване.
(2) При изпълнение на задълженията по ал. 1 водоснабдителните организации са длъжни да предприемат необходимите мерки доставяната с цистерни вода да отговаря на всички изисквания на наредбата и да не създава риск за здравето на потребителя.

Раздел III.
Изисквания към качеството на питейната вода


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Питейната вода трябва да отговаря на стойностите на показателите, определени в приложение № 1, таблици А, Б, В, Г.1 и Г.2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Стойностите на показателите от приложение № 1, таблици В, Г.1 и Г.2, служат за целите на мониторинга и за изпълнение на задълженията по чл. 10.


Чл. 6. (1) Стойностите на показателите по приложение № 1 трябва да бъдат спазени на следните места:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) за вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа - на мястото на изтичането и от крана при потребителя;
2. за вода, доставяна в цистерна - на мястото на изтичането и от цистерната;
3. за вода, предназначена за продажба в бутилки, кутии или други опаковки - на мястото на бутилиране или наливане на водата в кутии или други опаковки;
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) за вода в обекти за производство на храни - на местата, където тя се използва в производствения цикъл.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Задълженията на водоснабдителните организации по предходната алинея, чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 2 се считат за изпълнени, когато се докаже, че в резултат на състоянието на вътрешната разпределителна система и/или на поддръжката и е налице несъответствие между качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, и показателите по приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Собствениците и/или ползвателите на обекти с обществено предназначение, като детски и учебни заведения, лечебни заведения, заведения за обществено хранене и др., при които несъответствията с изискванията за качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, се дължат на вътрешната разпределителна система, са длъжни да предприемат необходимите мерки за привеждане качеството на питейната вода в съответствие с показателите по приложение № 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) В случаите по ал. 2, когато поради състоянието и/или поддръжката на вътрешната разпределителна система има риск качеството на водата по чл. 6, ал. 1, т. 1 да не съответства на показателите по приложение № 1:
1. водоснабдителните организации са длъжни да информират собствениците на имоти за възможните за предприемане мерки за отстраняване на несъответствията с цел намаляване или предотвратяване на риска;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) водоснабдителните организации въвеждат подходящ метод за обработка и технологии за пречистване на водата преди разпределението и във водопроводната мрежа с оглед промяна естеството или свойствата на водата и редуциране или отстраняване на риска от възникване на отклонения при потребителите;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) водоснабдителните организации по подходящ начин дават информация и съвети на засегнатите потребители за всички други допълнителни действия, които те трябва да предприемат, за да се постигне корекция на отклоненията при крайния потребител.

Раздел IV.
Мониторинг


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г. (*), изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването на мониторинг по показателите по приложение № 1, разпределени в група А и група Б съгласно приложение № 2, с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, отговарят на изискванията на наредбата, и по специално, че не превишават максималните и параметричните стойности, определени в съответствие с изискванията на приложение № 1, както и да се проследи ефективността на провежданата обработка и дезинфекция. Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват или възлагат на акредитирани лаборатории по БДС EN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" или други еквивалентни международно признати стандарти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)
(4) В случаите, когато дезинфекцията е етап на подготовката или разпределението на питейната вода, системно се извършва проверка на ефективността по остатъчния дезинфектант и микробиологичните показатели, съгласно приложение № 2, таблица А. Прилаганата схема за обработка на питейната вода трябва да свежда до минимум възможността от замърсяването и с вторични продукти на дезинфекцията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Минималната честота за вземане на проби и изпитване на показателите от група А и група Б се определя съгласно приложение № 2, таблица Б.1. За радиологичните показатели по приложение № 1, таблица Г.1 и Г.2 честотата на мониторинга се определя съгласно изискванията на приложение № 2а.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) За водата по чл. 6, ал. 1, т. 3 вземане на проби и изпитване се извършва съгласно принципите на Системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (обн., специално българско издание, гл. 13, том 44), както и принципите за официален контрол, предвидени в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (обн., специално българско издание, гл. 03, том 58).


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Органите на ДЗК проверяват чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода по показателите за качество, определени в приложение № 1, и честота, определена съгласно разработен план за контролен мониторинг в размер до 50 % от посочените изисквания в приложение № 2, таблица Б.1.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) (1) В изпълнение на задълженията по чл. 7 и 8 водоснабдителните организации разработват програми за мониторинг на питейните води, които съгласуват с регионалната здравна инспекция (РЗИ).
(2) Програмите за мониторинг трябва да отговарят на следните условия:
1. да удостоверяват, че прилаганите мерки за контролиране на рисковете за човешкото здраве по цялата водоснабдителна система - от водосборния басейн през водовземането, пречистването и съхранението до разпределението - действат ефективно и че водата в мястото на определяне на съответствието по чл. 6, ал. 1 е безопасна и чиста;
2. да осигуряват информация относно качеството на питейната вода, така че да може да се докаже, че се спазват задълженията по чл. 3 и 4 и определените в приложение № 1 стойности на показателите;
3. да идентифицират най-подходящите начини за намаляване на риска за човешкото здраве.
(3) Програмите за мониторинг по обхват и честота трябва да отговарят на минимума изисквания по приложения № 2, и , като се вземат под внимание и специфичните регионални условия при всяка зона на водоснабдяване. Програмите подлежат на непрекъснат процес на преразглеждане, както и на ежегодна актуализация или препотвърждаване.
(4) Програмите за мониторинг се състоят от следните елементи:
1. пробовземане и лабораторен анализ на отделни водни проби или измервания, документирани чрез постоянен процес на мониторинг;
2. данни от извършени инспекции на водосборния басейн от компетентните органи, инспекции на съоръженията за водовземане, пречистване, обеззаразяване, съхранение, разпределение и доставка на водата и/или инспекции на документацията за функционалността и поддръжката на оборудването.
(5) Възможност за отклонения от посочените в приложение № 2 показатели за мониторинг от група А и/или група Б и изисквания за честотите на пробовземане се допуска при условие, че е направена оценка на риска в съответствие с приложение № 2в.
(6) Оценката на риска се изготвя от водоснабдителните организации.
(7) Изготвената по ал. 6 оценка се одобрява от съответната РЗИ.
(8) След одобрението по ал. 7 водоснабдителната организация публикува на електронната си страница информация за изготвената оценка на риска и резюме на резултатите от нея.
(9) За определяне броя и честотата на пробовземанията и анализите за показателите по приложение № 1, таблици Г.1 и Г.2, се прилагат изискванията по приложения № 2а и .
(10) Определеният брой проби трябва да се вземе равномерно разпределен по време и място.
(11) Пунктовете за вземане на проби се определят съвместно от водоснабдителните организации и РЗИ на местата съгласно чл. 6, ал. 1. Когато водата се доставя чрез водоснабдителната мрежа, пунктовете не могат да бъдат по-малко от два за населено място. Проби по отделни показатели за целите на мониторинга на вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа за всяка обособена зона на водоснабдяване, могат да се вземат и от водоизточника, резервоарите или от пречиствателната станция, ако е доказано, че стойността на изследвания показател няма да се повлияе от мястото на вземане на пробата.
(12) Без да се засягат основните норми за радиационна защита съгласно наредбата по чл. 26, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, програмите за мониторинг по ал. 1 по отношение на радиологичните показатели се разработват така, че да се гарантира, че в случай на несъответствие с параметричните стойности:
1. се прави преценка дали установеното несъответствие представлява риск за човешкото здраве, който да налага предприемането на действия;
2. се предприемат коригиращи действия при необходимост с цел подобряване на качеството на водата до равнище, отговарящо на изискванията за защита на човешкото здраве от гледна точка на радиационната защита.
(13) Методите за анализ трябва да са валидирани и документирани в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC17025 или други еквивалентни международно признати стандарти и да отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 3, като:
1. за анализ на микробиологичните показатели от приложение № 1, таблици А и В, се прилагат методите, посочени в приложение № 3, таблица А;
2. за анализ на физико-химичните показатели от приложение № 1, таблици Б и В, се прилагат методи, които съответстват на изискванията, посочени в приложение № 3, таблица Б;
3. при отсъствие на метод за анализ, който да отговаря на определените в част Б на приложение № 3 критерии за минимално метрологично качество, се прилагат действащи БДС, БДС ISO или БДС EN, които гарантират прилагане на най-добрите налични техники, без да водят до прекомерни разходи.
(14) Вземането на проби:
1. за определяне на съответствието за съдържание на мед, олово и никел се извършва при крана на потребителя без предварително източване на водата; взема се случайна проба през дневно време;
2. за съответствие на микробиологичните показатели на местата по чл. 6, ал. 1 се извършва и пробите се обработват в съответствие със стандарт БДС EN ISO 19458:2006 "Качество на водата. Вземане на проби за микробиологичен анализ", цел на пробовземане Б;
3. от разпределителната мрежа, с изключение на пробовземането на крана при потребителя, трябва да е в съответствие със стандарт БДС ISO 5667-5:2013 "Качество на водата. Вземане на проби. Част 5: Ръководство за вземане на проби от вода за пиене от пречиствателни станции и тръбни разпределителни системи", а пробите за определяне на микробиологичните показатели трябва да се вземат и третират в съответствие със стандарт БДС EN ISO 19458:2006 "Качество на водата. Вземане на проби за микробиологичен анализ", цел на пробовземане А.
(15) Работните характеристики и методите за изпитване за радиологичните показатели и радионуклиди трябва да отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 2б, т. 3.
(16) В случай на съмнение за присъствие в питейната вода на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, за които по приложение № 1 не са определени изисквания, водоснабдителните организации незабавно информират органите на ДЗК и извършват съответни проучвания и анализи и при необходимост провеждат допълнителен мониторинг, съгласувани с органите на ДЗК.
(17) Водоснабдителните организации извършват дейностите по ал. 16 и в случаите, когато са уведомени от органите на ДЗК за съмнение за присъствие в питейната вода на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми.

Раздел V.
Отстраняване на несъответствията и ограничаване ползването на питейна вода


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените по приложение № 1 изисквания водоснабдителните организации незабавно информират органите на ДЗК с цел преценка на здравния риск и провеждат или възлагат проучване с цел установяване на причината за несъответствието. Водоснабдителните организации информират органите на ДЗК за резултатите от проучването своевременно в срок не по-дълъг от 3 дни след приключване на проучването.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Когато независимо от мерките, предприети в изпълнение на общите задължения по чл. 3 и 4, качеството на питейната вода не отговаря на показателите по приложение № 1, съответната водоснабдителна организация предприема приоритетно в най-кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди като взема предвид наред с останалите обстоятелства и степента, в която е била превишена съответната максимална или параметрична стойност, и потенциалната опасност за здравето. Тези задължения не се отнасят за случаите по чл. 6, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) В случай че питейната вода представлява потенциална опасност за здравето поради несъответствие със стойностите на показателите по приложение № 1 или друга причина, органите на ДЗК забраняват подаването на питейна вода или ограничават употребата и, като незабавно уведомяват потребителите за това и им предоставят необходимите съвети. При необходимост могат да се предприемат и други действия за опазване на здравето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Въз основа на оценката на здравния риск, който произтича от забраната за подаването на питейна вода или ограничаване ползването на питейна вода, водоснабдителните организации и РЗИ преценяват какви конкретни действия трябва да се реализират за опазване здравето на населението в случаите по ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) В случай на несъответствие с изискванията от приложение № 1, таблица В, органите на ДЗК преценяват дали съществува здравен риск и изискват от водоснабдителните организации предприемане на действия за възстановяване качеството на питейната вода с оглед защита здравето на потребителите.
(6) (ИЗМ. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Във всички случаи, когато несъответствията представляват опасност за здравето, водоснабдителните организации и органите на ДЗК информират потребителите за предприетите действия.

Раздел VI.
Ред за разрешаване на отклонения от изискванията за качество на питейната вода


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) В случаите, когато не съществува алтернативна възможност за водоснабдяване и подаване на водата за питейно-битови цели в зоната на водоснабдяване, министърът на здравеопазването може да разреши ползването на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията по приложение № 1, таблица Б до определена от него максимална стойност, без да се допуска опасност за здравето на потребителите.
(2) Отклонението се разрешава за възможно най-кратък период от време, не по-дълъг от три години.
(3) В края на периода се извършва преглед и оценка на изпълнението на действията за отстраняване на отклонението и постигнатия напредък.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Министърът на здравеопазването може да разреши повторно удължаване на срока за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение за период не по-дълъг от три години въз основа на информацията от извършения преглед и оценка на действията по чл. 11, ал. 3 и становище от директора на РЗИ.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на здравеопазването предоставя на Европейската комисия подробна информация по чл. 11, ал. 3, както и мотиви за повторното удължаване на срока за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение.


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) В изключителни случаи министърът на здравеопазването може да поиска от Европейската комисия да разреши ползването за трети път на вода за питейно-битови цели с отклонение, за срок не по-дълъг от три години. Европейската комисия се произнася в тримесечен срок.


Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) Разрешенията по чл. 11, 11а и 11б се издават въз основа на постъпило заявление от съответната водоснабдителна организация, в което се посочват:
1. наименованието и адресът на водоснабдителната организация;
2. мотивите за искане на разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение;
3. показателят, за който се иска разрешаване на отклонение, и данните от предходен мониторинг;
4. зоната на водоснабдяване, засегнатият географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броят население, обектите за производство на храни, които използват водата;
5. подходящата схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е необходимо;
6. резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване на отклонението, включително график за дейностите, оценка на разходите и условия за преразглеждане на плана.
(2) Когато предоставените данни по ал. 1 не дават достатъчна информация за вземане на решение, министърът на здравеопазването има право да изисква по-подробни сведения за обстоятелствата по т. 1 - 6.
(3) В случаите по чл. 11 и 11а министърът на здравеопазването се произнася в срок до 25 дни от подаване на заявлението по ал. 1, като издава разрешение или прави мотивиран отказ.
(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) Разрешението за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение съдържа:
1. основанията за издаване на разрешението;
2. показателя, за който се отнася отклонението, и данни от предходен мониторинг;
3. максималната стойност, до която се разрешава отклонение от съответната допустима стойност на показателя, определена с наредбата;
4. зоната на водоснабдяване, засегнатия географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броя население, обекти за производство на храни, които използват водата;
5. подходяща схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е необходимо;
6. резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване на отклонението, включително график за дейностите, оценка на разходите и условия за преразглеждане на плана;
7. срок, за който се разрешава отклонението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите, когато несъответствието с допустимите стойности на показателите по приложение № 1 е незначително и предприетите в съответствие с чл. 10, ал. 2 действия са достатъчни за отстраняване на проблема в срок от 30 дни, директорът на съответната РЗИ може да разреши ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение, като определи максималната стойност, до която се допуска отклонението, и срок за отстраняването му.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато в дадена зона за водоснабдяване е установено несъответствие с допустимата стойност по един и същ показател в продължение на повече от 30 дни общо през последните 12 месеца.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При издаване на разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение, с изключение на случаите по ал. 2, РЗИ и съответната водоснабдителна организация са длъжни своевременно и по подходящ начин съвместно да информират засегнатите потребители за издаденото разрешение и условията по него, като осигурят даване на съвети и консултации за рисковите групи от населението.
(5) Министърът на здравеопазването уведомява Европейската комисия в срок до два месеца за всяко издадено разрешение по чл. 11, 11а и 11б за зони на водоснабдяване с разпределяно количество вода над 1000 м3 средно на ден или с население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека, като предоставя и информацията по ал. 1.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) За питейна вода, предназначена за продажба в бутилки, кутии или други опаковки, не се разрешават отклонения от изискванията по приложение № 1.

Раздел VII.
Изисквания към материали и реагенти, използвани за обработка и пренос на питейна вода


Чл. 13. (1) В процеса на дезинфекция и обработка, както и при изграждане на инсталации и съоръжения за подготовка и разпределение на питейна вода се използват само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация, за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерството на здравеопазването.
(2) Питейната вода не трябва да съдържа вещества, мигриращи от контактуващи с нея материали, остатъци от реагенти, дезинфектанти и съдържащи се в тях примеси, в концентрации, които превишават количеството, необходимо за постигане целите на тяхното приложение и/или които представляват опасност за здравето.
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Изискванията по ал. 2 се прилагат и за веществата и материалите, използвани за изграждане на нови инсталации и съоръжения, както и по отношение на примесите с произход от тях.

Раздел VIII.
Информация и отчети


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Водоснабдителните организации предоставят данните от извършения мониторинг по чл. 7 на съответната РЗИ.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят ежемесечно най-късно до 20-о число на следващия месец по зони на водоснабдяване съгласно изготвен от Министерството на здравеопазването електронен формат, в съответствие с изискванията за докладване на Европейската комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регионалната здравна инспекция извършва преглед и оценка на постъпилите от съответните водоснабдителни организации данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За всяка една зона на водоснабдяване РЗИ добавя към получените от водоснабдителните организации данни данните от извършения от инспекцията мониторинг по чл. 8.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Данните от извършения от водоснабдителните организации и РЗИ мониторинг за всяка зона на водоснабдяване се предоставят ежемесечно на Министерството на здравеопазването най-късно до 30-о число на следващия месец съгласно изготвен от Министерството на здравеопазването електронен формат, в съответствие с изискванията за докладване на Европейската комисия.
(6) Министерството на здравеопазването извършва преглед и оценка на постъпилите по ал. 5 данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Без да се засягат разпоредбите на глава втора на Закона за опазване на околната среда Министерството на здравеопазването въз основа на получените по реда на чл. 14 данни изготвя ежегодно обобщен национален доклад за качеството на водата за питейно-битови цели, като взема предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 5, чл. 9, ал. 1, чл. 10 и чл. 11г, ал. 4 и 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За изготвянето на доклада по ал. 1 при необходимост Министерството на здравеопазването може да изисква допълнителна информация от водоснабдителните организации и РЗИ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Без да се засягат разпоредбите на глава втора на Закона за опазване на околната среда Министерството на здравеопазването на всеки три години изготвя сборен национален доклад, съставен от съответните доклади по ал. 1, който се публикува в рамките на една година след края на отчетния период. Първият доклад се изготвя за периода 2002 - 2004 г.
(4) Министерството на здравеопазването предоставя на Европейската комисия доклада по ал. 3 в срок от два месеца след неговото публикуване, като с първия доклад се предоставя и информация по прилагането на чл. 6, ал. 4 и приложение № 1, таблица Б, забележка (10).
(5) В случай че Европейската комисия е разработила конкретни насоки за докладване от страните членки, Министерството на здравеопазването може да изпълни задълженията по ал. 4 чрез предоставяне на данните по чл. 14 и друга информация съгласно утвърден електронен формат.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Водоснабдителните организации и органите на ДЗК са длъжни да осигуряват достъп на потребителите до адекватна и актуална информация за качеството на питейната вода.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Питейна вода" е вода за питейно-битови цели:
а) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) в нейното природно състояние или след обработка, предназначена за пиене, приготвяне на храна и други битови цели, от нейния произход и независимо от това дали се доставя чрез водоразпределителна мрежа, от цистерна, в бутилки, кутии или други опаковки;
б) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) използвана в предприятията от хранителната промишленост за производството, преработката, съхранението или продажбата на продукти или на вещества, предназначени за консумация от хора, с изключение на случаите, когато органите на ДЗК са преценили, че качеството на водата не може да повлияе върху безопасността на готовия хранителен продукт.
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) "Вътрешна разпределителна система" е системата от тръбопроводи, съединителни части и приспособления, инсталирани в частта от площадковата водоразпределителна мрежа и/или сградната водопроводна инсталация, от водочерпните прибори за питейна вода при потребителите до арматурно-водомерния възел, за поддръжката на които доставчикът на водата не носи отговорност по силата на действащата нормативна уредба.
3. "Местен водоизточник" е всеки водоизточник, който може да се използва за пиене и/или водоналиване за питейно-битови нужди, но не е включен във водоснабдителната система на населените места или не се използва за самостоятелно (автономно) питейно-битово водоснабдяване на отделни обществени и производствени обекти, където постоянно или временно пребивават или работят хора.
4. "Обществен местен водоизточник" е местен водоизточник с изградени съоръжения за ползване на водата, който е обществено достъпен и традиционно се използва за пиене и/или водоналиване за питейно-битови нужди.
5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) "водоснабдителни организации" са В и К операторите по смисъла на чл. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги или други юридически лица, които експлоатират водоснабдителна система за питейно-битово водоснабдяване.
6. (зал. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.)
7. "Зона на водоснабдяване" е географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници.
8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.) "Радиоактивно вещество" е всяко вещество, което съдържа един или повече радионуклиди, чиято активност или концентрация не може да бъде пренебрегната с оглед на радиационната защита.
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.) "Индикативна доза" е очакваната ефективна доза за една година на поглъщане, получена като резултат от всички радионуклиди, чието наличие е установено във водоснабдителна мрежа, доставяща вода за питейно-битови цели, както с естествен, така и с изкуствен произход, с изключение на тритий, калий-40, радон и кратко живеещи разпадни продукти на радона.
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.) "Параметрична стойност" е стойност на радиоактивни вещества в питейната вода, над която органите на ДЗК преценяват дали наличието на радиоактивни вещества във водата, предназначена за питейно-битови цели, представлява риск за човешкото здраве, което налага предприемането на действия, като в случай на необходимост водоснабдителните организации предприемат коригиращи мерки с цел подобряване качеството на водата до равнище, отговарящо на изискванията за защита на човешкото здраве от гледна точка на радиационната защита.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за човешка консумация (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., Глава 15, том 04), Директива 2013/51/ЕВРАТОМ на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изискванията за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (обн., ОВ, L 296 от 2013 г.) и Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 г. за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (обн., OB, L 260, 7.10.2015 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 3 във връзка с чл. 189 от Закона за водите.


§ 3. До въвеждането като БДС на посочените в приложение № 3, таблица А методи за изпитване за определяне на съответните показатели се използват БДС 17335-93 и БДС 17336-93. Тези методи могат да се прилагат в срок до 5 години след въвеждането като БДС на методите, посочени в приложение № 3, таблица А.


§ 4. В срок 7 години от влизане в сила на наредбата могат да се прилагат БДС за методи за изпитване на вода за пиене, които не отговарят на посочените в приложение № 3, таблици Б и В изисквания.


§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.)


§ 6. Разпоредбите на чл. 11, ал. 1, 2, 3, 7 и 8 се прилагат от 1 януари 2010 г. До влизане в сила на тези изисквания разрешения за използване на води за питейно-битови цели от нови водоизточници с отклонения от тази наредба се издават само от главния държавен санитарен инспектор по реда на чл. 11, ал. 4 и 5.


§ 7. (1) За показателите от приложение № 1, таблици Б и В - алуминий, трихалометани, електропроводимост и клостридиум перфрингенс, разпоредбите на наредбата се прилагат от 1 януари 2005 г.
(2) За показателите от приложение № 1, таблици Б, В и Г - антимон, бензен, бенз(а)пирен, бор, бромати, 1,2-дихлоретан, живак, никел, общ органичен въглерод, пестициди, пестициди общо, полициклични ароматни въглеводороди, тетрахлоретан, трихлоретан и тритий, разпоредбите на наредбата се прилагат от 1 януари 2007 г.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от органите на ДЗК по реда на Закона за водите и Закона за здравето.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2007 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

§ 125. Навсякъде в Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г. и бр. 1 от 2011 г.) думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве", "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" и "РИОКОЗ" се заменят съответно с "регионалните здравни инспекции", "регионалната здравна инспекция" и "РЗИ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 128. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г.)

§ 16. Разпоредбите на § 5, т. 1 по отношение на ал. 1, изречение второ и т. 2, § 6, § 10, т. 1, буква "б", § 11, т. 1 по отношение на таблица Б, ред "Естествен уран" и забележка 12 и т. 3, § 12, т. 2, § 13, § 14 и § 15 влизат в сила от 28 ноември 2015 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2018 Г.)

§ 14. В срок до 31.12.2019 г. характеристиките "точност", "прецизност" и "граница на откриване" съгласно таблица 2, част Б на приложение № 3 към чл. 9, ал. 13 могат да се използват като алтернативен набор от характеристики за метрологично качество вместо "праг на количествено определяне" съгласно т. 1, част Б на приложение № 3 към чл. 9, ал. 13 и "неопределеност на измерването" съгласно таблица 1, част Б на приложение № 3 към чл. 9, ал. 13.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2

(Предишно Приложение № 1 към чл. 3, т. 2, изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г. (*), изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)


Микробиологични показатели
 
Таблица А. 1
За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4.
Показател Стойност
  брой КОЕ(*1)/ml
Ешерихия коли (Е. сoli) 0/100
Ентерококи 0/100
Таблица А. 2
За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3.
Показател Стойност
  брой КОЕ/ml
Ешерихия коли (Е. сoli) 0/250
Ентерококи 0/250
Псевдомонас аеругиноза 0/250
Брой колонии (микробно число) 100 (*2)
при 22°С  
Брой колонии (микробно число) 20 (*2)
при 37°С  
(*1) КОЕ - колонообразуващи единици.
(*2) Стойностите на микробните числа са за 1 ml.
 
Таблица Б
Химически показатели
 
Показател МС(*1) Единица Забележки
Акриламид 0,10 µg/l Забележка (2)
Антимон 5,0 µg/l  
Арсен 10 µg/l  
Бензен 1,0 µg/l  
Бенз(а)пирен 0,010 µg/l  
Бор 1,0 mg/l  
Бромати 10 µg/l Забележка (3)
Винилхлорид 0,50 µg/l Забележка (2)
1,2-Дихлоретан 3,0 µg/l  
Епихлорхидрин 0,10 µg/l Забележка (2)
Живак 1,0 µg/l  
Кадмий 5,0 µg/l  
Мед 2,0 mg/l Забележка (4)
Никел 20 µg/l Забележка (4)
Нитрати 50 mg/l Забележка (5)
Нитрити 0,50 mg/l Забележка (5)
Олово 10 µg/l Забележка (4)
Пестициди 0,10 µg/l Забележки (6) и (7)
Пестициди (общо) 0,50 µg/l Забележки (6) и (8)
Полициклични ароматни въглеводороди 0,10 µg/l Забележка (9)
Селен 10 µg/l  
Тетрахлоретен и трихлоретен 10 µg/l Забележка (10)
Трихалометани (общо) 100 µg/l Забележка (11)
Естествен уран 0,03 mg/l Забележка (12)
Флуориди 1,5 mg/l  
Хром 50 µg/l  
Цианиди 50 µg/l  
 
Забележки:
(*1) МС - максимална стойност.
(*2) Като теоретична концентрация за миграция на остатъчен мономер във водата, определена по изчислителен път въз основа на спецификацията за контактуващия с питейната вода полимерен материал.
(*3) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най-ниска.
(*4) Стойността се прилага за проба питейна вода, взета от крана при подходящ метод на вземане на проби, така че да бъде представителна за средната седмична стойност, приемана от потребителя, като се вземат предвид и честотата на превишаванията на максималните стойности, които могат да имат отрицателен ефект върху здравето на хората. Методите за вземане на проби и извършването на мониторинга трябва да се прилагат по хармонизиран начин, определен с акт на Европейската комисия.
(*5) При съвместно присъствие на нитрати и нитрити сборът от съотношенията на аналитично определената концентрация към съответната МС трябва да бъде по-малък или равен на единица. По отношение на тези показатели трябва да бъдат изпълнени условията:
1. (нитрати)/50 + (нитрити)/3 ? 1, където стойностите са в mg/l;
2. на изход от пречиствателната станция концентрацията на нитритите трябва да е до 0,10 mg/l.
(*6) "Пестициди" означава:
- органични инсектициди,
- органични хербициди,
- органични фунгициди,
- органични нематоциди,
- органични акарициди,
- органични алгициди,
- органични родентициди,
- органични слимициди,
- свързани продукти (например растежни регулатори) и съответните метаболити, разпадни продукти и реактиви.
Мониторират се само пестициди, за които съществува вероятност да попаднат в даден водоизточник.
(*7) Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен продукт на пестицидите. Максималната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0,030 µg/l.
(*8) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено.
(*9) Като сума от концентрациите на:
бензо(b)флуорантен,
бензо(k)флуорантен,
бензо(ghi)перилен,
индено(1,2,3-cd)пирен.
(*10) Като сума от концентрациите на посочените вещества.
(*11) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най-ниска.
Като сума от концентрациите на:
хлороформ,
бромоформ,
дибромхлорметан,
бромдихлорметан.
(*12) Стойността се отнася за естествения уран като химичен елемент. Радиологичните характеристики на естествения уран са посочени в приложение № 2б, т. 2.
 
Таблица В
Показатели с индикаторно значение
 
Показател МС Единица Забележка
Активна реакция ? 6,5 и ? 9,5 рН единици Забележка (*1) и (*2)
Алуминий 200 µg/l  
Амониев йон 0,50 mg/l  
Вкус Приемлив за потребителите и без    
  значими колебания спрямо обичайното    
  за показателя    
Електропроводимост 2000 µS cm-1 Забележка (*1)
    (при 20°С)  
Желязо 200 µg/l  
Калций 150 mg/l Забележка (*3)
Магнезий 80 mg/l Забележка (*3)
Манган 50 µg/l  
Мирис Приемлив за потребителите и без    
  значими колебания спрямо обичайното    
  за показателя    
Мътност Приемлива за потребителите и без   Забележка (*4) и (*5)
  значими колебания спрямо обичайното    
  за показателя    
Натрий 200 mg/l  
Общ органичен въглерод Без значими колебания спрямо   Забележка (*6)
  обичайната стойност на показателя    
Обща твърдост 12 mg(Sum)qv/l Забележка (*3)
Остатъчен свободен хлор 0,3-0,4 mg/l Забележка (*7)
Перманганатна 5,0 mg О2/l Забележка (*8)
окисляемост      
Сулфати 250 mg/l Забележка (*1)
Фосфати 0,5 mg/l  
Хлориди 250 mg/l Забележка (*1)
Цвят Приемлив за потребителите и без    
  значими колебания спрямо обичайното    
  за показателя    
Цинк 4,0 mg/l  
Клостридиум перфрингенс      
(вкл. спори) 0/100 КОЕ/ml Забележка (*9)
Колиформи 0/100 КОЕ/ml Забележка (*10)
Брой колонии (микробно Без значими колебания спрямо    
число) при 22°С обичайната стойност на показателя    
  за съответната вода    
 
Забележки:
(*1) Водата не трябва да е агресивна.
(*2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) За бутилирани води се допуска долна граница до 4,5 рН единици, а за естествено или изкуствено газирани бутилирани води долната граница може да бъде и по-ниска.
(*3) Показателите се определят само за вода от подземни водоизточници, за които няма данни.
(*4) В случай на обработка на вода от повърхностни водоизточници стойността на показателя на изхода на пречиствателната станция не трябва да превишава стойност, еквивалентна на 1 нефелометрична единица мътност, според метода за определяне на показателя.
(*5) Определянето на показателя е съгласно § 4 ПЗР от наредбата.
(*6) Показателят може да не се определя за зони за водоснабдяване, в които се доставят по-малко от 10 000 куб.м вода в денонощие.
(*7) Показателят се определя в първия и всички междинни пунктове на хлориране след осъществен 30-минутен контакт с водата.
(*8) Показателят се определя във всички случаи, когато не се изследва общ органичен въглерод.
(*9) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Определя се, когато водата е от повърхностен водоизточник или има данни, че се повлиява от такъв. При несъответствие с определената максимална стойност се провежда проучване на водоизточника за наличие на патогенни микроорганизми, включително криптоспоридии, и риска за потребителите с цел да се установи, че не съществува никаква потенциална опасност за човешкото здраве. Резултатите от всички подобни изследвания се включват в годишните отчети.
(*10) За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 изискването за показателя е 0/250 КОЕ/ml.
 
Таблица Г
Радиологични показатели
 
Таблица Г. 1. Параметрични стойности за радон, тритий и индикативна доза на водата, предназначена за питейно-битови цели
Показател Параметрична стойност Мерна единица Забележки
Радон 100 Bq/l Забележки (1) и (2)
Тритий 100 Bq/l Забележка (3)
Индикативна доза 0,10 mSv  
 
Забележки:
(1) При установена параметрична стойност на радон над 100 Bq/l и до 1000 Bq/l водоснабдителните организации и органите на ДЗК съвместно извършват проучване и преценяват дали е необходимо и какви коригиращи действия следва да бъдат предприети при отчитане риска за човешкото здраве, без да се излага на риск питейно-битовото водоснабдяване.
(2) Коригиращи действия се предприемат във всички случаи, когато концентрацията на радон надвишава 1000 Bq/l, с цел осигуряване на радиационна защита.
(3) Завишените нива на тритий могат да се дължат на наличие на други изкуствени радионуклиди. Ако концентрацията на тритий надвишава параметричната му стойност, се изисква анализ на наличието на други изкуствени радионуклиди.
 
Таблица Г. 2. Контролни нива за обща алфа- и бета-активност
Показател Контролно ниво Мерна единица Забележки
Обща алфа-активност 0,1 Bq/l Забележки (1), (2) и (3)
Обща бета-активност 1,0 Bq/l Забележки (1), (2), (3) и (4)
 
Забележки:
(*1) В случаите, когато общата алфа-активност и общата бета-активност са съответно по-ниски от 0,1 Bq/l и 1,0 Bq/l, се приема, че индикативната доза е по-ниска от параметричната стойност от 0,1 mSv и не е необходимо допълнително радиологично проучване, освен ако е известно от други източници на информация, че във водата са налице конкретни радионуклиди, които могат да станат причина индикативната доза да надвиши стойността от 0,1 mSv.
(*2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В случаите, когато общата алфа-активност надвишава 0,1 Bq/l или общата бета-активност надвишава 1,0 Bq/l, се извършват допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди от приложение № 2б, съгласувано с органите на ДЗК, определени да извършват здравно-радиационен контрол на съответната територия.
(*3) В случаите, когато е необходимо измерване на радионуклиди съгласно забележки (1) и (2), се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност. Тъй като завишените нива на тритий могат да се дължат на наличие на други изкуствени радионуклиди, нивата на тритий, обща алфа-активност и обща бета-активност следва да бъдат измерени в една и съща проба.
(*4) По целесъобразност общата бета-активност може да се замени с остатъчна бета-активност след изваждане на обемната активност К-40.
 


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

(Предишно Приложение № 2 към чл. 7, т. 1, изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г. (*), предишно Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

Мониторинг


1. Мониторингът по показатели от група А обхваща минимума показатели по таблица А и се допълва при необходимост с актуални за региона показатели със съвместно решение на водоснабдителните организации и РЗИ.

2. Мониторингът по показатели от група Б обхваща всички показатели по приложение № 1 с изключение на показателите от група А.


Таблица А

Минимум показатели за анализ от група "А"

Показател

Забележка

Активна реакция

 

Алуминий

Забележка (1)

Амониев йон

Забележка (2)

Вкус

 

Електропроводимост

 

Желязо

Забележка (1)

Мирис

 

Мътност

 

Нитрити

Забележка (2)

Остатъчен свободен хлор

 

Цвят

 

Ешерихия коли

 

Колиформи

 

Микробно число при 22 °С

 

Други показатели от приложение № 1, за които в програмата за мониторинг и/или чрез оценката на риска е установено, че са от значение да бъдат мониторирани като показатели от група А

 

Други допълнителни показатели, за които чрез оценката на риска е установено, че са от значение в съответствие с чл. 9, ал. 16

 

Забележки:
(1) Определя се, ако се използва като химикал за пречистване на водата.
(2) Определя се, ако за дезинфекция се използва хлорамин.

Таблица Б.1

Минимална честота за пробовземане и анализ за целите на мониторинга на съответствието на питейна вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4

Обем вода, разпределяна или добивана ежедневно в зоната на водоснабдяване

в m3

забележка (1)

Показател от група А

Брой проби годишно

забележка (2)

Показател от група Б

Брой проби годишно

забележка (3)

 

<=10

2

1 път на две години

> 10

<=100

2

1

> 100

<= 1000

4

1

> 1000

<= 10 000

4

+3 за всеки 1000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

1

+1 за всеки 4500 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 10 000

<= 100 000

3

+1 за всеки
10 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 100 000

 

12

+1 за всеки
25 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем


Забележки:
(1) Обемите се изчисляват като средни количества за календарната година. За определяне на минималната честота вместо водните обеми може да се използва броят на населението в зоната на водоснабдяване на базата на консумация 200 l/жител дневно.
(2) Посочената минимална честота се изчислява, както следва: напр. 4300 m3/ден = 16 проби (четири за първите 1000 m3/ден + 12 за останалите 3300 m3/ден).
(3) Мониторингът по радиологичните показатели, посочени в приложение № 1, таблица Г.1 за вода по чл. 6, ал. 1, т. 3 се извършва не по-малко от веднъж годишно независимо от обема на водата, предназначена за наливане в бутилки, кутии или други опаковки.


Таблица Б.2 (отм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)


Приложение № 2а към чл. 7, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.)

Мониторинг на радиоактивните вещества

1. Общи принципи и честота на мониторинга.
За радиологичните показатели, за които са определени параметрични стойности, респективно контролни нива в приложение № 1, таблици Г. 1 и Г. 2, е необходимо да се извършва мониторинг.
При наличие на естествени радионуклиди в питейната вода, когато резултатите от проведен предходен мониторинг са показали стабилна концентрация на радионуклидите, органите на ДЗК и водоснабдителните организации могат да вземат съвместно решение за намаляване честотата на мониторинга съгласно приложение № 2, таблица Б.1, при отчитане риска за човешкото здраве.
В случаите, когато за конкретна зона на водоснабдяване са проведени представителни проучвания, мониторинг и/или изследвания на водата или е налице друга надеждна информация, които да установяват, че радонът, тритият и индикативната доза са под съответните параметрични стойности, посочени в приложение № 1, таблица Г. 1, и при условие, че няма настъпила промяна, свързана с водоснабдяването, която има вероятност да повлияе върху концентрацията на радиоактивните вещества в питейната вода, мониторингът на радиоактивните вещества може да се извършва най-малко веднъж на пет години.
В този случай водоснабдителните организации и органите на ДЗК съвместно уведомяват МЗ за взетото решение мониторингът на радиологичните вещества да се извършва веднъж на пет години, като предоставят данни от проведени проучвания, предходен мониторинг или изследване, които доказват, че качеството на водата е постоянно и не се очаква в конкретната зона на водоснабдяване стойностите на радиологичните показатели за определения петгодишен период да надвишат нормативно определените.
Министерството на здравеопазването извършва преглед и оценка на представените данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните и потвърждава или не потвърждава взетото от водоснабдителните организации и органите на ДЗК решение, за което ги уведомява писмено.
При потвърждаване на решението Министерството на здравеопазването представя на Европейската комисия основанията за взетото решение, като предоставя цялата документация, включително и данните от всяко проведено проучване, мониторинг или изследване.
В случаите, когато Министерството на здравеопазването е потвърдило взетото решение, разпоредбите относно изискванията за минималната честота на вземанията на проби и на анализите съгласно приложение № 2, таблица Б. 1, не се прилагат.
Когато за съответната зона на водоснабдяване няма данни от извършени проучвания, предходен мониторинг и/или изследвания на водата или друга надеждна информация, които да установяват, че радиологичните показатели са под съответните параметрични стойности, посочени в приложение № 1, таблица Г. 1, мониторингът на тези показатели се извършва съобразно посочените по-долу принципи:
2. Радон.
За да се определят степента и естеството на възможното излагане на въздействието на радон чрез питейната вода, произхождаща от различни видове подземни водоизточници в различни геоложки райони, водоснабдителните организации и/или органите на ДЗК извършват или възлагат провеждането на представителни проучвания за съответната зона на водоснабдяване. Проучванията се извършват така, че основните параметри, по-специално геоложките и хидроложките характеристики на района, радиоактивността на скалите или почвата и видът подземен водоизточник, да могат да бъдат установени и използвани за насочване на бъдещите действия към зони на водоснабдяване с възможно по-високо ниво на експозиция на радон.
Мониторинг на концентрацията на радон се извършва, когато на база на резултатите от представителните проучвания или друга надеждна информация има основание да се смята, че параметричната стойност, определена съгласно приложение № 1, таблица Г. 1, може да бъде надвишена. В тези случаи мониторингът се провежда с честота съгласно приложение № 2, таблица Б. 1.
3. Тритий.
Мониторинг на тритий в питейната вода се извършва в зони на водоснабдяване, при които в рамките на водосборния басейн на съответния водоизточник има антропогенен източник на тритий или на други изкуствени радионуклиди и не може да се докаже, въз основа на други програми за наблюдение или проучване, че нивото на тритий е под параметричната стойност, посочена в приложение № 1, таблица Г.1. Когато е необходимо да се провежда мониторинг на тритий, той се извършва с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1. В случаите, когато концентрацията на тритий надвишава параметричната стойност по приложение № 1, таблица Г.1, е необходимо извършване на изследване за наличие на други изкуствени радионуклиди. Радионуклидите, които ще се измерват при установяване на концентрации на тритий, надвишаващи параметричната стойност, се определят от органите на ДЗК и водоснабдителните организации, като се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност.
4. Индикативна доза.
Мониторинг на питейната вода по отношение на индикативната доза се извършва, когато е наличен източник на изкуствена или повишена естествена радиоактивност и не може да се докаже въз основа на други представителни програми за мониторинг или други изследвания, че нивото на индикативната доза в съответната зона на водоснабдяване е под параметричната стойност съгласно приложение № 1, таблица Г.1.
В тези случаи, както и при липса на данни от предходен мониторинг в съответната зона на водоснабдяване се извършва най-малко еднократен анализ за определяне нивата на обща алфа- и обща бета-активност, при необходимост и на съответните радионуклиди, съгласно приложение № 1, таблица Г.2. Този анализ следва да се проведе не по-късно от една година от влизане в сила на наредбата.
В случай че се установи надвишаване на параметричната стойност на индикативната доза, което се дължи на изкуствени радионуклиди, мониторингът по отношение на същите продължава да се извършва с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1.
Когато се установи надвишаване на параметричната стойност на индикативната доза, което се дължи на естествени радионуклиди, мониторингът на общата алфа- и бета-активност и на естествените радионуклиди се извършва най-малко четири пъти годишно за зоните на водоснабдяване, в които се добива и разпределя над 1000 куб. м вода за 24 часа и/или се водоснабдяват над 5000 човека. За останалите зони на водоснабдяване мониторингът се извършва с честота съгласно приложение № 2, таблица Б.1.
Проверка на индикативната доза се извършва и във всички случаи на промяна, свързана с водоснабдяването, която има вероятност да повлияе върху концентрацията на радиоактивните вещества в питейната вода.
5. Пречистване на водата.
Когато се извършва пречистване на питейната вода за намаляване на нивото на радионуклиди във водата, се извършва мониторинг с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1, за да се осигури продължителната ефикасност на пречистването.
6. Минимална честота на вземане на проби и анализи.
Минималната честота на вземане на проби и анализи при мониторинга на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа или цистерна или използвана в предприятия на хранително-вкусовата промишленост, се определят съобразно посочените в т. 1 - 4 принципи и приложение № 2, таблица Б.1.
7. Осредняване.
Когато параметричната стойност е надвишена в дадена проба, органите на ДЗК и водоснабдителните организации съвместно определят доколко повторното вземане на проби е необходимо, за да се гарантира, че измерените стойности са представителни за средната обемна активност за цяла година.Приложение № 2б към чл. 9, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г., предишно Приложение № 2б към чл. 9, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

Мониторинг на индикативната доза и аналитични работни характеристики

1. Мониторинг за спазване на индикативната доза.
Мониторингът по отношение индикативната доза на питейната вода може да се извършва чрез определяне на общата алфа- и общата бета-активност или чрез определяне на конкретни радионуклиди или отделен радионуклид:
а) мониторингът на инидикативната доза чрез определяне на общата алфа-активност и общата бета-активност се извършва в съответствие с приложение № 1, таблица Г.2 и приложение № 2а, т. 4;
б) при извършване на мониторинг на индикативната доза чрез определяне на конкретни радионуклиди или отделен радионуклид, в случай че за определен радионуклид обемната активност надвишава 20 % от съответната вторична концентрация или концентрацията на тритий надвишава параметричната стойност, посочена в приложение № 1, таблица Г.1, се изисква извършване на анализ за допълнителни радионуклиди, които се определят от органите на ДЗК и водоснабдителните организации, като се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност.
2. Изчисляване на индикативната доза.
Индикативната доза се изчислява чрез измерената концентрация на радионуклидите и дозовите коефициенти съгласно основните норми за радиационна защита, определени с наредбата по чл. 26, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, препоръките на Международната комисия за радиационна защита или на базата на по-нови данни, признати от органите на държавния здравен контрол, на основата на годишния прием на вода (730 l за възрастни). Когато е изпълнено следното неравенство, може да се приеме, че индикативната доза е по-малка от параметричната стойност от 0,1 mSv, и да се счете, че не се изисква допълнително изследване:


където:
Ci(obs) = наблюдаваната концентрация на радионуклида i
Ci(der) = вторичната концентрация на радионуклида i
n = броят на откритите радионуклиди.

Вторична концентрация за радиоактивност във водата, предназначена за питейно-битови цели (1)


Произход Нуклид Вторична концентрация
Естествен U-238 (2) 3,0 Bq/l
  U-234 (2) 2,8 Bq/l
  Ra-226 0,5 Bq/l
  Ra-228 0,2 Bq/l
  Pb-210 0,2 Bq/l
  Po-210 0,1 Bq/l
Изкуствен C-14 240 Bq/l
  Sr-90 4,9 Bq/l
  Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l
  Am-241 0,7 Bq/l
  Co-60 40 Bq/l
  Cs-134 7,2 Bq/l
  Cs-137 11 Bq/l
  I-131 6,2 Bq/l

(1) В таблицата са включени стойности за най-често срещаните естествени и изкуствени радионуклиди; това са точни стойности, изчислени за доза от 0,1 mSv, за годишен прием от 730 литра и при използване на дозовите коефициенти, определени в таблица А от приложение ІІІ към Директива 96/29/Евратом; вторичните концентрации за други радионуклиди могат да се изчислят на същата база и стойностите могат да се актуализират въз основа на по-нови данни, признати от органите на държавния здравен контрол.
(2) Посочените в таблицата стойности се отнасят само за радиологичните характеристики на урана. Максималната стойност по отношение химичната токсичност на естествения уран е посочена в приложение № 1, таблица Б.
3. Работни характеристики и методи за анализ.
За посочените параметри и радионуклиди използваният метод за анализ трябва като минимум да позволява измерване на обемните активности при установената по-долу граница на откриваемост:

Параметри и радионуклиди Граница на откриваемост (Забележки (1) и (2)) Забележки
Тритий 10 Bq/l Забележка (3)
Радон 10 Bq/l Забележка (3)
Обща алфа-активност 0,04 Bq/l Забележка (4)
Обща бета-активност 0,4 Bq/l Забележка (4)
U-238 0,02 Bq/l  
U-234 0,02 Bq/l  
Ra-226 0,04 Bq/l  
Ra-228 0,02 Bq/l Забележка (5)
Pb-210 0,02 Bq/l  
Po-210 0,01 Bq/l  
C-14 20 Bq/l  
Sr-90 0,4 Bq/l  
Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l  
Am-241 0,06 Bq/l  
Co-60 0,5 Bq/l  
Cs-134 0,5 Bq/l  
Cs-137 0,5 Bq/l  
I-131 0,5 Bq/l  

Забележки:
(1) Границата на откриваемост се изчислява в съответствие със стандарт ISO 11929: Определяне на характерните граници (праг за вземане на решение, граница на откриваемост и граници на доверителен интервал) за измервания на йонизиращи лъчения - основи и приложения с вероятности за грешки от 1-ви и 2-ри род, 0,05 всяка.
(2) Неопределеностите на измерването се изчисляват и докладват като комбинирани стандартни неопределености или като разширени стандартни неопределености с фактор на покриване 1,96 в съответствие с Ръководството на ISO за изразяване на неопределеността на измерванията.
(3) Границата на откриваемост за тритий и за радон е 10 % от параметричната им стойност от 100 Bq/l.
(4) Границата на откриваемост за общата алфа-активност и общата бета-активност е 40 % от контролното ниво, съответно от 0,1 и 1,0 Bq/l.
(5) Границата на откриваемост се прилага само за първоначална проверка на индикативната доза за нови водоизточници. Когато първоначалната проверка покаже, че не е много вероятно Ra-228 да превишава 20 % от вторичната концентрация, границата на откриваемост може да бъде повишена до 0,08 Bq/l за рутинните измервания, специфични за нуклида Ra-228, докато не се изиска последваща повторна проверка.Приложение № 2в към чл. 9, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

Оценка на риска

1. Оценката на риска се базира на общите принципи на оценяване на риска, определени във връзка с международни стандарти, като например стандарта БДС EN 15975-2 "Безопасност при доставяне на питейна вода, указания за управление на риск и кризи. Част 2: Управление на риска".
2. При оценката на риска трябва да бъдат взети предвид резултатите от програмите за мониторинг, изготвени съгласно чл. 119, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, раздел "Мониторинг на водите и на зоните за защита на водите" от глава десета "Управление на водите" на Закона за водите и наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 14 от Закона за водите, за водните тела, определени съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, от които средно се черпят над 100 m3 дневно.
3. Въз основа на резултатите от оценката на риска трябва да бъде направено съответно разширение на списъка на показателите в приложение № 1 и/или увеличаване на честотите на пробовземане, посочени в приложение № 2, таблица Б.1, в случай че е изпълнено някое от следните условия:
3.1. списъкът на показателите от група А и група Б или честотите, определени в приложение № 2, не е достатъчен, за да бъдат изпълнени задълженията по чл. 7, ал. 1;
3.2. необходим е допълнителен мониторинг за целите по чл. 9, ал. 16;
3.3. необходимо е да се осигурят нужните гаранции, посочени в чл. 9, ал. 2, т. 1.
4. Въз основа на резултатите от оценката на риска е възможно да бъде направено съответно редуциране на списъка на показателите, определени в приложение № 1, и на честотите на пробовземане, определени в приложение № 2, таблица Б.1, в случай че са изпълнени следните условия:
4.1. честотата на пробовземане за Ешерихия коли (E. coli) при каквито и да е обстоятелства не трябва да се намалява под стойността, посочена в приложение № 2, таблица Б.1;
4.2. за всички останали показатели:
4.2.1. мястото и честотата на пробовземане трябва да се определят в зависимост от произхода на съответния показател, както и от променливостта и дългосрочната тенденция за съответната концентрация, като се вземе под внимание посоченото в чл. 6;
4.2.2. за да се намали минималната допустима честота на пробовземане за даден показател спрямо посоченото в приложение № 2, таблица Б.1, е необходимо всички резултати от пробите, вземани през редовни интервали от време в течение на поне три години от места за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, да са със стойности под 60 % от посочената в приложение № 1 стойност на показателя;
4.2.3. за да се отстрани даден показател от списъка на подлежащите на мониторинг показатели, определен в приложение № 1, е необходимо всички резултати от пробите, вземани през редовни интервали от време в течение на поне три години от места за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, да са със стойности под 30 % от посочената в приложение № 1 стойност на показателя;
4.2.4. отстраняването на даден показател, посочен в приложение № 1, от списъка на подлежащи на мониторинг показатели трябва да се базира на резултата от оценката на риска, отчитаща резултатите от мониторинга на водоизточниците на питейна вода и потвърждаваща, че човешкото здраве е защитено от вредните ефекти от замърсяване на питейната вода, както е посочено в чл. 1;
4.2.5. намаляване на честотата на пробовземане или отстраняване на показател от списъка на подлежащите на мониторинг показатели съгласно т. 4.2.2 и 4.2.3 може да се направи само ако оценката на риска потвърди, че няма разумно предвидим фактор, за който да съществува вероятност да предизвика влошаване на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
4.2.6. отстраняване на показател от списъка на подлежащите на мониторинг показатели съгласно т. 4.2.2 и 4.2.3 може да се извърши за период не по-голям от шест месеца за микробиологични показатели, три години за химични показатели и пет години за радиологични показатели.


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 13

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., предишно Приложение № 3 към чл. 9, ал. 6, изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г., предишно Приложение № 3 към чл. 9, ал. 8, изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

Методи за анализ

 

Част А

Микробиологични показатели, за които са специфицирани методи за анализ

 

Показател

Метод

Колиформи и Ешерихия коли

БДС EN ISO 9308-1 или

БДС EN ISO 9308-2

Ентерококи

БДС EN ISO 7899-2

Псевдомонас аеругиноза

БДС EN ISO 16266

Брой колонии при 22 °С и 36 °С

БДС EN ISO 6222

Клостридиум перфрингенс (вкл. спори)

БДС EN 14189

Част Б

Химични и индикаторни показатели, за които са специфицирани характеристики за метрологично качество

 

1. За определените в таблица 1 показатели специфицираните характеристики за метрологично качество са, че използваният метод за анализ трябва минимум да може да послужи за измерване на концентрации, равни на зададената стойност на показателя с праг на количествено определяне, както е посочено в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 14 от Закона за водите, в размер, равен или по-малък от 30 % от съответната стойност на показателя, и неопределеност на измерването, както е посочена в таблица 1. Резултатът трябва да бъде изразен със същия брой десетични знаци, както при стойността на съответния показател в приложение № 1, таблици Б и В.

2. Посочената в таблица 1 неопределеност на измерването не трябва да бъде използвана като допълнителен допустим интервал към определените в приложение № 1 стойности на показателите.

Таблица 1

Минимално метрологично качество, изразено чрез характеристиката "неопределеност на измерването"

Показател

Неопределеност на измерването

(забележка (1))

Процент от стойността на показателя

(освен за pH)

Забележка

Алуминий

25

 

Амониев йон

40

 

Антимон

40

 

Арсен

30

 

Бензо(а)пирен

50

Забележка (5)

Бензен

40

 

Бор

25

 

Бромати

40

 

Кадмий

25

 

Хлориди

15

 

Хром

30

 

Електропроводимост

20

 

Мед

25

 

Цианиди

30

Забележка (6)

1,2-дихлоретан

40

 

Флуориди

20

 

pH концентрация на водородни йони (изразена в pH единици)

0,2

Забележка (7)

Желязо

30

 

Олово

25

 

Манган

30

 

Живак

30

 

Никел

25

 

Нитрати

15

 

Нитрити

20

 

Окисляемост

50

Забележка (8)

Пестициди

30

Забележка (9)

Полициклични ароматни въглеводороди

50

Забележка (10)

Селен

40

 

Натрий

15

 

Сулфати

15

 

Тетрахлороетен

30

Забележка (11)

Трихлороетен

40

Забележка (11)

Трихалометани - общо

40

Забележка (10)

Общ органичен въглерод (TOC)

30

Забележка (12)

Мътност

30

Забележка (13)

Веществата акриламид, епихлорохидрин и винилхлорид се контролират чрез спецификация на продукта.

Таблица 2

Минимално метрологично качество във връзка с характеристиките "точност", "прецизност" и "граница на откриване"

Показател

Точност

(забележка (2))

Процент от стойността на
показателя
(освен за pH)

Прецизност

(забележка (3))

Процент от стойността на
показателя
(освен за pH)

Граница на
откриване

(забележка (4))

Процент от стойността на показателя (освен за pH)

Забележка

Алуминий

10

10

10

 

Амониев йон

10

10

10

 

Антимон

25

25

25

 

Арсен

10

10

10

 

Бензо(а)пирен

25

25

25

 

Бензен

25

25

25

 

Бор

10

10

10

 

Бромати

25

25

25

 

Кадмий

10

10

10

 

Хлориди

10

10

10

 

Хром

10

10

10

 

Електропроводимост

10

10

10

 

Мед

10

10

10

 

Цианиди

10

10

10

Забележка (6)

1,2-дихлороетан

25

25

10

 

Флуориди

10

10

10

 

pH концентрация на водородни йони (изразена в pH единици)

0,2

0,2

 

Забележка (7)

Желязо

10

10

10

 

Олово

10

10

10

 

Манган

10

10

10

 

Живак

20

10

20

 

Никел

10

10

10

 

Нитрати

10

10

10

 

Нитрити

10

10

10

 

Окисляемост

25

25

10

Забележка (8)

Пестициди

25

25

25

Забележка (9)

Полициклични ароматни въглеводороди

25

25

25

Забележка (10)

Селен

10

10

10

 

Натрий

10

10

10

 

Сулфати

10

10

10

 

Тетрахлороетен

25

25

10

Забележка (11)

Трихлороетен

25

25

10

Забележка (11)

Трихалометани - общо

25

25

10

Забележка (10)

Мътност

25

25

25

 


Веществата акриламид, епихлорохидрин и винилхлорид се контролират чрез спецификация на продукта.

Забележки към таблици 1 и 2:
(1) Неопределеността на измерването е неотрицателен параметър, характеризиращ дисперсията на количествените стойности, приписани на измерваната величина и базиращи се на използваната информация. Критерият за метрологично качество по отношение на неопределеността на измерването (k = 2) е даден като процент от стойността на показателя или съответно по-добра стойност. Неопределеността на измерването трябва да се оценява спрямо нивото на стойността на показателя, освен ако е посочено нещо друго.
(2) Точността е мярка за систематичната грешка и представлява разликата между средната стойност на голям брой повторни измервания и действителната стойност. Като допълнителни спецификации се използва посоченото в БДС ISO 5725.
(3) Прецизността е мярка за случайната грешка и обикновено се изразява като стандартно отклонение (в дадена партида и между партиди) на представителни резултати спрямо средната стойност. Приемливата прецизност е равна на удвоената стойност на относителното стандартно отклонение. Това понятие е допълнително определено в БДС ISO 5725.
(4) Границата на откриване е:
или три пъти стандартното отклонение в дадена партида обичайна проба, съдържаща ниска концентрация на показателя;
или пет пъти стандартното отклонение на празна (калибровъчна) проба (в рамките на партида).
(5) Ако не може да бъде достигната предписаната стойност на неопределеността на измерването, следва да бъде избрана най-добрата налична техника (с горна граница до 60 %).
(6) Методът трябва да позволява да се откриват цианиди под всякакви форми.
(7) Стойностите на точността, прецизността и неопределеността на измерването са изразени в pH единици.
(8) Референтен метод: БДС EN ISO 8467.
(9) Стойностите на характеристиките за метрологично качество за отделните пестициди са индикативни. За редица пестициди е възможно да се постигнат ниски стойности на неопределеност на измерването, дори до 30 %, но за някои пестициди могат да бъдат допуснати по-високи стойности до 80 %.
(10) Посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, влизащи в състава на показателя, и се определят на база 25 % от посочената в приложение № 1 максимална стойност на показателя.
(11) Посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, влизащи в състава на показателя, и се определят на база 50 % от посочената в приложение № 1 максимална стойност на показателя.
(12) Неопредеността на измерването следва да се оценява при ниво на общия органичен въглерод 3 mg/l. Следва да се използват указанията CEN 1484 Guidelines for the determination of TOC and dissolved organic carbon (DOC) (Указания за определяне на общ органичен въглерод и на разтворен органичен въглерод).
(13) Неопределеността на измерването следва да се оценява при ниво 1,0 NTU (нефелометрични единици за мътност) в съответствие със стандарт БДС EN ISO 7027.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума