начало

От третия опит ВСС избра шеф на административния съд в Кърджали От третия опит ВСС избра шеф на административния съд в Кърджали

Въпрос по ЗОП

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Въпрос по ЗОП

Мнениеот yanafh » 07 Дек 2017, 18:03

Здравейте! Извинявам се, ако мястото на въпроса ми не е тук и ако самият въпрос е глупав.
Скоро започнах да се занимавам с обществени поръчки, нямам никакъв опит в тази материя. Много от нещата все още не са ми съвсем ясни, но упорито чета и питам хора, които са се занимавали. Това, което обаче все още не мога да разбера е точно начина за определяне на вида процедура, която ще се възложи. Объркването ми настъпва от това, че следва да се следят процедурите 12 месеца назад и да се сумират стойностите, за да се определи кога се преминава в следваща процедура. Сигурна съм, че не съм го обяснила особено професионално, но тъкмо излизам от майчинство и много трудно включвам. Моля, ако някой може по много простичък начин да ме упъти, ще съм много благодарна. За мое оправдание ще кажа, че се занимавам с обществени поръчки от 2 седмици. Имам и други неясни въпроси, но засега ми се иска да получа някаква яснота относно начина на определяне на вида процедура, когато трябва да се следят и предшестващите я, за да не се надвиши стойностния праг. И всъщност какво да разбираме под "идентични или сходни"?
yanafh
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 07 Дек 2017, 17:46

Re: Въпрос по ЗОП

Мнениеот thebeast » 08 Дек 2017, 00:28

Стойностни прагове

Чл. 20. (1) Процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 11 се прилагат, когато:
1. публични възложители, както и техни обединения възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 5 000 000 лв. - за строителство;
б) 264 033 лв. - за доставки и услуги;
в) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
2. публични възложители, работещи в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 5 000 000 лв. - за строителство;
б) 264 033 лв. - за услуги и за доставки, които включват продукти по приложение № 3;
в) 408 762 лв. - за доставки, които включват продукти извън обхвата на приложение № 3;
г) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
3. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 5 000 000 лв. - за строителство;
б) 817 524 лв. - за доставки и услуги;
в) 1 000 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
4. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 817 524 лв. - за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
б) 817 524 лв. - за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
в) 817 524 лв. - за услуги, пряко свързани с оборудването по букви "а" и "б" за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
г) 5 000 000 лв. - за строителство, пряко свързано с оборудването по букви "а" и "б" за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
д) 817 524 лв. - за услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
е) 5 000 000 лв. - за строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство;
5. възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 70 000 лв.
(2) Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
2. при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката.
(3) Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство - от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 - от 30 000 лв. до 70 000 лв.
(4) Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:
1. 50 000 лв. - при строителство;
2. 70 000 лв. - при услуги по приложение № 2;
3. 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
(6) Обществените поръчки по ал. 1, т. 4 на стойност, по-малка от съответния праг, могат да се възлагат директно, но възложителите са длъжни да сключат писмен договор.
(7) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
2. при доставки и услуги - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от предмета на поръчката.
(8) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност под праговете по ал. 7, като при доставки и услуги могат да докажат разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
(9) Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред.

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки

Чл. 21. (1) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия изпълнител на обществената поръчка, включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката.
(2) Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване.
(3) Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички обособени звена.
(4) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.
(5) Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.
(6) Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.
(7) При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството.
(8) При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на:
1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, или
2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.
(9) При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покупка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както следва:
1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е равен на 12 месеца - общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца - общата стойност, включително прогнозната остатъчна стойност;
2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде определен - месечната стойност, умножена по 48.
(10) При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им стойност е следната:
1. при застрахователни услуги - платимата застрахователна премия и други възнаграждения;
2. при банкови и други финансови услуги - таксите, дължимите комисиони, лихвите и други плащания;
3. при поръчки за проектиране - таксите, дължимите комисиони и други плащания.
(11) При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване на прогнозната стойност е следната:
1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца - общата стойност за пълния срок;
2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца - месечната стойност, умножена по 48.
(12) При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.
(13) При партньорство за иновации се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство.
(14) Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да се използва с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(15) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(16) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:
1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.
(17) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 449
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Въпрос по ЗОП

Мнениеот yanafh » 08 Дек 2017, 09:07

Благодаря, но аз съм запозната с нормативната уредба. Въпросът ми е по-скоро практически. Ако например сега трябва да се пусне поръчка за рехабилитация на път на стойност по чл. 20, ал. 3, аз не би следвало да прилагам тази разпоредба и да публикувам обява, ако преди това в рамките на 12 месеца съм имала сходни поръчки и сумирано надвишават праговете по чл. 20, ал. 3. Но дали всеки път се връщаме 12 месеца назад и какво да разбираме под сходни? Сходни ли са например рехабилитация на улична мрежа в даден град и реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа? Следва ли да сумирам всички рехабилитации 12 месеца назад, за да определя прага на новата поръчка. Трудно ми е да разгранича и обстоятелствата, при които не е нужно да се следят тези 12 месеца назад и за новата процедура си се прилагат правилата, съобразно нейната стойност.
yanafh
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 07 Дек 2017, 17:46


Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта


cron