начало

Баневи съдят прокуратурата за 10 млн. лева Баневи съдят прокуратурата за 10 млн. лева

Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Виртуална приемна - кажете това, което мислите, за това, което искате!
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот 111888 » 23 Яну 2015, 20:08

Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха
"Майка на две деца разпространи във Фейсбук снимки, на които лицето й е цялото синьо от бой. Д. Б. разказва, че тя и приятелят й са били пребити зверски от униформени служители в метрото."
подробности и снимки тук:
http://www.blitz.bg/news/article/315419
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот 111888 » 24 Яну 2015, 00:11

"Битата в метрото: Държаха ме цял ден в килията с отоци по лицето"
http://www.blitz.bg/news/article/315450
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот 111888 » 24 Яну 2015, 23:41

Софиянка се жалва от полицейски побой в метрото
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleI ... 7#comments

ЦИТАТ ". Нямало данни, че на гражданката е нанесен побой. Синините й са от неизвестен произход." :shock:
цитат от читателски коментар ": Че дори и когато нокаутираха Кубрат Пулев нямаше такива такива наранявания по лицето."


Хайде милицията да почне да вади сега данни за милиционерска регистрация. нали така правите? А ако няма такава-данни за регистрация на приятели, съседи и роднини. Все ще се намери някой съсед с регистрация.
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот 111888 » 15 Авг 2015, 20:55

Р Е Ш Е Н И Е
№ 5453
гр. София, 05.08.2015 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 8 състав,
в публично заседание на 16.06.2015 г. в следния състав:
СЪДИЯ: Деница Митрова
при участието на секретаря Антонина Бикова, като разгледа дело номер
1779 по описа за 2015 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе
предвид следното:
Производството е по реда на чл. 72, ал. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР), вр. с чл. 145 - 178 от Административно процесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по жалба вх. № 4037 от 16.02.2015 г. и вх. № 4980 от 25.02.2015 г. по
описа на Административен съд София - град, подадена от Д. Н. Б., ЕГН [ЕГН], чрез
адв. Н. Х. от САК, със съдебен адрес [населено място], [улица], ет.3, ап. 19 срещу
заповед за задържане на лице рег. № 226зз - 165 от 18.01.2015 г., издадена от
полицейски орган при 02 РУП - СДВР, с която, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от
ЗМВР й е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) "задържане за срок
до 24 часа".
Жалбоподателят счита, че оспорената заповед е издадена без да е спазена
установената форма, при съществено нарушение на административно
производствените правила, незаконосъобразна и несъответства с целта на закона. В
хода на съдебното производство Д. Б. редовно призована, не се явява, представлява се
от адв. Х., който поддържа жалбата.
Ответникът - Полицейски орган при 02 РУП - СДВР, редовно призован, се
представлява от юрк. Ч., която оспорва жалбата, намира оспорената заповед за
правилна и законосъобразна. Претендира юрисконсултско възнаграждение.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на
страните, намира за установено от фактическа страна следното:
С атакувания в настоящото производство индивидуален административен акт –
заповед за задържане на лице рег. № 226зз - 165 от 18.01.2015г., издадена от
полицейски орган при 02 РУП - СДВР, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР на Д.
Н. Б. е наложена ПАМ "Задържане за срок до 24 часа" в помещение за временно
задържане на 02 РПУ – СДВР.
Като фактическо основание за издаване на заповедта е посочено „данни за
иизвършено престъпление (по ДЗ на колега от „М.” – Н.)”, както и че задържането на
лицето е извършено в 21,00 часа на 18.01.2015 г. и освободено в 14,50 часа на
19.01.2015 г.”.
Жалбоподателят е подписал оспорваната заповед и му е връчено копие от нея. Ведно
с посочената заповед, Д. Б. е попълнила декларация на 18.01.2015 г. в 21,00 часа, в
която е посочил,че е запознат с правата си при задържането, както и че нежелае
адвокатска защита по негов избор и за негова сметка, адвокатска защита от служебен
адвокат по реда на Закона за правната помощ; няма здравословни проблеми; не желае
медицински преглед от лекар по негов избор и за негова сметка; не желае медицински
преглед от лекар; нежелае да се уведомява семейството му; уведомен е за правото на
свиждания, да получава колети и храна, както и че няма нужда от специална
хранителна диета, както и че веднага след задържането е запознат с правата по чл. 72,
73 и чл. 74 от ЗМВР.
Към административната преписка е представен протокол за личен обиск на
жалбоподателя, в който са описани личните му вещи. Същите са върнати при
освобождаването на лицето.
По делото като доказателства са приети представените с административната преписка
документи, както и копие от страници от книгата за задържани лица; медицинско
направление, издадено от НЦПСМ „Н.И.Пирогов”
В хода на съдебното заседание по делото като писмени доказателства са приети
представените с жалбата и административната преписка писмени документи. От
ответника е представена докладна записка от 18.01.2015 г., адресирана до началника
на сектор „М.” пре О. – СДВР и сведение от З. Г..
При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна
следното:
Жалбата е подадена в срока по чл. 140, ал.1 от АПК от надлежна страна, имаща право
и интерес от оспорването и същата, като процесуално допустима задължава съда да я
разгледа по същество относно нейната основателност.
При извършената служебна проверка на законосъобразността на оспорената заповед,
съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК, на основанията посочени в чл. 146 от АПК, съдът
намира, че административният акт е издаден от компетентен (към датата на
издаването й) орган, в кръга на предоставените му от закона - чл. 72 от ЗМВР
правомощия.
Съгласно нормата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, посочена като правно основание за
издаване на заповедта, полицейските органи могат да задържат лице, за което има
данни, че е извършило престъпление. В самата заповед е посочено, че Б. е задържана
във връзка с докладна записка на колега от „М.” – Н. и данни за извършено
престъпление.
В заповедта не е посочено за какво противообществено деяние е задържано лицето,
дали за същото е образувано досъдебно производство, както и дали представлява
престъпление по смисъла на НК. Следователно може да се направи обоснован извод,
че в заповедта не е посочено правно основание, което да очертава
материалноправната норма, поради която се задържа лицето, а това от своя страна
води до ограничаване на правната възможност за преценка дали е налице
престъпление.
От представените доказателства с административната преписка не се
съдържат такива, от които да е видно, че са извършвани процесуално следствени
действия чрез годни доказателствени средства по смисъла на НПК, с жалбоподателя.
В рамките на оспорената ПАМ и задържането на жалбоподателя за срок от 24 часа,
липсват данни с него да са извършени съответните процесуални действия,
независимо, че съдът даде неколкократно указания на ответника, че е негова
доказателствената тежест и следва да ангажира относимите писмени доказателства.
Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от АПК регламентира задължителното съдържание на
административния акт, когато той се издава в писмена форма. Съгласно чл. 59, ал. 1,
т. 4 от АПК, този акт, в частност заповедта задържане на лице, следва да съдържа
фактическите и правни основания за издаването й. Същото предвижда и разпоредбата
на чл. 74, ал. 2, т. 2 от МВР, съгласно която в писмената заповед за задържане на лице
се посочва основанието за задържането. Тълкуван във връзка с текста на чл. 59, ал. 2,
т. 4 от АПК, текстът на чл. 74, ал. 2, т. 2 от ЗМВР води на извод, че част от
задължително съдържание на всяка заповед за задържане на лице е посочването на
правното и фактическо основание за издаването й.
Видно от преписа на книгата за задържаните лица в 02 РУП - СДВР, жалбоподателят
е настанен в помещението за временно задържане при 02 РУП – СДВР в 00,05 часа на
19.01.2015 г. и освободен в 14,50 часа на 19.01.2015 г. По делото не са налице данни,
че в този период от време със задържания са извършени процесуално следствени
действия.
В настоящия случай не е налице и вторият елемент при съставянето на оспорената
заповед, тъй като има данни относно деянието, поради което жалбоподателят е бил
задържан. В представения протокол за личен обиск изрично е записано, че
жалбоподателят е имал в себе си лични документи.
С оглед изложеното съдът намира, че обжалваната заповед не отговаря на
изискването за форма на административния акт, тъй като не съдържа посочване на
фактическото основание за задържането на Б., поради което не може да се направи
безспорен извод, че същата е разбрала за какво е задържана. Предвид това, заповедта
се явява немотивирана.

Предвид посоченото съдът намира, че при издаване на заповедта е допуснато
съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което е довело
до нейната незаконосъобразността.
Задържането за срок от 24 часа по смисъла на чл. 72 от ЗМВР е принудителна
административна мярка, която в зависимост от ситуацията би могла да има
превантивен или преустановителен характер и се предприема било с цел да се
предотвратят вредните последици от извършено престъпление, било, за да осуети
прикриването на престъплението, както и с цел започването на разследване срещу
вероятния извършител на престъплението. Целта на закона с налагането на
посочената ПАМ е да се ограничи вредното влияние на евентуално извършено
престъпление върху обществото, да се осуети прикриването на извършено
престъпление, да се създадат условия за безпрепятствено провеждане на полицейската
проверка. При така изложеното и наличните по делото данни, съдът намира, че
обжалваната заповед се явява незаконосъобразна.

Съгласно чл. 30, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република Б., всеки има право на
лична свобода и неприкосновеност, като само в изрично посочените от закона
неотложни случаи компетентните държавни органи могат да задържат гражданин, за
което незабавно уведомяват органите на съдебната власт. В настоящия случай,
предвид представените по делото доказателства, се установява, че не е налице
неотложност на случая, наложила предприемането на задържането.
При издаването на
заповедта полицейският орган е действал при условията на оперативна
самостоятелност, с която е разполагал. Съгласно чл. 4, ал. 2 от АПК,
административните актове се издават за целите, установени в закона, а чл. 6 от АПК
въвежда принципа на съразмерността като материалноправно изискване за
законосъобразност на административния акт.
Именно в така определените от цитираните норми рамки следва да упражнява
предоставената му компетентност административният орган, който действа при
условията на оперативна самостоятелност. Спазени са изискванията за съразмерност
на наложения ПАМ, тъй като с изтичането на тази мярка, задържаното лице е
освободено.
Предвид посоченото, жалбата на Д. Н. Б. се явява основателна и като такава следва да
бъде уважена.
По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 2 от АПК,
Административен съд - София град, I-во отделение, 8-ми състав,
РЕШИ:
ОТМЕНЯ заповед за задържане на лице рег. № 226зз – 165 от 18.01.2015 г., издадена
от полицейски орган при 02 РУП - СДВР, с която, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от
ЗМВР на Д. Н. Б. е наложена принудителна административна мярка (ПАМ)
"задържане за срок до 24 часа".
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в
четиринадесетдневен срок от съобщението до страните за изготвянето му и
получаването на препис от съдебния акт.


СЪДИЯ:
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот 111888 » 05 Фев 2019, 13:50

Ето и развитието на случая-оказва се ,че прокуратурата отново не е пропуснала да направи подсъдими потърпевшите граждани(то това си е класика в жанра-бият те, и те правят подсъдим, а обикновено няма хепи енд-директно и те осъждат, в случая-оправдаването е едва на горна инстанция-Градския съд ги оправдава, а прокуратурата не пропуска с пионерски устрем да стигне и до ВКС-където оправдателната присъда е потвърдена-как е възможно три прокуратури да се обърнат против потърпевшите?! На запад да обвиниш невинен, особено в такъв брутален случай щяха да валят прокурорски оставки след оправдателната присъда!). След дълъг и тягостен наказателен процес потърпевшите, направени подсъдими са окончателно оправдани, и става ясно, че държавния репресивен апарат по случая са изписали доста...неистини... Разбира се -казусът не е приключен, а тепърва започват делата за обезщетение за беззаконието.

-----------------------

https://dnes.dir.bg/temida/opravdaha-sa ... -v-metroto

"Оправдаха съдени за хулиганство мъж и жена, бити от полицай в метротоМъж и жена от София, които в началото на 2015 години обвиниха полицай, че ги е пребил в метрото, но самите те бяха съдени за хулиганство и съпротива на орган на властта заради твърденията му, че са го удряли, са оправдани от Върховния касационен съд. Присъдата не подлежи на обжалване, съобщи един от адвокатите на потърпевшите Добринка Божилова и Димитър Славков.

"Една от най-големите ми победи в съда срещу полицейското насилие! След години борба на всички инстанции, най-накрая ВКС потвърди оправдателната присъда на Димитър и Добринка, които бяха зверски пребити от полицай в метрото без никаква причина и след това съдени за "нападение срещу полицай". Поздравления и за адв. Хаджигенов, с който заедно водихме делото. Дано това допринесе за бъдеща превенция от полицейския произвол, който се шири в държавата ни и делото за обезщетение накара служителите на МВР да спазват закона, който следва да се прилага еднакво за всички!, написа във Фейсбук адвокат Лъчезар Босаков.

На първа инстанция Софийският районен двамата бяха осъдени условно, но по-късно Градският съд ги оправда, а сега ВКС потвърждава това решение окончателно.
Добринка е била жестоко удряна в лицето, както свидетелстват кадри, направени след инцидента

Добринка е била жестоко удряна в лицето, както свидетелстват кадри, направени след инцидента
Снимка: Facebook

Самият полицай - Цветелин Цветанов, обаче така и не беше съден, след като прокуратурата отказа да го разследва заради липса на доказателства за извършено престъпление. Това се случи въпреки видимите следи от побой по жената, счупения лакът на мъжа при поставянето на белезниците, за което има медицински свидетелства, както и от видеозапис, който заедно с мъжа успели да направят. Служителят на МВР обаче твърди, че се е самоотбранявал и е представил медицинска експертиза, в която е записано, че е бил одраскан и имал контузия на пръста на ръката (според защита тази, са която е удрял - б.р.).

Сега Добринка и Димитър не желаят да коментират оправдателната присъда, заявиха пред Dir.bg техните защитници. Босаков обаче подчерта, че ще бъде заведено гражданско дело срещу МВР за обезщетение по Закона за отговорността на държавата за вреди.

Ето каква разказа жената след инцидента, станал, след като отишла да изпрати свой приятел до метрото:

"Дойде полицай да ни направи проверка на личните документи, аз нямах съответно, защото живея на 2 минути от метрото и не си ги бях взела, казах му, че ще се обадя на мъжа ми да ги донесе и той ни помоли да влезем в служебната стая".
Снимка: Кадър от Нова телевизия

Там вече камери няма, но на записа от метростанцията се вижда, че Добринка излиза чак след около 45 минути, притискайки ръце към лицето си.

"Моят приятел му каза, че мирише лошо и да спазва дистанция и оттам явно му се отключи агресията. Преди ударите не сме го провокирали с нищо, както твърдят, че съм го обиждала, викала боклук. Изпаднах в несвяст още след първия удар. По думите на моя приятел с четири юмрука лицето ми е било цялото в кръв", сподели още тогава Добринка.

При обжалването на условната присъда на Димитър пък адвокат Босаков пише:

"На първо място, относно обвинението за престъпление по чл. 325 ал. 2 вр. ал. 1 , а именно че оказал съпротива срещу орган на властта, свидетелят Цветанов твърди за нанесени множество юмручни удари в областта на лицето и гърдите. Такива доказателства от представената от Цветанов СМЕ липсват. Твърди се за наличие на контузии на долната челюст и лявата поясна област, но тези контузии, както се установи при разпита на в.л. изготвило екпертизата, са единствено по думите на Цветанов, като видими белези, каквито би трябвало да има след такъв брой юмручни удари, не са налични. Няма и никакви данни за травми в областта на гърдите, където също се твърди за нанесени удари. Многократно при разпита си в съдебна зала той си противоречеше, неуспявайки по никакъв начин хронологически да обясни как точно са му нанесени такива удари и защо след като твърди, че многократно е удрян с юмруци в лицето и гърдите - липсват външни белези за това...

Няма логика след като Славков се е легитимирал, предоставяйки личен документ, докато му е правена справка изведнъж да е решил да нападне Цветанов. Да, казал му е че мирише на лук и ако може да стои на разстояние от него, което силно е подразнило Цветанов, но това не се явява обида по смисъла на НК и ЗМВР, а констатация. В разпита си пред СРС Цветанов изтъкна абсурдна теория, че многократно е бил псуван и обиждан, на което обаче не отвръщал, а само подканвал подсъдимите да престанат, защото ще ги арестува...

Абсурдно е и твърдението му, че в нито един момент от случая той не употребил сила върху Добринка и Димитър, а те сами се били удряли в шкафове, стени и т.н. Абсурдно е и твърдението, че докато се е защитавал от ударите на Славков и душенето от Добринка, е успял да проведе разговор по радиостанцията, както и факта, че Славков бил искал да му отнеме оръжието, защото бил погледнал към него.

Абсурдно е и твърдението, че Славков сам е причинил счупването на лакътя си, оказвайки съпротива при поставяне на белезниците - при хватка ключ, каквато е приложена върху него, с лице на земята и Цветанов върху гърба му, извивайки ръцете му назад".

По неофициална информация въпросният полицай е уволнен преди около година.
"
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот 111888 » 13 Яну 2020, 08:39

Случаят с пребитите в метрото приключи донякъде.
Арестът доказано незаконен, а подсъдимите доказано невинни.
Не е проанализиран въпроса -за гнусната практика на съд да бъдат пращани потърпевшите, и да се дава вяра тезата на репресивния апарат-винаги и безкритично.
https://www.svobodnaevropa.bg/a/29753792.html
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот dakiss » 13 Яну 2020, 12:49

Що за тема от анионимник, правещ монолог в сайт за право, без да има това право ..... ТРИЙТЕ ТАКИВА ГЛУПЕНДЕРИ бе админи.

Срещнали се хулигани със слаби нерви, единия набил двамата други .... деца няма или поне аз не видях да има в тази случка, ама са в темата, всеки си е получил това, което му се полага и това е повод да се плюе по решения на съда???? Що съда да им решава хулиганските изпълнения, че и да има недоволни???

Идиотите свършване нямат, защото така се раждат от други такива, които си мислят, че света съществува те да са добре.

Ако беше в САЩ това, можеше и да са разстреляни, че там на полицай е опасно да се посегне, та и дори да си бръкне в джоба без позволение, че не се знае какво ще извади ... та да са благодарни, че е в България това.
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот gridiron » 13 Яну 2020, 19:12

Ама в САЩ полицаят не подминава Мутрите със скъпите коли и на него може да се разчита, а най важното е, че е обучен да общува с хората

Ттка ги викаш за помощ, а те от страх пикаят в гащите си, освен това са невежеството Вместо да отведат нападателите в милиционерския участък нападателите, те си избиват комплесие на пострадалия

Ппример с Финляндия
Риски мутри пътуват до Хелзинки, държат се отвратително, всичко обаче приключва до Финската граница Пред финландските органи на законността /реда не минава виж ние сме от Тим, съответно да им клекнат!
gridiron
Потребител
 
Мнения: 265
Регистриран на: 10 Ное 2013, 21:28

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот dakiss » 13 Яну 2020, 19:34

gridiron » 13 Яну 2020 06:12 pm ... прочети за какво иде реч, а не само моят отговор. ;)
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот gridiron » 13 Яну 2020, 20:02

И аз ли като "непочтенните съдии"
gridiron
Потребител
 
Мнения: 265
Регистриран на: 10 Ное 2013, 21:28

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот 111888 » 13 Яну 2020, 21:16

dakiss написа:Що за тема от анионимник, правещ монолог в сайт за право, без да има това право ..... ТРИЙТЕ ТАКИВА ГЛУПЕНДЕРИ бе админи.

Срещнали се хулигани със слаби нерви, единия набил двамата други .... деца няма или поне аз не видях да има в тази случка, ама са в темата, всеки си е получил това, което му се полага и това е повод да се плюе по решения на съда???? Що съда да им решава хулиганските изпълнения, че и да има недоволни???

Идиотите свършване нямат, защото така се раждат от други такива, които си мислят, че света съществува те да са добре.

Ако беше в САЩ това, можеше и да са разстреляни, че там на полицай е опасно да се посегне, та и дори да си бръкне в джоба без позволение, че не се знае какво ще извади ... та да са благодарни, че е в България това.

Пий си хапчетата, даже си вземи направление, за да ти ги увеличат, явно имаш нужда, бе тъпеш. За едно си прав-че нямате свършване тези като теб.
В темата изобщо не се говори против влязлото в сила съдебно решение, напротив, посочено е,че е правилно, и е изяснено кой крив, кой прав. Явно трудно да схванеш.
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Майка на две деца: Полицаи ме окървавиха

Мнениеот dakiss » 14 Яну 2020, 18:55

111888 написа: Явно трудно да схванеш.


Сладур, лесно ми е да схвана, че правилното решение трябва да е в твоя полза.

КЪДЕ ИМА ДЕЦА, че да има и майка на две деца. Тази дъвка е навсякъде разпространена и затова не се сдържах.
Що само тази майка са били?
Ми на тоя като не му понася чужда миризма да си седи в дома си.
Аз пък не понасям да срещам една и съща информация подобна на тази ..... навсякъде.
Каква ти е ползата не знам, но ДРАЗНИ такова тиражиране из целия нет ;)
dakiss
Младши потребител
 
Мнения: 66
Регистриран на: 03 Фев 2019, 13:30


Назад към Общи дискусии


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron