начало
Шест заплати отгоре за по-специални магистрати Шест заплати отгоре за по-специални магистрати

конкурс за съдии по вписванията

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот dedra » 20 Май 2009, 10:16

обявен е конкурс за съдии по вписванията-ДВ бр.37/19.05.2009
dedra
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот karanedeff » 20 Май 2009, 12:45

Конкурс за свободни длъжности за съдии по вписванията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


З А П О В Е Д

№ ЛС-И-255/12.05.2009г.


На основание чл.282, ал.1 от Закона за съдебната власт,

I . Н А С Р О Ч В А М:

Конкурс за длъжността “съдия по вписванията” при районните съдилища, както следва:
За районните съдилища Асеновград, Ардино, Ботевград, Бяла, Генерал Тошево, Гълъбово, Димитровград, Добрич, Дряново, Кубрат, Малко Търново, Пловдив, Троян, Трявна, Самоков, Сандански, Силистра, Сливница, Средец и Хасково – по една незаета длъжност.
За районните съдилища Варна и Монтана – по две незаети длъжности.

Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Гражданскопроцесуалния кодекс - Обща част и Част шеста “Охранителни производства”, Закон за наследството, Закон за собствеността, Закон за особените залози, Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи, Търговски закон – Част четвърта, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Правилник за вписванията и Тарифа № 1 по Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби, Министерството на правосъдието и Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се проведе в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. Славянска № 1 на 25.07.2009 г., с начален час 10.00 часа и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана в интернет-страницата му- http://www.justice.government.bg най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит.

II. О П Р Е Д Е Л Я М следния ред за провеждане на конкурса:

1.Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на настоящата заповед в “Държавен вестник”, по образец, публикуван на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше юридическо образование и удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, подписана от лицето; копие от лична карта, свидетелство за съдимост, документ за психично здраве и декларация по чл. 162 от Закона за съдебната власт.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват в класирането за длъжността “съдия по вписванията” най-много за два съдебни района, посочени в заявлението в поредността, в която желаят да бъдат класирани.
3. В 14 - дневен срок от изтичане на срока по т.1 се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на Интернет-страницата на министерството. В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите.
4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за изправяне на нередовните заявления, се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати, които са отстранили нередовностите и списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в посочения по-горе срок, както и обобщен списък на всички допуснати до конкурса кандидати. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на Интернет-страницата на министерството.
5. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието. В 7-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията, същата изготвя въпросник и регламент за провеждане на писмения и устния изпит, който се одобрява от министъра на правосъдието, обявява се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието.
6. За резултатите от писмения изпит, конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в 7-дневен срок след провеждането му, едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на Интернет-страницата на министерството.
7. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4,50.
8. Устният изпит се провежда, по график за явяване на участниците. Списъкът и графикът се обявяват по посочения начин не по-късно от 14 дни преди началото на този изпит.
9. За резултатите от устния изпит, комисията изготвя протокол.
10. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол, който в 7-дневен срок изпраща на министъра на правосъдието с оглед правомощието му по чл.284, ал.4 от ЗСВ.
11. Резултатът от класирането се обявява на видно място в сградата на министерството, на Интернет-страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл.95, ал.2 от КТ.

Настоящата заповед да се обнародва в “Държавен вестник”, да се публикува в един централен ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на началник отдел “ВОСВКСС” за сведение и изпълнение.
МИНИСТЪР:
МИГЛЕНА ТАЧЕВА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1160
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот raev_m » 20 Май 2009, 13:26

Колеги благодаря Ви за инфото!!!
Имам само два въпроса:
1 Каква е тази декларация по чл. 162 от Закона за съдебната власт...откъде мога да сваля?
2 Как минават тези конкурси/нека някой сподели ако е минавал вече по тази пътека/?
raev_m
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 01 Ное 2008, 15:47

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот katia.ivanova » 20 Май 2009, 13:49

И може би ще се намери някой да пусне едно макар и старичко конспектче, за да видим за какво става дума все пак като обхват! :D
katia.ivanova
Младши потребител
 
Мнения: 48
Регистриран на: 15 Авг 2007, 13:51

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот karanedeff » 20 Май 2009, 17:37

raev_m написа:....
1 Каква е тази декларация по чл. 162 от Закона за съдебната власт...откъде мога да сваля?
....

образци на декларации:
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 162 от Закона за съдебната власт
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 195 от Закона за съдебната власт
втората не е посочена в заповедта, но изискването на чл. 195 ЗСВ важи и са СВ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1160
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот raev_m » 20 Май 2009, 18:25

karanedeff,благодаря!!!
raev_m
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 01 Ное 2008, 15:47

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот dedra » 20 Май 2009, 19:28

с декларацията по чл.162 посочена от karanedef документите ви ще бъдат нередовни
Последна промяна dedra на 20 Май 2009, 19:35, променена общо 1 път
dedra
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот dedra » 20 Май 2009, 19:34

Д Е К Л А Р А Ц И Я


По чл. 162 от Закона за съдебната власт
Подписаният/ата ………………………………………………………………..,
ЕГН - …………………….., постоянен адрес: ………………………………....
……………………………………………………………………………………,
настоящ адрес: …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………,
Л. К. № ………………, издадена на ……………… г. от МВР ………………,
Д Е К Л А Р И Р А М Ч Е:
- притежавам само българско гражданство;
- имам висше образование по специалността “Право”;
- преминал/а съм юридическия стаж, определен в ЗСВ и съм придобил/а юридическа правоспособност;
- притежавам необходимите нравствени и професионални качества;
- не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страдам от психическо заболяванe.Декларатор……………………………………..

гр.София

това е декларацията по чл.162 зсв
dedra
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот raev_m » 20 Май 2009, 19:37

дано това вече да е правилната!
raev_m
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 01 Ное 2008, 15:47

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот karanedeff » 20 Май 2009, 19:57

dedra написа:с декларацията по чл.162 посочена от karanedef документите ви ще бъдат нередовни


З А П О В Е Д № ЛС-И-255/12.05.2009г. написа:II. О П Р Е Д Е Л Я М следния ред за провеждане на конкурса:

1.Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на настоящата заповед в “Държавен вестник”, по образец, публикуван на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат:
1. нотариално заверени копия от диплома за завършено висше юридическо образование и удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
2. автобиография, подписана от лицето;
3. копие от лична карта,
4.свидетелство за съдимост,
5. документ за психично здраве и
6. декларация по чл. 162 от Закона за съдебната власт.


ЗСВ написа:Чл. 162. За съдия, прокурор и следовател може да се назначи лице, което има само българско гражданство и:
1. има висше образование по специалността “Право”;
2. е преминало стажа, определен в този закон, и е придобило юридическа правоспособност;
3. притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на правилата за професионална етика за съдиите, прокурорите и следователите;
4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психическо заболяване.

Та така
по т. 1/162 - удостоверява се с дипломата - вж. т. 1 първия цитат
по т. 2/162 - пак там - удостоверението за придобита правоспособност.
по т. 3/162 - преценява се от органа по назначението
по т. 4/162 - - вж. т. 4 от първия цитат - свидетелство за съдимост
по т. 5/192 - вж. т. 5 от първия цитат - документ за психично здраве.
Единственото обстоятелство, което се декларира е това, че си само български гражданин.

п.п. линковете, които съм дал по-горе са от сайта на ВСС, ама кой да чете :mrgreen:
Последна промяна karanedeff на 20 Май 2009, 20:11, променена общо 1 път
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1160
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот dedra » 20 Май 2009, 20:11

колега karanedeff , участвах в последния конкурс за дси и подадох посочената от вас декл. по чл.162 зсв-на 80% от кандидатите документите бяха обявени като нередовни именно заради тази декл. Със същата декл. участвах на конкурс за мл.прокурори и мл.съдии и там всичко беше О.К.
Извод: във ВСС - с посочената от вас декл., в МП - с посочената от мен декларация.
p.s. конкурса е обявен от МП, а не от ВСС
dedra
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот karanedeff » 20 Май 2009, 20:15

dedra написа:колега karanedeff , участвах в последния конкурс за дси и подадох посочената от вас декл. по чл.162 зсв-на 80% от кандидатите документите бяха обявени като нередовни именно заради тази декл. Със същата декл. участвах на конкурс за мл.прокурори и мл.съдии и там всичко беше О.К.
Извод: във ВСС - с посочената от вас декл., в МП - с посочената от мен декларация.
p.s. конкурса е обявен от МП, а не от ВСС

Яко, щом ви искат да декларирате, че сте правоспособни юристи за какво ви искат и то нотариалто заверени копия от диплома и т.н.
еле пък за съдимостта и психото - нямам думи
Впрочем няма значение - каквото музика свирят на такава играем .....
ЗСВ по един начи важи за ВСС, а по друг за МП - как не се бях сетил :? , сигурно го пише в ПЗР :idea:
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1160
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот dedra » 20 Май 2009, 20:27

въпросник от последния конкурс

ВЪПРОСНИК

за провеждане на конкурсен изпит за длъжността
“ Съдия по вписванията ”

1. Собственост върху недвижим имот.
2. Право на държавна и общинска собственост. Видове. Разпореждане.
3. Вещни права върху недвижим имот – право на собственост, право на надстрояване и пристрояване.Право на ползване.
4. Способи за придобиване право на собственост и ограничени вещни права.
5. Видове сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. Форма на сделките.Недействителност.
6. Отказ от право на собственост.
7. Съсобственост. Разпореждане със съсобствен недвижим имот и с идеална част от него.
8. Етажна собственост.
9. Съпружеска имуществена общност на недвижими имоти. Правен режим и разпореждане.
10. Ипотека. Вписване. Прехвърляне на вземания и задължения, обезпечени с ипотека.
11. Залог по ЗОЗ. Вписване. Прехвърляне на вземания и задължения, обезпечени с особен залог.
12. Наследяване. Видове. Запазена и разполагаема част.
13. Наследяване по завещание. Форма, отмяна и недействителност на завещанието.
14. Приемане и отказ от наследство. Продажба на наследство.
15. Сделки с търговски предприятия.
16. Прехвърляне на дружествен дял в търговско дружество.Апорт.
17. Общи правила на охранителните производства.
18. Нотариални производства. Характеристика на нотариалния акт.
19. Производство по вписване. Подсъдност. Форма на вписването. Отказ от вписване и обжалване на отказа.
20. Актове, подлежащи на вписване. Действие на вписването.
21. Книги. Нотариални и канцеларски дела в службата по вписвания.
22. Правен статут, права и задължения на съдиите по вписванията. Заместване на нотариус.
23. Материалноправен и процесуалноправен режим на делбата. Видове. Вписване.
24. Устни и писмени справки в Службата по вписванията.
25. Вписване на възбрани. Възбраната по ДОПК.
26. Вписване на актове по ЗСПЗЗ. Особености.
27. Такси по вписванията , съгласно тарифа № 1 по Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби, Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията.
dedra
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот raev_m » 21 Май 2009, 08:26

dedra,малко нахално от моя страна,но може ли да разменим скайп, за те питам някои неща във връзка с изпита и за да не провокираме заяждания във форума?
Ака желаеш и имаш възможност ми прати скайп ника си на ел. ми поща: miroslav_raev@abv.bg
raev_m
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 01 Ное 2008, 15:47

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот katia.ivanova » 21 Май 2009, 10:01

Благодаря на dedra за бързата реакция!! Конспекта е доста приличен :D :D :D
katia.ivanova
Младши потребител
 
Мнения: 48
Регистриран на: 15 Авг 2007, 13:51

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот zheleva » 21 Май 2009, 20:07

Здравейте колеги! Ако някой смята да участва в конкурса, моля ви да ми пише на скайпа /lady_4ar/ да обменяме инфо. Дедра, моля тe да споделиш повече подробности около последния конкурс.
zheleva
Потребител
 
Мнения: 131
Регистриран на: 09 Ное 2005, 00:54

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот raev_m » 22 Май 2009, 08:17

Някой да знае дали се заплаща някаква такса за участието в конкурса?
raev_m
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 01 Ное 2008, 15:47

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот dedra » 22 Май 2009, 09:11

уточнение-в конкурс за съдии по вписванията ще участвам за първи път.
dedra
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот mishka_vn » 22 Май 2009, 09:45

здравейте, някой има ли информация от предишни изпити, писмения изпит в какво се състои, тест ли? казуси ли?
mishka_vn
Младши потребител
 
Мнения: 16
Регистриран на: 12 Окт 2005, 12:32

Re: конкурс за съдии по вписванията

Мнениеот n_ikito » 22 Май 2009, 12:43

mishka_vn написа:здравейте, някой има ли информация от предишни изпити, писмения изпит в какво се състои, тест ли? казуси ли?


Тест - 40 въпроса, 1 верен отговор от 4 възможни /ако не бъркам/. Според верните отговори, съответната оценка. На устния две купчинки с въпроси, разделени на материално и процесуално право. Тегли се и от двете по един въпрос. 10-20 мин. за мислене след което сядаш пред журито и изпит като изпит. Ведна съобщаваха оценката..... т'ва е. УСПЕХ
n_ikito
Потребител
 
Мнения: 870
Регистриран на: 31 Окт 2006, 19:33

Следваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron