начало
Венецианската комисия: Някой независим трябва да може да разследва Цацаров Венецианската комисия: Някой независим трябва да може да разследва Цацаров

Обжалване на оценките от порноконкурса за нотариуси

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Обжалване на оценките от порноконкурса за нотариуси

Мнениеот listi » 05 Дек 2008, 17:40

Чу се, че някои от новоизлюпените нотариуси са отворили вече канторите и са започнали ефективна дейност.

http://www.velingrad.com/modules.php?na ... e&sid=3491

Проверих жалби 12805/2008 Ани Борисова Георгиева, Пето отделение -ВАС, и 13113/2008 Грета Борисова Ганева, Пето отделение - ВАС, които са отхвърлени като недопустими (поради преждевременност), защото според върховният административен съд писмените и устните оценки от конкурса можели да се обжалват едва след обявяване на неуспелите кандидати на заповедта на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класиралия се в съответния район кандидат, така както гласи Законът за нотариусите:

Конкурс за нотариуси
Чл. 12. (1) (Изм., ДВ, бр. 123 от 1997 г., бр. 18 от 2003 г.) Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с наредба, издадена от министъра на правосъдието след съгласуване със Съвета на нотариусите.
(2) (Изм., ДВ, бр. 123 от 1997 г., бр. 18 от 2003 г.) Конкурсът се провежда от комисия в състав: председател - представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, и членове: съдия от Върховния касационен съд, определен от председателя на Върховния касационен съд, двама нотариуси, определени от Съвета на нотариусите, и хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки, определен от министъра на правосъдието.
(3) (Изм., ДВ, бр. 123 от 1997 г., бр. 18 от 2003 г.) Комисията по ал. 2 изпраща протокола с резултатите от конкурса на министъра на правосъдието, който в 14-дневен срок издава заповед за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класиралия се в съответния район кандидат.
(4) (Изм., ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Заповедта по ал. 3 се обявява на кандидатите за съответния район и на Съвета на нотариусите и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (нова, доп. ДВ бр. 41/2006 г.) Министерството на правосъдието събира държавна такса за конкурса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Същевременно си задавам въпроса, дали министърът на правосъдието е уведомил, лично и писмено, всеки един от неуспелите участници в конкурса, на личния му адрес, за издаването и съдържанието на заповедта си, за да може той да има възможност да я обжалва пред ВАС, съгласно закона ? При липса на такова лично и писмено уведомление би трябвало всеки един от неуспелите участници да може ПО ВСЯКО ВРЕМЕ редовно да сезира ВАС с жалба срещу заповедта на министъра на правосъдието за вписване на нотариуси въз основа на резултатите от конкурса (в смисъл БЕЗСРОЧНО). Така ли е ?

И при положение, че има жалби срещу заповедите за вписване на новите нотариуси, то значи, че тези заповеди не са годни за изпълнение докато няма произнасяне по жалбите срещу тях във ВАС.

Същевременно обаче, спечелилите конкурса нотариуси са станали вече действащи нотариуси. Това означава ли, че канторите им трябва да бъдат затворени при постъпването на жалба срещу тяхното назначение до произнасянето по нея на Върховния административен съд ?

Някой може ли да разгадае тази каша ?
Последна промяна listi на 05 Юни 2009, 21:09, променена общо 1 път
listi
Потребител
 
Мнения: 156
Регистриран на: 23 Апр 2008, 15:17

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот listi » 07 Дек 2008, 17:28

П Р О Т О К О Л

София, 05.11.2008 година


Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на пети ноември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА
при участието на секретаря Мариана Калчева
и с участието на прокурора Тодор Мерджанов
сложи на разглеждане дело № 13216 по описа за 2008 година ,
докладвано от съдията ТАНЯ КУЦАРОВА

На именно повикване на второ четене страните се представиха така:

Жалбоподателката Грета Борисова Ганева, редовно призована, се явява лично.
Ответникът Министъра на правосъдието, редовно призован, се представлява от юрк. Караславова.
Заинтересованата страна Иванка Стоянова Пенова, редовно призована, се явява лично и с адв. Ялнъзов.
Заинтересованата страна Христина Илкова Влахова, редовно призована, се явява лично и с адв. Арсенов.
Заинтересованата страна Георги Златев Чолаков, редовно призован, не се явява и не се представлява
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Мерджанов.

Жалбоподателката Грета Ганева: Да се даде ход на делото.
юрк. Караславова: Да се даде ход на делото.
адв. Ялнъзов: Да се даде ход на делото.
адв. Арсенов: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Жалбоподателката Грета Ганева: Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания. Моля да задължите административния орган да представи цялата преписка.

юрк. Караславова: Намирам жалбата за недопустима, тъй като участието на жалбоподателката е приключило преди крайния акт. Заявявам, че оценката, поставена от комисията на писмената работа, не подлежи на административен контрол, няма правила, изготвени от конкурсната комисия, по която кандидатите да обжалват оценките, тъй като и нормативно тази оценка не подлежи на контрол. Моля да се оставят без уважение направените искания за допускане на доказателства.

адв. Ялнъзов: В жалбата е посочена заповед № ЛС-И-1335/29.09.2008 г. Моля да направите поправка в жалбата. Заповедта е № ЛС-И-1355/29.09.2008 г.

Жалбоподателката Грета Ганева: Правилно е записана като заинтересована страна Иванка Стоянова Пенова. Това е заинтересованата страна. Допусната е техническа грешка при изписване номера на заповедта.

адв. Ялнъзов: По допустимостта на жалбата - предоставям на съда. По основателността на жалбата представям писмени бележки.

адв. Арсенов: Жалбата е недопустима. Производството по делото следва да се прекрати. Представям молба за допускане на предварително изпълнение на заповедта.

Жалбоподателката Грета Ганева: Моля да имате предвид, че в жалбата до Върховен административен съд не се атакува поставената оценка, а аргументи, изложени във връзка със законосъобразността на административните актове.

Прокурорът: Считам жалбата за недопустима, ако счетете, че е допустима, то е неоснователна.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че следва да се приемат представените писмени доказателства. По отношение направеното искане за допускане на предварително изпълнение на заповед № ЛС-И-1356/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието, намира че молбата е неоснователна. Сочените в нея основания не са такива по смисъла на чл. 60 АПК, които да предполагат осуетяване или затруднение на изпълнението на акта, както и настъпването на значителни или трудно поправими вреди.

Водим от горното и на основание чл. 167, ал. 1 АПК,
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ОСТАВЯ без уважение направеното искане за предварително изпълнение на заповеди № ЛС-И-1355/29.09.2008 г. и ЛС-И-1356/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховен административен съд, за процесуална икономия в 7 дневен срок от днес.


ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД при проверка на допустимостта на жалбата на основание чл. 159 приема за установени следните обстоятелства по делото:

Предмет на жалбата по образуваното съдебно производство са заповеди № ЛС-И-1355/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Иванка Стоянова Пенова, класирана в район на действие - районен съд гр. София; ЛС-И-1356/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Христина Илкова Влахова, класирана в район на действие - районен съд гр. София и ЛС-И-1326/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Георги Златев Чолаков, класиран в район на действие - районен съд гр. Балчик.
В жалбата се посочва, че жалбоподателката, поради незадоволителна оценка на писмената работа от назначената конкурсна комисия за провеждане на конкурс за нотариуси, насрочен за заемане на вакантни места за нотариуси, със заповед № ЛС-08-122/29.11.2007 г. на министъра на правосъдието, не е допуснат до явяване на проведеният устен изпит, като част от конкурса, който е проведен в нарушение на закона, по изложени подробни съображения в жалбата.
Оценяването на кандидатите, явили се на конкурсния изпит се извършва на основание чл. 10 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси.
На основание чл. 10, ал. 5 от Наредбата, в класирането за местата участват кандидатите, издържали конкурса с успех най-малко 4 /четири/. Конкретният резултат на всеки кандидат е средно-аритметично число от сбора на оценките от устния и писмен изпит.
Конкурсната комисия, след провеждане на устния изпит и определяне на оценките на кандидатите от проведените два изпита, съставя портокол за класиране на кандидатите и отразява класирането им в табличен вид за всеки отделен район според заявените желания на кандидатите.
Конкурсната комисия, след провеждане на устния изпит и определяне на оценките на кандидатите от проведените два изпита, съставя портокол за класиране на кандидатите и отразява класирането им в табличен вид за всеки отделен район според заявените желания на кандидатите.
Поради неявяване /недопускане/ до устния изпит, който е втората част от конкурса, този жалбоподател не е оценяван и не е участвал в класирането на кандидатите. За него участието в конкурса е приключило до оценката от писмения изпит. Кандидатът не е участвал при провеждането на конкурса до окончателното му приключване и на това основание поддържаните доводи за нарушения на административнопроизводствените правила и на разпоредби от приложимия закон при провеждането на конкурса до окончателното му приключване, са неоснователни и не следва да се преценяват в настоящото производство по отношение на жалбоподателя.
Жалбоподателят не е издържал конкурса и не е взел участие в крайното класиране и доводите в жалбата, че формираната оценка подлежи на контрол по реда на АПК, са неоснователни. Оценяването, като дейност по проверка на знанията на кандидатите е подчинено единствено на компетентната преценка на членовете на провеждащата изпита конкурсна комисия и оценяването не е административна дейност, а по-скоро научна и макар да е част от процедурата на конкурса, не е включена в предмета на съдебната проверка. Наведеното в жалбата оплакване за липса на критерий за оценяване на писмените работи и на получените оценки от писмения и устния изпит и крайният резултат, като средно аритметичен сбор от двете оценки, не са част от съдебния контрол за законосъобразност на крайния акт, завършващ конкурса за нотариуси - издаване на заповед по чл 12, ал. 4 от ЗННД.
Тези установени обстоятелства са основание да се приеме, че за жалбоподателя няма пряк и личен интерес от оспорване на обжалваните заповеди по изложените в жалбата съображения.

За да е налице правен интерес за оспорване на посочените в жалбата административни заповеди, не е достатъчно кандидатът за нотариус да е допуснат до участие в конкурса. Задължително условие за допустимост на жалбата, е обжалваната заповед да засяга лично и пряко жалбоподателя и той да е подчинен на съдържащото се волеизявление на административния орган в оспорваната заповед. За конкретният спор жалбоподателя няма качеството на страна в проведения конкурс за нотариуси, тъй като не е допуснат до устен изпит /който е част от конкурса/, няма определена обща оценка от проведения в две части - писмен и устен изпит и не е участвал в класирането на кандидатите и отразяването им по поредността на класирането им на свободните места за нотариуси в отделните райони в обжалваните заповеди. Жалбоподателят не е издържал конкурса и за него не е налице обоснован правен интерес за преценка на законосъборазността на обжалбаната заповед по реда на чл. 145 АПК, защото поради неучастие в класирането, не е придобил качеството на надлежна страна в производството пред административния орган по издаване на обжалваната административна заповед .

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 4 АПК, Върховният административен съд, трето отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Грета Борисова Ганева от гр. София срещу заповеди № ЛС-И-1355/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Иванка Стоянова Пенова, класирана в район на действие - районен съд гр. София; ЛС-И-1356/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Христина Илкова Влахова, класирана в район на действие - районен съд гр. София и ЛС-И-1326/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Георги Златев Чолаков, класиран в район на действие - районен съд гр. Балчик.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 13216/08 г. по описа на Върховен административен съд, трето отделение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението за неявилата се страна пред петчленен състав на Върховен административен съд.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.00 ч.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР:
listi
Потребител
 
Мнения: 156
Регистриран на: 23 Апр 2008, 15:17

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот listi » 07 Дек 2008, 17:45

П Р О Т О К О Л

София, 04.12.2008 година


Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на четвърти декември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ КОСТОВА
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
при участието на секретаря Милка Ангелова
и с участието на прокурора Лиляна Кръстанова
сложи на разглеждане дело № 14214 по описа за 2008 година ,
докладвано от съдията МАРИЯ КОСТОВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

ЧАСТНАТА ЖАЛБОПОДАТЕЛКА Грета Борисова Ганева - редовно призована, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Министърът на правосъдието - редовно призован, се представлява от юрк. КАРАСЛАВОВА, надлежно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
Иванка Стоянова Пенова - редовно призована, се явява лично и с адв. ЯЛНЪЗОВ, надлежно упълномощен
Христина Илкова Влахова - редовно призована, се представлява от адв. АРСЕНОВ, надлежно упълномощен.
Георги Златев Чолаков - редовно призован, не се явява и не се представлява.


СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ЧАСТНАТА ЖАЛБА:

ЮРК. КАРАСЛОВАВА: Оспорвам частната жалба. Няма да соча други доказателства.

АДВ. ЯЛНЪЗОВ: Оспорвам частната жалба. Няма да соча други доказателства.

АДВ. АРСЕНОВ: Оспорвам частната жалба. Няма да соча други доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ЮРК. КАРАСЛАВОВА: Моля да отхвърлите частната жалба като неоснователна. Определението на тричленния състав на ВАС е правилно и законосъобразно и моля да го потвърдите. Представям писмени бележки.

АДВ. ЯЛНЪЗОВ: Моля да оставите в сила атакуваното определение и да присъдите направените разноски. Представям писмени бележки.

АДВ. АРСЕНОВ: Моля да оставите в сила атакуваното определение. Представям писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ: Частната жалба е основателна. Предмет на обжалване пред първата инстанция са три броя заповеди на Министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камара в съдебни райони София, Балчик, класиралите се кандидати. Съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност тези заповеди подлежат на обжалване по реда на АПК. Неправилно съдът приема, че жалбоподателката няма правен интерес да ги обжалва. Тя е участник в конкурса за нотариуси, след като е допусната до участие и заповедите, с които са вписани други лица в трите съдебни района, за които тя кандидатства пряко, непосредствено и лично, засягат правата й. Въпрос по същество е защо жалбоподателката не е класирана и защо не е вписана тя.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР:
listi
Потребител
 
Мнения: 156
Регистриран на: 23 Апр 2008, 15:17

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот listi » 07 Дек 2008, 18:13

Много чудно ! По първоначалната жалба трима съдии от ВАС приемат с определение, че тя е недопустима. Върховната административна прокуратура (поради йерархичната й структура е без значение, кой точно прокурор се е явил на съдебното заседание) също приема, че жалбата е недопустима.

Един месец по-късно пет нови съдии разглеждат частна жалба срещу определението на тримата си колеги от върховния административен съд. Ако те решат обратното, че жалбата е допустима, пита се какво означава това ? По принцип всички съдии са равни във върховния административен съд. Защо мнението на едни петима от тях ще е по-стойностно от мнението на други трима от тях ? Не се ли отива към противоречиво тълкуване и прилагане на закона в такива случаи - в зависимост от съдиите, които участват в петчленките, по един и същи въпрос за допустимостта на жалбите ще има противоречиви произнасяния ? Тук не става въпрос за разминаване във вътрешните убеждения на съдиите - такова може да има само спрямо фактите по делото, но не и спрямо съдържанието на приложимите правни норми.

А пък за становището на Върховната административна прокуратура направо няма какво да се каже - за един месец то се обръща на 180 градуса и жалбата на участничката в конкурса от недупустима става допустима (прокурорът пред три-членката е бил друг, но какво от това, нали и двамата изразяват едно и също становище на една и съща централизирана институция) .....
listi
Потребител
 
Мнения: 156
Регистриран на: 23 Апр 2008, 15:17

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот genius75 » 09 Дек 2008, 13:06

интересно..........
genius75
Потребител
 
Мнения: 525
Регистриран на: 20 Ное 2006, 18:35

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот Melly » 09 Дек 2008, 14:00

Кое по-точно му е интересното?
По-скоро е срамно :oops:
Какво се увъртат - нима кандидат, допуснат до конкурс и веднъж взел участие, независимо дали в първа или и във втора фаза, попътно губи качеството си на такъв? :shock:

Към жалбоподателите:


Желая ви успех!
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7375
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот tarboxx » 11 Дек 2008, 11:41

Наистина е срамно и не само това. Изписа се какво ли не по темата за конкурса. Моя позната чака пет дена да и предоставят писмената работа която е писала на конкурса и каза че нищо, абсолютно нищо няма отразено по листите. Оценките явно са нанасяни направо в крайния протокол, знаете как...Действително има много решения на ВАС и от предишни години в които ясно пише, че не подлежи на съдебен контрол оценката от изпита. Тя и затова комисията по оценяване е "недосегаема". Ако направим съпоставка с конкурса за ДЛР към ТР - /не съм се явявала от темата в лекса/ тест - отговори. Дори и неточни все пак явно и ясно можеш да свериш резултата си. И за всички останали конкурси е така, но кой има сметка от ясни правила??? Горните решения наистина са срамни.
tarboxx
Потребител
 
Мнения: 139
Регистриран на: 01 Май 2008, 19:08

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот razli4na » 11 Дек 2008, 12:37

За тези, които следят темата, както и в полза на тезата, че правосъдие у нас има:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 13431
София, 08.12.2008

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на четвърти декември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЯ КОСТОВА
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
при секретар Милка Ангелова
и с участието
на прокурора Лиляна Кръстанова
изслуша докладваното
от съдията МАРИЯ КОСТОВА
по адм. дело № 14214/2008.Производството е образувано по частна жалба от Грета Борисова Ганева от гр.София,против протоколното определение от 05.11.2008г.,постановено от тричленен състав на ІІІ-то отделение на ВАС,по адм.д.№13216/2008г.
Частната жалба е подадена от активнолегитимирана страна,в срока по чл.230,ал.1, вр.чл.160 ,вр.чл.159,т.4 от АПК и е процесуално допустима.

С обжалваното определение тричленният състав на ВАС е оставил без разглеждане жалбата на Грета Борисова Ганева от гр.София,срещу заповеди № ЛС-И-1355/29.09.2008г.,№ ЛС-И-1356/29.09.2008г.и № ЛС-И-1326/29.09.2008г.на Министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на: нотариус Иванка Стоянова Пенова,класирана за район на действие-районен съд гр.София/с първата заповед/, нотариус Христина Илкова Влахова,класирана в район на действие-районен съд гр.София /с втората заповед/ и нотариус Георги Златев Чолаков,класиран в район на действие-районен съд гр.Балчик/с третата заповед/ и е прекратил производството по делото.

За да постанови определението си съдът е приел,че жалбоподателката няма пряк и личен интерес от оспорване на обжалваните заповеди.За да е налице правен интерес от оспорване на посочените в жалбата административни заповеди,не е достатъчно кандидатът за нотариус да е допуснат до участие в конкурса.Задължително условие за допустимост на жалбата е обжалваната заповед да засяга лично и пряко жалбоподателя и той да е подчинен на съдържащото се волеизявление на административния орган в оспорваната заповед.За конкретния спор жалбоподателката няма качество на страна в проведения конкурс за нотариуси,тъй като не е допусната до участие в устен изпит/който е част от конкурса/,няма определена обща оценка от проведения в две части-писмен и устен изпит и не е участвала в класирането на кандидатите и отразяването им по поредността на класирането им на свободните места за нотариуси в отделните райони в обжалваните заповеди.Жалбоподателката не е издържала конкурса и за нея не е налице обоснован правен интерес за преценка на законосъобразността на обжалваната заповед по реда на чл.145 от АПК,защото поради неучастие в класирането,не е придобила качеството на надлежна страна в производството пред административния орган по обжалването на издадените административни заповеди.

В частната жалба се правят доводи за неправилност на обжалваното определение като необосновано и постановено в нарушение на закона.Твърди се,че съдът не се е запознал със съдържанието и петитума на жалбата,с която е сезиран.Изводите му за недопустимост на производството противоречат на закона и практиката на ВАС.В жалбата и срещу административните актове са посочени основанията за отмяната им-порочна процедура както при провеждането на конкурса,така и при оценяването на писмените работи,като е уточнено,че след като се запознае с цялата административна преписка,ще допълни жалбата си с нови аргументи,за което не и е дадена възможност.
Ответната страна-Министърът на правосъдието,чрез процесуалния си представител-юрк.Караславова,оспова частната жалба като неоснователна.Подробни съображения излага в писмени бележки.
Заинтересованите страни - Иванка Стожанова Пенева,чрез пълномощника си-адв.Ялнъзов и Христина Илкова Влахова,чрез пълномощника си-адв.Арсенов,оспорват частната жалба като неоснователна.Подробни съображения излагат в писмени становища.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава следното заключение:Частната жалба е основателна. Предмет на обжалване пред първата инстанция са три броя заповеди на Министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камара в съдебни райони София, Балчик, класиралите се кандидати. Съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност тези заповеди подлежат на обжалване по реда на АПК. Неправилно съдът приема, че жалбоподателката няма правен интерес да ги обжалва. Тя е участник в конкурса за нотариуси, след като е допусната до участие и заповедите, с които са вписани други лица в трите съдебни района, за които тя кандидатства пряко, непосредствено и лично, засягат правата й. Въпрос по същество е защо жалбоподателката не е класирана и защо не е вписана тя.

Разгледана по същество,частната жалба е основателна,по следните съображения:
Производството пред първоинстанционният съд е по реда на чл.145,ал.2 и сл.от АПК във връзка с чл.12,ал.4 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност/ЗННД/.
Съгласно разпоредбата на чл.10,ал.2 от ЗННД,вакантните места за нотариуси се заемат въз основа на конкурс,насрочен от министъра на правосъдието.Условията и редът за провеждането му са регламентирани с Наредба №36/07.01.1998г.за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси.Конкурсът се провежда чрез писмен и устен изпит.Задължително условие за допускане до устен изпит е кандидатът да е издържал писмения изпит с успех най-малко добър/4/.В крайното класиране на местата участват кандидатите,издържали конкурса с успех най-малко добър/4/,като средноаритметично число от сбора на оценките от писмения и устния изпит.Класирането се обективира в протокол,въз основа на който министърът на правосъдието издава заповед по реда на чл.12,ал.3 от ЗННД за вписване в регистъра на Нотариалната камара на всеки класирал се в съответния район кандидат.С този административен акт завършва конкурсната процедура.Съгласно разпоредбата на чл.12,ал.4 от ЗННД,заповедта се обявява на кандидатите и може да се обжалва по реда на АПК.
Разпоредбата на чл.11,ал.1 от закона определя като кандидати лицата,които в едномесечен срок от обнародването на заповедта на министъра на правосъдието за насрочване на конкурса подадат до него писмено заявление със законово изискуемите приложения. Жалбоподателката е допусната до участие в конкурса и съответно има правен интерес от обжалване на крайния акт,с който той приключва.Конкурсната комисия не е административен,а е помощен орган на административния орган-министъра на правосъдието и съставеният от нея протокол за резултатите от проведените изпити не е административен акт по смисъла на чл.21,ал.1 от АПК.Действията на помощните органи не подлежат на самостоятелно оспорване,а законосъобразността на проведената процедура се проверява в производството по оспорване на крайния акт,с който тя завършва. Въпросът дали при провеждането на отделните етапи на процедурата са доказани допуснати съществени нарушения на закона ,които да рефлектират върху крайния акт,предмет на обжалване,е въпрос по съществото на спора.
В този смисъл е и съдебната практика на ВАС ,която приема,че следва да се разглеждат по същество и жалбите на кандидатите,участвали само в първия етап на конкурсния изпит: решението по адм.д.№6814/2004г.на ІV отделение на ВАС,оставено в сила с решение на Петчленния състав по адм.д.№2258/2005г.,решението по адм.д.№7200/2004г.на ІV-то отделение на ВАС,решението по адм.д.№4893/2001г.на V-то отделение на ВАС,определението по адм.д.№11239/2008г. и решението по адм.д.№13010/2008г.на ІІІ-то отделение на ВАС.
Тълкуването на закона,извършено от първоинстанционният съд,че само кандидатите,допуснати до устен изпит,положили такъв и участвали в класирането са надлежно легитимирани да обжалват крайния акт ,е необосновано ограничително и противоречи както на нормите на специалния закон,така и на тези на АПК.
Определението следва да се отмени и делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводството по подадената жалба.
Водим от горното и на основание чл.235 вр.чл.160 от АПК,ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,Петчленен състав,

ОПРЕДЕЛИ:


ОТМЕНЯВА протоколното определение от 05.11.2008г.,постановено от Върховния административен съд,трето отделение,по адм.д.№13216/2008г.и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводството.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Боян Магдалинчев
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Мария Костова
/п/ Аделина Ковачева
/п/ Галина Матейска
/п/ Галина Карагьозова
М.К.
razli4na
Активен потребител
 
Мнения: 1292
Регистриран на: 07 Юни 2007, 14:22

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот Melly » 11 Дек 2008, 12:54

Само си питам, до петчленка ли трябваше да се стига за един толкова простичък казус :roll:
Нали Темида е с привръзка на очите?!!!
... Излагация с излагациите :oops:
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7375
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот ianeva » 11 Дек 2008, 13:07

Melly написа:Само си питам, до петчленка ли трябваше да се стига за един толкова простичък казус :roll:
Нали Темида е с привръзка на очите?!!!
... Излагация с излагациите :oops:


Тя че е с превръзка, с превръзка е, само не се знае дали /най-вероятно от износване на превръзката/ лекинко не поглежда с едното око понякога.
По съществото на темата - честно си признавам, че очаквах такова решение /на 5-членката/, но без да искам да съм лош пророк и противно на това, което искам да видя като краен резултат, се съмнявам, ама страшно много, в крайния изход на делото по същество. Дано да имат много скрити козове в ръкава :wink: и двете жалбоподателки, на които искрено желая успех! :)
п.п. Само да добавя, че се развълнувах, че ето това като го чета, направо мед ми капе на душата:
Тълкуването на закона,извършено от първоинстанционният съд,че само кандидатите,допуснати до устен изпит,положили такъв и участвали в класирането са надлежно легитимирани да обжалват крайния акт ,е необосновано ограничително и противоречи както на нормите на специалния закон,така и на тези на АПК.
Аватар
ianeva
Потребител
 
Мнения: 660
Регистриран на: 27 Май 2007, 17:36
Местоположение: Бургас

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот Melly » 11 Дек 2008, 13:30

Тя че е с превръзка, с превръзка е, само не се знае дали /най-вероятно от износване на превръзката/ лекинко не поглежда с едното око понякога.


На мен това пък ми хареса много, не че не е общоизвестно...
Че е износена, да, износена е....НО крайно време е да се подмени тази част от дрехата на правосъдието ни.

Мен ще ме е срам да ходя с парцали :oops:

П.П. Оставям настрана спорът по същество, тъй като там наистина е въпрос на доказване на тезата.

Успех!
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7375
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот donna » 11 Дек 2008, 15:24

ето ви препис извлечение,само отделни цитати ,който иска може да го види на сайта на ВАС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 13477
София, 09.12.2008

................
Образувано е по частна жалба на ...срещу определение № 10982 от 22.10.2008 г. по адм. дело № 11239/2008 г. на Върховния административен съд, пето отделение.
..........................................
"В жалбата си изрично е посочила, че я подава на основание чл. 81, ал. 2 АПК. Министърът на правосъдието не се е произнесъл по жалбата, поради което ...е оспорила пред Върховния административен съд законосъобразността на формирания според нея мълчалив отказ на министъра да отмени протокола. С посоченото по-горе определение тричленен състав на Върховния административен съд, пето отделение, е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил образуваното по нея съдебно производство". .............
Това определение по своя краен резултат е правилно.
"Според чл. 10, ал. 2, изр. 1-во и чл. 12, ал. 2 ЗННД вакантните места за нотариуси се заемат въз основа на конкурс, който се провежда от комисия в състав: председател – представител на Министерството на правосъдието и членове – съдия от ВКС, двама нотариуси, определени от Съвета на нотариусите и хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки. Този състав на конкурсната комисия в съчетание с правилото, че всяка писмена работа се оценява поотделно от всеки член на комисията и конкретният резултат на всеки кандидат е средноаритметичното число от сбора на оценките, дадени от всички членове на комисията (чл. 10, ал. 2 от Наредба № 36 от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси), е гаранция за справедливо оценяване на показаните от участниците в конкурса знания. Наличието на такава гаранция прави неуместен както съдебния, така и административния контрол върху оценяването на кандидатите. Затова законодателят не е допуснал такъв контрол."
"Правилно тричленният състав на ВАС-V отд. е приел, че протоколът с резултатите от конкурса не е административен акт (макар че непрецизно се е ограничил само с дефиницията по чл. 21, ал. 1 АПК). Този протокол е официален документ, в който е отразена направената от конкурсната комисия експертна оценка на знанията, показани от всеки кандидат. Естествено е ниската оценка да породи неудовлетворение и дори възражение за неправилно (в т.ч. и несправедливо) оценяване. Преодоляването им е въпрос на нормативно разрешение и то от министъра на правосъдието чрез съответни изменения в издадената от него наредба за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси (например като: а/ въведе задължение всеки член на конкурсната комисия с кратки мотиви да обясни защо е поставил точно такава, а не по-висока оценка; б/ предостави възможност на всеки кандидат да се запознае с оценката, поставена му от всеки един от членовете на конкурсната комисия, респ. с изложените мотиви за нея, или като създаде друго нормативно разрешение на този въпрос, което да бъде в унисон с основните принципи за разумност, добросъвестност и справедливост)."
....................
"В АПК не се съдържа дефиниция на понятието "официален документ", но по силата на препращането към Гражданския процесуален кодекс (чл. 144 АПК) следва да бъде използвана дефицията по чл. 179, ал. 1 ГПК – официален е документът, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред. С оглед на тази дефиниция протоколът за резултатите от проведения конкурс за нотариуси е официален документ (сравни чл. 6, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 36 от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси), поради което съдържанието му може да бъде оспорено по административен ред. Мълчанието (непроизнасянето) на министъра на правосъдието по такова оспорване несъмнено е поведение, с което се нарушава конституционно признатото на всеки български гражданин право на защита (чл. 56, изр. 1-во от Конституцията на Република България), но то не е фингирано от законодателя като подлежащ на съдебно обжалване административен акт, защото дължимият при оспорване по чл. 81, ал. 2 АПК акт на по-горестоящия административен орган е контролно - отменителен с присъщите на контролно – отменителните актове елементи на правораздаване, а не е административен акт по чл. 21, ал. 1, 2 или 3 АПК. Затова при негативен за жалбоподателя акт по чл. 81, ал. 2 АПК (жалбата е отхвърлена или сезираният с нея по-горестоящ административен орган не се е произнесъл в законния срок), той може да предяви пред съд спора за съдържанието на официалния документ, но на основание чл. 124, ал. 4, изр. 1-во ГПК в едно исково производство, а не по реда на глава десета от дял ІІІ на АПК (чл. 145 и сл. АПК)."
"ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 10982 от 22.10.2008 г. по адм. дело № 11239/2008 г. на Върховния административен съд, пето отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване."
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот donna » 11 Дек 2008, 15:28

В мотивите на това определение съдът дава указания така да се каже на министърът на правосъдието относно въпросната наредба . И дори да е отхвърлена жалбата ,то смятам ,че това е няква светлина в тунела .
Но колко са жалбаподателите ...мисля ,че много колеги трябва да и благодарят ,защото според мен тя постигна нещо ,което не е малко.
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот donna » 16 Дек 2008, 18:13

Днес се гледаха делата против заповедтта на министъра ....гледаха се сутринта , вече има решения.
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот Melly » 16 Дек 2008, 18:23

И....? :roll:
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7375
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот donna » 16 Дек 2008, 19:11

РЕШЕНИЕ

№ 14008
София, 16.12.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на шестнадесети декември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ГЕТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИРА МОТОВА
ТОДОР ПЕТКОВ
при секретар Станка Чолакова и с участието
на прокурора Тодор Мерджанов изслуша докладваното
от съдията ТОДОР ПЕТКОВ
по адм. дело № 15102/2008.
Производството е по чл. 132, ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).
Образувано е по жалба на Ани Борисова Георгиева от гр.Свищов срещу заповеди № ЛС-И-1362/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Стефан Маринов Варамезов, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1365/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Мирослава Великова Димова-Савова, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1367/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Силвия Петкова Калчева, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1368/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Адриана Георгиева Филчева-Календжиева, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1366/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Румяна Петрова Лечева, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1364/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Иглика Йорданова Кирилова, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1363/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Стилиян Димитров Чернев, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1361/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Любен Пенев Шилков, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1391/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Марин Илиев Цветков, класиран в район на действие - районен съд гр. Плевен; ЛС-И-1390/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Мария Георгиева Енева, класиран в район на действие - районен съд гр. Плевен.
В жалбата се посочва, че жалбоподателката, поради незадоволителна оценка на писмената работа от назначената конкурсна комисия за провеждане на конкурс за нотариуси, насрочен за заемане на вакантни места за нотариуси, със заповед № ЛС-08-122/29.11.2007 г. на министъра на правосъдието, не е допуснат до явяване на проведения устен изпит, като част от конкурса, който е проведен в нарушение на закона, по изложени подробни съображения в жалбата.
В жалбата са изложени доводи за нищожност на оспореното решение поради противоречието му с материалния закон и административнопроизводствените правила.
Ответникът Министъра на правосъдието чрез процесуалния си представител юрк. Караславова счита жалбата за неоснователна с подробно релевирани в представените писмени бележки.
Заинтересованата страна Стефан Варамезов счита жалбата за неоснователна с подробно релевирани в представените писмени бележки като претендира и разноски за юрискосултско възнаграждение.
Заинтересованите страни Мирослава Великова Димова - Савова, и Иглика Йорданова Кирилова чрез процесуалния си представител адв.Тодоров счита жалбата за неоснователна с твърдения, че жалбоподателката не е участвало във всички етапи, довели до извършването на административния акт. Жалбоподателката не е допусната на един от изпитите и не може да участва в следващите етапи на административната процедура. Претендира разноски, направени от двете доверителки.
Заинтересованите страни Румяна Петрова Лечева, Силвия Петкова Калчева, Любен Пенев Шилков и Адрияна Георгиева Филчева-Календжиева чрез процесуалния им представител адв. Дикова считат жалбата за неоснователна,във връзка с което релевира доводи и се претендират разноски.
Заинтересованата страна Марин Илиев Цветков чрез процесуалния си представител адв.Тодоров счита жалбата за неоснователна, във връзка с което релевира доводи и се претендират разноски.
Заинтересованата страна Стилиян Димитров Чернев чрез процесуалния си представител адв. Арсенов счита жалбата за неоснователна, във връзка с което в представените писмени бележки релевира подробни доводи.Претендира разноски.
Заинтересованата страна Мария Георгиева Енева чрез процесуалния си представител адв. Райкова счита жалбата за неоснователна, във връзка с което в представените писмени бележки релевира подробни доводи.Претендира разноски.
Представителят на Върховната административна прокуратура счита жалбата за неоснователна, във връзка с което в представените писмени бележки релевира подробни доводи

Върховният административен съд, трето отделение като прецени доводите на страните и приетите по делото доказателства, обсъдени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:
Страните не спорят помежду си относно обстоятелството, че със заповед № ЛС-08-122 от 29.11.2007 г. на основание чл. 10, ал. 2 от ЗННД във връзка с чл. 2 от Наредба № 36 за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси министърът на правосъдието е насрочил конкурс за нотариуси за заемане на вакантните места, чиито брой по съдебни райони е посочен в текста на заповедта, като е наредено писменият изпит да се проведе на 20.05.2008 г. - 10 ч. От приложената към делото административна преписка е видно, че Ани Борисова Георгиева от гр. Свищов е подала заявление, входирано в МП с рег.№ 94-А-53, с което е поискала да бъде допусната до участие в конкурса за съдебни райони Русе, Плевен и Горна Оряховица. Безспорно е, че на 13.05.2008 г. министърът на правосъдието е издал заповеди № ЛС-И-691 и № ЛС-И-690, с които определя председател, редовни и резервни членове на комисия, като й възлага да извърши всички действия по провеждането на конкурсния писмен и устен изпит за нотариуси. От текста на приложения към преписката Протокол е видно, че конституираната конкурсна комисия след провеждането на писмения изпит на 20.05.2008 г. в периода до 18.07.2008 г. е проверила и оценила писмените работи на кандидатите и на всеки от тях е поставена съответната оценка от всеки член от комисията. Резултатите от проведения писмен изпит са оформени в протокол от 18.07.2008 г., подписан от всички членове на комисията. Визираният протокол е обявен на същата дата - 18.07.2008 г. в сградата на МП,както и на електронната страница на МП , като освен този протокол са обявени списък на кандидатите за нотариуси, класирани за устен изпит, който също е обявен на същата дата в сградата на МП, както и на електронната страница на МП. Безспорно е, че с протокол от 14.09.2008г. на комисията е обявен окончателен протокол за класирането в конкурса за нотариуси след проведения писмен и устен изпит, като протоколът е обявен на 15.09.2008г. в сградата на МП в присъствието на трима служители на МП, както и на електронната страница на МП.
На основание на този протокол министърът на правосъдието е издал заповеди с номера от ЛС-И-1309/29.09.2008 г. до ЛС-И-1421/29.09.2008 г. за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класираните кандидати в съответните райони, които са обявени с протокол от 30.09.2008г., поставен на същата дата в сградата на МП в присъствието на трима служители на МП.
Недоволна от горепосочените заповеди жалбоподателката ги е оспорила по съдебен ред с жалба, подадена чрез МП на 16.10.2008 г., по която е образувано настоящото съдебно производство. При така изяснената фактическа обстановка настоящият съдебен състав намира жалбата на Ани Борисова Георгиева от гр. Свищов за процесуално допустима, като предявена от участник в конкурса за нотариуси и подадена в предвидения в чл. 12, ал. 4 от ЗННД срок, а разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:
В жалбата се релевират възражения за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на оспорените индивидуални административни актове на Министъра на правосъдието, с твърдения за тяхната нищожност като издадени в противоречие на чл.59 АПК – в тях липсва разпоредителна част, не е посочен начина и срока за изпълнението им, не са посочени фактически основания, а с това не е спазена законовата форма за издаването им.От друга страна се твърди, че е нарушена процедурата при провеждане на конкурса и при оценяването на писмените работи, където липсвала обективност.

При извършената служебна проверка по законосъобразността на обжалваните заповеди съдът констатира, че са издадени от компетентен за това орган - министърът на правосъдието, съобразно предоставеното му от чл. 12, ал. 3 от ЗННД и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 36 за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси, правомощие да издаде заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класираните в съответните съдебни райони кандидати. Оспорените заповеди са постановени в съответствие с материалноправните разпоредби за издаването им, при липса на съществени нарушения на административно производствените правила, в предвидената в закона писмена форма и при издаването им не е налице несъответствие с целта на ЗННД, от което съдът приема, че не са налице отменителни основания по смисъла на чл. 146 от АПК и по следните съображения:
Оценяването на кандидатите, явили се на конкурсния изпит се извършва на основание чл. 10 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси. На основание чл. 10, ал. 5 от Наредбата, в класирането за местата участват кандидатите, издържали конкурса с успех най-малко 4 /четири/. Конкретният резултат на всеки кандидат е средно-аритметично число от сбора на оценките от устния и писмен изпит. Видно от т.38 на протокол № 9/ 18.07.2008г. на конкурсната комисия, кандидатът Ани Борисова Георгиева е получила средноаритметична оценка от писмения изпит „слаб 2,20”.
Единственото, което съдът следва да извърши е да упражни контрол за законосъобразност, а не за целесъобразност, каквато в същност е дейността по оценяването, е да прецени доколко оценките са поставени в съответствие с нормативните изисквания, уреждащи начина на формирането им.
Съгласно чл. 10 ал. 1 и 2 от Наредба № 36 оценките са от слаб 2 до отличен 6, като всеки член от комисията дава самостоятелна оценка и крайната оценка е средно аритметичната. Тези условия видно от приложения протокол са спазени. Всичко това дава основание да се приеме, че приетите конкурсни условия при определяне на оценките са спазени. Относно правилността на оценките, съдът не е овластен да осъществява контрол, тъй като те са вид субективна преценка на всеки един от членовете на комисията и върху тях е недопустим съдебен контрол за законосъобразност. Оценяването, като дейност по проверка на знанията на кандидатите е подчинено единствено на компетентната преценка на членовете на провеждащата изпита конкурсна комисия и оценяването не е административна дейност, а по-скоро научна и макар да е част от процедурата на конкурса, не е включена в предмета на съдебната проверка. Наведеното в жалбата оплакване за липса на критерий за оценяване на писмените работи и на получените оценки от писмения изпит не са част от съдебния контрол за законосъобразност на крайния акт, завършващ конкурса за нотариуси - издаване на заповед по чл 12, ал. 4 от ЗННД.
Поради неявяване (недопускане) до устния изпит, който е втората част от конкурса, жалб.Ани Георгиева не е оценявана и не е участвала в крайното класиране на кандидатите. За нея участието в конкурса е приключило с оценката от писмения изпит. Кандидатът не е участвал при провеждането на конкурса до окончателното му приключване и на това основание поддържаните доводи за нарушения на административнопроизводствените правила и на разпоредби от приложимия закон при провеждането на конкурса до окончателното му приключване, са неоснователни.
Жалбоподателят не е издържал писмения изпит и не е взел участие в следващата фаза – устен изпит, а с това и в крайното класиране и доводите в жалбата, че формираната оценка от писмения изпит подлежи на контрол по реда на АПК, са неоснователни.

Относно твърдените нарушения на чл.59 ал. 2, т. 4 и т.5 АПК жалбата е неоснователна поради следното:
Мотивирането на административните актове е условие за тяхната законосъобразност. Това изискване е залегнало в общия административнопроцесуален ред - чл. 59, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от АПК. Без значение е и дали при постановяване на акта органът действа в условията на обвързана компетентност или разполага с оперативна самостоятелност. Съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК , административният акт следва да съдържа фактическите основания за неговото издаване. По същество те представляват юридическият факт (респ. фактическият състав), от който органът черпи упражненото от него субективно административно право. Това са конкретните факти, въз основа на които същият е счел, че следва да упражни предоставената му компетентност и на базата на които се извършва последващата съдебна преценка за законосъобразност на акта.
Неизлагането на мотиви в самия административен акт не съставлява съществено нарушение на процесуалните правила и актът се приема за мотивиран, ако фактическите основания и конкретните съображения за издаването му се съдържат в документ, предхождащ издаването на акта или в последващ документ, т. е. ако могат да бъдат изведени от административната преписка, какъвто е настоящият случай. В случая това са както предходни заповеди във връзка с конкурсната процедура, така и протоколи на конкурсната комисия, на които административният орган се е позовал изрично в оспорените заповеди. Не е необходимо тези факти да се приповтарят и като мотиви на заповедта, защото мотивите на един административен акт могат да бъдат изложени и в друг официален документ, изхождащ от същия или помощен на него административен орган.
Съдът счита, че не е налице е релевираното нарушение по чл. 146, ал. 1, т. 3 от АПК във вр. чл. 59, ал. 2, т.5 АПК, а именно, че в оспорените заповеди не били посочени правата и задълженията на страните, както и начина и срока на изпълнението им.
Срещу правото на кандидата да се яви и издържи конкурс за нотариус е задължението на Министъра на правосъдието след надлежно проведения конкурс в условията на обвързана компетентност по силата на закона да разпореди вписване в регистъра на Нотариалната камара на класирания кандидат, което административният орган е изпълнил и не е необходимо допълнително излагане на мотиви защо е изпълнил законовото си задължение. От друга страна начина на изпълнение е посочен в оспорените заповеди, а именно – „ да се впише в регистъра…”. Относно непосочване срока за изпълнение, сам по себе си, този пропуск на административния орган не рефлектира върху съдържанието на акта и върху неговата законосъобразност, поради което това нарушение не може да се приеме като съществено, като се има предвид, че съществено е нарушението, което създава вероятност за неистинност на фактите, които органът е счел за установени и които са от значение за съществуването на разпореденото или отказано от него субективно право или това нарушение, което ако не бе допуснато, изводите и крайният резултат биха били други.
Очевидно настоящия случай не е такъв, тъй като не е налице преклузивен срок за изпълнение на заповедта- от една страна, а от друга – неиздаването на заповедта касае единствено и само конкретния кандидат-адресат на заповедта, който има пряк и непосредствен интерес да обжалва евентуалния мълчалив отказ. Дори да се приеме, че има нарушение по буквата на закона, то в никакъв случай и най-вече спрямо жалбоподателя то не е съществено по смисъла на чл.146, ал. 1, т. 3 АПК.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата на Ани Борисова Георгиева е неоснователна, поради липса на отменителни основания по чл. 146 от АПК и като такава следва да се отхвърли.
В контекста на възприетото тълкуване и съобразно нормативноустановените изисквания за валидност, всяка една от оспорените заповеди е действителен административен акт и жалбата за обявяване на нищожността му е неоснователна. Изложените бланкетни оплаквания за противоречие със закона и допуснати "съществени процесуални нарушения" (вероятно се имат предвид установените правила за производството по издаване на акта), освен че са неподкрепени с конкретни доводи и доказателства,не могат да обосноват твърдения порок, доколкото по делото липсват данни за допуснато нарушение на изискванията за редовността му.
С оглед изхода на делото в настоящата фаза и предвид направеното искане за присъждане на деловодните разноски от процесуалния представител на ответника по жалбата, на основание чл. 143 от АПК жалбоподателят Ани Борисова Георгиева от гр.Свищов следва да бъде осъден да заплати на Министерство на правосъдието разноските за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева, съгласно с чл. 8 и чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Основателна е претенцията на заинтересованите страни, за които оспореният административен акт е благоприятен за заплащането на разноски за адвокатско възнаграждение съгласно приложените договори за правна защита, поради което и на същото правно основание жалбоподателят Ани Борисова Георгиева от гр.Свищов ще следва да бъде осъдена да заплати на Иглика Йорданова Кирилова от гр.Банкя, Столична община, сумата от 400 лева, да заплати на Марин Илиев Цветков от гр.София сумата от 500 лева, да заплати на Мария Георгиева Енева от гр.София сумата от 300 лева, да заплати на Мирослава Великова Димова – Савова от гр.София сумата от 400 лева, да заплати на Румяна Петрова Лечева от гр.Русе, Силвия Петкова Калчева от гр.Русе, Любен Пенев Шилков от гр.Русе и Адрияна Георгиева Филчева-Календжиева от гр.Русе съобразно на всеки общо сумата от 600 лева.
Претендираните от Стилиян Димитров Чернев от гр.София разноски в размер на 3000 лева не се дължат, тъй като съгласно приложения договор за правна защита с адв.Арсенов тези разноски не са реално направени, тъй като в договора не отразено, че тази сума е заплатена на защитника.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 5-то от АПК, Върховният административен съд, трето отделение,Р Е Ш И:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ани Борисова Георгиева от гр.Свищов срещу заповеди № ЛС-И-1362/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Стефан Маринов Варамезов, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1365/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Мирослава Великова Димова-Савова, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1367/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Силвия Петкова Калчева, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1368/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Адриана Георгиева Филчева - Календжиева, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1366/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Румяна Петрова Лечева, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1364/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Иглика Йорданова Кирилова, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1363/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Стилиян Димитров Чернев, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1361/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Любен Пенев Шилков, класиран в район на действие - районен съд гр. Русе; ЛС-И-1391/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Марин Илиев Цветков, класиран в район на действие - районен съд гр. Плевен; ЛС-И-1390/29.09.2008 г. на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на Нотариалната камера на нотариус Мария Георгиева Енева, класиран в район на действие - районен съд гр. Плевен.
ОСЪЖДА Ани Борисова Георгиева от гр.Свищов, ул.”Петър Ангелов” №2, бл.”Надежда - 2”, вх. Г, ап. 3 да заплати на Иглика Йорданова Кирилова от гр.Банкя, Столична община, сумата от 400 лева, да заплати на Марин Илиев Цветков от гр.София сумата от 500 лева, да заплати на Мария Георгиева Енева от гр.София сумата от 300 лева, да заплати на Мирослава Великова Димова – Савова от гр.София сумата от 400 лева, да заплати на Румяна Петрова Лечева от гр.Русе, Силвия Петкова Калчева от гр.Русе, Любен Пенев Шилков от гр.Русе и Адрияна Георгиева Филчева-Календжиева от гр.Русе съобразно на всеки общо сумата от 600 лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред петчленен състав на Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пенка Гетова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Любомира Мотова
/п/ Тодор Петков


Т.П.
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот donna » 16 Дек 2008, 19:23

и кат четем мотиви от определението по частна жалба срещу определение № 10982 от 22.10.2008 г. по адм. дело № 11239/2008 става интересно

....................
"Преодоляването им е въпрос на нормативно разрешение и то от министъра на правосъдието чрез съответни изменения в издадената от него наредба за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси (например като: а/ въведе задължение всеки член на конкурсната комисия с кратки мотиви да обясни защо е поставил точно такава, а не по-висока оценка; б/ предостави възможност на всеки кандидат да се запознае с оценката, поставена му от всеки един от членовете на конкурсната комисия, респ. с изложените мотиви за нея, или като създаде друго нормативно разрешение на този въпрос, което да бъде в унисон с основните принципи за разумност, добросъвестност и справедливост)."
...................
"Мълчанието (непроизнасянето) на министъра на правосъдието по такова оспорване несъмнено е поведение, с което се нарушава конституционно признатото на всеки български гражданин право на защита (чл. 56, изр. 1-во от Конституцията на Република България), но то не е фингирано от законодателя като подлежащ на съдебно обжалване административен акт, защото дължимият при оспорване по чл. 81, ал. 2 АПК акт на по-горестоящия административен орган е контролно - отменителен с присъщите на контролно – отменителните актове елементи на правораздаване, а не е административен акт по чл. 21, ал. 1, 2 или 3 АПК. Затова при негативен за жалбоподателя акт по чл. 81, ал. 2 АПК (жалбата е отхвърлена или сезираният с нея по-горестоящ административен орган не се е произнесъл в законния срок), той може да предяви пред съд спора за съдържанието на официалния документ, но на основание чл. 124, ал. 4, изр. 1-во ГПК в едно исково производство, а не по реда на глава десета от дял ІІІ на АПК (чл. 145 и сл. АПК)."
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот Melly » 16 Дек 2008, 19:32

Донна, искрено съжалявам....

Както и другаде, тази компетентност - оперативна самостоятелност може да обърне нещата наопаки защото,
за съжаление не подлежи на съдебен контрол. :oops:
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7375
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот donna » 16 Дек 2008, 19:50

В такъв случай има нещо много сбъркано и в конкурса и в наредбата и във закона ...хем има нарушени конституционни права ,хем наредбата не е пълна и се дават препоръки въпреки ,хем уж не са прави и поради това жалбите против заповедтта на министъра се отхвърлят ,че аз за масонската ложа зная по -вече отколкото за правилата на тоя конкурс .
Единственото различно от предния е ,че липсват черните номера написани с чер фулмастер върху големия и малкия плик.
В една държава от ЕС бива ли такова нещо ...аман вече !
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: Обжалване на оценките от конкурса за нотариуси

Мнениеот bebitor » 16 Дек 2008, 20:35

Съжалявам, Донна...
Направи ми впечатление обаче, че членовете на състава са от Русе... Хм, много интересно, при такова изобилие от съдии във ВАС, точно на русенците ли се падна да решат казуса за местата в Русе???
Иначе, нищо лично към съдиите.
Последна промяна bebitor на 17 Дек 2008, 08:25, променена общо 1 път
Rara avis in terris
Аватар
bebitor
Активен потребител
 
Мнения: 1851
Регистриран на: 28 Мар 2007, 18:36
Местоположение: Пловдив, Русе

Следваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron