начало
Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната "реформа"

удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот d2 » 27 Фев 2008, 14:44

При положение,че дружеството вече е пререгистрирано по новия ЗТР, дали АВписв-ТР издават удостоверение, че дружеството не е в несъстоятелност и ликвидация? Или вече има друго название този документ?Какви документи са необходими да бъдат подадени за издаването му?
Благодаря на всички отговорили!!!
d2
Младши потребител
 
Мнения: 20
Регистриран на: 22 Юни 2006, 11:36

Мнениеот gmail » 29 Фев 2008, 13:57

От любимия ми Търговски регистър издават само удостоверение за актуално състояние, т.е. ако има производство по ликвидация тя ще е вписана в него.
А удостоверенията за несъстоятелност се издават по стария ред от съответното Търговско отделение.
gmail
Младши потребител
 
Мнения: 41
Регистриран на: 23 Ное 2007, 13:31

Мнениеот ULPIAN » 13 Мар 2008, 23:50

удостоверения за несъстоятелност и ликвидация на пререгистрирано дружество се издават от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, необходимо е само да се представи бележка за платена такса, която е 5лв. за първата страница и по 2 лв. за следващата (ако има). но за таксата ще ви кажат на място - колко ще е тя.
ULPIAN
Младши потребител
 
Мнения: 16
Регистриран на: 15 Ное 2006, 13:42

Мнениеот gretta » 23 Апр 2008, 10:01

До UPLIAN:
А вие опитвали ли сте да вадите такова удостоверение от АВ? Те просто нямат такава процедура! Не могат даиздадат удостоверение за липса на вписано обстоятелство "ликвидация"!
Ако някой има опит, различен от моя, моля нека пише!
gretta
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 28 Май 2007, 09:49

Мнениеот inspectora » 23 Апр 2008, 15:28

gretta написа:До UPLIAN:
А вие опитвали ли сте да вадите такова удостоверение от АВ? Те просто нямат такава процедура! Не могат даиздадат удостоверение за липса на вписано обстоятелство "ликвидация"!
Ако някой има опит, различен от моя, моля нека пише!


Могат! Ако някой вземе да се поразрови из сайта на ТР, вместо да си "чеше" пръстите тук, ще види точно какви удостоверения се издават ;)

П.П.:а ако някой хване та попрочете някой друг закон ще види, че изобщо не са му нужни такива удостоверения :P :P :P
inspectora
Активен потребител
 
Мнения: 2794
Регистриран на: 11 Мар 2003, 14:47

Мнениеот gretta » 24 Апр 2008, 10:37

до ИНСПЕКТОРА:
Така и направих, поразрових се, видях как изглежда удостоверението, и когато за пореден път ми отказаха, показах на съответния служител откъде в програмата си да влезе и какво да ми извади. Така че, прав сте, става! :)
Относно второто ви твърдение, ЗОП:
Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс ;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс ;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
(2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:
1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон , а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс , установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
(3) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обстоятелствата по ал. 2, наличието на които води до отстраняване на кандидата или участника.
(4) Изискванията на ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3, посочени в обявлението, се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.
(5) Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
(6) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 и чл. 103, ал. 2, т. 11 не се прилагат изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1.
(7) Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите.
(8) При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 с декларация.
(9) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2.
gretta
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 28 Май 2007, 09:49

Мнениеот inspectora » 24 Апр 2008, 15:54

Да ... има противоречие м/у ЗОП и ЗТР => вижте ЗНА кой закон се прилага ... ;)
а ЗТР:
Единен идентификационен код
Чл. 23. (1) Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък "ЕИК", задължителен за лицата, вписани в търговския регистър.
(2) Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване на търговците и клоновете на чуждестранните търговци в търговския регистър и остава непроменен до заличаването им.
(3) Начинът за формиране на ЕИК се определя с наредбата по чл. 31 .
(4) Ако е посочен ЕИК, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.


Така, че и тук съм прав ;)
inspectora
Активен потребител
 
Мнения: 2794
Регистриран на: 11 Мар 2003, 14:47

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот maria_oleg » 11 Авг 2009, 15:48

Знам, че откривам темата доста след като сте я обсъждали, но все пак ми се иска да споделя... Знаете ли, че за този текст в ЗТР съм споменавала пред различни държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация, но винаги получавам един и същи отговор: "Необходимо ни е АС..." и за тях въпросът е приключен. Съвсем скоро (преди седмица) дори попитах дали не могат да си проверят в страницата на АВ като им дам ЕИК, а отговорът беше: "Съжаляваме, но не можем..." и последва дълго обяснение как те принципно нямат никаква връзка с други ведомства или държавни институции и трябва да се обадят по телефона, например, за да проверят дадено обстоятелство и как аз съм искала да бъдат съвременни и живея вероятно в друг свят. Така че иска ни се или не, но ще трябва да си вадим удостоверения или по - точно, както се назовават: удостоверение за липса на вписани обстоятелства и актове(УЛН) и удостоверение за вписани обстоятелства и обявени актове (АС).
maria_oleg
Нов потребител
 
Мнения: 7
Регистриран на: 07 Юни 2006, 14:50

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот DEKAH » 12 Авг 2009, 10:59

Искайте писмен отказ, ако ви откажат. Жалете го, като пуснете копие и до АвП. Ще наложат глоба на съответното дл. лице.
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот donna » 12 Авг 2009, 11:10

Първо за жалост държавната администрация не се е научила да чете закона , що и е ,чака да я пратят на обучение и второ от ТР издават вече отделни удостоверения едно за факта ,че не сте в ликвидация и едно че не сте обявен или не сте в процедура по несъстоятелност /това явно е заради таксите :evil: /
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот julebg » 12 Авг 2009, 11:17

Ами не знам, на мен при поискване ми издават само едно удостоверение и с двете обстоятелства, като плащам една такса.
julebg
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 17 Юли 2008, 12:13

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот donna » 12 Авг 2009, 11:20

:D :D Или скоро не сте се снабдявали с такова или още не са се изучили в съответното поделение на АВ :mrgreen:
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот julebg » 12 Авг 2009, 11:38

Тъкмо вчера се снабдих с три такива на различни фирми от АВ в София, а и досега не съм имала проблем :D
julebg
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 17 Юли 2008, 12:13

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот DEKAH » 12 Авг 2009, 13:17

И в Бургас е само едно удостоверение за двете обстоятелства.

Здраве да е...
Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от четенето.
Аватар
DEKAH
Активен потребител
 
Мнения: 2284
Регистриран на: 11 Окт 2001, 15:00
Местоположение: Бургас

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот donna » 12 Авг 2009, 15:40

И така би трябвало да бъде само едно ,но ...
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот razli4na » 12 Авг 2009, 22:04

И на какво отгоре АВ може да издаде удостоверение, че търговец не е в процедура по обявяване в несъстоятелност. Тази процедура се развива пред съответния Окр. съд, а след като завърши съдебният акт се публикува в ТР. Сиреч, няма как АВ да удостоверява факта налице ли е процедура по обявяване в несъстоятелност, и такова удостоверение, издадено от АВ ще има общо взето същата стойност, като удостоверение, издадено от мен например, с което ще удостоверя такова обстоятелство.
Нищо, удостоверения да има...
razli4na
Активен потребител
 
Мнения: 1292
Регистриран на: 07 Юни 2007, 14:22

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот keith_flint69 » 14 Сеп 2010, 17:01

razli4na написа:И на какво отгоре АВ може да издаде удостоверение, че търговец не е в процедура по обявяване в несъстоятелност. Тази процедура се развива пред съответния Окр. съд, а след като завърши съдебният акт се публикува в ТР. Сиреч, няма как АВ да удостоверява факта налице ли е процедура по обявяване в несъстоятелност, и такова удостоверение, издадено от АВ ще има общо взето същата стойност, като удостоверение, издадено от мен например, с което ще удостоверя такова обстоятелство.
Нищо, удостоверения да има...

Производството по несъстоятелност се открива със съдебно решение, което се вписва в търговския регистър към АВ, така че не сте прав, че се вписва решението едва когато процедураята приключи - вписва се, при откриването й!
keith_flint69
Потребител
 
Мнения: 141
Регистриран на: 25 Авг 2006, 13:22

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот mihaela_mariova » 20 Май 2011, 10:09

АВ не отразява веднага Решението за откриване на производство по несъстоятелност.Също до решение може да мине дълго време и АВ няма да знае за подадената молба за производство.Никоя банка не признава удостоверенията на АВ и искат такива от съда.Не се лъжете да си ги вадите от АВ.Губене на време е!
mihaela_mariova
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 20 Май 2011, 09:52

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот attourney » 23 Юни 2014, 14:26

За пререгистрирани търговци:
ТР към АВ издава удостоверение, че дружеството не е обявено в ликвидация,
а фирмено отделение към Окръжния съд- че не е в открита процедура по несъстоятелност и не е обявено в несъстоятелност.
Нужно е заявление с изрично пълномощно за получаване на удостоверението.
Таксата се плаща на място.
attourney
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 24 Ное 2008, 20:45

Re: удостоверение за несъстоятелност/ликвидация

Мнениеот bdnesheva » 15 Юли 2014, 11:42

Здравейте,
правилно ли съм разбрала, че за удостоверение за липса на ликвидация и несъстоятелност на дружество трябва да издам едното от ТР, а другото от съда?
Необходимо ли е нотариално заверено пълномощно и за двете места и в какъв срок се издават удостоверенията?
bdnesheva
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 15 Юли 2014, 11:40

Следваща

Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron