начало

Търсят се трима членове на КАК, документи се събират до 8 февруари Търсят се трима членове на КАК, документи се събират до 8 февруари

КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2020

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2020

Мнениеот gulfstreamer32 » 16 Сеп 2020, 14:56

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД
№ СД-03-384
гр. София, 15.09.2020 г.
На основание чл. 266, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
I. НАСРОЧВАМ:
Конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ при районните
съдилища, както следва:
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
• За Районен
съд - град Айтос 1 свободна длъжност;
съд - град Ардино 1 свободна длъжност;
съд - град Ботевград 1 свободна длъжност;
съд - град Бяла 1 свободна длъжност;
съд - град Велики Преслав 1 свободна длъжност;
съд - град Велико Търново 1 свободна длъжност;
съд - град Видин 1 свободна длъжност;
съд - град Габрово 1 свободна длъжност;
съд - град Девня 1 свободна длъжност;
съд - град Димитровград 1 свободна длъжност;
съд - град Дупница 1 свободна длъжност;
съд - град Елин Пелин 1 свободна длъжност;
съд - град Казанлък 1 свободна длъжност;
съд - град Кула 1 свободна длъжност;
съд - град Левски 1 свободна длъжност;
съд - град Малко Търново 1 свободна длъжност;
съд - град Мездра 1 свободна длъжност;
съд - град Нова Загора 1 свободна длъжност;
съд - град Омуртаг 1 свободна длъжност;
съд - град Панагюрище 1 свободна длъжност;
съд - град Пловдив 1 свободна длъжност;
съд - град Раднево 1 свободна длъжност;
съд - град Самоков 1 свободна длъжност;
съд - град Свиленград 1 свободна длъжност;
съд - град Севлиево 1 свободна длъжност;
съд - град Силистра 1 свободна длъжност;
съд - град Сливен 1 свободна длъжност;
съд - град София 4 свободни длъжности;
съд - град Трън 1 свободна длъжност;
съд - град Трявна 1 свободна длъжност;
съд - град Тутракан 1 свободна длъжност;
1
• За Районен съд - град Хасково 1 свободна длъжност;
• За Районен съд - град Чепеларе 1 свободна длъжност.
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Граждански
процесуален кодекс - Обща част и Част пета „Изпълнително производство“, Данъчноосигурителен процесуален кодекс, Административнопроцесуален кодекс - Дял пети,
Търговски закон, Закон за особените залози, Закон за задълженията и договорите, Закон
за собствеността, Правилник за вписванията, Наредба за определяне на реда за
изплащане от държавата на присъдена издръжка и Тарифа за държавните такси, които
се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.
Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се проведе в сградата на Министерство
на правосъдието - гр. София, ул. „Славянска“ № 1 на 15.11.2020 г., с начален час 10.00
часа и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото
на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието,
поставена на видно място в сградата на Министерство на правосъдието и публикувана
на интернет-страницата му - www.justice.government.bg най-малко 7 дни преди датата
на писмения изпит.
II. ОПРЕДЕЛЯМ следния ред за провеждане на конкурса:
1. Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на
Министерство на правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от обнародване на
настоящата заповед в „Държавен вестник“, по образец, публикуван на интернетстраницата на Министерство на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на
изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат следните документи:
нотариално заверено копие от диплома за завършено виеше образование по специалност
„Право“ и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография,
подписана от кандидата; копие от лична карта; документ за психично здраве - оригинал;
декларация относно обстоятелствата по чл. 162 от Закона за съдебната власт и документ
за платена държавна такса по т. 62р от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за
таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство
на правосъдието, в размер на 50 лв. по банкова сметка на Министерство на правосъдието
в БНБ - ЦУ, BIC код: BNBGBGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват в класирането за длъжността
„държавен съдебен изпълнител“ най-много за два съдебни района, посочени в
заявлението в поредността, в която желаят да бъдат класирани.
3. В 14-дневен срок от изтичане на срока по т. 1 се обяваява списък на допуснатите
до конкурса кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи. Списъците се
обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерство на правосъдието и
се публикуват на интернет-страницата на министерството.
4. В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи
могат да подадат в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата
допълнителни заявления за отстраняване на нередовностите.
5. В 14-дневен срок от изтичане на срока по т. 4, се обявява окончателен списък
на допуснатите до конкурса кандидати и списък на недопуснатите до конкурса
кандидати. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на
Министерство на правосъдието и се публикуват на интернет-страницата му.
6. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на
правосъдието. В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията,
2
същата изготвя регламент за провеждане на писмения и устния изпит, който се одобрява
от министъра на правосъдието, обявява се на видно място в сградата на Министерство
на правосъдието и се публикува на интернет-страницата му .
7. За резултатите от писмения изпит, конкурсната комисия изготвя протокол,
който се обявява в 10-дневен срок след провеждането му, едновременно на видно място
в сградата на Министерство на правосъдието и се публикува на интернет-страницата му.
8. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с
успех не по-нисък от 4,50.
9. Устният изпит се провежда в едномесечен срок от обявяване на резултатите от
писмения изпит, по график за явяване на участниците. Списъкът и графикът се обявяват
на видно място в сградата на Министерство на правосъдието и се публикуват на
интернет-страницата на министерството 5 дни преди началото на изпита.
10. За резултатите от устния изпит, комисията изготвя протокол.
11. В класирането участват само кандидатите, оценени на устния изпит с успех не
по-нисък от 4,00.
12. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя
протокол, който в 7-дневен срок изпраща на министъра на правосъдието, с оглед
правомощиата му по чл. 268, ал. 4 от Закона за съдебната власт.
13. Резултатът от класирането се обявява на видно място в сградата на
Министерство на правосъдието, публикува се на интернет-страницата на
министерството и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 от
Кодекса на труда.
Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува в
един централен ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответните районни
съдилищаи в сградата на Министерство на правосъдието, и на интернет-страницатаму.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директора на
дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“.
Копие от настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция
„Взаимодействие със съдебната власт“, на главния инспектор на Инспектората на
министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на председателите на
районните съдилища в Айтос, Ардино, Ботевград Бяла, Велики Преслав, Велико
Търново, Видин, Габрово, Девня, Димитровград, Дупница, Елин Пелин, Казанлък, Кула,
Левски, Малко Търново, Мездра, Нова Загора, Омуртаг, Панагюрище, Пловдив, Раднево,
Самоков, Свиленград, Севлиево, Силистра, Сливен, София, Трън, Трявна, Тутракан, Хасково и Чепеларе.
gulfstreamer32
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 28 Ное 2016, 11:40

Re: КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2020

Мнениеот lanfear » 23 Сеп 2020, 07:38

Конспект дали има някъде, или караме по тоз списък?
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Граждански
процесуален кодекс - Обща част и Част пета „Изпълнително производство“, Данъчно-
осигурителен процесуален кодекс, Административнопроцесуален кодекс - Дял пети,
Търговски закон, Закон за особените залози, Закон за задълженията и договорите, Закон
за собствеността, Правилник за вписванията, Наредба за определяне на реда за
изплащане от държавата на присъдена издръжка и Тарифа за държавните такси, които
се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.
lanfear
Потребител
 
Мнения: 182
Регистриран на: 15 Юли 2009, 09:40

Re: КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2020

Мнениеот gulfstreamer32 » 23 Сеп 2020, 09:15

Не ми е известно все още да има конспект. Предполагам, че ако е назначена комисия, до края на срока за подаване на документи ще имаме и конспект.
Дял пети от ГПК, обаче е обезпечително производство. Изпълнителното е четвърти дял. Меко казано, странно...
gulfstreamer32
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 28 Ное 2016, 11:40

Re: КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2020

Мнениеот miskonder » 02 Окт 2020, 13:14

В заповедта пише Част V и изпълнителният процес си е баш там … Що се отнася до конспект, едва ли ще е нещо по-различно от предни конкурси, с малки разлики … най-много да добавят изпълнието съгласно европейските регламенти, част VII и новата част VIII на ГПК ...
miskonder
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 20 Окт 2017, 11:55

Re: КОНКУРС ЗолеА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2020

Мнениеот gulfstreamer32 » 29 Окт 2020, 13:05

Колеги, виждам, че не ви се дискутира, но дали няма да ни отложат изпита, с оглед на мерките срещу пандемията?
gulfstreamer32
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 28 Ное 2016, 11:40

Re: КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2020

Мнениеот dar933 » 30 Окт 2020, 18:49

gulfstreamer32 написа:Колеги, виждам, че не ви се дискутира, но дали няма да ни отложат изпита, с оглед на мерките срещу пандемията?


Едва ли ще го отложат. Видимо МП бърза много да проведе конкурса, въпреки пандемията.
От бързане ми се струва, че нарушиха ЗСВ
Чл. 266 (1) Министърът на правосъдието насрочва конкурс за държавни съдебни изпълнители със заповед, с която се определя редът за провеждането му
(2) Заповедта се обявява на общодостъпно място в сградата на районния съд, обнародва се в "Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник и на страницата на Министерството на правосъдието в интернет в [b]двумесечен срок преди датата за провеждане на конкурса[/b].
dar933
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 30 Окт 2020, 18:33

Re: КОНКУРС ЗолеА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2020

Мнениеот lexer1 » 31 Окт 2020, 17:07

gulfstreamer32 написа:Колеги, виждам, че не ви се дискутира, но дали няма да ни отложат изпита, с оглед на мерките срещу пандемията?


Не само, че няма да го отменят, но освен ковид пандемия да се добави и ядрена катастрофа плюс стартирала трета светжвна война, то как ще го има конкурса. Целта е да назначат техните хора преди да издадат властта. Здравето на участниците не ги интересува. Всеки сам да се оправя.
lexer1
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 31 Окт 2020, 16:09


Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron