начало

ВАС въвежда нов график за откритите заседания заради COVID-19 ВАС въвежда нов график за откритите заседания заради COVID-19

слагане на кепенци и/или смяна на дограмата

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


слагане на кепенци и/или смяна на дограмата

Мнениеот valentin_st » 10 Яну 2017, 23:45

На две места в член 6 от Закон за управление на етажната собственост е подчертано, че се забранява на собствениците да „нарушават архитектурния вид“ на сградата:

Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите (Загл. доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:
1. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) не пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на сградата;
2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;
3. не завземат общи части на сградата;
4. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и обитатели, по-голямо от обичайното;
5. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, променени/заменени и/или първоначално вложени, както и/или дейности, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
6. изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи;
7. не накърняват добрите нрави;
8. изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост;
9. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части;
10. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
11. спазват санитарните и хигиенните норми;
12. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт или основно обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;
13. подпомагат дейността на компетентните органи при извършване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност вътре и в района на сградата;
14. обезщетят вредите, причинени на други обекти в сградата, когато те са резултат от отстраняване на повреди в своя самостоятелен обект или част от него;
15. осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешния ред;
16. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) вписват в книгата на етажната собственост членовете на своите домакинства и обитателите;
17. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) поддържат общите части на сградата и своя самостоятелен обект в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
18. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата;
19. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
20. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) изпълняват и други задължения, предвидени в правилника за вътрешния ред.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ползвателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост имат задълженията по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 9, освен ако не е уговорено друго между собственика и ползвателя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Обитателите на сграда в режим на етажна собственост имат задълженията по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 9.


В същия закон не видях дефиниция за „архитектурен вид“ и „нарушаване на архитектурния вид“.

До преди тези промени можеше да се променя архитектурния вид (остъкляване на тераси) само със съгласието на собствениците (без разрешение за строеж):

Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
6. остъкляване на балкони и лоджии;
7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони дейностите по ал. 1 се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство с изключение на теренната консервация.


Съществува ли законен начин да се слагат кепенци на прозорци, да се сменя дограма (врати, прозорци), да се зазидват прозорци и врати (на фасадата/терасата) и колко струва (разходите по документацията и правните консултации)?

Също така ме интересува и възможността за остъкляване на терасата. В закона пише "собствениците са длъжни ... да не нарушават архитектурния вид ... на сградата", обаче предполагам, че може да има някой друг закон, в който да пише как "нарушаването на архитектурния вид" може да стане...

Ако е много скъпо или не става - по-добре направо да се купува жилище в сграда, която е направена както трябва (или да се плаща повече за топлинните загуби - обикновено строителите слагат от най-евтината дограма, после който иска си я сменя). Проблемът е, че даже и в сградите, където прозорците не са от най-абсурдно големите, не ми харесва дограмата, която слагат по проект (има само две стъкла, а по-добрия вариант е стъклопакетът да е с три стъкла), нямат кепенци (трябва да се слагат от собственика, което може да бъде "нарушаване на архитектурния вид" и е проблемно)...

Ясно ми е, че този закон го гласуваха във връзка с "безплатното саниране" - за да не могат хората сами да си остъкляват терасите и да се налага да се молят на техните господари (държавата), които да им санират апартаментите "безплатно".

Много от новите сгради ги правят с едни абсурдни прозорци от пода до тавана, които "отопляват космоса" и после идват едни големи сметки за енергия... Стъклопакетите (и прозорците като цяло) са лоша топлоизолация в сравнение със стените. Загубите на енергия от прозорците е от порядъка на 60% от общите загуби. При модерните стени-прозорци това число е по-голямо.

При големите прозорци е непрактично слагането на кепенци, защото ще бъдат твърде големи и тежки. А ролетните щори са по-лоша топлоизолация, отколкото добре направени кепенци.

(Пускам темата в раздел "Етажна собственост", защото проблемният закон е Закон за управление на етажната собственост.)
valentin_st
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 10 Яну 2017, 23:08

Re: слагане на кепенци и/или смяна на дограмата

Мнениеот laptop2 » 11 Яну 2017, 18:11

Мога да помогна само за остъкляването на балкон:

ЗУТ
Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:
...
6. остъкляване на балкони и лоджии;
...
Допълнителни разпоредби
...
§ 5. По смисъла на този закон:
...
55. (предишна т. 52 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) "Фасада" е външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терена.
...
57. (предишна т. 54 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) "Балкон" е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата.
58. (предишна т. 55 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) "Лоджия" е използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.
59. (предишна т. 56 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) "Тераса" е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.

Т.е. ако е балкон или лоджия и не пропускам нещо можеш да го остъклиш законно.
laptop2
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 07 Яну 2017, 16:12

Re: слагане на кепенци и/или смяна на дограмата

Мнениеот valentin_st » 13 Яну 2017, 14:14

Според моето тълкуване на закона остъкляването на балкони и лоджии може става без разрешително за строеж при сгради, които не са в режим на етажна собственост, а при сгради, които са в режим на етажна собственост се прилага Закона за управление на етажната собственост, според който е забранено на собствениците да нарушават архитектурния вид, което може да стане по всякакъв начин, който променя начина, по който сградата изглежда (поради липса на дефиниция какво е това "нарушаване на архитектурния вид").

Може ли архитектурния проект на вече построена сграда да се промени така, че да включва желаните промени и след това тези промени да се реализират? Това ли е законния начин?

Тъй като в закона пише, че "собствениците са длъжни да ... не нарушават архитектурния вид" може ли да се предположи, че трети лица имат право да нарушават архитектурния вид на сградата?

Например ако собствениците създадат юридическо лице, това юридическо лице може ли да наруши архитектурния вид на сградата без да нарушава закона?

Тъй като липсва дефиниция що е то "нарушаване на архитектурния вид" като такова може да се разглежда (или да не се разглежда!) всяка промяна на начина, по който изглежда сградата - поставяне на простир, поставяне на климатик (или непоставянето му, ако е предвиден в архитектурния проект), смяна на дограмата с такава, която изглежда по друг начин (например има малко прозорче над вратата на терасата, има друг цвят, стъклото не е със същата прозрачност и цвят), поставяне на топлоизолация, боядисване в друг цвят, слагане на козирка и т.н.

Допускам, че поставянето на пердета и щори от вътрешната страна на дограмата не е "нарушаване на архитектурния вид". Също така и поставянето на капаци за прозорци вътре в помещенията (макар, че не е практично - губи се пространство когато се отворят).

Интересно ми е и как се доказва дали нарушаването на архитектурния вид е станало след промените в закона, които го забраняват. По стара прабългарска традиция си виновен за такива нарушения до доказване на противното. Първо ти съставят актчето, после се жалваш, ако смяташ, че не са те глобили законосъобразно. Това дава много широко поле за налагане на глоби. Ако някоя община закъса за пари - да назначи 1000 (хиляда) инспектора, които да започнат да пишат глоби. Със събраните пари да назначат още 10 000 инспектора. И ще съберат от 70% от домакинствата глоби в особено големи размери. Само че тогава може да стане бунт, сравним само с Френската революция...
valentin_st
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 10 Яну 2017, 23:08

Re: слагане на кепенци и/или смяна на дограмата

Мнениеот TheOldMan » 14 Яну 2017, 16:59

При наличието на толкова много въпиющо скарани с естетиката собственици би трябвало да се налага глоба дори и за закован пирон на фасадата. Не може сградата да се превръща в катун - всеки да си боядисва, прегражда, остъклява, зазижда и събаря както реши че му харесва:
Изображение
С'я ... т'ва на к'во ви прилича? Дали примерно аз съм съгласен да живея в такова нещо? Когато ст, го купувал, то не е изглеждало така и на мен ми е харесвало. С какво право някой ще превръща сградата в която и аз живея в циганско гето?
П.С. Това на снимката далече не е най-страшния вид, в който изглеждат някои блокове.
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
TheOldMan
Активен потребител
 
Мнения: 1613
Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19

Re: слагане на кепенци и/или смяна на дограмата

Мнениеот valentin_st » 19 Яну 2017, 01:59

Проблемът е, че хората нямат пари. Един-двама във входа имат пари за подобряване на енергийната ефективност. Другите нямат. И сега защото другите са бедни трябва тези един-двама да се откажат от подобряването на енергийната ефективност? И защо? За да изглеждат всички тераси еднакво грозно?

Дали е красиво или не терасите да се уникални е спорно. Аз например смятам, че еднаквостта, когато се дължи на подобен етатизъм, е нещо грозно. Защото етатизмът е грозен.

Други пък, които не знаят що е то етатизъм, може да имат друго мнение.
valentin_st
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 10 Яну 2017, 23:08

Re: слагане на кепенци и/или смяна на дограмата

Мнениеот TheOldMan » 22 Яну 2017, 18:31

Сложете си трикамерен стъклопакет с хубава дограма, която архитектурно не нарушава визията на сградата (същия размер и разделение на стъклата). Сложете си ОТ ВЪТРЕШНАТА страна щори, завеси, кепенци... каквото си пожелаете - това само вие ще си го гледате и никой не може да ви попречи.
Но частта, която се вижда от всички и която е била одобрена като архитектурен проект не е добре да се променя.

П.С. Ако аз реша да дорисувам някоя картина на Ван Гог, щото виждам недостатъци в цветопредаването или пропорциите... ? Един вид да помогна на бедния човечец :)
Естествено не може да се прави съпоставка между панелка и произведение на художник, но все пак ... архитекта макар че толкова е могъл, все пак фасадата си е неговото произведение на изкуството. Ако не ви харесва как изглежда - да не сте си го купували (както аз примерно не си купувам Ван Гог - такава цапаница е :) )
Вие ще решите да си сложите кепенци от икономически съображения - да приемем че е ОК. Съседа ви ако пък е няк'ва мутра може пък да реши да си сложи боядисани в маскировъчно зелено стоманени жалюзи с мънички отвори за водене на стрелба... това как ще го приемете? Другия съсед пък ако се окаже от "индинаците" може да поиска да върху топлоизолацията да сложи лилава мазилка със едни такива като счупени огледалца - много си падат по шаренкото... И това ли ще приемете?
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
TheOldMan
Активен потребител
 
Мнения: 1613
Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19

Re: слагане на кепенци и/или смяна на дограмата

Мнениеот vesii » 29 Яну 2017, 12:54

сега санирането ще оправи външният вид на сградите,само дето малко скъпичко ще ни излезе 17 000 на апартамент
vesii
Младши потребител
 
Мнения: 27
Регистриран на: 09 Яну 2017, 11:19

Re: слагане на кепенци и/или смяна на дограмата

Мнениеот valentin_st » 03 Фев 2017, 00:33

Скъпо ще излезе, но ще го плащаме всички (включително и тези, които няма да се възползват).

Честито на "печелившите".
valentin_st
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 10 Яну 2017, 23:08


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron