начало

От понеделник приемат документи в конкурса за преместване в районните прокуратури От понеделник приемат документи в конкурса за преместване в районните прокуратури

ЗАКОН за ИД на ГПК

Дискусии и предложения по проекти за закони


ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот bird_of_paradise » 08 Фев 2015, 02:58

Докато роните горки сълзи по ЗИДЗА, хората работят в друга насока:
НС http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15149
законопроект на ЗИДГПК http://parliament.bg/bills/43/554-01-25.pdf ( ще вземе приза за най-ремонтиран закон, така `щото за почти 7 години има вече 20 поправки).

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
(Обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013
г. и бр. 53 и 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 274, ал. 2, изречение първо думите „въззивна инстанция” се заменят с „апелативен съд”, а след думите „Върховния касационен съд” се поставя запетая и се добавя „а когато са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция - пред съответния апелативен съд”.
§ 2. В чл. 280 ал. 2 се изменя така:
„(2) Не подлежат на касационно обжалване:
1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв- за търговски дела..
2. решенията по въззивни дела по искове за
- издръжка, брачни искове,
- искове по чл. 322, ал. 2 от ГПК ( упражняване на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име),
- искове по чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ и по чл. 13, ал. 2 от ЗВСГЗГФ,
- искове за отмяна на дисциплинарни наказания „забележка" и „предупреждение за уволнение",
-искове по чл. 17, ал. 1 от ЗУКТС,
- производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от ЗС,
- молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от ЗГР.”


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност чл.80, ал.З, изречение второ се заличава.
§ 4. Подадените преди влизане в сила на този закон касационни жалби, частни жалби по чл. 274, ал. 2 ГПК и жалби срещу решения на Върховния касационен съд по чл. 80, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се разглеждат при досегашните условия и ред.

мотиви
към проекта за Закон за изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс
Във връзка с високата натовареност на Върховния касационен съд и с цел да се подобри срочността и ефективността на правосъдието е необходимо приемането на изменения в Гражданския процесуален кодекс, които да гарантират облекчаване на работата.
Големият брой частни производства, които ангажират Гражданската и Търговската колегии като обикновена втора инстанция по силата на чл. 274, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, затрудняват тяхната дейност, което води до забавяне разглеждането и произнасянето по останалите граждански и търговски дела. Съгласно данните от годишния доклад за дейността на съдилищата през 2013 г., средната месечна натовареност на един върховен съдия от Гражданска колегия е 12,41 бр. свършени дела, а на съдия от Търговска колегия - 17,37 бр. свършени дела, а за един апелативен съдия натовареността е 7,27 бр. свършени дела. Освен това съдиите от ВКС разглеждат тълкувателни дела, и са ангажирани при отправяне на искания и даване на становища пред Конституционния съд, участие в множество работни групи и комисии, провеждане на държавни изпити и изпити за юридическа правоспособност, преподаване в Националния институт на правосъдието и други.
Разглеждането на частни жалби от ВКС като обикновена втора инстанция не е свързано с конституционната му функция да уеднаквява съдебната практика. В тази връзка предложените изменения предвиждат когато определенията по чл. 274, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс са постановени от апелативен съд, да подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, а когато са постановени от окръжен съд - пред съответния апелативен съд. Тази промяна ще осигури възможност на Върховния касационен съд да изпълнява задълженията си като касационна инстанция по граждански и търговски дела, включително и като уеднаквява практиката по тълкувателен път и ще спомогне да се използва капацитета на апелативните съдилища.
За да се разтовари Търговската колегия на ВКС се предлагат изменения на разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК, с които се предвижда да не подлежат на касационно обжалване решенията по търговски дела с цена на иска до 20 хил.лв. По отношение на гражданските дела се предлага решенията по определени видове дела с по-малка правна сложност с предмет искове за издръжка, брачни искове, исковете по чл. 322, ал. 2 ГПК искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, искове за отмяна надисциплинарни наказания „забележка" и „предупреждение за уволнение", производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация да не подлежат на касационно обжалване.
По отношение на исковете по чл. 17, ал.1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове следва също да отпадне касационният контрол, тъй като естеството им не позволява разглеждането им от ВКС. Производството по този иск е уредено като бързо /съдът разглежда делото в открито заседание в 7-дневен срок от подаване на исковата молба и се произнася с решение в 3-дневен срок/, което очевидно е несъвместимо с предвидените две фази на касационното производство /по допускане на касацията и по разглеждане на касационната, жалба/, както и с изискването страните да бъдат призовани за съдебното заседание чрез публикация в Държавен вестник поне един месец по-рано /чл.289 ГПК/.
Следва да бъдат направени изменения и в чл. 80, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, предвиждащ, че решението на ВКС, постановено по жалба срещу решение на дисциплинарната комисия за налагане на дисциплинарно наказание на нотариус, може да се обжалва пред 5-членен състав на ВКС. Тази норма е създадена при действието на отменения ГПК, за разлика от който действащият процесуален закон не предвижда касационният съд да правораздава в 5-членни състави.

за първо гласуване
Вх. № 553-03-8/26.01.2015 г.

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.

На свое заседание, проведено на 21.01.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието - г-н Петко Петков, заместник-министър, г-жа Даниела Белчина, държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти” и г-жа Елена Дойчева, държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.
Законопроектът беше представен от г-н Петко Петков.
Предложеният законопроект предвижда изменения свързани с Регламент № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст), който се прилага от 10.01.2015 г. Предлагат се изменения в Гражданския процесуален кодекс, с които да се премахне междинното производство за признаване и изпълнение на съдебни решения, да се разшири обхвата на правилата за компетентността като те да се прилагат по отношение на спорове с ответници от трети държави, да се повиши ефективността на споразуменията за избор на съд и други.
Втората група изменения са свързани с Регламент № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, който се прилага от 11.01.2015 г. и предвиждат постановените мерки за осигуряване на защита да бъдат признати във всички държави-членки посредством опростена процедура.
В хода на дискусията г-н Делчев повдигна въпроса относно това, че предложената разпоредба на чл. 23 от Закона за защита от домашното насилие предвижда процедура пред Софийския градски съд за признаване на мерките за осигуряване на защита, въпреки изискването на Регламент № 606/2013 това да става автоматично. В отговор, г-жа Елена Дойчева обясни, че регламентът не отменя напълно процедурата по съдебната част от признаването на мерките за защита и че процедурата в Закона за защита от домашното насилие до голяма степен е формална и не се изискват по-специални мерки.

След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
ДАНАИЛ КИРИЛОВ


:roll: Да вземат да си гласуват изменение в ЗСВ, където да укажат, че ВКС няма да правораздава, а ще издава само и единствено ТР и нещата най-сетне да заспят 8) .
Двата регламента, как точно налагат изменение в процесуалните норми само вносителите си знаят.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот Melly » 08 Фев 2015, 03:44

Щом е внесен този законопроект, без никакво съмнение ще бъде гласуван и ще влезе в сила поредното изменение на ГПК-то.
На това му казват - "Те ти булка Спасов ден". Ами, да ни е честито. :?

Че съставите на ВКС са натоварени, да, така е.
Щом обемът на работа е увеличен, логично би било да бъде увеличен списъчния състав на ВКС. Тогава натовареността на съдиите би намаляла.
Аз друго не мога да си обясня. Как например Върховните смогваха да правораздават по стария процесуален ред, където нямаше факултативни предпоставки за допустимост във връзка с материалния интерес, нито изискване с извеждане на правен въпрос, по който съдът се е произнесъл в противоречие с практиката на Върховен касационен съд, въпрос решаван противоречиво от съдилищата или въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото... :roll:
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7843
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот bird_of_paradise » 08 Фев 2015, 14:14

Ситуацията с правораздаването ще става все по-безконтролна ( опитът доказа, че влизат в сила и неправилни Р на въззива), а двата регламента нямат отношение към предложението.

Melly написа:Аз друго не мога да си обясня. Как например Върховните смогваха да правораздават по стария процесуален ред, където нямаше факултативни предпоставки за допустимост във връзка с материалния интерес, нито изискване с извеждане на правен въпрос, по който съдът се е произнесъл в противоречие с практиката на Върховен касационен съд, въпрос решаван противоречиво от съдилищата или въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото...

Този въпрос отдавна ме мъчи и нямам отговор. Вярно е, че отнемаше 2-3г., докато окончателно се произнесе, но хората имаха вяра поне в тази инстанция ( става дума за брачни, реституционни и ползване по 32 ЗС).
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот ivanov_p » 08 Фев 2015, 15:35

Няма да се плашите! Само със сто заверки на подпис ще избиете от една касационна жалба.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3522
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот bird_of_paradise » 08 Фев 2015, 18:47

Ти винаги ли си бил така меркантилен, или се изкриви от как стана цесионер?
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот ivanov_p » 08 Фев 2015, 19:44

Чела ли си "На гости на дявола"? И аз така.
Маса време загубих за да се боря за правдата. Аз обжалвах бутането на Мавзолея. Оказа се един низ от престъпления. Защото тук са юристи ще кажа, че заповедта по която е разрушен мавзолеят всъщност се отнася за промяна на ПУП в Кръстова вада. След като ВАС отхвърли жалбата, пуснах в прокуратурата, завърши с мнение за съд, но не стигна доникъде, защото на власт дойде царят и казал да не се водят дела срещу политици. Имах още десетки, вкл. и свързани с Майкъл Чорни. Там се оказаха още по-големи свинщини. Халите и делата срещу Софиянски тръгнаха от мен и завършиха по предизвестен начин.
Когато виждаш всичко това и имаш достатъчно акъл правиш единственият извод:
Живееш ли сред вълци, виеш като тях!
Сега не се боря с такива, купувам им дълговете и ги гоня до дупка.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3522
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот bird_of_paradise » 08 Фев 2015, 19:58

Ех.... разбирам те прекрасно, уви ти не ме разбра.
На Смирненски - Блага Димитрова: “Не се бойте, че ще ви стъпчат - стъпканата трева се превръща в пътека.”
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот sarbijanac » 08 Фев 2015, 22:04

Този законопроект има за целсда лиши хората от правосъдие. Това е.
sarbijanac
Активен потребител
 
Мнения: 1359
Регистриран на: 29 Ное 2006, 17:47
Местоположение: Нови пазар

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот Pause » 08 Фев 2015, 23:25

Според,мен освен мнението на преждепишещият адвокат може и да целят да отнемат качеството на процесуалният закон като така не отдават ценностен приоритет ,че правото е борба срещу злото,а не начин за облекчаване на работата не съвпадт мотивите с основната му конституционната функция на съд по правото. Не е нормално да се вършат такива драстични промени в относително трайно подаваща се на уреждане материя.Но съм наполовива сигурен, че пак ще им се види тегава работата само стой и гледай.
Аватар
Pause
Активен потребител
 
Мнения: 1615
Регистриран на: 29 Авг 2008, 16:14

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот gkamenov » 08 Фев 2015, 23:58

Република Турция,която често е сочена от нас като държава без справедливо правосъдие.Съдебната им система е ДВУИНСТАНЦИОННА.Районен съд - ВЪРХОВЕН СЪД /в Анкара/. Няма го междинвното въззивно производство.До върховния съд има право всеки на жалба,която не се проверява за допустимост,а се разглежда по същество !

Турция днес е с население около 85 милиона.Но никой от тяхнотоп равителство или парламент НЕ СИ И ПОМИСЛЯ да разтоварва върховните съдии от работа,като ограничава на хората достъпа им до правосъдие.

Къде сме ние ??? С население около 6 милиона,което прогресивно намалява.И 28 окръжни инстанции,които все повече и повече работят като регионални "ВКС"-та ! Нямам коментар просто.
gkamenov
Потребител
 
Мнения: 110
Регистриран на: 09 Сеп 2006, 13:33

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот bird_of_paradise » 05 Мар 2015, 13:10

Нов законопроект, който възможно да поправи предложенията в този, за който съм отворила темата ( гр. и търговски дела с интерес над 5000лв. отиват при ВКС).
Всъщност има доста сполучливи предложения- при призоваването, вменено задължение на съда за служебна проверка на адресна регистрация; възнагражденията при условията на чл.5 от Наредба 1/2004г., запрещение, изпълнително ( някои неща стават задължително служебно)... касационно производство...

Заслужени адмирации за тези вносители:
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
Повече тук: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15223
Законопроект: http://parliament.bg/bills/43/554-01-33.pdf
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот ivanov_p » 05 Мар 2015, 14:44

Не четох частта за откачалките, но сред всички щуротии на ВМРО тази е от водещите.
Стилът е "литературно повествование", разширено се преразказва текстът на сега действащи норми, някъде е включено и тълкуването на тези норми, вероятно за яснота на гласоподавателите. На практика почти всичко изпълнителното производство води до обезмислянето му, но нищо не е направено за да се защитят кандидат длъжниците в Заповедното.
Единственото достойнство на законопроектът е, че на пръв поглед осигурява много нова работа на адвокатите, но последствие ще се окаже, че всъщност работата им рязко ще намалее.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3522
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот gkamenov » 05 Мар 2015, 23:56

ivanov_p написа:Единственото достойнство на законопроектът е, че на пръв поглед осигурява много нова работа на адвокатите, но последствие ще се окаже, че всъщност работата им рязко ще намалее.


Зае адвокатите има кой да мисли,ти не ни мисли.Гледай себе си!
gkamenov
Потребител
 
Мнения: 110
Регистриран на: 09 Сеп 2006, 13:33

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот bird_of_paradise » 06 Мар 2015, 00:00

ivanov_p написа:Единственото достойнство на законопроектът е, че на пръв поглед осигурява много нова работа на адвокатите.........

Къде я видя тази много и нова работа?

п.п. Гошо е написал това, което бих ти казала и аз- все в чуждата паница запяш. Неучтиво е!
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот ivanov_p » 06 Мар 2015, 09:44

Няма чужда паница на общата софра. Лодката не се клати, защото всички потъват с нея.
Смисълът да се води дело е за да си защитиш правата, съответно върнеш парите. Когато законът направи връщането на парите невъзможно, ще се обезсмисли и ваденето на изп. лист и най-вече разноските по него. Да, с тези поправки ще има много адвокатска работа първите няколко месеца, защото длъжникът няма навик да плаща дълга, но за адвокати и магарии има пари и едва ли ще има необжалвано действие. Много скоро обаче ще спрат и делата, кредитът ще се оскъпи неимоверно, няма да се дава с отложено плащане, а проблемните ще се насочат не към съда, а към специализираните структури и всички дългове ще се събират както ги събират лихварите. Колко трябва да ти е акъла за да платиш по 300 лв. адвокатски за заповедно и установителен, после още 350 за ИД, че и още 300 за адвокат на длъжника и то при пълна сигурност, че няма да вземеш нищо?

А и този проект е писан от колегиалници защото има конкретни текстове, които няма кой друг да ги е написал, напр. забраната делото да се прехвърля при друг СИ.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3522
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот bird_of_paradise » 06 Мар 2015, 18:09

ivanov_p написа:А и този проект е писан от колегиалници защото има конкретни текстове, които няма кой друг да ги е написал, напр. забраната делото да се прехвърля при друг СИ.

Не искам да съм груба, а ти претендираш да ги разбираш тези неща, та: на какво основание да е допустимо прехвърляне на образувано след 2005г. изп.дело?
Първо: законодателят преценил, че трябва да ти охрани интересите и при спешност ти дал 427, ал.2 ГПК.
Второ: имал си шанс да упражниш правото си на избор( нали така), в резултат да избереш кой точно би ти свършил работата, е като си го упражнил без мисъл, защо да ти се дава втори(трети, ако е налице и онази спешност) шанс да се поправяш?
Всъщност нормата е синхронизирана с консолидираната по въпроса съдебна практика.

п.п. Преобладаващо съм на страната на Взискател, но това не ме заслепява до степен, че да игнорирам и правата на длъжника. Последния не е и не може да бъде крепостен селянин.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот neutralen » 06 Мар 2015, 20:32

Виждам че сте специалисти в изпълнителното производство, затова си позволявам да ви задам един въпрос - Какво правим, когато СИ/ЧСИ предприеме изпълнителни действия в нарушение на чл.426, ал.1 ГПК - без да има ИЛ, респективно, без да изпълни задълженията си по чл.428, ал.1 ГПК - без да връчи ПДИ, ЗНИ(чл.418,ал.5 ГПК) и ИЛ, или в нарушение на чл.429,ал.3 ГПК. :roll:
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот ivanov_p » 06 Мар 2015, 20:37

Не искам да съм груба, а ти претендираш да ги разбираш тези неща, та: на какво основание да е допустимо прехвърляне на образувано след 2005г. изп.дело?


Защото взискателят е решил така, а СИ работи по негово възложение. Само това е достатъчно, а истината е, че делата се прехвърлят по една причина - СИ не си върши работата. Причините да не си върши работата в малък брой случаи са негова немарливост или бездействие на взискателят. В повечето случаи в големите градове и почти всички в провинцията причините са защото длъжникът, лично или чрез адвоката, е установил връзки с бирника. Аз съм прехвърлял дела в София за да наложа възбрани и запори и като ги направя връщам делото на място за продажбата. Тази година са ми три такива дела.
На кого може да пречи, че делото се прехвърля? Единствено на този дето трябва да се изръси отново.

Вече съм казал, че длъжникът няма никакви права извън това да плати. В държавата в която длъжникът има право да не плаща вратите на съдилищата са с паяжини, а адвокати и съдии просят пред тях. Един ден да се разходите с мен из колекторските фирми и ще осъзнаете докъде са нещата, никой не иска да плати дори държавните такси - "ако ми ги съберете без разноски, съберете, ако не здраве, повече не давам стотинка"! Не дава стотинка защото трябва да стане чудо за да си вземе парите, а с подобни поправки ще се загуби и възможността да стане чудо и парите от ДТ и адвокатски ще отидат при едни добре облечени бизнесмени, както беше преди 20 години.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3522
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот crossbike » 06 Мар 2015, 21:32

Прочетох ЗИД и съм изумен...
Длъжник да си в днешно време и с такъв ГПК...
crossbike
Потребител
 
Мнения: 196
Регистриран на: 24 Фев 2014, 16:28

Re: ЗАКОН за ИД на ГПК

Мнениеот ivanov_p » 08 Мар 2015, 11:12

neutralen написа: Какво правим, когато СИ/ЧСИ предприеме изпълнителни действия в нарушение на чл.426, ал.1 ГПК - без да има ИЛ, респективно, без да изпълни задълженията си по чл.428, ал.1 ГПК - без да връчи ПДИ, ЗНИ(чл.418,ал.5 ГПК) и ИЛ, или в нарушение на чл.429,ал.3 ГПК. :roll:


Не разбрах кой да прави нещо? Не съм чул за образувано дело без ИЛ, а и не знам кой би платил такса за нещо непораждащо нищо. Ако тиквениците са направили предложение в тази посока бадеева са хабили мастило. Аз конкретно следя за начина на връчване на ПДИ и не съм стигал дотам, че да има изпълнение срещу длъжник, на който трябва да се назначи особен представител, не за друго, а за това следи и съдията и няма как да направи опис, а и аз лично не бих платил за рисково начинание. В един случай взехме пари от запорирана банкова сметка и там си замълчах, защото като ти взимат пари от банковата сметка разбираш за изпълнителното производство и ти текат срокове.

За третите лица съм на принципа, че такива няма, има ли нещо за описване се описва и продава, в България всеки има права и ако реши да ходи да се жали. Какво е това трето лице? Някой от вас да си е оставил телевизора или струга в дома или работилницата на длъжник?

В предложението има едно смислено нещо, връщането на ДТ по дела за недвижимости на 1/4 от оценката. Последните години оценките скочиха по 2-4 пъти, а таксата 4 пъти и ДТ се качи 10-12 пъти. По-бедни хора или пенсионери не могат да си защитят правата, поради невъзможност да платят ДТ.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3522
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Следваща

Назад към Обсъждане на законопроекти


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron