начало

Проблемите в правния режим на терасите Проблемите в правния режим на терасите

Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот adv_emild » 21 Сеп 2010, 16:33

Колеги знаете ли нещо по темата? Има публикувани обяви в сайтовете на съдилищата.
adv_emild
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 30 Окт 2001, 09:54

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд Велико тъ

Мнениеот adv_emild » 21 Сеп 2010, 16:37

Допълвам: конкурсите са в Административен съд Велико Търново и Административен съд София област.
adv_emild
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 30 Окт 2001, 09:54

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот deforse » 23 Сеп 2010, 14:13

Здравей колега, из знам нещо по темата! Имаш връзка - влизаш! Нямаш връзка - НЕ!
Аватар
deforse
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 28 Дек 2001, 02:30
Местоположение: В. Търново

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот puh1982 » 12 Окт 2010, 13:40

Здравей, за съжаление и моето мнение е същото като на deforse. Още повече, че получих известна информация. Бях се наканила да кандидатствам, но реших, че ще е causa perduta. Какво по-точно те интересува?
puh1982
Младши потребител
 
Мнения: 29
Регистриран на: 29 Сеп 2007, 23:37

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот elby2000 » 13 Окт 2010, 11:41

Здравейте, мен по-скоро ме интересува, дали може от тази позиция да се участва за заемането на длъжност като съдия или прокурор в съответния съд. Така се говореше, но нормативна основа за тези твърдеия не успях да открия. Ако някой знае къде е поместено, ако изобщо има такава възможност, моля да пише!
elby2000
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 30 Мар 2009, 14:23

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот dedra » 15 Окт 2010, 12:10

Това са изтеглените казуси за съдебен помощник в АС В.ТърновоКазус № 1

Общински съвет – С. се състои от 13 общински съветници.

На свое заседание, проведено на 30.04.2010г. ОбС-С. е приел с 9 гласа „за”, 1 глас – „въздържал се „ и 0 гласа „против” при общо 10 общински съветника, присъствали на заседанието, следното решение № 5, с което общинският съвет:

1.Преобразува собствеността на УПИ VІІ – “за училище” в кв. 16 по плана на с. Широки дол, ведно с построените в него сгради от публична в частна общинска собственост и го обявява за частна общинска собственост , поради обстоятелството, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Протоколът от заседанието на общинския съвет е съобщен на областния управител на С.област на 25.05.2010г.

На следващо заседание на ОбС-С., проведено на 28.05.2010г. при присъствали на заседанието 11 общински съветника, общинският съвет при условията на явно гласуване е приел следните решения :

Решение № 44 със следното съдържание :„На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА общинския съвет:

1.Дава съгласие за промяна в предмета на следния договор за продажба № 115/ 20.11.2008 г., сключен на база проведен търг с явно наддаване въз основа на решение на ОбС-С. № 111/ 23.09.2008г.между община – С. като продавач и В.Н.С от гр.К. като купувач с предмет : недвижим имот- частна общинска собственост, съставляващ ПИ № 7 в кв. 5 по кадастралния план на с. П. в следния смисъл :

Площта на продаваемия ПИ № 7 в кв. 5 по кадастралния план на с. П.вместо 650 кв.м. се променя на 330 кв.м.”Решение № 44 е прието с 8 гласа „за”, 2 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”.Решение № 50 със следното съдържание :На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост общинският съвет:1. Дава съгласие да се проведе таен търг чрез тайно наддаване за продажбата на имот – частна общинска собственост , а именно : дворно място с площ от 600 кв.м., находящо се в с. З. и съставляващо УПИ І-05 в кв. 11 по плана на с. З., незастроен, при съседи : от две страни – улица, УПИ -06 и УПИ – 07.

2.Продажната цена, по която ще се проведе търга, ще бъде определена допълнително след изготвянето на съответна базисна пазарна оценка от лицензиран оценител.

3.Упълномощава кмета на община – С. да организира и проведе търга на имота след изготвянето на оценката от лицензирания оценител и след приемането от страна на общинския съвет на пазарната цена, по която ще се проведе търга от страна на общинския съвет.Решение № 50 е прието с 6 гласа „за”, 2 гласа – „против” и 3 гласа „въздържал се „.

Към административната преписка по повод приемане на Решение № 50 са представени следните документи : актуална скица на УПИ УПИ І-05 в кв. 11 по плана на с. З.; акт за частна общинска собственост на УПИ VІІ-360 в кв.11 по плана на с. З., от който с последващ, влязъл в сила след изготвянето на АЧОС подробен устройствен план на същото населено място са образувани два УПИ – УПИ VІІ- 04 и процесния УПИ І- 05 в кв.11 по плана на същото село. Актът за частна общинска собственост не е вписан в службата за вписвания / сега Агенция за вписванията /.; докладна записка на кмета на община – С. с проекта за приетото решение и протокол от заседание на съответната постоянна комисия към общинския съвет, на което същата докладна е разгледана и с нужния кворум е прието положително становище по нея.Протоколът от заседанието на ОбС-С., проведено на 28.05.2010г. е постъпил в областната администрация на С.област на 07.06.2010г.Областният управител на С.област е оспорил с една заповед и трите , цитирани по-горе решения на ОбС., приети на двете последователни заседания на общинския съвет. Оспорването е адресирано до Административен съд – С. и е получено в съда на 10.06.2010г.

ВЪПРОСИ :1. Оправомощен ли е областният управител на С. област да оспорва цитираните по-горе три решения на ОбС- С. Ако областният управител има това правомощие – на какво основание ?

2. Допустимо ли е оспорването срещу всяко едно от посочените три решения на общинския съвет? / Да се изложат подробни аргументи при отговора по отношение всяко едно от решенията/.

3. Ако оспорването е допустимо, основателно ли е то и на какво основание ? / Отговорът да се даде по отношение всяко от оспорените решения с изчерпателно позоваване на всички евентуални основания за незаконосъобразност, ако такива са налице /
4. Какви са правомощията на съда по отношение предявена пред него жалба срещу административен акт. Как следва да се произнесе съда по оспорването срещу всяко едно от решенията на общинския съвет ?

Казус № 4

На „С.” ООД с надлежната Заповед за възлагане на ревизия ТД на НАП – Видин е възложена такава за задълженият на дружеството с обхват: задълженията по ЗДДС за периода от 01.01.2007г. до 30.04.2008г. и за корпоративен данък по ЗКПО за 2007г.

Ревизията е приключила в определения срок, като е съставен Ревизионен доклад (РД), с който е предложено да се установят следните данъчни задължения:

По ЗДДС:

- отказан данъчен кредит за м. март 2007г. в размер на 5 832.40 лева по доставки от „М.” ЕООД с предмет „СМР услуги” на основание липса на реални доставки, поради ненамиране на доставчик на адреса му на управление и адреса му за кореспонденция и съответно – непредставяне от същия на изисканите документи за изпълнението СМР.

- отказан данъчен кредит за м. април 2008г. в размер на 93 266.06 лева по доставки от „А.” ООД с предмет „детски играчки”, тъй като посоченото дружество не е начислило данъка. Съобразно горното е коригиран декларирания резултат от дружеството - вместо данък за възстановяване в размер на 43 265.39 лева е определен данък за внасяне в размер на 78 996.34 лева.

По ЗКПО:

- предлага се увеличение на финансовия резултат на дружеството с разходите по сделките с „М.” ЕООД, тъй като след като услуги не са извършени разходите за тях не са свързани с дейността на дружеството (на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО). Съответно определен е допълнителен корпоративен данък в размер съответния на новата годишна данъчна основа за 2007г.

Дружеството е депозирало възражения против РД в неговата цялост в законния срок.

Със съответната Заповед за определяне на компетентен орган за такъв е определен член от състава на ревизиращия екип, като така определеният компетентен орган е издал процесния ревизионен акт (РА), в който депозираното възражение не е обсъдено. С РА са определени задълженията, предложени с РД, като същевременно е извършена корекция на декларирания резултат по ЗДДС и за м. май 2008г. с аргумента, че не се следва извършеното през този месец от дружеството приспадане на декларирания ДДС за възстановяване за м. април 2008г., като в резултат на това е установено задължение по ЗДДС за м. май 2008г. в размер на 8 412.96 лева и съответните лихви. РА е връчен на 26.03.2009г. на пълномощник на дружеството.

РА е обжалван на 01.04.2009г. пред ДОУИ – Велико Търново в частта по ЗДДС и потвърден в тази си част като законосъобразен. Решението на ДОУИ е връчено на представител на дружеството на 01.06.2009г.

РА на ТД на НАП – Видин е обжалван в неговата цялост пред Административен съд – Велико Търново като незаконосъобразен с жалба, подадена директно пред съда на 15.06.2009г. с препис за ответника, който е посочен в жалбата като ТД на НАП-Видин. Дружеството твърди, че РА е процесуално незаконосъобразен, тъй като е издаден от приходен орган, който е участвал в проведената ревизия и като такъв е предубеден от изхода й, а е и немотивиран, доколкото не съдържа самостоятелни фактически и правни доводи за определените задължения, извън тези посочени в РД. Жалбоподателят оспорва РА и като материално незаконосъобразен, като счита, че начисляването на ДДС от доставчика „А.” ООД е ирелевантно за правото на данъчен кредит на получателя съгласно действащия през м. април 2008г. ЗДДС, поради което РА в тази му част следва да се отмени, като се признае правото на възстановяване на данъка в декларирания от него размер и съответно се отмени и определения ДДС за внасяне за м. май 2008г., тъй като правилно е извършено приспадане на декларирания ДДС за възстановяване от предходния месец.

По отношение на определения ДДС за м. март 2007г. в размер на 5 832.40 лева по доставки от „М.” ЕООД жалбоподателят оспорва фактическите констатации за липса на реални доставки, като сочи, че разпитът в съдебно заседание на управителя на доставчика ведно с допълнително представени Актове за извършени СМР ще докаже реалността на същите.

Счита, че съобразно този извод се налага отмяна на РА и в частта му ЗПКО, тъй като разходите за СМР-услугите следва да му се признаят за данъчни цели. Същевременно съобразно този изход на делото дружеството претендира направените по делото разноски и присъждане на обезщетение по реда на чл. 1 от ЗОДОВ в размер на внесените предварително данъци, установени с РА, ведно със съответните лихви, считано от датата на внасянето на сумите.1. Допустима и редовна ли е така подадената жалба до съда? Защо?

2. Кои са надлежните страни по делото?

3. Какъв следва да е актът на съда, с който да приключи посоченото дело? Предложете диспозитив?

4. Кои са допустимите доказателства по делото?

5. Основателни ли са възраженията на жалбоподателя? Защо?
6. Допустим и основателен ли е искът по ЗОДОВ?
dedra
Потребител
 
Мнения: 269
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот miury » 19 Окт 2010, 10:15

Колега, предложи решение на казусите. Относно казус 4 - не се ли рзминава темата му с обявения конспект?
miury
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 14 Окт 2010, 22:24

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот marieta_2009 » 19 Окт 2010, 14:48

Колеги, как мина във Велико Търново-в смисъл изтеглиха 2 казуса и се падна един от тях или трябваше да решавате и двата..вторият казус наистина няма голяма връзка с конспекта за конкурса за АС-Русе поне..
marieta_2009
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 04 Дек 2009, 18:31

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот natalybg » 23 Окт 2010, 20:43

Похвалете се как решихте казусите?
natalybg
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 16 Апр 2010, 14:54

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 09:24

Аз също се надявам на повече инфо относно явилите се на конкурса. Вторият казус е некоректен, изцяло.
Интересува ме с всички закони по първата част на коспекта ли влязохте, че като се започне с общинските са си много....И ЗУТ ли?:cry:
Дали има проблем да се ползват закони при решаване на казуса, които са принтирани от апис/сиела? Не всички закони могат да се намерят по книжарниците в актуални издания.
Как протича подготовката Ви?
А дали е минал устния изпит, вероятно има вече и спечелили?
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 10:38

Имаше колеги, които ползваха принтирани закони и това не беше проблем. Като цяло конкурсът си беше доста трудничък, поне за мен. Устния изпит беше изцяло с практически въпроси, а събеседването...проформа, то не променя класирането.

п.п. колега, ако ще се явявате на подобен конкурс, моят съвет / аз стигнах до последния етап, но не ми достигнаха знанията, за да съм на първите 2 места/ е да четете практика, всякакви съд. решения - това ще ви е от полза, както за казуса, така и за устния изпит- там дори и отличното познаване на теорията и законите няма да ви свърши работа. Успех!
Последна промяна iliqna на 07 Ное 2010, 11:07, променена общо 1 път
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 11:06

iliqna, благодаря!
А ти кой от двата казуса решаваше? И мога ли някъде да намеря решени казуси?
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 11:13

Аз решавах данъчния казус. Готови решени не знам дали има някъде, а и това е нож с две остриета, затова четете решения /особено мотивите/.Та на събеседването ни казаха, "който се е готвил съзнателно, би трябвало да реши 5 казуса по ЗУТ, 5 по ДОПК, 5 по ЗМСМА и т.н.
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 12:03

Много си е! Много! Принципът опит проба ми е чужд, но тук наистина искам да пробвам!
Мисля си че този изпит е подходящ за адвокати и юрисконсулти/вторите с по-малък шанс, заради профилирането/.
Илияна, излязоха ли при вас класиранията и пораждат ли някакви съмнения?
Над 4 в момента ми изглежда една невъзможна оценка!!!!
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 12:17

Да, излязоха 2часа след събеседването, което беше в понеделник /01.11./ и от утре би трябвало да започнат работа. А това дали пораждат съмнения...по-скоро не, но съдя по моето представяне- на казуса имам 4.50, а на устния 4.90 и мисля, че оценките ми са реални, в смисъл отговарят на това, което показах и не мога да кажа,че някой друг ми е виновен,ощетили са ме, нещата са били предрешени и т.н., простото колегите, които спечелиха имат по-високи оценки.
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 12:26

т.е. има едноседмичен срок за встъпване в длъжност!?...все едно съм спечелила :oops: !
А твоите оценки наистина ми изглеждат недостижими сега, а сигурно и след изпита ще е така...
Изненадва ме че и устният изпит е бил изцяло с практически въпроси. Илияна, последен /надявам се / въпрос! Колко време след приключване събирането на документи беше насрочен казуса? И колко време пък след казуса, сътответно беше устния. Питам с оглед планиране на малко отпуск за учене. Казвам малко, защото само толока дават!
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 12:36

Документите приемаха до 01.10., казусът беше на 12.10.-резултатите изнесоха на 19.10, устният изпит беше в два дни- на 28 и 29.10, а събеседването на 01.11.А, устният изпит беше наистина само с практически въпроси, напр."подадена е жалба от лицето Х и У в не е посочено...." и така изпитващия ти я описва с подробности и накрая пита редовна и допустима ли е? И още по накрая ме попитаха колко е таксата по адм. дела и в случая колко ще е? /отг. е 10лв. за ФЛ и 50лв. за ЮЛ,в с лучая е 20лв.:)/
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 12:45

Благодаря Илиана, успех занапред!
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 12:47

Благодаря, успех и на теб! Ако имаш и др.въпроси-питай, ще помогна с каквото мога!
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 13:04

СИгурно от цялата работа само таксите знам ..., но на казуса по ДОПК нямаше да отлепя, на другия е по-възможно.Просто при мен казусът ще е решаващ, тъй като има материя, при която просто ще си тръгна...Този изпит е по-труден от прокуроски, например, там е далеч по-тясна материята.
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Следваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron