начало

Може ли прокуратурата да използва данни от преписки, за да се защитава по граждански дела Може ли прокуратурата да използва данни от преписки, за да се защитава по граждански дела

Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот adv_emild » 21 Сеп 2010, 16:33

Колеги знаете ли нещо по темата? Има публикувани обяви в сайтовете на съдилищата.
adv_emild
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 30 Окт 2001, 09:54

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд Велико тъ

Мнениеот adv_emild » 21 Сеп 2010, 16:37

Допълвам: конкурсите са в Административен съд Велико Търново и Административен съд София област.
adv_emild
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 30 Окт 2001, 09:54

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот deforse » 23 Сеп 2010, 14:13

Здравей колега, из знам нещо по темата! Имаш връзка - влизаш! Нямаш връзка - НЕ!
Аватар
deforse
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 28 Дек 2001, 02:30
Местоположение: В. Търново

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот puh1982 » 12 Окт 2010, 13:40

Здравей, за съжаление и моето мнение е същото като на deforse. Още повече, че получих известна информация. Бях се наканила да кандидатствам, но реших, че ще е causa perduta. Какво по-точно те интересува?
puh1982
Младши потребител
 
Мнения: 29
Регистриран на: 29 Сеп 2007, 23:37

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот elby2000 » 13 Окт 2010, 11:41

Здравейте, мен по-скоро ме интересува, дали може от тази позиция да се участва за заемането на длъжност като съдия или прокурор в съответния съд. Така се говореше, но нормативна основа за тези твърдеия не успях да открия. Ако някой знае къде е поместено, ако изобщо има такава възможност, моля да пише!
elby2000
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 30 Мар 2009, 14:23

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот dedra » 15 Окт 2010, 12:10

Това са изтеглените казуси за съдебен помощник в АС В.ТърновоКазус № 1

Общински съвет – С. се състои от 13 общински съветници.

На свое заседание, проведено на 30.04.2010г. ОбС-С. е приел с 9 гласа „за”, 1 глас – „въздържал се „ и 0 гласа „против” при общо 10 общински съветника, присъствали на заседанието, следното решение № 5, с което общинският съвет:

1.Преобразува собствеността на УПИ VІІ – “за училище” в кв. 16 по плана на с. Широки дол, ведно с построените в него сгради от публична в частна общинска собственост и го обявява за частна общинска собственост , поради обстоятелството, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Протоколът от заседанието на общинския съвет е съобщен на областния управител на С.област на 25.05.2010г.

На следващо заседание на ОбС-С., проведено на 28.05.2010г. при присъствали на заседанието 11 общински съветника, общинският съвет при условията на явно гласуване е приел следните решения :

Решение № 44 със следното съдържание :„На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА общинския съвет:

1.Дава съгласие за промяна в предмета на следния договор за продажба № 115/ 20.11.2008 г., сключен на база проведен търг с явно наддаване въз основа на решение на ОбС-С. № 111/ 23.09.2008г.между община – С. като продавач и В.Н.С от гр.К. като купувач с предмет : недвижим имот- частна общинска собственост, съставляващ ПИ № 7 в кв. 5 по кадастралния план на с. П. в следния смисъл :

Площта на продаваемия ПИ № 7 в кв. 5 по кадастралния план на с. П.вместо 650 кв.м. се променя на 330 кв.м.”Решение № 44 е прието с 8 гласа „за”, 2 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”.Решение № 50 със следното съдържание :На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост общинският съвет:1. Дава съгласие да се проведе таен търг чрез тайно наддаване за продажбата на имот – частна общинска собственост , а именно : дворно място с площ от 600 кв.м., находящо се в с. З. и съставляващо УПИ І-05 в кв. 11 по плана на с. З., незастроен, при съседи : от две страни – улица, УПИ -06 и УПИ – 07.

2.Продажната цена, по която ще се проведе търга, ще бъде определена допълнително след изготвянето на съответна базисна пазарна оценка от лицензиран оценител.

3.Упълномощава кмета на община – С. да организира и проведе търга на имота след изготвянето на оценката от лицензирания оценител и след приемането от страна на общинския съвет на пазарната цена, по която ще се проведе търга от страна на общинския съвет.Решение № 50 е прието с 6 гласа „за”, 2 гласа – „против” и 3 гласа „въздържал се „.

Към административната преписка по повод приемане на Решение № 50 са представени следните документи : актуална скица на УПИ УПИ І-05 в кв. 11 по плана на с. З.; акт за частна общинска собственост на УПИ VІІ-360 в кв.11 по плана на с. З., от който с последващ, влязъл в сила след изготвянето на АЧОС подробен устройствен план на същото населено място са образувани два УПИ – УПИ VІІ- 04 и процесния УПИ І- 05 в кв.11 по плана на същото село. Актът за частна общинска собственост не е вписан в службата за вписвания / сега Агенция за вписванията /.; докладна записка на кмета на община – С. с проекта за приетото решение и протокол от заседание на съответната постоянна комисия към общинския съвет, на което същата докладна е разгледана и с нужния кворум е прието положително становище по нея.Протоколът от заседанието на ОбС-С., проведено на 28.05.2010г. е постъпил в областната администрация на С.област на 07.06.2010г.Областният управител на С.област е оспорил с една заповед и трите , цитирани по-горе решения на ОбС., приети на двете последователни заседания на общинския съвет. Оспорването е адресирано до Административен съд – С. и е получено в съда на 10.06.2010г.

ВЪПРОСИ :1. Оправомощен ли е областният управител на С. област да оспорва цитираните по-горе три решения на ОбС- С. Ако областният управител има това правомощие – на какво основание ?

2. Допустимо ли е оспорването срещу всяко едно от посочените три решения на общинския съвет? / Да се изложат подробни аргументи при отговора по отношение всяко едно от решенията/.

3. Ако оспорването е допустимо, основателно ли е то и на какво основание ? / Отговорът да се даде по отношение всяко от оспорените решения с изчерпателно позоваване на всички евентуални основания за незаконосъобразност, ако такива са налице /
4. Какви са правомощията на съда по отношение предявена пред него жалба срещу административен акт. Как следва да се произнесе съда по оспорването срещу всяко едно от решенията на общинския съвет ?

Казус № 4

На „С.” ООД с надлежната Заповед за възлагане на ревизия ТД на НАП – Видин е възложена такава за задълженият на дружеството с обхват: задълженията по ЗДДС за периода от 01.01.2007г. до 30.04.2008г. и за корпоративен данък по ЗКПО за 2007г.

Ревизията е приключила в определения срок, като е съставен Ревизионен доклад (РД), с който е предложено да се установят следните данъчни задължения:

По ЗДДС:

- отказан данъчен кредит за м. март 2007г. в размер на 5 832.40 лева по доставки от „М.” ЕООД с предмет „СМР услуги” на основание липса на реални доставки, поради ненамиране на доставчик на адреса му на управление и адреса му за кореспонденция и съответно – непредставяне от същия на изисканите документи за изпълнението СМР.

- отказан данъчен кредит за м. април 2008г. в размер на 93 266.06 лева по доставки от „А.” ООД с предмет „детски играчки”, тъй като посоченото дружество не е начислило данъка. Съобразно горното е коригиран декларирания резултат от дружеството - вместо данък за възстановяване в размер на 43 265.39 лева е определен данък за внасяне в размер на 78 996.34 лева.

По ЗКПО:

- предлага се увеличение на финансовия резултат на дружеството с разходите по сделките с „М.” ЕООД, тъй като след като услуги не са извършени разходите за тях не са свързани с дейността на дружеството (на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО). Съответно определен е допълнителен корпоративен данък в размер съответния на новата годишна данъчна основа за 2007г.

Дружеството е депозирало възражения против РД в неговата цялост в законния срок.

Със съответната Заповед за определяне на компетентен орган за такъв е определен член от състава на ревизиращия екип, като така определеният компетентен орган е издал процесния ревизионен акт (РА), в който депозираното възражение не е обсъдено. С РА са определени задълженията, предложени с РД, като същевременно е извършена корекция на декларирания резултат по ЗДДС и за м. май 2008г. с аргумента, че не се следва извършеното през този месец от дружеството приспадане на декларирания ДДС за възстановяване за м. април 2008г., като в резултат на това е установено задължение по ЗДДС за м. май 2008г. в размер на 8 412.96 лева и съответните лихви. РА е връчен на 26.03.2009г. на пълномощник на дружеството.

РА е обжалван на 01.04.2009г. пред ДОУИ – Велико Търново в частта по ЗДДС и потвърден в тази си част като законосъобразен. Решението на ДОУИ е връчено на представител на дружеството на 01.06.2009г.

РА на ТД на НАП – Видин е обжалван в неговата цялост пред Административен съд – Велико Търново като незаконосъобразен с жалба, подадена директно пред съда на 15.06.2009г. с препис за ответника, който е посочен в жалбата като ТД на НАП-Видин. Дружеството твърди, че РА е процесуално незаконосъобразен, тъй като е издаден от приходен орган, който е участвал в проведената ревизия и като такъв е предубеден от изхода й, а е и немотивиран, доколкото не съдържа самостоятелни фактически и правни доводи за определените задължения, извън тези посочени в РД. Жалбоподателят оспорва РА и като материално незаконосъобразен, като счита, че начисляването на ДДС от доставчика „А.” ООД е ирелевантно за правото на данъчен кредит на получателя съгласно действащия през м. април 2008г. ЗДДС, поради което РА в тази му част следва да се отмени, като се признае правото на възстановяване на данъка в декларирания от него размер и съответно се отмени и определения ДДС за внасяне за м. май 2008г., тъй като правилно е извършено приспадане на декларирания ДДС за възстановяване от предходния месец.

По отношение на определения ДДС за м. март 2007г. в размер на 5 832.40 лева по доставки от „М.” ЕООД жалбоподателят оспорва фактическите констатации за липса на реални доставки, като сочи, че разпитът в съдебно заседание на управителя на доставчика ведно с допълнително представени Актове за извършени СМР ще докаже реалността на същите.

Счита, че съобразно този извод се налага отмяна на РА и в частта му ЗПКО, тъй като разходите за СМР-услугите следва да му се признаят за данъчни цели. Същевременно съобразно този изход на делото дружеството претендира направените по делото разноски и присъждане на обезщетение по реда на чл. 1 от ЗОДОВ в размер на внесените предварително данъци, установени с РА, ведно със съответните лихви, считано от датата на внасянето на сумите.1. Допустима и редовна ли е така подадената жалба до съда? Защо?

2. Кои са надлежните страни по делото?

3. Какъв следва да е актът на съда, с който да приключи посоченото дело? Предложете диспозитив?

4. Кои са допустимите доказателства по делото?

5. Основателни ли са възраженията на жалбоподателя? Защо?
6. Допустим и основателен ли е искът по ЗОДОВ?
dedra
Потребител
 
Мнения: 269
Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот miury » 19 Окт 2010, 10:15

Колега, предложи решение на казусите. Относно казус 4 - не се ли рзминава темата му с обявения конспект?
miury
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 14 Окт 2010, 22:24

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот marieta_2009 » 19 Окт 2010, 14:48

Колеги, как мина във Велико Търново-в смисъл изтеглиха 2 казуса и се падна един от тях или трябваше да решавате и двата..вторият казус наистина няма голяма връзка с конспекта за конкурса за АС-Русе поне..
marieta_2009
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 04 Дек 2009, 18:31

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот natalybg » 23 Окт 2010, 20:43

Похвалете се как решихте казусите?
natalybg
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 16 Апр 2010, 14:54

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 09:24

Аз също се надявам на повече инфо относно явилите се на конкурса. Вторият казус е некоректен, изцяло.
Интересува ме с всички закони по първата част на коспекта ли влязохте, че като се започне с общинските са си много....И ЗУТ ли?:cry:
Дали има проблем да се ползват закони при решаване на казуса, които са принтирани от апис/сиела? Не всички закони могат да се намерят по книжарниците в актуални издания.
Как протича подготовката Ви?
А дали е минал устния изпит, вероятно има вече и спечелили?
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 10:38

Имаше колеги, които ползваха принтирани закони и това не беше проблем. Като цяло конкурсът си беше доста трудничък, поне за мен. Устния изпит беше изцяло с практически въпроси, а събеседването...проформа, то не променя класирането.

п.п. колега, ако ще се явявате на подобен конкурс, моят съвет / аз стигнах до последния етап, но не ми достигнаха знанията, за да съм на първите 2 места/ е да четете практика, всякакви съд. решения - това ще ви е от полза, както за казуса, така и за устния изпит- там дори и отличното познаване на теорията и законите няма да ви свърши работа. Успех!
Последна промяна iliqna на 07 Ное 2010, 11:07, променена общо 1 път
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 11:06

iliqna, благодаря!
А ти кой от двата казуса решаваше? И мога ли някъде да намеря решени казуси?
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 11:13

Аз решавах данъчния казус. Готови решени не знам дали има някъде, а и това е нож с две остриета, затова четете решения /особено мотивите/.Та на събеседването ни казаха, "който се е готвил съзнателно, би трябвало да реши 5 казуса по ЗУТ, 5 по ДОПК, 5 по ЗМСМА и т.н.
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 12:03

Много си е! Много! Принципът опит проба ми е чужд, но тук наистина искам да пробвам!
Мисля си че този изпит е подходящ за адвокати и юрисконсулти/вторите с по-малък шанс, заради профилирането/.
Илияна, излязоха ли при вас класиранията и пораждат ли някакви съмнения?
Над 4 в момента ми изглежда една невъзможна оценка!!!!
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 12:17

Да, излязоха 2часа след събеседването, което беше в понеделник /01.11./ и от утре би трябвало да започнат работа. А това дали пораждат съмнения...по-скоро не, но съдя по моето представяне- на казуса имам 4.50, а на устния 4.90 и мисля, че оценките ми са реални, в смисъл отговарят на това, което показах и не мога да кажа,че някой друг ми е виновен,ощетили са ме, нещата са били предрешени и т.н., простото колегите, които спечелиха имат по-високи оценки.
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 12:26

т.е. има едноседмичен срок за встъпване в длъжност!?...все едно съм спечелила :oops: !
А твоите оценки наистина ми изглеждат недостижими сега, а сигурно и след изпита ще е така...
Изненадва ме че и устният изпит е бил изцяло с практически въпроси. Илияна, последен /надявам се / въпрос! Колко време след приключване събирането на документи беше насрочен казуса? И колко време пък след казуса, сътответно беше устния. Питам с оглед планиране на малко отпуск за учене. Казвам малко, защото само толока дават!
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 12:36

Документите приемаха до 01.10., казусът беше на 12.10.-резултатите изнесоха на 19.10, устният изпит беше в два дни- на 28 и 29.10, а събеседването на 01.11.А, устният изпит беше наистина само с практически въпроси, напр."подадена е жалба от лицето Х и У в не е посочено...." и така изпитващия ти я описва с подробности и накрая пита редовна и допустима ли е? И още по накрая ме попитаха колко е таксата по адм. дела и в случая колко ще е? /отг. е 10лв. за ФЛ и 50лв. за ЮЛ,в с лучая е 20лв.:)/
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 12:45

Благодаря Илиана, успех занапред!
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот iliqna » 07 Ное 2010, 12:47

Благодаря, успех и на теб! Ако имаш и др.въпроси-питай, ще помогна с каквото мога!
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: Конкурс за съдебни помощници в Административен съд ВТърново

Мнениеот maya_ » 07 Ное 2010, 13:04

СИгурно от цялата работа само таксите знам ..., но на казуса по ДОПК нямаше да отлепя, на другия е по-възможно.Просто при мен казусът ще е решаващ, тъй като има материя, при която просто ще си тръгна...Този изпит е по-труден от прокуроски, например, там е далеч по-тясна материята.
maya_
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Ное 2010, 09:15

Следваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


cron