начало
Шест заплати отгоре за по-специални магистрати Шест заплати отгоре за по-специални магистрати

Имот под наем

Казуси за недвижими имоти


Имот под наем

Мнениеот Prosto pitasht » 04 Фев 2003, 13:25

Споделете какви подводни камъни има при отдаване на имот под наем -дългосрочно .Как стои въпроса с елктромера,телефона . Какви са плюсовете и минусите при нотариална заверка. Какви клаузи е полезно да са включени.
Prosto pitasht
 

Re: Имот под наем

Мнениеот ! » 05 Фев 2003, 13:17

Договор за наем на недвижим имот

Договор за наем на недвижим имот
Днес, ........ 200..г., в гр. .................., се сключи настоящият
договор за наем на недвижим имот между:..................................... ................................................ наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛ, И .......................................................................... ..............................., наричан по-долу НАЕМАТЕЛ.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване ...... ......................................................................... , наричан по-долу имота, срещу възнаграждение.
Чл. 2. Наемателят се задължава да си служи с наетия имот по следния начин ...................................................................
Чл. 3. Наемателят няма право да пренаема имота без съгласието на наемодателя.
Чл. 4. (1) Наемодателят се задължава да предаде имота на наемателя за ползване до/на .............. 200... г. в състояние, което отговаря на целите, за които е нает. При предаването той е длъжен да посочи на наемателя всички скрити недостатъци на имота, които са му известни.
(2) Наемателят е длъжен да провери състоянието на имота и незабавно да съобщи на наемодателя своите възражения. В този случай наемателят може да иска поправянето на недостатъците, или съразмерно намаление на наемната цена или да развали договора, както и да иска обезщетение.
(3) Наемодателят не отговаря за недостатъците на наетия имот, които наемателят е знаел или при обикновено внимание е могъл да узнае при сключването на договора, освен ако недостатъците са опасни за неговото здраве или за здравето на лицата от неговото домакинство.
(4) Предаването на имота, неговото състояние, както и възраженията на наемателя се удостоверяват с протокол, който се прилага към настоящия договор.
II. НАЕМНА ЦЕНА
Чл. 5. Наемодателят предоставя имота на наемателя срещу наемна цена в размер на .................................... лева месечно.
Чл. 6. (1) Наемателят изплаща авансово на наемодателя първата наемна вноска в срок .................... от сключването на договора.
(2) Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до ................. число на месеца, следващ този, през който е ползван имота.
(3) Плащането се извършва по следния начин .......................... ......................................................................
(4) Наемодателят се задължава да издава надлежен документ за получавания наем.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл. 7. (1) Наемодателят е длъжен да предаде имота на наемателя съобразно правилата, посочени в чл. 4 от този договор.
(2) Наемодателят предава владението на имота, като е изплатил всички режийни разноски към момента: ток, вода, парно, телефон и др.
(3) Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на наетия имот от наемателя. Той дължи обезщетение за всички вреди, причинени от евентуално отстраняване на наемателя от имота от страна на трето лице, както и неустойка в размер ........................................ лева.
Чл. 8. (1) Наемодателят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди, които не са причинени виновно от наемателя и не се дължат на обикновеното ползване на имота. Ако той откаже да изпълни това си задължение, наемателят има право да отстрани сам повредите с грижата на добър стопанин, като прихване стойността на направените разходи срещу наема, или да развали договора. Наемателят може да иска и обезщетение за причинени вреди, но само когато повредата се дължи на причина, за която наемодателят отговаря.
(2) Наемодателят се задължава да заплаща за своя сметка всички разходи, свързани с основния ремонт на общите части на сградата, в която се намира имотът.
(3) Наемодателят има право да извърши основен ремонт, когато той е наложителен с оглед състоянието на имота. В този случай наемателят е длъжен да търпи извършването на ремонта.
(4) Наемодателят има право да подобрява имота само със съгласието на наемателя.
Чл. 9. При прехвърляне на имота наемодателят е длъжен да защити пред приобретателя правата на наемателя, произтичащи от този договор. В противен случай наемателят има право да развали договора без предупреждение.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл. 10. (1) Наемателят е длъжен да плаща наемната цена по начина и в сроковете, посочени по-горе.
(2) При забава в плащането на наемна вноска наемателят дължи неустойка в размер на .........% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от ...........
(3) Ако наемната вноска и неустойката по предходната алинея не бъдат платени в продължение на ........... дни от изтичане на срока по чл. 6 ал. 2, наемодателят има право да развали договора след 7-дневно (писмено) предизвестие.
Чл. 11. (1) Наемателят е длъжен да върне имота след прекратяването на договора в същото състояние, в което е бил предаден, като се отчита обичайното изхабяване.
(2) Всички повреди, свързани с обикновеното ползване на имота, както и тези, свързани с използването на имота по начин, различен от посочения по-горе в чл. 2, са за сметка на наемателя.
(3) Всички разходи, свързани с ползването на имота, са за сметка на наемателя.
(4) Наемателят може да извършва подобрения в имота само със съгласието на наемодателя. В този случай разходите са за негова сметка и той няма право да задържа имота след изтичане срока на договора.
(5) Наемателят дължи обезщетение за вредите, причинени виновно през време на ползването от имота. Той дължи обезщетение и в случаите, когато вредите са причинени от лица от неговото домакинство.
(6) Връщането на имота и евентуалните възражения на наемодателя се удостоверяват с протокол.
Чл. 12. Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на наемодателя за повредите, както и за посегателствата на трети лица върху наетия имот.
V. СРОК НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 13. (1) Настоящият договор се сключва за срок ................... от датата на подписването му.
(2) Ако след изтичането на наемния срок по ал. 1 наемателят продължи да ползва наетия имот със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът се счита за продължен за неопределен срок.
Чл. 14. Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие;
2. при изтичане на срока;
3. едностранно с (писмено) предизвестие до другата страна, направено поне ................ месеца (дни) по-рано;
4. едностранно без предизвестие от наемодателя при неплащане на ....... ............... наемни вноски в срока по чл. 6, ал. 2 от този договор;
5. при погиване на имота.
За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.
Наемодател: ............... Наемател: .................
!
 

Re: Имот под наем

Мнениеот Prosto pitasht » 05 Фев 2003, 22:43

Mnogo blagodaria za tozi obrazec . A bi li mi kazal notarialnata zaverka kak vliae vurhu
vzaimootnosheniata naemetel/naemodatel
Prosto pitasht
 

Re: Имот под наем

Мнениеот адвокатче » 06 Фев 2003, 00:30

Един доброжелателен съвет: ако сте наемодател в случая, внимавайте с този образец, както и с всички подобни образци.

Нотариалната заверка на подписите е необходима, за да може да се впише договорът за наем в Службата по вписванията, което е изцяло в интерес на наемателя, за да може договорът да остане в сила и за приобретателя на имота.

А иначе ако има нотариална заверка на подписите на договора може да се иска издаване на изпълнителен лист за съдържащите се в договора задължения за плащане на парични суми, както и задължението за предаване на имота. Т.е. спестявате си исковия процес, поне първончално.
адвокатче
 

Re: Имот под наем

Мнениеот remo » 16 Фев 2003, 18:07

Уважаеми Prosto pitasht,

Знаете ли колко рецепти има за "печено пиле"?
Горе-долу, толкова са и видовете договори за отдаване под наем на недвижим имот.
Въпросите, които поставяте са правилни и точни, но не изчерпват темата.
Бланката на !, е само прилична база за съставяне на конкретен договор, но ако я сметнете за окончателен вариант, то аз бих искал да съм Вашият наемател.
В случая имате алтернативен избор - или задълбочено четене на всичко "издадено и неиздадено" по темата, или си наемете един приличен адвокат и си решете проблемите.
Ако търсите сигурност при наемните отношения, нотариуса е задължителен.
remo
 

Re: Имот под наем

Мнениеот Prosto pitasht » 19 Фев 2003, 22:29

Благодаря за предпазващите съвети на отговорилите . То е ясно че тази бланка може да се исползва като основа и да се корегира там където не ме задоволява но смятам че е доста ценен ориентир за чевек относно моментите които трябва да се засегнат и начина на разглеждане. Ако и вие имате разни типове договори може да ги пуснете тук ,така човек ще може да сравнява и да си прави заключенея как да се изрази за да не е в негов минус.
Prosto pitasht
 


Назад към Имотни казуси


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron