Страница 1 от 1

Завещание

МнениеПубликувано на: 11 Окт 2019, 04:53
от pototot
Моля да споделите дали Завещанието по долу е легитимно. Написано е саморъчно:

Саморъчно Завещание

Долуподписаната дъщеря (трите имена), ЕГН xxxxxxxx Завещавам на баща ми БАЩА (трите имена) ЕГН xxxxxxxx
и на майка ми Майка (трите имена) ЕГН xxxxxxxx цялото си движимо и недвижимо имущество находящо се в България.

Варшава ...................... 2019 год.

Подпис: ...........................
трите имена на дъщерята

Re: Завещание

МнениеПубликувано на: 11 Окт 2019, 07:19
от ivan_lawyer
Моля да споделите дали Завещанието по долу е легитимно. Написано е саморъчно:


Изглежда ми точно. Има готови образци за завещание.

Това което трябва е - да няма излишни изречения по повод на завещанието , да няма никакви печатни (принтирани) текстове. Син химикал - тексът трябва да е в синьо, със син химикал.

Самият текст отначало докрай да е изпълнен изцяло от завещателя.

Датата с цифри и с думи.

Re: Завещание

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2019, 11:01
от ivanov_p
Абе живот ли е да го опишеш! Завещание в полза на едни се прави като има други наследници, а "цялото" става оспоримо, да не говорим за твърде общата формулировка "в България", особено за движимото имущество. Добре е също така завещанието да се регистрира при нотариус.

Re: Завещание

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2019, 22:48
от pototot
Съобразявайки се с двете мнения и препоръки подобрения вариант на Завещанието:
Моля да споделите дали Завещанието по долу е легитимно. Написано е саморъчно:

Саморъчно Завещание

Долуподписаната дъщеря (трите имена), ЕГН xxxxxxxx Завещавам на баща ми БАЩА (трите имена) ЕГН xxxxxxxx и на майка ми Майка (трите имена) ЕГН xxxxxxxx следните два недвижими имота, а именно АПАРТАМЕНТ, находящ се в град София, район "xxxxxxxx", ул.“xxxxxxxxxx” № xxxx /с думи/, заемащ първият етаж и АПАРТАМЕНТ находящ се в град София район "xxxxxxxx" ЖК.“xxxxxxxxxx” блок xxxx /с думи/, етаж xxxx /с думи/, апартамент № xxxx /с думи/.

Варшава, 15 (петнадесети) октомври 2019 (две хиляди и деветнадесета) година.

Подпис: ...........................
трите имена на дъщерята

Re: Завещание

МнениеПубликувано на: 15 Окт 2019, 11:53
от vili_spasova
Ето една много прилична сламка от нета


СА М О Р Ъ Ч Н О З А В Е Щ А Н И ЕАз долуподписаният ………………………………………………..,

/трите имена/

с ЕГН.…………..................., от гр. /с./………………………, живущ понастоящем в гр. /с./…………………………………….,

/адрес/…………………………………………………………………

С ясното съзнание за значението на акта, който извършвам и неговите последици, правя следните разпореждания с имуществото, което притежавам към момента на моята смърт, като:

З А В Е Щ А В А М :Цялото си движимо и недвижимо имущество на ……………...

……………………………………………., с ЕГН….……………….,

/трите имена/

от гр. /с./………………………, живущ понастоящем в гр. /с./…………………………………., …………………………………

…………………………………/адрес/………………………………

или

(Може да се опишат имотите и вещите, които се завещават както и да бъде направена делба-завещание, например единият апартамент се завещава на сина, а другият - на дъщерята. В този случай имотите трябва да бъдат добре индивидуализирани, както са описани по нотариален акт).

ДАТА………………….. ПОДПИС НА ЗАВЕЩАТЕЛЯ……

(Добре е освен подпис завещателя собственоръчно да си изпише напише и трите имена-четлив подпис.)