Страница 1 от 1

Наем на имот Държавна частна

МнениеПубликувано на: 30 Май 2019, 09:12
от dryn4o
Здравейте! Интересува ме имот,който е държавна частна собственост.Става въпрос за облас Добрич гр. Шабла. От община Шабла ме пращат при областния управител в гр. Добрич.Отидох там и ми казаха,че имота е към община Шабла и от там могат да ми съдействат.... Искам да взема въпросния имот под наем.Благодаря предварително!

Re: Наем на имот Държавна частна

МнениеПубликувано на: 30 Май 2019, 09:31
от miko_pk
Не ти е за тука питането. Насочи усилията си към това кое длъжностно лице да стимулираш, че да се сети, че имота е общински.

Re: Наем на имот Държавна частна

МнениеПубликувано на: 30 Май 2019, 10:20
от vili_spasova
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) Имоти - държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) Министерският съвет може да предоставя имоти - публична държавна собственост, за управление на ведомствата и общините. Имоти - частна държавна собственост, се предоставят за управление на ведомствата и общините от областния управител по местонахождението на имота.
(3) Министрите и ръководителите на други ведомства могат да предоставят за управление имоти - държавна собственост, предоставени им по реда на ал. 2, на териториалните си административни звена и на други юридически лица на бюджетна издръжка към тях. Копие от заповедта се изпраща на областния управител.
(4) Исканията за предоставяне на имоти на ведомствата се отправят до комисия, чийто състав се определя от Министерския съвет, и се разглеждат от нея в едномесечен срок.
(5) При наличие на подходящи имоти комисията внася предложение в Министерския съвет.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Имоти - публична държавна собственост по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 4, могат да се предоставят от Министерския съвет за управление на вероизповедания, регистрирани по реда на глава трета от Закона за вероизповеданията, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) Имоти или части от тях - частна държавна собственост, се отдават под наем от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител, на когото имотът е предоставен за управление, чрез търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за наем.