Страница 1 от 1

Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 11 Окт 2017, 11:19
от istons
Здравейте !
Живея на квартира от няколко години.. Сменил съм вече 3 и сега ми предстои да се нанеса в 4-та и имам въпрос относно договора за наем.

>>>НАЕМАТЕЛИТЕ се
задължават да плащат годишна такса смет за ползвания имот.<<<

Това нещо ново ли е? Или хазяите се опитват максимално да ме набутат... Винаги съм наемал квартира директно от собственик (и новата е от собственик) и досега не имало подобна клауза в договора.

>>>При закъснение в плащането на наема или част от него НАЕМАТЕЛИТЕ дължат
неустойка в размер на 0,1% / нула цяло и един процент/ от просрочената сума за всеки
просрочен ден, считано от датата на падежа до датата на плащането, но не повече от
15/петнадесет/ дни, считано от датата на падежа. След изтичането на този срок
НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати този договор едностранно и без предизвестие.<<<

Това също го виждам за първи път....

>>>В случай, че настоящия Договор се прекрати предсрочно по причини, за които
някоя от страните отговаря, то неизправната страна ще заплати на другата неустойка в
размер на 1/един/ месечен наем.<<<

И това за първи път го виждам...

Хора, кажете ми какво мислите... Да го подписвам ли този договор или да се опитам да говоря с хазяите да ги махнат тези клаузи?

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 11 Окт 2017, 15:49
от ivanov_p
Договорът е нормален, болшинството са такива.

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 11 Окт 2017, 18:12
от istons
За мене не е нормален.. Тъй като досега не съм виждал такова нещо.. Говоря за таксата за смет.. Сменил съм 4 квартири и досега дума не е ставало за такса смет...

Още повече, че в закона пише, че таксата се заплаща от собственик, концесионер или ползвател с учредено вещно право на ползване на имота.

При огледа не беше спомената тази такса.. Питах десетки мои приятели, които живеят на квартира от дълги години и никой не беше чувал за такова нещо, камо ли да го пише в договора.

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 11 Окт 2017, 18:24
от neutralen
Такса смет се плаща от собственика на имота !

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2017, 15:13
от bobi9
Въпрос на съгласие е. Ако се съгласите, то Вие ще дължите таксата за смет за имота, независимо какво пише в закона. Клаузата за неустойка също е въпрос на съгласие. Ако не ви удовлетворяват двете клаузи се отказвате и нищо няма да подписвате.

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2017, 16:04
от neutralen
Такса смет се плаща от собственика - това е общинско вземане. Много си смотан -ако се съгласите на такава клауза,това означава, че се увеличава наема. Шмекерски номера

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 12 Апр 2018, 22:04
от petertun
neutralen написа:Такса смет се плаща от собственика - това е общинско вземане.

По тази логика и тока и водата трябва да се плаща от собственика :roll:
Колегата по горе го е казал най-добре ,въпрос на съгласие и договорки е.

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 13 Апр 2018, 00:12
от jhoro
petertun написа:По тази логика, и тока, и водата трябва да се плаща от собственика :roll:
Колегата по горе го е казал най-добре , въпрос на съгласие и договорки е.

Бих добавил - и на приоритети!!
Ако вие плащате 400-500 евро месечен наем - дали ще ви стреснат още 20-25 лева на месец???

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 13 Апр 2018, 00:47
от kalahan2008
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-15-96 от 22.02.2013 г. относно данъчно третиране на такса за битови отпадъци при сключен договор за наем

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

чл. 44,

чл. 48 ЗДДФЛ,

чл. 64 ЗМДТ

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило с вх. № ... от 14.02.2013 г. при Дирекция ОДОП - ..., Ви уведомяваме за следното:

Според изложеното в запитването отдавате под наем магазин, собственост на сина Ви. Според сключения договор за наем, фирмата - наемател се е задължила да заплаща за своя сметка таксата за битови отпадъци (такса "смет"), като според уговорката Ви плащането се извършва от Вас, а впоследствие наемателят възстановява платената сума. При възстановяването на сумата за такса "смет", фирмата Ви е удържала авансов данък, както се удържа за платения Ви наем.

Въпросът Ви е:

Платената от Вас сума за такса "смет", която Ви е възстановена от наемателя правилно ли е обложена с данък по реда на ЗДДФЛ?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:

В чл. 64, ал. 1 от ЗМДТ са регламентирани лицата, които дължат такса за битови отпадъци. Това са лицата по чл. 11 от закона, а в чл. 11, ал. 1 като данъчно задължени лица са посочени собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Законът допуска при учредено вещно право на ползване и при концесия данъчно задължени лица да са ползвателят, съответно концесионерът на имота.

Видно от изложеното в писменото запитване лицето е собственик на сграда, която отдава под наем на предприятие. Сключеният договор за наем не е договор, предоставящ "вещно право на ползване" по смисъла на чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ.

Наемното правоотношение включва предоставянето на вещ за временно ползване срещу възнаграждение. За разлика от ползвателя наемателят покрива за своя сметка единствено дребните поправки, необходими за обикновеното потребление на вещта.

Наемателят се различава от ползвателя и поради това, че последният получава добивите от вещта.

Предвид изложеното в конкретния случай, лице, задължено да плаща таксата е собственикът на имота, а не наемателя.

От друга страна, според описаните в запитването Ви факти е договорено сумата да се възстановява от наемателя след представяне на съответен документ, удостоверяващ извършеното плащане. Това на практика увеличава наемната цена на въпросния имот, поради което получената от Вас сума следва да се третира като доход от наем и съответно подлежи на облагане по предвидения в закона ред за доходите от наем, а именно:

авансово - по реда на чл. 44 от ЗДДФЛ;

годишно - по реда на чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ.

В годишен аспект сумата следва да се включи при определянето на облагаемия доход по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ и съответно подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.


Решение № 1919/15.11.2013 г. по гр.д. № 1428/2013 г. на РС-Русе:
Съгласно чл.232, ал.2 от ЗЗД наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползването на имота. Законодателят в случая е предвидил, че това са обикновените разходи при ползване на недвижимия имот, като разходване на електро или топлоенергия, вода, телефон и др.подобни. Съдът намира, че таксата битови отпадъци не е разход при ползването на вещта. Уговореното в чл.18 от договора за наем е било във връзка с предвиденото в чл.19 от Наредба № 8 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета от Общински съвет – гр.Ветово, в съответствие със ЗМДТ. Съгласно чл.6, ал.1, т.1 от ЗМДТ, таксата битови отпадъци е местна такса и чл.9 от с.закон делегира правомощието на съответния Общинският съвет да приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, включително и таксата битови отпадъци. Такава наредба е и именно горепосочената Наредба № 8. Чл.19 от тази Наредба, където е предвидено, че за имоти, общинска собственост, ползвани под наем, таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя или ползвателя, е отменена с решение № 24/20.09.2013г. по адм.дело № 194/2013г. по описа на Административен съд – гр.Русе, влязло в законна сила на 12.10.2013г. В случая съдът намира, че чл.18 от договора за наем противоречи на чл.64 от ЗМДТ във вр.с чл.11 от с.закон, където е посочено кои лица заплащат таксата битови отпадъци, а именно – собствениците на сгради или лицата, на които е учредено вещно право на ползване. Ответното дружество не е нито собственик, нито ползвател, а само държател на имота, поради което не се явява задължено лице по чл.11 от ЗМДТ. Поради противоречието му със закона, чл.18 от договора за наем се явява нищожен на основание чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД. До този извод е достигнал и Административен съд – гр.Русе с решение № 24/20.09.2013г. по адм.дело № 194/2013г., в мотивите, на което е указано, че при евентуално приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 в частта относно отменения чл.19, следва да се съобрази целта на законодателя, който с нормите на чл.11, ал.3 и ал.5 от ЗМДТ, с оглед препращането към последния с разпоредбата на чл.64, ал.1 от ЗМДТ, предвижда задължени за плащане на местна такса битови отпадъци лица, различни от собственика на имота и кръга на тези лица очертава действителния ползвател на недвижим имот.

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 13 Апр 2018, 01:04
от jhoro
Мале, мале - кък да не домързе, да напишеш толкус???
Съда може да си пише ... каквото му кефне. Хеле пък, когато става дума за тълкувателни решения на житейски казуси!
Остава да кажеш, че ако си закупиш нещо от търговски обект - ДДС-то го плаща търговеца!!!

Пп. Още повече, че доскоро/някъде - ставката за обитаеми и необитаеми жилища е различна!
Не, наемателя няма да плати отделно „такса смет“ - наемодателя ще я калкулира в наема!

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 13 Апр 2018, 01:13
от kalahan2008
Епа како толкуз съм написал - само копи/пасте.
За мен тази клауза /за плащане на ТБО от наемателя/ си е нищожна. Касае се за публично задължение, което по дифолт си е непрехвърлимо. Който иска - да си го калкулира в наема. Но да се дължи отделно - йок.
Какво ще каже Съдът - Божа работа. Фърляш боб, лееш куршум, кръстиш се и и палиш свещ. Руска рулетка.
п.п. За ДДС-то да не отваряме тема. Според ВАС се дължи и от доставчика, и от получателя на доставката (двойно)... Толкоз! На който не му изнася - да се изнася! Терминал 2 все още работи.

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 13 Апр 2018, 01:24
от jhoro
kalahan2008 написа:Епа како толкуз съм написал - само копи/пасте.

Майтап бе, Уили!!!

kalahan2008 написа:п.п. За ДДС-то да не отваряме тема. Според ВАС се дължи и от доставчика, и от получателя на доставката (двойно)... Толкоз! На който не му изнася - да се изнася! Терминал 2 все още работи.

Тес ... и те - друг модел!!! ДДС се заплаща от крайния клиент! Другите или си го възстановяват, или го калкулират в цената.

Пп. Да - Терминал 1 и 2 си работят, има и други варианти, ама ние сме мазохисти бе!!!

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 13 Апр 2018, 05:15
от ivan_lawyer
Впрочем и мен ме товарят с такива клаузи, но отказах.

Просто е въпрос на някакво достойнство, защото хазяите са безкрайни шмекери.
Самият аз съм хазяин, но чак дотам не съм стигал. Иначе поздравления за статията на Калахан, ценна е - навежда на мисли.

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 13 Апр 2018, 20:17
от tochotocho
В договорът за наем е записано: консумативни разходи : вода, ток, такса смет са за сметка на наемателя. Аз като собственик НЕ ИЗХВЪРЛЯМ СМЕТ. Това го прави наемателя. Той на практика е ползвател на имота. И смятам,че таксата смет е негово задължение. . Какво бихте казали за казуса: отдавам имота под наем, но като собственик няма да го ползвам и изхвърлям смет. съответно се пуска декларация за това- че няма да ползвам имота и няма да изхвърлям смет. Ползвател е наемателя-той ще изхвърля смет и следва да плаща за това. Аналогично, ако не почиства сняг, лед пред магазина /при отдаване на магазин / нима собственика ще отнесе глобата. Явно НАЕМАТЕЛЯ- ПОЛЗВАТЕЛЯ. Е, ако наемателя ика да икономиса 200 лв , тази клауза отпада и да си търси друг апартамент- без да плаща ток,вода, такса асансьор, такса чистачка и пр. Дори общината събира тези таски от наематели в общински жилища!

Re: Въпрос относно договор за наем на жилище

МнениеПубликувано на: 13 Апр 2018, 21:52
от neutralen
Практиката е различна, но тук става въпрос - кой е задължен по закон да плаща такса битови отпадъци. Колегата kalahan е отговорил изчерпателно. Всички други коментари са губене на време. Четете закона. Като не ви харесва, ставате политици и променяте закона. Тези дето протестирате - ако някиой заведе дело срещу вас, на какво ще се позовавате, на житейските си разсъждения, или на закона. :shock: