начало

„Юроактив“: Кьовеши не хареса 7 от българските кандидати за европейски делегирани прокурори „Юроактив“: Кьовеши не хареса 7 от българските кандидати за европейски делегирани прокурори

договор за ремонт

Казуси за недвижими имоти


договор за ремонт

Мнениеот !!!!!! » 25 Фев 2004, 10:25

Дайте идея за договор с който едно помещение ще бъде наето под наем и наемателите ще му правят ремонт, който ще се приспадне от наема.
!!!!!!
 

Re: договор за ремонт

Мнениеот donna2 » 25 Фев 2004, 14:06

вземаш най обикновен договор за наем , включваш това условие Договор за наем
виж тука съм преработила еди но може да има неточности много бързам


ДОГОВОР ЗА НАЕМ


Днес, ............. 20.... г., в гр. .................., се сключи
настоящият договор за наем между: ............................................................................, наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛ,
И ............................................................................, наричан по-долу НАЕМАТЕЛ.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване ..................................................................., наричана по-долу ВЕЩТА, срещу възнаграждение.
Чл. 2. Наемателят се задължава да си служи с наетата вещ по следния начин ..................................................................
Чл. 3. Наемателят няма право да пренаема вещта без съгласието на наемодателя.
Чл. 4. (1) Наемодателят се задължава да предаде вещта на наемателя за ползване до (на) .............. 20.... г. в състояние, което отговаря на целите, за които е наета. При предаването той е длъжен да посочи на наемателя всички скрити недостатъци на вещта, които са му известни.
(2) Наемателят е длъжен да провери състоянието на вещта и незабавно да съобщи на наемодателя своите възражения.Наемателя се задължава да извърши ремонт на наетият имот включваш следното .....................
........................................................................................................................................................
3. Ориентировъчен обем на ремонтните работи се определя на ..............лв но не по-вече от ....................лв
Ремонта следва да бъде завършен в срок до .........
(4) Предаването на вещта, нейното състояние, както и възраженията на наемателя се удостоверяват с протокол, който се прилага към настоящия договор.


II. НАЕМНА ЦЕНА


Чл. 5. Наемодателят предоставя вещта на наемателя срещу наемна цена в размер на ........................................................... лева месечно.
чл.6 .Стойноста на ремонта се приспада от наемната цена за първите ..........................месеца от сключването на договора
(1) Плащането се извършва по следния начин .........................
(2) Наемодателят издава разписка за получената наемна вноска.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл. 7. (1) Наемодателят е длъжен да предаде вещта на наемателя съобразно правилата, посочени в чл. 4 от този договор.
(2) Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на наетата вещ от наемателя. Той дължи обезщетение за всички вреди, причинени от евентуално отстраняване на наемателя от вещта от страна на трето лице, както и неустойка в размер ........................................ лева.
Чл. 8. (1) Наемателя е длъжен да приеме ремонтните работи след съставяне на приемно приемателен протокол .
При условие че ремонта е извършен лошо или е с недостатъци да даде подходящ срок на наемателя да извърши необходимото , но не по -вече от............дни

(2) Всички повреди, свързани с обикновеното употребление на вещта, както и тези, свързани с използването на вещта по начин, различен от посочения по-горе в чл. 2, са за сметка на наемателя
(4) Всички разходи, свързани с ползването на вещта, са за сметка на наемателя.
Чл. 9. При прехвърляне на вещта наемодателят е длъжен да защити пред приобретателя правата на наемателя, произтичащи от този договор. В противен случай наемателят има право да развали договора без предупреждение.
Чл. 10. (1) Наемателят е длъжен да плаща наемната цена по начина и в сроковете, посочени по-горе.
(2) При забава в плащането на наемна вноска наемателят дължи неустойка в размер на ............... % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от ...................
(3) Ако наемната вноска и неустойката по предходната алинея не бъдат платени в продължение на ........... дни от изтичане на срока по чл. 6, ал. 2, наемодателят има право да развали договора след 7-дневно (писмено) предизвестие.
Чл. 11. (1) Наемателят е длъжен да върне вещта след прекратяването на договора .
1/ Наемателя е длъжен да извърши посочения в чл..........ремонт качествено и в срок.
(2) Наемателят дължи обезщетение за вредите, причинени виновно през време на ползването на вещта. Той дължи обезщетение и в случаите, когато вредите са причинени от лица от неговото домакинство.
(3) Връщането на вещта и евентуалните възражения на наемодателя се удостоверяват с протокол.
Чл. 12. Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на наемодателя за повредите, както и за посегателствата на трети лица върху наетата вещ.


IV. СРОК НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 13. (1) Настоящият договор се сключва за срок ................... от датата на подписването му.
(2) Ако след изтичането на наемния срок по ал. 1 наемателят продължи да ползва наетата вещ със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът се счита за продължен за неопределен срок.
Чл. 14. Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие;
2. при изтичане на срока;
3. едностранно с (писмено) предизвестие до другата страна, направено поне ................ месеца (дни) по-рано;
4. едностранно без предизвестие при неплащане на наемна вноска в срока по чл. 10, ал. 3 от този договор;
5. при погиване на вещта.
6. При условие че наемодателя не извърши ремонта в посочените по-горе в чл......................срокове с едностранно ппредизвестие от наемодателя
За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.


НАЕМОДАТЕЛ: ............... НАЕМАТЕЛ: ...............
donna2
Потребител
 
Мнения: 992
Регистриран на: 17 Юни 2004, 18:48


Назад към Имотни казуси


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron