Страница 1 от 1

polzvane na zem.zemia bez znanieto na sobstvenika

МнениеПубликувано на: 16 Фев 2004, 11:32
от lkg
Съвсем наскоро разбрах,че две години моя зем.земя се ползва от лице непознато на мен и без мое разрешение.Как да постъпя за да си получа земята обратно

Re: polzvane na zem.zemia bez znanieto na sobstvenika

МнениеПубликувано на: 16 Фев 2004, 11:52
от bgjurist
Ами, имате основание да потърсите обезщетение за ползването ведно с приращенията.

Re: polzvane na zem.zemia bez znanieto na sobstvenika

МнениеПубликувано на: 16 Фев 2004, 14:14
от harmaiani
Предполагам, че има свидетели и документи относно факта на неправомерното ползване.В такъв случай можете да предявите ревандикационния иск по чл.108 от ЗС- да осъдите лицето да Ви върне собствеността, както и да поискате евентуални доходи от неговото владение на базата на средномесечния наем за ползване на подобен род имоти. Трябва да докажете, че сте собственик и че лицето владее без основание. С експертиза ще докажете какви биха били евнтуалните Ваши ползи, ако имотът се владееше от Вас.

Re: polzvane na zem.zemia bez znanieto na sobstvenika

МнениеПубликувано на: 16 Фев 2004, 14:57
от тъп
съществува облекчен ред за това в ЗСПЗЗ :
Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) По искане на собствениците, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им.
(2) Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(3) Заповедта на кмета се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на Националната полиция.
(4) Лицата, отстранени от ползването на имота по този ред, нямат право на обезщетение.

става по-бързо и евтино. могат да се налагат и много хубави глоби :
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Лице, което без правно основание ползва земеделски имот с възстановено право на собственост, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Лице, което не изпълни заповедта за изземване на имота по чл. 34, се наказва с глоба от 500 до 2 000 лв.

Re: polzvane na zem.zemia bez znanieto na sobstvenika

МнениеПубликувано на: 16 Фев 2004, 15:49
от harmaiani
Да, прав си , такава възможност съществува и в ГПК, но така пак не се решава проблема с неоснователното обогатяване и за да получи нещо за това, че не е ползвал имота поради владение от друго лице, собственикът пак ще трябва да заведе делол

Re: polzvane na zem.zemia bez znanieto na sobstvenika

МнениеПубликувано на: 16 Фев 2004, 16:08
от donna2
и аз мисля че това е най разумно и най лесното , вие го изгонете първо а после си търсете обещетенията

Re: polzvane na zem.zemia bez znanieto na sobstvenika

МнениеПубликувано на: 16 Фев 2004, 16:41
от harmaiani
Ами ако човечецът не пречи чак толкова. Може просто да се заплаши лекичко с глобите и същевременно да се извлече полза от цялата работа.