начало

Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1 Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1

Нотариуси и ЧСИ-та да декларират публично имуществото си

Виртуална приемна - кажете това, което мислите, за това, което искате!
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Нотариуси и ЧСИ-та да декларират публично имуществото си

Мнениеот 111888 » 22 Апр 2017, 08:38

Нотариуси и ЧСИ-та да декларират публично имуществото си в регистъра , воден от Сметната палата
Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности предвижда голям кръг лица да декларират своето имущество в публичен регистър , воден от сметната палата. Всеки може да отвори този сайт http://register.bulnao.government.bg/ и да се запознае свободно, и без каквато и да е регистрация и формалности с имуществото на многото лица, за което в закона това е предвидено. В ЗСВ е записано вече, че от тази година инспектората към ВСС ще води публичния регистър за имуществото на магистратите-хората знаят всяка стотинка на съдиите, но имуществото на ЧСИ-та, които се ползват с голямо народно обожание не се декларира публично-ЧСИ-та и нотариуси над магистратите ли са, че тяхното имущество не е публично обявено?
Прави впечатление,че имуществото на ЧСИ-та и нотариуси не е в обхвата на ЗПИЛЗВДДД. Най-редовно в медиите, например ЧСИ-та обясняват какви суми са събрали, в полза на взискателите. Но е апокрифна за обществеността информацията какви такси са самосъбрали за себе си ежегодно въпросните няколкостотин нотариуси и ЧСИ-та. Те упражняват държавно делегирана дейност, с държавно делегиран монопол, и техните доходи следва да бъдат публично огласени, както се огласяват публично доходи и имуществото на няколко хиляди други лица, по посочените два закона - ЗПИЛЗВДДД и ЗСВ. Необходимо е имуществото на нотариуси и ЧСИ-та да бъде публично декларирано, а това може да стане с лека добавка в ЗПИЛЗВДДД . Освен това ще лъсне и истината от какви приходи държавата , в лицето на съдебната власт се лишава,, в полза на няколкостотин частника. И ще може аргументирано-с фактите за доходите да се доразвие например идеята,че и нотариуси, и ЧСИ-та следва да плащат определен годишен процент към държавата-на принципа на годишна концесионна такса-твърда сума , или процент. Няма аргумент държавата да не задължи нотариуси и ЧСИ-та определен процент-защо не 50-60 процента от таксите да се внасят в бюджета, особено, ако се окаже,че събраните такси са впечатляващи, сравнено с доходите -примерно на магистрат, а и при внасяне на такъв процент приходите за ЧСИ и нотариуси ще продължат да са подобаващи . Ние не знаем какви са събраните такси(неофициално знаем- сумите са изумителни...), и за това е необходима публичност. Ако ЧСИ, или нотариус не искат публичност на имуществото им-да станат адвокати, или юрисконсулти и тн. Но щом са ЧСИ-та и нотариуси, тяхното имущество не може да е тайна за обществеността, както и доходите на съдии, и редица други лица не са тайна.

Това е текста в закона, и виждате,че в целия този списък липсата на изискване нотариуси и ЧСИ-та да декларират своите доходи и имущество-публично, следва да бъде коригирано , със съответната законодателна добавка:
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина:
1. президентът и вицепрезидентът;
2. народните представители;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
4. председателят и съдиите от Конституционния съд;
5. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) директорът на Националната следствена служба и неговите заместници;
8. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;
9. областните управители и заместник-областните управители;
10. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;
11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;
12. управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;
13. (нова - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;
13а. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране;
14. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят и членовете на Съвета за електронни медии;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) омбудсманът и заместник-омбудсманът;
20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;
21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) органите на управление на Националния осигурителен институт;
22. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) управителят на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;
23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;
24. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.; доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) директорите и заместник-директорите на службите за сигурност и на службите за обществен ред по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, председателят и заместник-председателите на Държавна агенция "Национална сигурност", главните директори, директорите на дирекции и на териториални дирекции на агенцията;
25. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) директорът и заместник-директорите на Агенция "Митници" и директорите на дирекции в Централното митническо управление;
26. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) изпълнителният директор, заместник-директорите и главният секретар на Националната агенция за приходите и директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции;
26а. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните ? звена;
27. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) главният секретар на Министерството на вътрешните работи и неговите заместници, директорите на главните дирекции и техните заместници, директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и техните заместници;
28. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) членовете на политическите кабинети;
29. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети;
30. (нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) главният секретар на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет, главните секретари в администрацията на изпълнителната власт;
31. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) членовете на Централната избирателна комисия;
32. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Европейския парламент от Република България;
33. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
34. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
35. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) ръководителите на задграничните представителства на Република България;
36. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;
37. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;
38. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.) членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг;
39. (нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 31 - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) други лица, за които това е предвидено в закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) Ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомят за това Сметната палата. За лицата по ал. 1, т. 33, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по ал. 1 декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършилите пълнолетие деца.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Списъкът на имената на лицата по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Сметната палата.
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Нотариуси и ЧСИ-та да декларират публично имуществото си

Мнениеот 111888 » 03 Авг 2017, 23:04

Омбудсманът: Имам идея частните съдебни изпълнители да декларират доходите си, ще излязат интересни факти
Над монополистите се опъват институционални и партийни чадъри, те са мощен съперник, заяви Мая Манолова
http://www.faktor.bg/bg/articles/ombuds ... -protivnik
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Нотариуси и ЧСИ-та да декларират публично имуществото си

Мнениеот chima » 04 Авг 2017, 10:12

И съвсем правилно не е необходимо да декларират публично доходите си, защото това е Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.
chima
Потребител
 
Мнения: 108
Регистриран на: 09 Яну 2006, 17:00
Местоположение: София


Назад към Общи дискусии


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron