начало

Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1 Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1

Защо нотариуси и ЧСИ-та не се проверяват от Комисията по дос

Виртуална приемна - кажете това, което мислите, за това, което искате!
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Защо нотариуси и ЧСИ-та не се проверяват от Комисията по дос

Мнениеот 111888 » 21 Апр 2017, 08:51

Защо нотариуси и ЧСИ-та не се проверяват от Комисията по досиетата?Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е изключително всеобхватен. Подлежат на проверки голям брой лица, на практика всеки с обществонозначима професия подлежи на проверки. В началото на тази година списъкът беше още разширен.Например ще се проверяват за досиета и лица в адвокатските съвети, и тн. Но прави впечатление-липсва текст за проверки на нотариуси и ЧСИ-та (но пък синдици се проверяват).
Предлагам законодателят да допълни закона, и да се добави -да се праверяват и нотариуси, и ЧСИ-та-и настоящи, и бивши. Ето този орган върши проверките, както знаете http://www.comdos.bg/Ето списъка с лица, които се проверяват, и няма аргумент да не присъстват нотариуси и ЧСИ-та :

Чл. 3. (1) Публични длъжности по смисъла на този закон са:
1. президентът и вицепрезидентът на Република България;
2. народните представители в Народното събрание и в Европейския парламент;
3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
4. председателят и съдиите от Конституционния съд;
5. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) омбудсманът, заместник-омбудсманът и главният секретар в администрацията на омбудсмана, както и обществените посредници на общините и техните заместници;
6. председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;
7. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) съдиите, съдебните заседатели, прокурорите, следователите, дознателите, разследващите полицаи, военните разследващи полицаи, разследващите митнически инспектори;
8. членовете на Висшия съдебен съвет;
9. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателят, заместник-председателят, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за защита на конкуренцията;
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателят, заместник-председателят, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за регулиране на съобщенията;
10а. (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателят, заместник-председателите, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за финансов надзор;
10б. (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателят, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за енергийно и водно регулиране;
11. управителят, подуправителите, председателят, заместник-председателите, членовете на управителен, надзорен и контролен съвет, директорите, заместник-директорите, ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската народна банка, Сметната палата, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса;
12. изпълнителните директори на изпълнителни агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;
13. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
14. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) главният секретар, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците и заместник-началниците на управления, районни служби, бази гранично-полицейски кораби, гранични контролно-пропускателни пунктове, районни центрове 112 и началниците на участъци, отдели и сектори в Министерството на вътрешните работи и началниците на структури по чл. 37, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
15. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) началникът и заместник-началниците на отбраната, командващият, заместник-командващият и началникът на щаба на Съвместното командване на силите, командирите, заместник-командирите и началниците на щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили.
16. (изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) директорът, заместник-директорите, директорите на дирекции, началниците на отдели и началниците на сектори в служба "Военна информация" и служба "Военна полиция" към министъра на отбраната, председателят, заместник-председателите, директорите на дирекции и началниците на отдели в Държавна агенция "Разузнаване", началникът, заместник-началниците, началниците на отдели и началниците на сектори в Националната служба за охрана, председателят, заместник-председателите, и държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност";
17. областните управители и заместник областните управители;
18. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) кметовете, заместник-кметовете, секретарите, главните архитекти на общини и на райони за градовете с районно деление, общинските съветници и кметските наместници;
19. председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция;
20. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на централните, районните и общинските избирателни комисии за произвеждане на избори;
21. ръководителят на Националния център за изучаване на общественото мнение към Народното събрание;
22. членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите;
23. посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България;
24. главният секретар, директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание;
25. главният секретар, началникът на кабинет, секретарите, съветниците, ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в администрацията на президента;
26. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в администрацията на изпълнителната власт;
27. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) членовете на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет и научните съвети;
28. лицата на длъжност в органите на Европейския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор и всяка друга международна организация, в която членува или в чиято дейност участва Република България;
29. други длъжности, които се заемат с акт на президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет или министър-председателя.
(2) Публични дейности по смисъла на този закон са дейностите, извършвани от:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) собствениците, управителите, директорите, заместник-директорите, главните редактори, заместник главните редактори, членовете на редакционните съвети, политическите коментатори, водещите на предавания, водещите на рубрики в печатни издания или електронни медии; собствениците и ръководителите на социологически агенции; собствениците и ръководителите на рекламни агенции; собствениците на агенции и дружества за осъществяване на връзки с обществеността;
2. председателят, заместник-председателите, главният научен секретар, членовете на управителни съвети, директорите, заместник-директорите, научните секретари в Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни звена;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, председателите и заместник-председателите на университетски и факултетски общи събрания, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети; директорите и заместник-директорите на училища по Закона за предучилищното и училищното образование;
4. управителите и изпълнителните директори, членовете на управителните и контролните съвети на лечебните заведения, председателите, заместник-председателите, главните секретари и членовете на управителните съвети на Българския лекарския съюз и на Българския зъболекарски съюз; председателят, генералният директор и заместник генералните директори на Българския Червен кръст;
5. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация, на синдикални организации или на организации на работодатели или на други юридически лица с нестопанска цел, както и учредителите на юридически лица с нестопанска цел;
6. ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателите, заместник-председателите и членовете на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет, Висшия дисциплинарен съд и на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии;
8. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателите и членовете на управителните и контролните органи на националните или лицензираните спортни организации и на Българския олимпийски комитет;
9. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях; членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, организиращи неофициален пазар на ценни книжа, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри;
12. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) едноличните търговци - предприятия, осъществяващи електронни съобщения; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) едноличните търговци - радио- и телевизионни оператори; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - радио- и телевизионни оператори;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон или в списъка на синдиците при Централната банка, както и назначаваните от Централната банка квестори;
15. (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) членовете на управителни и надзорни органи на държавни или общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно или общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала.
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08

Re: Защо нотариуси и ЧСИ-та не се проверяват от Комисията по

Мнениеот 111888 » 14 Авг 2017, 22:30

С последното изменение в ЗСВ действащите магистрати, не само новоназначените следва да подадат декларация по 195а ЗСВ "за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества".
Странно е,че законодателят спестява такова изискване към ЧСИ и нотариуси. Те над магистратите ли са? И изобщо доста странности-нотариуси и ЧСИ-та не се проверяват от Комисията по досиетата, не подават декларация, аналогична на декларацията по 195а, не декларират публично имуществото си в публичен регистър както го правят магистратите и не само те, въпреки,че извършват държавно делегирана дейност.
111888
Потребител
 
Мнения: 606
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08


Назад към Общи дискусии


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта


cron