Страница 1 от 1

Пенсиониране на хабилитирани преподаватели във ВУ

МнениеПубликувано на: 24 Мар 2019, 19:16
от dibra
Здравейте,
Бих искала да знам, ако хабилитиран преподавател, който отговаря на общите условия за пенсиониране за възраст и осигурителен стаж преди 65-годишна възраст, може ли да се пенсионира и да остане на основен трудов договор във ВУЗ? И едно пенсиониране по общите условия, (преди 65-годишна възраст) причина ли е за прекратяване на трудовия договор на Ректора с преподавателя?

Re: Пенсиониране на хабилитирани преподаватели във ВУ

МнениеПубликувано на: 28 Мар 2019, 15:39
от chima
Чл. 327. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
12. (нова – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;

С други думи, ако преподавателят не е навършил 65 г и е професор, доцент и доктор на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование, Ректорът не може да го освободи на основание поради пенсиониране.