начало

Проверка на заменки и арести в Басейновата дирекция в Пловдив Проверка на заменки и арести в Басейновата дирекция в Пловдив

Обещетение при смърт?

Осигурителноправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Обещетение при смърт?

Мнениеот ewwa84 » 28 Авг 2013, 15:25

Здравейте, тъй като не получих адекватен отговор от НОИ реших да задам тук въпроса си?
Баща ми почина и относно обещетението при смърт което се изплаща от нои така и не разбрах дали имам право на него.
Той е работил до 10.2012, след което му е поставена диагноза рак. Получава пенсия по инвалидност до края на дните си/07,2013/,не е бил в пенсионна възраст. От НОИ твърдят че щом не е работил в деня на смъртта си значи няма право на това обещетение за наследниците му, което за мен звучи доста несправедливо. Нали 30 години работи, ако беше оздравял пак можеше да работи. Дали просто служителката не беше в час и дали да продължа с опитите си?
ewwa84
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 18 Юли 2013, 15:22

Re: Обещетение при смърт?

Мнениеот borovinka » 28 Авг 2013, 15:30

От сайта на НОИ:


Начало Обезщетения Парични обезщетения Парични обезщетения при временна неработоспособност и майчинство Парични помощи от ДОО
Парични помощи от ДОО

Правото на парични помощи е регламентирано в Глава първа “Общи положения” на Кодекса за социално осигуряване (КСО), а редът за отпускане и изплащане на паричните помощи - в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО).

Видове помощи, които се изплащат съгласно Кодекса за социално осигуряване от средствата на държавното обществено осигуряване.

Кодексът за социално осигуряване регламентира изплащането на два вида помощи от средствата на ДОО, а именно: на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице и на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

(чл. 11, ал. 2 и ал. 3, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО)

I. Еднократна помощ при смърт на осигуреното лице

1. Лица, които имат право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице.

Право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице, съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), имат неговите:

съпруг (съпруга);
деца;
родители.

Децата на починалото лице имат право на тази помощ, независимо от това дали са учащи се или не са учащи се, дали са пълнолетни или са непълнолетни, а родителите на починалото лице имат право на помощта, независимо от това дали са били издържани от него.

Не се изисква правоимащите лица – съпругът/съпругата, децата и родителите на починалото лице да са осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест.

(чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО)

2. Условие за придобиване право на помощта.

Необходимо условие за придобиване право на помощта е починалото лице да е би-ло в кръга на осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица към датата на смърт-та си. Без значение е дали лицето е било осигурено за общо заболяване и майчинство, ин-валидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица; за трудова злополука и професионална болест или само за инвалид-ност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

(чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО)

3. Размер на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице.

Размерът на еднократната помощ се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на ДОО. За 2012 г. е определен общ размер на помощта 540 лв.

Общият размер се разпределя поравно между всички правоимащи лица.

Когато от удостоверението за наследници и от декларациите за обстоятелството дали родителите на починалото лице са живи е видно, че право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице имат и лица, които не са я поискали, помощта се изплаща про-порционално само на поискалите я лица. Останалите правоимащи лица могат да поискат полагащата им се пропорционална част от помощта в 3-годишния давностен срок по Кодекса за социално осигуряване.

(чл. 12 от ЗБДОО за 2012 г., чл. 13г от КСО и чл. 22, ал. 1 и 2 от НИИПОПДОО)

4. Необходими документи за изплащане на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице.

Помощта се изплаща срещу представяне на следните документи:

заявление-декларация по образец, приложение № 6 към Наредбата за изчислява-не и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, от всеки от пълнолетните правоимащи лица. Когато правоимащото лице е непълнолетно или малолетно, заявление-декларацията се подава от законния му представител (родител, настойник или попечител).
оригинално удостоверение за наследници /представя се от поне от един от наследниците/.
декларация – свободен текст, че родителя/родителите на починалото осигурено лице е/са жив/живи или починал/починали към датата на смъртта му /представя се от поне от един от съпруга/съпругата или децата/.
копие от удостоверението за раждане на починалото осигурено лице (представя се от родителите на починалото осигурено лице, ако не са вписани в удостоверението за наследници).
декларация за изплащане на паричната помощ по образец, приложение № 7 към наредбата.

(чл. 7 от НИИПОПДОО)

5. Ред за представяне на необходимите документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Документите за изплащане на парична помощ при смърт на осигуреното лице се представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по пос-тоянен или по настоящ адрес на правоимащите лица, лично или чрез упълномощено лице, като не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се представят от законния им представител.

Териториалното поделение, което е приело документите, служебно ги изпраща -на съответното на осигурителя/самоосигуряващото се лице териториално поделение, ком-петентно да преценява правото и изплаща помощта.

(чл. 13, ал.2 от НИИПОПДОО)

6. Ред за уведомяване на правоимащите лица за приети нередовни документи и за отстраняване на пропуски, грешки и непълноти.

При липсващи или нередовни документи териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили, в срок 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Когато лицата не са намерени на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва с поставяне на съобщение на определено за целта място в териториалното поделение, Интернет страницата на Националния осигурителен институт, в общината или в кметството.

Липсващите и коригираните документи се представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в срок 7 работни дни от получаване на уведомителното писмо.

Ако в срок 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на помощта се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните, свързани с осигуряването на лицата, които осигурителите представят в териториалните поделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1.

(чл. 15 от НИИПОПДОО)

7. Изплащане на помощта. Срокове за изплащане на помощта.

Съответната част от паричната помощ при смърт на осигуреното лице се изплаща на всяко правоимащо лице по декларирана от него лична разплащателна или безсрочна спестовна банкова сметка в срок 15 работни дни от представяне на документите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от помощта се изплаща на законния им представител.

Ако се установи, че лицето няма право на помощ при смърт на осигуреното лице, съответното длъжностно лице от териториалното поделение на Националния осигурителен институт издава разпореждане за отказ. Разпореждането може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт по реда на чл. 117 от Кодекса за социално осигуряване.

(чл. 22, ал. и и ал. 3 и чл. 23 и чл. 31 от НИИПОПДОО)

8. Задължения на лицата да уведомяват териториалното поделение на Националния осигурителен институт за настъпили обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на паричната помощ.

В срок 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричната помощ, лицата са длъжни да уведомят за това съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт като представят декларация по образец съгласно приложение № 12 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО и съответните доказателства към нея.

(чл. 14 от НИИПОПДОО)

9. Давностен срок за помощта.

Еднократната помощ при смърт може да бъде поискана от правоимащите лица в срок 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на осигуреното лице.

(чл. 115, ал. 4 от КСО)II. Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

1. Лица, които имат право на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване.

Право на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване (когато осигуре-ните лица нямат необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради обще заболяване) имат:

лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, включително и лицата, осигурени за посочените рискове без безработица.
самоосигуряващите се лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, инва-лидност поради общо заболяване, старост и смърт.

(чл. 4, ал.1, ал. 3 и ал. 4, чл. 11, ал. 3 и чл. 13а, т. 2, буква "а" от КСО)

2. Условия за изплащане на помощта.

Условията, при които се изплаща тази помощ, са:

да е направен отказ от териториалното поделение на Националния осигурителен институт за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване поради недоста-тъчен осигурителен стаж на лицето;
лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство към датата на инвалиди-зиране.

Правопораждащата дата за изплащане на помощта е датата на инвалидизирането, посочена в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК.

3. Размер на помощта и изчисляване.

Помощта е в размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, определен съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване за 60 работни дни.

Изчислява се както парично обезщетение за временна неработоспособност по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО за периода от 18 календарни месеца, предхож-дащи месеца, в който е датата на инвалидизирането.

Такава помощ може да бъде отпусната само веднъж, считано от датата на инвали-дизирането.

(чл. 11, ал. 3 и чл. 41 от КСО и чл. 21 от НИИПОПДОО)

4. Необходими документи за изплащане на помощта.

Тази помощ се изплаща срещу представяне на:

заявление – декларация по образец, приложение № 5 към Наредбата за изчислява-не и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.
копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
копие от влязло в сила разпореждане за отказ за отпускане на лична пенсия за ин-валидност поради общо заболяване.
декларация за изплащане на паричната помощ по образец, приложение № 7 към същата наредба.

(чл. 6 от НИИПОПДОО)

5. Ред за представяне на необходимите документи в териториалното поделение на НОИ.

Документите за изплащане на парична помощ при инвалидност се представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или по настоящ адрес на правоимащите лица, лично или чрез упълномощено лице, като не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

Лицата, които искат тази помощ представят лично или чрез упълномощени от тях лица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или по настоящ адрес необходимите документи на хартиен носител.

Когато документите се представят лично от правоимащото лице, то носи със себе си и до-кумент за самоличност за справка.

Когато документите се представят от упълномощено лице, се представя и пълномощно, което не е необходимо да е нотариално заверено, и документите за самоличност на упъл-номощителя и на упълномощения – за справка.

(чл. 13, ал.1 от НИИПОПДОО)

6. Ред за уведомяване на осигурените лица за приети нередовни документи и за отстраняване на пропуски, грешки и непълноти.

При липсващи или нередовни документи териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили, в срок 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Когато лицата не са намерени на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва с поставяне на съобщение на определено за целта място в териториалното поделение, Интернет страницата на Националния осигурителен институт или в общината или в кметството.

Липсващите и коригираните документи се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в срок 7 работни дни от получаване на уведомителното писмо.

Ако в срок 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на помощта се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните, свързани с осигуряването на лицата, които осигурителите представят в териториалните поделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1.

(чл. 15 от НИИПОПДОО)

7. Изплащане на помощта. Срокове за изплащане на помощта.

Тази помощ се изплаща по декларирана от лицето лична разплащателна или безс-рочна спестовна банкова сметка в срок 15 работни дни от представяне на документите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Ако се установи, че лицето няма право на помощ, съответното длъжностно лице от териториалното поделение на Националния осигурителен институт издава разпорежда-не за отказ. Разпореждането може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт по реда на чл. 117 от Кодекса за социално осигуряване.

(чл. 23 и чл. 31 от НИИПОПДОО)

8. Задължения на лицата да уведомяват териториалното поделение на Националния осигурителен институт за настъпили обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на паричната помощ.

В срок 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричната помощи, лицата са длъжни да уведомят за това съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт като представят декларация по образец съгласно приложение № 12 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО и съответните доказателства към нея.

(чл. 14 от НИИПОПДОО)

9. Давностен срок за помощта.

Паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното ли-це няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, може да бъде поискана от правоимащите лица в срок от 3 години, счита-но от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

(чл. 115, ал.4 от КСО)
Veritatem dies aperit
borovinka
Активен потребител
 
Мнения: 1503
Регистриран на: 18 Авг 2011, 14:41
Местоположение: Lawrence, KZ

Re: Обещетение при смърт?

Мнениеот ewwa84 » 30 Авг 2013, 13:25

Благодаря ти, но това и аз го прочетох и това което не разбрах е следното- Необходимо условие за придобиване право на помощта е починалото лице да е би-ло в кръга на осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица към датата на смърт-та си." Той реално не е бил на трудов договор към тази дата, означава ли че не е в този кръг? Получавал е пенсия за инвалидност, определена за срок от 1 година,мисля.
ewwa84
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 18 Юли 2013, 15:22


Назад към Осигурително право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron