Страница 1 от 1

ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА МАЙЧИНСТВО

МнениеПубликувано на: 07 Май 2011, 21:44
от ralliang
ЗДРАВЕЙТЕ, ТЪЙ КАТО ПОЧТИ ВСЕКИ МЕСЕЦ СТАВА ЕДНО И СЪЩО С ТОВА МАЙЧИНСТВО ГОЛЯМО ОТ 240 ЛЕВА, ВЪПРОСЪТ МИ КЪМ ВАС Е ИМА ЛИ НЯКАКЪВ СРОК,ДАТА, ЗАКОНОУСТАНОВЕН, В КОЙТО ТЕЗИ ПАРИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ НА МАЙКАТА? И АКО ДА, МОГА ЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, НЯКАДЕ ДА СЕ ОПЛАЧА??

Re: ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА МАЙЧИНСТВО

МнениеПубликувано на: 08 Май 2011, 16:28
от dessys
Не, няма предвиден срок за изплащане на обезщетението при ползване на отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст.

Re: ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА МАЙЧИНСТВО

МнениеПубликувано на: 09 Май 2011, 07:50
от atevasile
Срокът е определен в раздел ІV на НАРЕДБА
ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Раздел ІV

Изплащане на паричните обезщетения и помощи

Чл. 23. (Изм. с Решение № 9943 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 1 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица – осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 13 в срок 15 работни дни от представянето в съответното ТП на НОИ на документите по чл. 3-8, 12 и 15 по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки, въз основа на данните от декларациите по чл. 8.

Чл. 24. (1)(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 1.04.2008 г., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Националният осигурителен институт превежда на всяка банка два пъти седмично общата сума за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта, сметка на банката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) За разпределяне на сумата по ал. 1 и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица, НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща на електронен носител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, банката възстановява сумата на НОИ в тридневен срок от получаването й.Чл. 25. НОИ сключва договори с всички банки за начина на превеждане на паричните обезщетения и помощи.


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) При подаване или при коригиране на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО след изплащането на паричните обезщетения и помощите се извършва служебно преизчисляване до 31 май на годината, следваща годината на изплащането.

(2) Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по ал. 1.


Re: ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА МАЙЧИНСТВО

МнениеПубликувано на: 09 Май 2011, 08:56
от dessys
Цитираните срокове важат само за болничните листи и заявленията-декларации. Вторите се подават от работодателя само ВЕДНЪЖ след 135-тия и 410-тия ден от раждането на детето със съответните приложения. От там на сетне НОИ имат грижа ежемесечно да изплащат обезщетението без да обвързват с конкретни срокове, както при болничните и подаването на документите за майчинство за пръв път.

Re: ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА МАЙЧИНСТВО

МнениеПубликувано на: 09 Май 2011, 09:16
от atevasile
dessys написа: От там на сетне НОИ имат грижа ежемесечно да изплащат обезщетението без да обвързват с конкретни срокове, ...


Законово (наредбово) регламентирана беззаконност?

Re: ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА МАЙЧИНСТВО

МнениеПубликувано на: 09 Май 2011, 16:05
от dessys
Подчертавам, че това написаното от мен се отнася за отпускът след 410-тия ден (понеже с такова впечатление останах от поста на госпожата). По мои наблюдения си се спазва този 15 дневен срок при всички положения, в смисъл преводи вторник и четвъртък в рамките на 2 седмици в зависимост от бюджета на съответното поделение на НОИ. Просто няма конкретна дата от месеца, на която задължително се извършват преводите.

Re: ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА МАЙЧИНСТВО

МнениеПубликувано на: 09 Май 2011, 16:18
от eliana_30
Значение в случая има датата, на която фирмата-осигурител подава информацията в НОИ. Именно от това зависи кога ще Ви бъде изплатено обезщетението.

Re: ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА МАЙЧИНСТВО

МнениеПубликувано на: 10 Май 2011, 09:45
от dessys
A той работодателя може да внесе Декларация 1 на 20-то число, може на 28-мо, може и на 31-во, ако той пък не е обвързан със срокове за изплащане на заплати и аванси.