начало
Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната "реформа"

сдружения за общественополезна дейност

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


сдружения за общественополезна дейност

Мнениеот dorina2 » 17 Юни 2004, 17:55

Трябват ми спешно правила и ред за извършване на общественополезна дейност за представяне пред Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието. Ако някой има готови насоки или план за тях, моля да ми ги изпрати. Предварително благодаря!!!
dorina2
 

Re: сдружения за общественополезна дейност

Мнениеот donna » 17 Юни 2004, 22:44

Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена ползаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на ........................................ и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.


РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Чл. 2. ........................................ извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:
1. .............................................;
2. .............................................;
3. .............................................;
4. .............................................;
5. .............................................;
6. ..............................................
Чл. 3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на ................................. като се използват предвидените средства.
Чл. 4. (1) Всяка година Общото събрание на .................... приема основните насоки за развитие на сдружението (фондацията) и програма за осъществяването на дейността му.
(2) Управителният съвет изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на .................................. , като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.
(3) Проектът за програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на Общо събрание до провеждането му.
(4) Всеки член на сдружението може да прави възражения и предложения по проекта за програма.
Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2, т. т. ............
.......... от Правилника се създават работни групи от специалисти.
(2) Специалистите - членове на работните групи могат да бъдат както членове на ...................................., така и външни на сдружението лица.
(3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става с решение на Управителния съвет на .....
............................ С решението се определя състава на
работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.
(4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Управителния съвет проекти, свързани с осъществяването на посочените дейности.
(5) Управителният съвет след обсъждане на предоставените от работната група проекти може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.
(6) След окончателното приключване на дейността на работната група Управителния съвет внася проектите за обсъждане и приемане от Общото събрание на ..................... ;
Чл. 6. (1) Управителния съвет взема решение за ........................
.. в изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на
юридическото лице с нестопанска цел.
(2) С решението се определя програмата за .............................. .................., необходимите средства за организирането им и .................. (лицата, които ще ги провеждат).
Чл. 7. ................................................................
Чл. 8 ..................................................................
Чл. 9. (1) ................................. осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност на сдружението.
(2) При осъществяването на тази дейност органите на сдружението (фондацията) се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.
Чл. 10. (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад за дейността на ........................
(2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.
(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.
(4) Общото събрание приема Доклада за дейността на сдружението след обсъждане.
(5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.


НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ...........................
Чл. 11. Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.
Чл. 12. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на .................. ................
(2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.
(3) Бюджетът на сдружението се изпълнява от Управителния съвет.
(4) В срок до 31 март на всяка година Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.
(5) Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на сдружението.
(6) В срок до 31 май на всяка година Управителния съвет заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен счетоводен отчет година след приемането му от Общото събрание.
Чл. 13. (1) Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство.
(2) Имуществените вноски на членовете са месечния или годишния членски внос, или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Общото събрание на сдружението.
(3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им..
(4) ............................... може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.
(5) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.
Чл. 14. Средствата на ....................... се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението
Чл. 15. (1) При осъществяване на дейността си ......................... ....................... разходва средствата си възмездно и безвъзмездно
(2) ................................................. може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.
Чл. 16. (1) .................................. може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.
(2) За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъствуващи членове.
(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.
Чл. 17. Разходите, които юридическото лице с нестопанска цел извършва включват:
1. разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:
а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;
б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;
в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на юридическото лице с нестопанска цел, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 5, ал. 1 от Правилника.
2. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 2 от Правилника:
а) ............................................................., с цел предоставянето и ползването й на членовете на сдружението и външни лица, определени по реда, предвиден в Правилника;
б) разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, семинари и симпозиуми от юридическото лице;
в) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, научни изследвания, разработване на научни проекти на членове на сдружението и външни лица, определени по реда, предвиден в Правилника;
г) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника.
д) средства за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на ...............................;
е) ...............................
3. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на юридическото лице с нестопанска цел.
Чл. 18. (1) ................................... разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и годишна програма за дейността на сдружението.
(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на дружеството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението (фондацията) и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на по чл. 2 от Правилника, включващи средствата за разходите, описани в чл. 15а, т. 2 от Правилника.
(3) В съответствие с чл. ......., ал. ........ от Устава на ......
...................., безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел се извършва само в изпълнение на мотивирано решение на Общото събрание, прието с квалифицирано мнозинство от
2/3 от всички присъстващи членове. Решението за безвъзмездно разходване
на средства за всяка година от дейността на сдружението (фондацията) се включва в годишната програма и годишния бюджет на сдружението (фондацията).
Чл. 19. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си ............................. подпомага имуществено членовете си (ако е сдружение) и външни лица по следните начини:
а) чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература в областта на ............................;
б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и симпозиуми, организирани и провеждани от сдружението (фондацията), самостоятелно или съвместно с други лица;
в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, симпозиуми и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на ....................................., организирани от други лица, в страната и в чужбина;
г) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, подготвяне на научни трудове в областта на ................................;
д) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разходи за ... .............................;
е) предоставяне на парични и други материални награди на членове на сдружението и външни лица за заслуги и постижения в областта на ............. ........;
ж) .............................................................
Чл. 20. (1) ................................ подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението (фондацията), определени в Устава (Учредителния акт).
(2) Могат да се подпомагат лица, които са членове на сдружението или външни лица, които ..............................................
Чл. 21. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на ........ .............., приета от Общото събрание, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението (фондацията) по чл. 2 от Правилника, които юридическото лице с нестопанска цел ще извършва през съответната календарна година.
(2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се одобряват предложените от Управителния съвет проекти на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.
(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Общото събрание с годишната програма за осъществяване дейността на сдружението (фондацията), и се предвиждат в годишния бюджет.
(4) С годишната програма Общото събрание на сдружението (върховния колективен орган на фондацията) възлага на Управителния съвет на сдружението да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и го оправомощава да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.
Чл. 22. (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на сдружението и външни лица, Общото събрание (колективния върховен орган на фондацията) определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на сдружението (фондацията), реда и критериите за подбор, по които Управителният съвет определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.
Чл. 23. (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 18. от Правилника, се взема с единодушие от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на сдружението (фондацията).
(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на сдружението (управителния орган на фондацията).
(3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет (управителния орган на фондацията) следващо постъпването му.
(4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Общото събрание на сдружението с мнозинство от 2/3 от всичките му членове.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият Правилник е приет на ..................... 2002 г. от Общото събрание на ................................ (наименованието на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност) на основание чл. ..., ал. ..., т. ... от Устава
(Учредителния акт на фондацията).
§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава (Учредителния акт) на сдружението (фондацията) и законодателството на Република България.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
(едноличен управителен орган) (...........................)
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: сдружения за общественополезна дейност

Мнениеот dorina2 » 18 Юни 2004, 09:16

Благодаря на Donna за помощта!
dorina2
 


Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 2 госта


cron