начало

Борисов нареди на ГЕРБ да се върнат преференциите и да бъде избрана нова ЦИК Борисов нареди на ГЕРБ да се върнат преференциите и да бъде избрана нова ЦИК

Народни читалища

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Народни читалища

Мнениеот vilarduen_1 » 14 Фев 2018, 00:59

Здравейте, искам да ви попитам следното за народните читалища:
1. При положение, че им се отпуска държавна субсидия за субсидирана бройка, те длъжни ли са и на какво законово основание да наемат човек по трудов договор /секретар, библиотекар/ или може да се използва граждански договор?
2. Ако са им отпуснати 2 бройки, но е наето лице само за 1 бройка, може ли да се ползва субсидията за незаетата щатна бройка за финансиране на събитие?
3. Може ли и на какво основание да се отхвърли молба за членуване на лице в народно читалище, ако е вписано в устава, че общото събрание разглежда заявленията?
Благодаря ви предварително!
vilarduen_1
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 19 Фев 2013, 21:35

Re: Народни читалища

Мнениеот thebeast » 17 Фев 2018, 14:45

Всичко започва в първата десетдневка на м. ноември - до 10ти ноември председателят на читалището трябва да представи на кмета на общината предложение за дейността на читалището през следващата година (чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ)).
Кметът внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община. (чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ). Приемането на програмата е добре да се случи на сесията на общинския съвет в последната седмица на месец януари, когато ще бъде приет и бюджета на общината. Тогава става ясно дали общината ще отдели средства за читалищна дейност от собствени приходи или ще остане само субсидията от държавния бюджет.
Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община и на всяко читалище от общината (чл. 23, ал. 1, изр. 1 от ЗНЧ). Като стане ясна сумата за съответното читалище съгласно чл. 26а, ал. 3 от ЗНЧ кметът на общината и председателят на съответното читалище подписват договор за изпълнение на мероприятията за читалището, залегнали в приетата програма.
Съгласно чл. 23, ал. 1, изр. 2 от ЗНЧ средствата за читалищна дейност под формата на субсидия се предоставят на читалището за самостоятелно управление, което практически се случва на няколко транша през годината.
Самостоятелното управление на средствата включва следните етапи и дейности:
thebeast
Потребител
 
Мнения: 450
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Народни читалища

Мнениеот thebeast » 17 Фев 2018, 16:00

1.Настоятелството подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището. (чл. 16, ал. 2, т. 3 от ЗНЧ). Бюджета включва приходна част (субсидия - ..... лв., дарения - ..... лв., наеми - ..... лв., членски внос - ....... лв., такси за организиране на школи, кръжоци, курсове - .... лв., такси за предоставяне на компютърни и интернет услуги - ..... лв., други приходи -..... лв., преходен остатък към 01.01 - ..... лв., общо приходи - ...... лв.) и разходна част (заплати по трудови правоотношения - ..... лв., осигурителни вноски - ..... лв., ел. енергия - ...... лв., вода - ..... лв., външни услуги - ..... лв., командировки - ..... лв., други разходи за издръжка - ..... лв., други разходи за събития - ..... лв., материали - ...... лв., дълготрайни активи - ..... лв., общо разходи - ....... лв.).
2.На годишното общо събрание обикновено през м. март същото приема бюджета на читалището (чл. 14, ал. 1, т. 7 от ЗНЧ).
3.На база на приетия бюджет в частта за заплати и осигуровки настоятелството утвърждава щата на читалището (чл. 16, ал. 2, т. 3 от ЗНЧ).
Ако има в щата длъжността "секретар" - настоятелството го назначава и утвърждава длъжностната му характеристика. (чл. 16, ал. 2, т. 5 от ЗНЧ). Ако няма в щата секретар, читалището няма да може да се представлява от друг, освен от председателя, а ако има - секретаря може да го представлява самостоятелно или заедно с председателя (чл. 17а, ал. 1, т. 4 и чл. 17, ал. 2, т. 2 от ЗНЧ). Регламентът в ЗНЧ, че секретаря се назначава, вкл. наличието на длъжностна характеристика, означава че секретаря заема длъжността по трудово правоотношение.
Задълженията на библиотекар, ако не са включени в длъжностната характеристика на секретаря, също може да се изпълняват единствено от лице на щат на трудово правоотношение, тъй като естеството на работата е свързано с предоставяне на работна сила, определено работно време и други белези на трудово правоотношение, регламентирани в чл. 1, ал. 2 и други разпоредби на Кодекса на труда. Най-лесно е библиотекарят да бъде хванат, че работи без трудов договор (в случай, че с него е подписан граждански договор и някой подаде сигнал в Инспекцията по труда) в работно време и да бъде наложена имуществена санкция на читалището, която да отнеме съществена част от бюджета му.
Обстоятелството, че въз основа на механизма за разпределение на средствата, бъде разпределена субсидия съответното читалище с критерий субсидирана численост от 2 щатни бройки например, не задължава общото събрание да приеме бюджет със заплати и осигуровки за две щатни бройки, както и настоятелството - да утвърди 2 щатни бройки.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 450
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Народни читалища

Мнениеот thebeast » 17 Фев 2018, 16:17

Именно това означава самостоятелното управление - оторизираните органи на читалището да решат как да изразходват средствата. Това обаче трябва да се случи в рамките на закона. Така ако на читалището бъде предоставена субсидия за две щатни бройки, настоятелството предложи проект на бюджет и общото събрание го приеме със средства за заплати и осигуровки за 1 щат (например секретар), а останалите средства са заложени по други пера (за събития и др.), присъщите задължения на секретар и библиотекар се изпълняват от лицето на трудово праоотношение - няма проблем. Възможен е и вариант с две лица на длъжности "секретар" и "библиотекар" с намалено работно време (часовете записани в трудовия договор на библиотекаря трябва да покриват работното време на библиотеката).
thebeast
Потребител
 
Мнения: 450
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Народни читалища

Мнениеот thebeast » 17 Фев 2018, 16:25

Освен това утвърдения по-малък щат не трябва да става причина за неизпълнение на мероприятията, отнасящи се за читалището, заложени в приетата програма за развитие на читалищната дейност в общината, както и за неизпълнение на договора с общината. Няма пречки за сключване на граждански договор с лице, което е и на трудов договор с читалището, стига дейността по този договор да няма характер на предоставяне на работна сила, а да бъде - извършване на еднократна услуга.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 450
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Народни читалища

Мнениеот thebeast » 17 Фев 2018, 17:01

4.Настоятелството подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището (чл. 16, ал. 2, т. 4 от ЗНЧ), а общото събрание го приема до 30 март на следващата година съгласно чл. 14, ал. 1, т. 8 от ЗНЧ.
5.Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНЧ отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, а съгласно чл. 26а, ал. 4 от ЗНЧ до 31 март председателят го представя на кмета и общинския съвет заедно с доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма.
Така варианта с две лица на трудови договори - секретар и библиотекар с намалено работно време под 8 часа, заплащане на суми по граждански договори за еднократни услуги на същите лица без много много шум от кухнята на читалището и подходящо представяне на нещата в отчета и доклада в общината изглежда най-адекватен с оглед разпределението на средствата за следващата година (случайно да не вземе някое мнозинство да отреже читалището на база критерий "субсидирана численост").
thebeast
Потребител
 
Мнения: 450
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Народни читалища

Мнениеот thebeast » 17 Фев 2018, 17:19

По граждански договор (облигационно правоотношение) може да бъде заплащано и на лице, което е съставител на годишния финансов отчет и осъществява счетоводството на читалището (чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч)) и отговаря на изискванията на чл. 18 от ЗСч. Ако читалището не възложи съставянето на годишния финансов отчет на такова лице или на счетоводно предприятие и не осъществява счетоводството по способа на двустранното счетоводно записване, нарушава разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от ЗСч, за което се носи административнонаказателна отговорност по чл. 70, ал. 1 и чл. 77 ал. 1 от ЗСч - глоба за председателя на читалището (минимум 500 лв.) и имуществена санкция на читалището (минимум 2000 лв.).
thebeast
Потребител
 
Мнения: 450
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Народни читалища

Мнениеот thebeast » 17 Фев 2018, 17:39

Не може да се отхвърля молба за членуване на лице, а включването в устава, че общото събрание разглежда заявленията е малоумно и безсмислено. След като съответната "черна овца" е член на читалището (нека се изхарчи и за членски внос), на следващото общо събрание може да бъде изключен на основание чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗНЧ.
Съгласно чл. 2, ал. 1, изр. 2 от ЗНЧ в дейността на читалищата могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 13 от ЗНЧ общото събрание взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на отделни читалищни членове.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 450
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Народни читалища

Мнениеот thebeast » 17 Фев 2018, 18:01

Най-практично е в устава да се уреди, че заявленията се разглеждат от настоятелството, а условията за членство да бъдат подписани заявление за членство и декларация, че ще спазват устава на читалището и ще изпълняват решенията на органите на читалището. Само при липса на някое от тези условия настоятелството взема решение съответното лице да не бъде прието за член на читалището.
Регламентът в устава, общото събрание да разглежда заявленията на практика само може да забави приемането (предвид че събранието е веднъж в годината), но не и да го възпрепятства.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 450
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Народни читалища

Мнениеот disident » 16 Мар 2018, 02:40

Аха! Значи Закона за Народните Читалища е достатъчно добре написан за да не може да се разбере от индивид който няма достатъчно добро юридическо образование и цифра работа в тази област. Демек нали човек от народа. Както се казва: "Дръж народа в мъгла за да му е ясно за какво става на въпрос" Това е универсално правило при всички казуси. Ми тогава защо ли се казват "Народни"?
disident
Потребител
 
Мнения: 264
Регистриран на: 05 Юни 2010, 20:14


Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron