начало
Гражданите да могат да оспорват цените на тока, парното и газа Гражданите да могат да оспорват цените на тока, парното и газа

обжалва ли се отказ на КЗП по жалба

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


обжалва ли се отказ на КЗП по жалба

Мнениеот potrebitel_lex » 05 Май 2015, 15:08

Здравейте.
Преди четири години купувам техника от магазин и ми се издава гаранционна карта за срок от 5 години.
Правя рекламация пред продавача, но без резултат.
За това подавам Жалба пред КЗП.
КЗП ми казва, че "съгласно разпоредбите на ЗЗП продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителска стока с договора за продажба, която се прави до две години след доставянето й.........именно поради доброволността на характера на издадената търговска гаранция и предоставената гаранция от 60 месеца, КЗП не би могла да санкционира търговеца за отказ му да изпълни гаранцията, съгласно поетите и отразени в гаранцията условия, отговорности и задължения"

Т.е. ако ще продавача е дал 100 години гаранция, след изтичането на 2 г. от продажбата, гаранционната карта мога да си я ползвам само за тоалетна хартия, а пък тези от КЗП не могат да пипнат продавача, че не си изпълнява задълженията по гаранцията!

Чудя се тогава за какво е написан чл. 126, ал.3 ЗЗП
ЗЗП
"Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция."


Въпросите ми са:
1. Правилно ли е становището, че след изтичането на 2г. от продажбата, КЗП няма право да се намеси при отказ на рекламация, въпреки че 5 годишния срок на гаранцията не е изтекъл.
2.Отказа на Директора на Регионална дирекция при КЗП да се занимае със случая /отказа даже е подписан със запетая/, подлежи ли на обжалване - например пред Директора на КЗП или пред административен съд, като индивидуален адм. акт.
Що помоля да ми постнете и практика по въпроса. Благодаря на всички отзовали се!
potrebitel_lex
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 05 Май 2015, 14:40

Re: обжалва ли се отказ на КЗП по жалба

Мнениеот proki0 » 07 Май 2015, 16:49

Р Е Ш Е Н И Егр.Шумен, 05.01.2011г.В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АШуменският районен съд, в открито заседание на девети декември двехиляди и десета година, в състав:Председател: Ем. Ангеловпри секретаря В. С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 1597 по описа за 2010год., за да се произнесе взе предвид следното:Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № В17396/05.08.2010год. на Директора на Регионална дирекция към КЗП за областите Варна, Шумен , Добрич, Разград, Силистра и Търговище, с което на основание чл.228 от ЗЗП за нарушение на чл.113 ал.3 от ЗЗП, на жалбоподателя - “Топкер”ООД – гр.Варна, е наложена имуществена санкция в размер на 300лв./триста лева/. Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно, като излага доводите си за това в жалбата си, като в съдебно заседание поддържа депозираната жалба.

Въззиваемата страна , чрез процесуалния си представител в съдебно заседание моли за потвърждаване на атакуваното наказателно постановление.

Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН вр. чл. 319 от НПК, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 08.07.2010г. компетентни длъжностни лица от КЗП извършват проверка в обект –магазин за инструменти “Bosch”, експлоатиран от жалбоподателя и находящ се на ул.”***” №62 в Шумен, за която е съставен констативен протокол № К-094424/08.07.2010г. на КЗП. С протокола било констатирано, че в представения от търговеца регистър за рекламации под №4 е заведена рекламация от лицето, което е подало жалба до КЗП и съответно е инициирало самата проверка. В хода на същата е установено, че стоката е отремонтирана и приведена в съответствие с договора за продажба и върнат в магазина, придружена с оферта №01000103 за извършен ремонт и материали на стойност 90.72лв., която потребителя е бил задължен да заплати при получаване на стоката След като ремонта е бил заплатен, потребителят е получил ремонтираната стока, като този факт не се оспорва от жалбоподателя.. Предвид тези констатации е бил съставен акт за установяване на административно нарушение К 17396 от 14.07.2010г. против жалбоподателя, като актосъставителя е счел, че с горното деяние е бил нарушен чл.113 ал.3 от ЗЗП, като жалбоподателя не е направил възражения в законоустановения срок.

Въз основа на така съставения акт и на материалите съдържащи се в административно-наказателната преписка е издадено Наказателно постановление № В 17396/05.08.2011г. на Директора на Регионална дирекция към КЗП за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Силистра и Търговище с което на основание чл.228 от ЗЗП на жалбоподателя е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лева. Така установената фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на свидетелите- В.Г.-актосъставител и М.В., които категорично заявиха, че при извършената проверка и след запознаване с гаранционната карта са установили, че закупеният електрически уред е имал 3 годишен гаранционен срок и именно в този срок потребителя бил заставен да заплати извършения ремонт. От приложената по делото гаранционна карта е видно , че Й. Й.е получил 3 годишна гаранция при закупуването на електроинструмент “Bosch” на 11.07.2007г. На 17.06.2010г., била предявена рекламация за ремонт на посочения електроуред и въпреки, че не бил изминал предвидения в гаранционната карта 3 годишен срок , била заплатена сума за ремонт в размер на 90.72 лева.

При така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за неоснователна по следните съображения: от гореизложеното е видно, че жалбоподателят действително не е изпълнил административното си задължение, визирано в чл.113 ал.3 от ЗЗП, съгласно което привеждането на потребителската стока с договора за продажба е безплатно за потребителя и той не дължи разходи за експедиране на същата или за материали и труд, свързани с ремонта и не трябва да понася значителни неудобства. В конкретния случай тези изисквания, съгласно гаранционната карта са важали до 11.12.2010г., съгласно разпоредбата на чл.126 ал.2 от ЗЗП

.

Административно-наказващия орган правилно се е съобразил с факта, че обществената опасност на този вид деяния е висока, а също и с разпоредбата на чл.53 ал. 2 от ЗАНН и като е взел предвид, че неизпълнението на задължение към държавата в обекта именно на жалбоподателя са били установени по безспорен начин и е наложил имуществена санкция в средния предвиден от закона размер.

Съдът не констатира съществени нарушения в процедурата по съставянето на акта и издаването на обжалваното НП, които да го опорочават и да повлекат неговата отмяна.

По изложените съображения, съдът намира, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 предл. първо от ЗАНН, съдътР Е Ш И : 1617ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление №В 17396/05.08.2010год. на Директора на Регионална дирекция към КЗП за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Силистра и Търговище.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменски административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено
proki0
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 29 Дек 2010, 17:57

Re: обжалва ли се отказ на КЗП по жалба

Мнениеот onzitam4 » 11 Май 2015, 11:36

Качете въпросния отказ на КЗП.
onzitam4
Младши потребител
 
Мнения: 60
Регистриран на: 07 Апр 2011, 17:10

Re: обжалва ли се отказ на КЗП по жалба

Мнениеот potrebitel_lex » 11 Май 2015, 13:49

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ1000 София
пл. „Славейков" 4А
Регионална дирекция за областите
София ,Софийска. Кюстендил, Перник и Благоевград

тел.: 02/ 933 05 65, факс: 02/ 988 42 18
е-мail: info@kzp.bg
тел .02/9330 572, факс 02/9330 570

Изх ххххххххххххх/ххххх г. е-мail: sofiag@kzp.bg

ДО хххххххххххххххххххх
ОТНОСНО: жалба регистрирана в КЗП, заведена с вх. № хххххххххххххххххх
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХХХХХХХХХХ ,
Във връзка с постъпилата Ваша жалба, касаеща рекламация на ххххххххххххххххххх, ххххххххххх, считаме за необходимо да Ви уведомим следното:
Ще се възползваме от предоставената възможност да Ви информираме, че Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран административен орган, който има контролни правомощия по редица нормативни актове, регламентиращи потребителската защита. Тези нормативни актове дават уредба на правата на потребителите, задълженията на търговците, съставите на административните нарушения и разбира се предвидените за тях санкции. В изпълнение на функциите на отговорен държавен орган, упражняващ общия надзор и контрол върху вътрешния пазар на стоки и услуги в Р България съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП, обн. ДВ бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г.), първостепенна задача на КЗП е да създаде еднакви правила и равнопоставеност на всички лица, осъществяващи търговска дейност пред Закона, както и да следи за правилното им прилагане.
Следва да поясним, че съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която се прояви до две години след доставянето й. дори и да не е знаел за несъответствието. Информираме Ви също, че като потребител имате право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието и задължително се прилагат документи на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Приемането на рекламации се извърщва през цялото работно време р търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца. Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно, като задължително я вписват в регистъра на предявените рекламации, който са длъжни да поддържат.
Разпоредбите на чл. 113 от ЗЗП гласят, че когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба (чрез извършването на ремонт или замяна с нова) в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, като следва да поясним, че избора на начина на удовлетворяването на рекламацията е предоставен на търговеца. След изтичането на този срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди, но те се уреждат по съдебен ред.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията чрез извършване на ремонт или замяна с нова, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Не е излишно да споменем и сроковете за предявяване на рекламации, като уточним, че рекламацията на потребителската стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
Що касае конкретно изложения от Вас проблем следва да поясним, че има случаи (какъвто е и Вашия), при които на потребителя се предоставя търговска гаранция, срокът на която е по-дълъг от двугодишния срок на законовата отговорност. В този случай рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранцията. От друга страна ЗЗП въвежда търговската гаранция като понятие и правен институт., т. е. това е всяко доброволно задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката или услугата с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. За пълнота ще отбележим, че търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея, като изпълнението на поетите от търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за потребителя.
От изложените в жалбата обстоятелства и прегледа на приложените към жалбата документи:
фактура №хххххххххххххххх и фискални бонове от същата дата е видно, че към датата на проява на дефект ххххххх – обект на жалбата вече е извън обхвата на двугодишния период на законовата отговорност, през който можете да се възползвате от предоставената Ви по ЗЗП законова отговорност. Ще допълним също, че Законът за защита на потребителите дава нормативна уредба по отношение законовата отговорност на продавача и търговската гаранция. В разделите II „Гаранция на потребителската стока" и III „Рекламации" от Закона за защита на потребителите подробно са визирани, както задължения и отговорности на търговците, така също и правата на потребителите.
Ще споменем също, че КЗП в качеството си административен орган не притежава вменени властнически правомощия, на основание които да може да се произнася по отношение на заложените в издадената търговска гаранция обвързаности и задължения или относно обхвата на включените и определените в търговската гаранция условия.
В този смисъл, когато е надхвърлена двугодишната законова отговорност по ЗЗП, КЗП обективно се явява да е възпрепятствана правно да задължи по някакъв начин с определени административни актове съответния търговец да изпълни задълженията по издадената от него търговска гаранция, когато същият не ги изпълнява пред потребителя или отказва да ги изпълни, за които задължения от друга страна Ви се посочи по-горе, че същите са доброволно поети от него. Именно поради доброволността на характера на издадената търговска гаранция и предоставената гаранция 60 месеца , КЗП не би могла да санкционира търговеца за отказ му да изпълни гаранцията, съгласно поетите от него и отразени в гаранцията условия, отговорности и задължения. Срока на предоставената търговска гаранция е изтекъл на ххххххх-г.
Предвид това изпълнението на задълженията на продавача и реализиране правата на потребителите не може да бъде осигурено чрез предприемане на принудителни действия от страна на контролния орган. В Закона за защита на потребителите изрично са посочени разпоредбите и нарушенията за които е предвидена глоба или имуществена санкция, налагана от Комисията за защита на потребителите, в качеството й на административен контролен орган. Необходимо е да добавим и акцентираме, че контролните правомощия на КЗП са изрично регламентирани в ЗЗП и същите не са свързани с начина на осъществяване на дейността от търговците и техните отношения с потребителите, а с упражняване на контрол по спазване на законовите разпоредби, попадащи в обхвата на правомощията на Комисията.
С оглед на горното, е видно, че КЗП не притежава законови административни правомощия, на основание което да може едностранно да се намесва в договорните правоотношения между субектите на частното гражданско право и да постановява разпоредителни административни актове, на основание които да бъдат задължавани страните по сключен между тях граждански договор да извършат определено действие. В случая КЗП не може да налага и имуществени санкции, глоби или принудителни административни мерки при евентуално допуснато от която и да е от страните по определен договор неизпълнение на дължимият по него договорен престационен резултат.
От друга страна по отношение на Вашия случай заявяваме и най-отговорно Ви уверяваме, че КЗП (в качеството на административен контролен орган) не разполага с правомощията да реализира Вашите искания и защити Вашите интереси. Това е възможно да бъде осъществено единствено и само по съдебен ред и то по изрична Ваша активна гражданска инициатива, но не и по административен ред, чрез правната намеса на КЗП. При евентуално образувано от Вас съдебно производство срещу търговеца, ще имате правната възможност да извършите пред съда в етапа на съдебното дирене пряко доказване на релевантните по породилия се спор факти и обстоятелства, и да потърсите дължимото за накърнените Ви граждански права и интереси, а именно парично обезщетение, изразяващо се в претърпяна загуба и/или пропусната полза, или търговецът да бъде задължен със сила на присъдено нещо да удовлетвори претенцията Ви, която сте предявили към КЗП - да се осъществи желаното от Вас възстановяване на заплатената сума.

Уважаеми г-н хххххххххххх относно конкретно изложения проблем и отправените искания, ще си позволим отново да напомним, че Комисията за защита иа потребителите е контролен орган по Закона за защита на потребителите с определени контролни правомощия, и като такъв не може да задължи търговеца да предприеме каквито и да е действия след изтичане на двугодишни гаранционния срок на законовата отговорност.
За пълнота и що касае Вашето искане да принудим търговеца да изпълни поетите в търговската гаранция конкретно поети задължения, следва да се знае и има предвид, че КЗП не е компетентна да издаде административен акт, чието съдържание да съответства и да доведе до желаните от Вас последици, като ще си позволим да добавим, че компетентността на административния орган обхваща кръга от въпроси, които той трябва да реши при издаването на административния акт. За пълнота ще уточним, че компетентността е нормативнопризнатата способност на даден орган да издаде определен акт, т. е. ако КЗП издаде акт, с който нарежда на търговеца да извършат желаните от Вас действия, то този акт би бил недействителен и незаконосъобразен.
И накрая, но не и на последно място ще заявим и подчертае, че стремежа на КЗП да удовлетвори всяко потребителско искане е ограничено от задължението й да спазва стриктно законодателството на Р България и от общият принцип в административното право, че „администрацията може да прави само това, което й е изрично позволено".
Комисията за защита на потребителите благодари за оказаното доверие, изразява искреното си съжаление, че в конкретния случай не може да Ви бъде полезна в по-голяма степен, приветства изразената активна гражданска позиция и декларирания стремеж стриктно да се съблюдава българското законодателство. При нарушаване на Вашите права, предоставени от Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма и др., попадащи в обхвата на правомощията на КЗП винаги може да се обърнете за съдействие, информация, извършване на проверка и предприемане на своевременни законоустановени действия.
potrebitel_lex
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 05 Май 2015, 14:40

Re: обжалва ли се отказ на КЗП по жалба

Мнениеот Melly » 13 Май 2015, 15:50

Не са ви отказали, а са ви обяснили, че не разполагат с компетентност да се произнесат по сигнала ви.
Чак се чудя на пространното изложение. Аз бих написала кратко и ясно - КЗП не е надлежният орган да се произнесе по жалбата ви.
Вашата субективна трактовка по случая не е дори за този форум.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7404
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: обжалва ли се отказ на КЗП по жалба

Мнениеот potrebitel_lex » 14 Май 2015, 21:43

Редица магазини предлагат удължена гаранция срещу допълнително заплащане - основания гаранционен срок е 2 годи, а можеш да си платиш определена сума допълнително и гаранцията ти се увеличава с още няколко години и може да стане до 5 г.

http://www.philips.bg/e/promo/promotion ... --5--.html
http://www.technopolis.bg/bg/extended-warranty
https://zora.bg/images/Dopulnitelna-Garanzia.pdf
http://sparky.eu/bg/service/extended-guarantee.html
http://www.lg.com/bg/televizori/5-godin ... za-klienta
http://www.dopulnitelnagaranzia.com/?page=blank_1a
http://www.tehnomix.bg/userfiles/produc ... 20tv13.pdf

Ако приемем, че писмото на КЗП е правилно и след изтичането на 2 год от гаранцията, КЗП нямам никакви правомощия да санкционира продавача за неизпълнение на рекламация, то значи че хората които са си платили за допълнителна гаранция не са особено умни :oops:
potrebitel_lex
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 05 Май 2015, 14:40

Re: обжалва ли се отказ на КЗП по жалба

Мнениеот doondie » 06 Авг 2017, 00:50

За втори път попадам на тази тема, затова реших да се изкажа. Може пък на някого да му е полезно. :wink:

Гаранцията си е гаранция. Много умно - знам! :D
Шегата настрана. След като има гаранция, има и потребителски права, защитени със закон.
В темата са изказани няколко твърдения, които не са верни. Ще се опитам да адресирам всички накратко, иначе отговорът ми ще стане много дълъг, а темата е вече стара.
potrebitel_lex написа:Т.е. ако ще продавача е дал 100 години гаранция, след изтичането на 2 г. от продажбата, гаранционната карта мога да си я ползвам само за тоалетна хартия, а пък тези от КЗП не могат да пипнат продавача, че не си изпълнява задълженията по гаранцията!
1. Гаранционната карта си важи с еднаква сила през целия срок.
2. КЗП могат да пипат и го правят, както е видно и от цитираните мотиви от някакво дело, с което е обжалвана глоба.
Обаче...
1. Работата на КЗП е да оказва контрол и да санкционира, ако е нарушен законът (ЗЗП), а не да се бърка в отношенията на страните по даден договор. Когато няма нарушение на закона, няма и основание за санкция. Жалба в този смисъл не може да се отхвърли просто защото Комисията няма правомощия да действа. Тя може да издава заповеди (= принудителна административна мярка) за преустановяване на нарушения (т.нар. нелоялни търговски практики, например продажба на "органични продукти", които реално не са такива), но не може да задължи търговец да спазва договора си или да връща пари например. За това има съд.
2. Задължение на търговеца е не да поправи стоката, а да разгледа рекламацията. Ако е основателна (става дума за фабричен дефект - примерно някаква част на пералнята ти е дефектирала), ще я приеме и ще поправи стоката. Ако е неоснователна (например си залял телефона си със сок), ще я отхвърли и няма да поправя нищо, понеже не е длъжен. Ако има извънгаранционен сервиз и си съгласен, тогава може да я поправи срещу заплащане.
3. В примера със съдебното решение става дума за нещо различно от това, за което се пита в темата. Търговецът е глобен, задето е искал пари за гаранционно обслужване (подмяна на част на пералнята, развалила се от само себе си), а не защото е отказал ремонт, докато стоката е била в гаранция (ремонт на залят телефон не се покрива от гаранцията).
4. Когато се предявява основателна рекламация в рамките на гаранционния период, т.е. за фабричен дефект в следствие на правилна експлоатация на стоката, търговецът има определени задължения, като Комисията може да го глоби за тяхното неизпълнение по всяко време, докато трае гаранцията - 2, 3 или 5 години - все тая. Рекламацията съответно е за поправка или замяна.
4.1. Търговецът е длъжен да приеме рекламацията, като я опише в дневника за рекламации и даде вх. номер на потребителя.
4.2. Търговецът съответно е длъжен да се произнесе по рекламацията на стоката в срок от 1 месец.
Да се произнесе означава да удовлетвори рекламацията чрез поправка или замяна или да я отхвърли. Ако я удовлетвори, следва едно. Ако я отхвърли, следва друго. И едното, и другото са разписани поотделно в ЗЗП.

В заключение ще напомня това, с което започнах - гаранцията си е гаранция. :)

Рекламацията на услуги няма да я коментирам, защото не е предмет на обсъждане, а и на практика не е регламентирана в ЗЗП. :!:
'The best way to predict the future is to invent it!'
Аватар
doondie
Младши потребител
 
Мнения: 88
Регистриран на: 29 Юли 2017, 17:29
Местоположение: Плевен

Re: обжалва ли се отказ на КЗП по жалба

Мнениеот doondie » 13 Сеп 2017, 19:57

Да се самоопровергая за едно от твърденията ми, понеже в последствие установих, че не е правилно. :)
doondie написа:Тя може да издава заповеди (= принудителна административна мярка) за преустановяване на нарушения (т.нар. нелоялни търговски практики, например продажба на "органични продукти", които реално не са такива), но не може да задължи търговец да спазва договора си или да връща пари например.

Горното не е вярно. КЗП има правомощия да казва на търговци да извършат поправка, да развалят договор или да върнат пари, ако е налице нарушение на закон, по който инспектори на Комисията могат да издават задължителни предписания. Макар и по-бавно, по този начин може да се избегне съдебно дело. Ако КЗП не помогне обаче, понеже смята, че няма основание да се намеси, тогава трябва да се заведе дело, с което евентуално да защитим правата си... или да се примирим. :|

Само два примера ще дам, понеже дали са 2 или 10 няма особено значение:
  • Решение № 10556 от 17.08.2017 г. на ВАС по адм. дело № 7997/2016 г, с което на втора инстанция е потвърдено нареждане към търговец да развали договор за продажба на стока и да върне парите на потребителя;
  • Решение № 11479 от 02.11.2015 г. на ВАС по адм. дело № 6691/2015 г, с което на втора инстанция е потвърдено нареждане към търговец да приведе стоката в съответствие с договора.
Да допълня по основния въпрос на темата - може да се поиска преразглеждане на жалба с молба за това. Съответно има член от ЗЗП, който предвижда глоба за длъжностни лица за неизпълнение на задължения по този закон (чл. 227 във връзка с чл. 193, т. 2.), но едно е да ти кажат, че считат, че не могат да вземат отношение, и съвсем друго, че съзнателно отказват да предприемат действия.
'The best way to predict the future is to invent it!'
Аватар
doondie
Младши потребител
 
Мнения: 88
Регистриран на: 29 Юли 2017, 17:29
Местоположение: Плевен


Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron