начало

Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ

otnosno chujdencite idvashti v BG

Казуси свързани с придобиване, установяване, освобождаване и възстановяване на гражданство. Статут. Визови проблеми.


otnosno chujdencite idvashti v BG

Мнениеот veronika7 » 26 Май 2004, 17:18

Interesuva me kakvo triabva da napravi edin grajdanin na Egipet, za da moje da polu4i razre6enie za postoianno prebivavane i vazmojnost da raboti v nashata strana?
Priznavaneto na diplomata ot MON dostatachno li e, za da moje da raboti tuk pri uslovie, che vladee samo angliicki i arabski ezik.
Toi ima bakalavarska stepen po medicina, zavurshil e v Egipet i v momenta specializira.
Bih iskala da znam kakvo tochno e neobhodimo da se napravi sled kato eventualno mu se priznae diplomata, za da moje da raboti tuk?
I mejdu drigoto kolko vreme otnema priznavaneto na diploma izdadena v chujbina?
veronika7
 

Re: otnosno chujdencite idvashti v BG

Мнениеот donna » 29 Май 2004, 09:51

според закона за чужденците пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на: издадена виза по чл. 9, ал. 3 от ЗЧ ; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците.
Чужденците пребивават в Република България краткосрочно и дългосрочно.
Краткосрочното пребиваване е до 90 дни от датата на влизането в страната. Срокът може да бъде продължен от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер.
Дългосрочното пребиваване е: продължително - с разрешен срок до една година; постоянно - с разрешен неопределен срок.
Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденците, които:
желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика

тоест съобразно НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Разрешение за работа се издава на чужденец при наемане по трудово правоотношение от работодател по смисъла на Кодекса на труда, това разрешение се издава от Агенцията по заетоста

що се отнася до лицата на които се признава разрешение за работа ще цитирам направо съотнетните членове от наредбата и закона за насърчаване на заетоста

УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Чл. 5. Разрешение за работа се издава на чужденец, който притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната работа или длъжност, при спазване на чл. 71 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
Чл. 6. (1) Разрешение за работа за наемане на чужденец по трудово правоотношение може да бъде издадено съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на пазара на труда, ако:
1. местният работодател е представил доказателства, че активно е търсил в предходен период, не по-малък от един месец, в рамките на пазара на труда нужния му специалист, включително в дирекция "Бюро по труда" на Агенцията по заетостта и чрез обяви в националните и местните средства за масово осведомяване;
2. чужденецът притежава средно специално или по-висока степен на образование и/или специфични професионални квалификация и опит, отговарящи на обективните изисквания за съответната длъжност/работа и осъществяваната дейност;
3. няма български граждани или чужденци с постоянно пребиваване в Република България или с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗ с исканата професия, специалност и/или квалификация, включително няма възможност за своевременното обучение на нужните на работодателя кадри, което е констатирано след проучване на пазара на труда, съобразено с обективните изисквания за заемане на длъжността и спецификата на дейността.

Чл. 7. Министърът на труда и социалната политика може при доказана целесъобразност да разрешава издаването на разрешения за работа в отделни случаи извън ограниченията по чл. 71, т. 2 ЗНЗ. При необходимост той изисква становищата на компетентните министерства, ведомства, творчески съюзи, спортни федерации и съюзи, органите на местното самоуправление, организации на работодателите, на работниците и служителите.

закон за насърчаване на заетостта

услуги се уреждат с наредба на Министерския съвет.
Чл. 71. Разрешение за работа на чужденци се издава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство:
1. съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на националния пазар на труда;
2. при условие че общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани и чужденци с предоставено право на убежище или с признат статут на бежанец в предходните 12 месеца;
3. когато предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
4. когато трудовото възнаграждение осигурява необходимите средства за издръжка в страната съобразно размера, установен с акт на Министерския съвет.
Чл. 72. (1) Разрешението за работа се издава за срок до 1 година.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде продължаван, ако не са отпаднали условията за първоначално издаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) За издаване и продължаване на разрешение за работа за чужденец местният работодател внася такса в размер 600 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) Таксата по ал. 3 внася и местното лице, приемащо на работа командирован чужденец.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) За сезонна работа до 6 месеца за една календарна година и за работа като преподавател в средно или висше училище таксата е 300 лв.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) За преиздаване на разрешение за работа поради загубване, повреждане или унищожаване на документите се заплаща такса в размер 200 лв.
Чл. 73. Трудовите и осигурителните отношения на чужденци, наемани на територията на Република България от местни работодатели, се уреждат по условията на българското трудово и осигурително законодателство.
Чл. 74. (1) Условията и редът за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа, както и за освобождаване от разрешения за работа на чужденци; видовете разрешения за работа; допустимата обща продължителност на заетостта, както и изключенията по чл. 70, ал. 1 и чл. 71, т. 1 и 2 се определят с наредба на Министерския съвет.

за издаване на разрешението за работа следва да внесете в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на чужденеца следните документи

. искане-декларация в два екземпляра по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;
обосновка на искането;три снимки на чужденеца;копие от съдебното решение и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние;документи за образование, специалност, правоспособност или придобити професионална квалификация, умения и опит на чужденеца, които са легализирани по съответния ред;справка-декларация за работещите във фирмата чужденци с посочени имена по паспорт, дата на раждане и гражданство за:
а) наетите по трудов договор - с посочени номер, дата на издаване, срок на разрешението за работа, на визата или на разрешението за пребиваване;
б) упълномощените да управляват дружеството, работещите по договор за управление и контрол - с посочени номер и срок на валидност на личната карта на чужденеца;справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, чужденци с постоянно пребиваване в Република България и чужденци с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗ, в предходните 12 месеца, подписана от работодателя и главния счетоводител; трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните и влизащ в сила с издаването на разрешението, в който следва да са определени и задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е постоянното местоживеене на чужденеца;други документи, свързани със спецификата на работното място и упражняването на професията и дейността, изисквани от нормативни актове;копие от паспорта на чужденеца

извън възможноста да работи по трудово правоотношение другата възможност която има чужденеца да пребивава продължително в страната е
е да пребивава с цел извършване на дейност на свободна практика, може да получи виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за продължително пребиваване, ако отговаря на законоустановените изисквания за влизане и пребиваване в страната и представи пред , дипломатическите и консулските представителства, съответно пред службите за административен контрол на чужденците, следните документи:
1. молба по образец;
2. разрешение за извършване на дейност на свободна практика

Условията и редът за издаване, отказ и отнемане на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България се урежда от
НАРЕДБА № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България
Разрешение за извършване на дейност на свободна практика или продължаване на разрешението за извършване на дейност на свободна практика се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за срок до 1 година

следва да се подадат следните документи
молбата декларация се прилагат следните документи на български език:
1. подробен план за дейността за срока, за който се иска издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика;
2. документ за признати в Република България образование и/или квалификация, притежавани от лицето, за извършване на съответната дейност на свободна практика;
3. документ, че лицето не е лишено от правоспособност за извършване на съответната дейност, издаден в държавата, където последно е практикувало тази дейност;
4. документ, установяващ наличието на финансови средства за извършване на дейността на свободна практика в съответствие с представения план;
5. медицинско удостоверение;
6. документ за платена държавна такса в размер, определен с акт на Министерския съвет, за кандидатстване за разрешение за извършване на дейност на свободна практика;
7. два броя снимки размер 3 x 4, пълен фас;
8. други документи, които се изискват по силата на нормативните актове, регламентиращи съответния вид дейност на свободна практика, ако такива са необходими.
Документите по т. 3 и 5 се заверяват и легализират по съответния ред.
С плана за дейността кандидатът доказва икономически и/или обществен ефект.

по въпроса колко време ще отнеме признаването на дипломата не мога да ви отговоря , най добре се обърнете към съответното длъжностно лице в МОН тъй като по случая се назначава комисия ,а това отнема време- Министърът на образованието и науката назначава със заповед комисия, която включва председател, 10 членове - хабилитирани лица от основните области на висшето образование, и двама представители на Министерството на образованието и науката.
ВЪПРОСА С ПРИЗНАВАНЕТО НА ДИПЛОВМАТА Е УРЕДЕН ОТ НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
и по конкретно чл.2 от наредбата ,който ще цитирам
Право на признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища имат български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци, които са се обучавали във висши училища, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование, или са завършени периодите на обучение.

що се отнася до владеенето на езика за сега не срещам някакво изискване , но ако лицето ще работи по трудов договор или ще работи на свободна практика задължително ще е нужно да го владее в противен случай не ми е ясно как ще комуникира с хората
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: otnosno chujdencite idvashti v BG

Мнениеот donna » 29 Май 2004, 23:01

чл.26а от ЗЧРБ урежда възможност само за чужденците които ще пребивават постоянно да изучават език , а за тия с продължителното пребиваване каквато единствена възможност виждам за човека поне за сега от написаното нищо

Чл. 26а. (Нов, ДВ, бр. 37 от 2003 г.) Службите за административен контрол на чужденците съвместно с Министерството на образованието и науката със съдействието на правителствени и неправителствени организации разработват програми за изучаване на български език от чужденци, които кандидатстват за издаване на разрешение за постоянно пребиваване и не притежават документ, издаден от оторизирана образователна институция, че владеят български език, които се изпълняват от Министерството на образованието и науката.

от написаното от вас като фактология най много лицето да получи у нас статут на продължително пребиваване и да работи е ще говори на английски в началото ако разбира се има кой да го наеме ,както ви го обясних по-горе

другото как да ви го напиша като не ви знам отношенията ,ами едното е да сключите брак ,другото е да направи една инвестиция от 250 000 долара -съобразно чл.25 от ЗЧРБ

ако дадете малко по -вече подробности може и да се измисли нещо
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов


Назад към Гражданство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron