начало

Гражданите на ЕС няма да правят заверки на удостоверения за раждане, брак или смърт Гражданите на ЕС няма да правят заверки на удостоверения за раждане, брак или смърт

Отнемане правото за постоянно пребиваване

Казуси свързани с придобиване, установяване, освобождаване и възстановяване на гражданство. Статут. Визови проблеми.


Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот svdim » 28 Юли 2013, 16:51

Здравейте
Имам следния въпрос. Аз съм български гражданин и заминавам за работа в Австрия за срок от няколко години.
Майка ми е възрастна и отдавна разведена с баща ми и имам намерение да я взема със себе си.
Тя е руска гражданка със статут постоянно пребиваваща в България от повече от 20 години.
Ако напусне България за срок повече от 1 година, ще и бъде ли отнето правото за постоянно пребиваване?
Ако да, каква е процедурата за възстановяване на това право?
Всички хора, които питам, ми дават различни отговори :cry:
Плашат ме със следното: ще й бъде отнето правото за постоянно пребиваване и че ще трябва да се върне в Русия (където тя не живее повече от 20 години и няма жива душа) и оттам да започва процедурата за получаване на ПМЖ ОТНОВО. Става въпрос за 70 годишна жена.
Моля за компетентен отговор, за който предварително благодаря.
svdim
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 14 Фев 2010, 18:22

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот karanedeff » 29 Юли 2013, 09:26

вж. Закон за чужденците в република България и по специално
Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) (1) Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) са отпаднали основанията по чл. 24, 24а, 24б, 24в, 24е, чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16, чл. 25б, 25в, 33а, 33г, 33к и 33л;
2. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) са налице основанията по чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 11, 14, 16, 20 - 22, както и в случаите по чл. 26, ал. 3;
3. се установи, че данните, представени за получаването му, са неверни;
4. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) бракът е прекратен преди изтичането на 7 години от сключването му в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната, освен в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16, както и по отношение на членове на семейство на чужденец по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16;
6. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите - членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца, освен в случаите на разрешено постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16, както и по отношение на членове на семейство на лице по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) предоставеният статут на бежанец или хуманитарен статут или предоставена временна закрила по Закона за убежището и бежанците бъдат отнети или прекратени;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) предоставеното убежище по Закона за убежището и бежанците бъде отнето;
9. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) чужденецът, получил разрешение за дългосрочно пребиваване, е придобил статут на дългосрочно пребиваващ в друга държава - членка на Европейския съюз;
10. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) се установи, че бракът с български гражданин е прекратен преди изтичането на 5 години от сключването му;
11. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) притежател на синя карта на ЕС, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в Република България, или членовете на неговото семейство, получили разрешение за дългосрочно пребиваване, са отсъствали 24 последователни месеца от територията на държавите - членки на Европейския съюз;
12. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) се установи, че притежателят на синя карта на ЕС пребивава с цел, различна от тази, за която е получил разрешение за пребиваване, както и когато притежателят й е нарушил условията за достъп до пазара на труда съгласно законодателството на Република България.
(2) (*)(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Правото на дългосрочно пребиваване се отнема в случаите по ал. 1, т. 3, 6, 9 и 11 и чл. 42, ал. 1, когато чужденецът представлява реална и сериозна заплаха за националната сигурност и обществения ред.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Във всички случаи след 6-годишно отсъствие от територията на Република България се отнема предоставеното право на дългосрочно или постоянно пребиваване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Правото на пребиваване на чужденец, получил разрешение за пребиваване в Република България по реда на глава трета "а", и на членовете на неговото семейство се отнема в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 с изключение на случаите по чл. 10, ал. 1, т. 8 и когато лицата не пребивават законно на територията на страната.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Препис от влязлата в сила заповед за отнемане правото на дългосрочно или постоянно пребиваване на чужденец в Република България се изпраща на общината по постоянния му адрес за отбелязване в регистъра на населението.
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1213
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот svdim » 29 Юли 2013, 11:07

Благодаря ви! Прочетох внимателно закона и според мен не би трябвало да и отнемат правото за постоянно пребоваване в България, тъй като тя ще замине за държава-членка на ЕС (Австрия). Правилно ли разсъждавам?
svdim
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 14 Фев 2010, 18:22

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот nikiboy » 29 Юли 2013, 22:09

Само че не забравяйте, че дори и постоянно пребиваваща в Р. България тя също трябва да се регистрира, че живее в съответната държава от ЕС, което реално трябва да направите и Вие след 90-те дни престой там.
По този начин в последствие тя ще докаже, че не е напускала ЕС в този период.
Също най-удачният вариант е да отидете в местното звено Миграция в който град сте, да се срещнете с началника в приемния му час, да се консултирате и при нужда да входирате едно уведмоление до същия относно напускането на страната за определен период от време и временното заселване в съответния град и държава от ЕС.
Защото иначе погледнато реално, след примерно 2 години излезе, че лицето Х е напуснало страната, не е в България, съответните миграционни служители отнемат пребиваването на майка Ви, пък после след като си вземе входна виза да влезе в БГ, и си получи заповедта за отнемане на ПП, нека обжалва и обяснява, че е била в ЕС, а ако пък нещо се случи и си изгуби паспорта и печатите изчезват и става....много сложно.
Затова - в приемния час при началника, входирате едно уведомление и ако трябва след като се регистрирате в държавата от ЕС пращате по пощата и копие на документите. Цитирате горната точка от ЗЧРБ относно пост. пребиваващите и ЕС и си опичате работата, на цената на малко време и едно писмо :)
Не съм адвокат, a любител на правото !
aldivarna@abv.bg
nikiboy
Потребител
 
Мнения: 976
Регистриран на: 31 Авг 2006, 08:05

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот svdim » 30 Юли 2013, 11:28

Благодаря ви за съвета.
По-принцип, тя не би трябвало да получава входна виза за България, защото за хора с ПМЖ те не се изискват.
По-принцип кога се отнема ПМЖ? Когато се установи, че лицето е отсъствало повече от 6 месеца, или 1 година?
Освен това, забелязах при пътуванията си в чужбина, че в моя български паспорт вече не слагат печати за напускане на България.
svdim
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 14 Фев 2010, 18:22

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот nikiboy » 31 Авг 2013, 19:00

svdim написа:Благодаря ви за съвета.
По-принцип, тя не би трябвало да получава входна виза за България, защото за хора с ПМЖ те не се изискват.

Ако и бъде отнето пребиваването, ще й трябва виза за да влезе.
Ако случайно си изгуби "личната карта", дори и да има ВНЖ ПМЖ ДМЖ пак взема виза.

svdim написа:По-принцип кога се отнема ПМЖ? Когато се установи, че лицето е отсъствало повече от 6 месеца, или 1 година?

1 год.

svdim написа:Освен това, забелязах при пътуванията си в чужбина, че в моя български паспорт вече не слагат печати за напускане на България.

При българските граждани и при чужденците няма нищо общо. Само че вие утре като български гражданин ако искате да докажете че сте отсъствал повече от 6 месеца в календарна година за пред НАП, като нямате печат в паспорта може и да не успеете да докажете излизането си :)
Не съм адвокат, a любител на правото !
aldivarna@abv.bg
nikiboy
Потребител
 
Мнения: 976
Регистриран на: 31 Авг 2006, 08:05

Re: Отнемане правото за постоянно пребиваване

Мнениеот ddhdh » 19 Май 2015, 09:32

Въпрос относно чужденец, който е получил статут на постоянно пребиваващ, защото е имал фирма и е имал на работа 10 човека български граждани - този човек вече 3-4 години има фирма, но в нея не работи никой. Въпроса ми е могат ли да му отнемат правото на постоянно пребиваване в Република България.
Човека е руснак, не е гражданин на ЕС.
ddhdh
Младши потребител
 
Мнения: 21
Регистриран на: 14 Ное 2011, 17:07


Назад към Гражданство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron