начало

Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ Започва подаването на документи в конкурса за ДСИ

Моля, помогнете с тест по изпълнително производствоМоля, помогнете с тест по изпълнително производство

Мнениеот izmailov » 02 Апр 2019, 04:24

Според Вас кои са правилните отговори на следния тест...

1. Трето лице, чийто имот е изнесен на публична продан, може да се защити:
а) чрез изк срещу взискателя; предявяването на иска не спира изпълнението;
б) чрез иск срещу взискателя и длъжника; като предявяването на иска спира изпълнението;
в) чрез иск срещо взискателя и длъжника; предявяването на иска не спира изпълнението, за целта е необходимо да се използва обезпечителния процес;
г) не може да се защити чрез иск, трябва да обжалва действията на съдебния изпълнител.

2. Купувачът по продадена по реда на изпълнителния процес движима вещ, която не е принадлежала на длъжника:
а) става неин собственик;
б) не става неин собственик;
в) става неин собственик, само когато е продадена чрез магазин или борса, но не е и когато е продадена чрез търг с устно явно наддаване;
г)става неин собственик, само когато е продадена чрез търг с устно явно наддаване, но не и когато е продадена чрез магазин и борса.

3. При публична продан на имот, притежаван в режим СИО за изпълнение на задължение на един от съпрузите:
а) взискателят може да иска да се установи, че делът на съпругът длъжник е по-голям;
б) съпругът недлъжник може да иска да се установи, че има по-голям дял;
в) съпругът длъжник може да иска да се установи, че има по-голям дял;
г)съпругът недлъжник не може да противопоставя на взискателя, че поради приноса си в придобиване на вещта има право на по-голям дял.

4. Кредиторът с вземане, обезпечено с ипотека върху недвижимия имот, предмет на публичната продан по ГПК:
а) е присъединен по право взискателя; припадащата му сума се запазва по сметката на съдебния изпълнител и му се предава, след като представи взискателя по исков ред, в т.ч. и когато той има влязло в сила решение срещу длъжника;
б) е присъединен по право взискател, само ако има вече издаден изпълнителен лист;
в) е придъединен по право взискател; припадащата му сума се запазва сметката на съдебния изпълнител и му се предава, след като представи изпълнителен лист; вземането и ипотеката могат да бъдат оспорени от взискателя по исков ред, освен когато той има влязло в сила решение срещу длъжника;
г) не е присъединен по право взискател.

5. Изготвеното от съдебния изпълнител разпределение:
а) подлежи на обжалване пред окръжния съд, чието решение е окончателно;
б) не подлежи на обжалване;
в) подлежи на обжалване пред окръжния съд, чието решение подлежи обжалване пред апелативния съд;
г) подлежи на обжалване пред окръжния съд, чието решение подлежи на обжалване пред ВКС.

6, Въводът във владение подлежи на обжалване:
а) от взискателя и длъжника;
б) само трето лице, което владее имота отпреди предявяването на иска, решението по който се изпълнява;
в) от длъжника и от третото лице, което е владее имота преди предявяването на иска, решението по който се изпълнява;
г) от всяко трето лице, което е собственик на имота.

7. Принудително отнемане на движима вещ, която се намира у трето лице:
а) се извършва, ако третото лице не заявява права върху вещта, които изключват правата на взискателя;
б) се извършва, ако третото лице не е придобило вещта на основание чл. 78 ЗС;
в) не се извършва без съгласието на длъжника;
г) не се извършва.

8. Запорът върху безналични ценни книжа има действие от момента на:
а) изпращането на запорното съобщение до Централния депозитар;
б) изпращането на запорното съобщение до Централния депозитар и до дружеството;
в) получаване на запорното съобщение от Централния депозитар;
г) вписването му в Централния депозитар.

9. Запорът върху дял на длъжника от търговслп дружество има действие от момента на:
а) изпращането на запорното съобщение до Търговския регистър;
б) вписването му в Търговския регистър;
в) уведомяването на длъжника и дружеството от съдебния изпълнител;
г) уведомяването на длъжника и дружеството от агенцията по вписванията.

10. Когато длъжникът в изпълнителния процес твърди, че вземането му е погасено по давност, той трябва да предяви:
а) възражение за изтекла давност пред съдебния изпълнител и той да прекрати делото;
б) иск пред съда да се установи, че не дължи;
в) иск пред съда, че вземането му е погасено по давност;
г) възражение пред съда, че вземането му е погасено по давност.

11. Производство по несъстоятелност поради свръхзадълженост може да се открие срещу:
а) всеки търговец, независимо от правноорганизационната му форма;
б) ООД, АД, КД с акции при наличие на изискуеми парични задължения, които то не в състояние да изпълни;
в) ООД, АД, КД с акции и събирателно дружество;
г) ООД, АД, КД с акции, ако имуществото му не е достатъчно да покрие както изискуемите, така и неизискуемите му парични задължения.

12. С откриване на производство по несъстоятелност за търговско дружество се открива и производство по несъстоятелност за:
а) ограничено отговорните му съдружници, ако съдът прецени за необходимо;
б) неограничено отговорните му съдружници;
в) неограничено отговорните му съдружници, но само ако и те са търговци;
г) членовете на управителния му орган.

13. Молба за откриване на производство по несъстоятелност може да бъде подадена от:
а) всеки кредитор на длъжника, независимо от основанието на неговото вземане;
б) длъжника, ако има временни затруднения;
в) всяко лице с правен интерес;
г) кредитор на длъжника, чието вземане произтича от търговска сделка.

14. Ако молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от длъжника:
а) последващата молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от кредитор, ще бъде недопостиума;
б) съдът трябва да спре делото, образувано по молба на длъжника, ако го момента на постановяване на решение по него, такава молба подаде легитимиран кредитор;
в) съдът я разглежда в открито заседание с участие на длъжника и кредиторите;
г) съдът изпраща съобщение за това на известните му кредитори.

15. Определението, с което съдът постановява предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност:
а) не подлежи на обжалване;
б) подлежи на обжалване от всички кредитори, но не и от длъжника;
в) подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано;
г) подлежи на изпълнение след влизането му в сила.

16. В откритото производство по несъстоятелност:
а) призоваването на страните се извършва по реда на ГПК, като не са налице особености;
б) страните се призовават чрез Държавния вестник;
в) когато актът, подлежи на вписване или обявяване в ТР, кредиторите се считат за уведомени от датата на вписването, съотв. обявяването му в ТР;
г) съобщенията до кредиторите се изпраща от синдика.

17. В производството по несъстоятелност не е кредитор лице:
а) с вземане, възникнало след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, в т.ч. и без предварително съгласие на синдика;
б) с вземане по сделка, сключена от длъжника преди датата на откриване на производството по несъстоятелност;
в) вземане, представляващо преобразуващо право;
г) държавата за публични вземания, които не са свързани с търговската дейност на длъжника.

18. При предявен от синдика отменителен иск за попълване масата на несъстоятелността, той е:
а) процесуален представител на длъжника и на кредиторите;
б) процесуален представител на длъжника;
в) процесуален представител на кредиторите;
г) процесуален субституент, който брани колективните интереси на кредиторите.

19. Временен синдик се назначава:
а) от първото общо събрание на кредиторите;
б) от съда по предложение на първото събрание на кредиторите;
в) от съда с решението за откриване на производство по несъстоятелност;
г) от съда с решението за обявяване на длъжника в несъстоятелност.

20. Кредиторът, по чиято молба е открито производство по несъстоятелност:
а) трябва да предяви вземането си в законовите срокове;
б) няма нужда да предявява вземането си, тъй като то се вписва служебно от синдика в списъка на кредиторите;
в) няма нужда да предявява вземането си, тъй като то се вписва служебно от съда при одобряване на списъка на приетите вземания;
г) няма нужда да предявява вземането си, тъй като с подаване на молба откриване на производство по несъстоятелност, то се счита за предявено.

21. Възраженията срещу списъка на кредиторите се разглеждат:
а) в закрито заседание;
б) в открито заседание с призоваване на всички кредитори с предявени вземания, длъжника и синдика;
в) в открито заседание с призоваване на синдика, длъжника, кредитора, чието включване или невключване на вземане в списъка се оспорва и направилия възражението кредитор;
г) в открито заседание с призоваване на синдика и длъжника.

22. Кредитор може да предяви иск за установяване несъществуването на:
а) прието вземане на друг кредитор, ако е направил възражение срещу приемането на вземането, но съдът е оставил възражението му без уважение;
б) прието вземане на друг кредитор, независимо дали е направил възражение срещу приемането на вземането;
в) прието вземане на друг кредитор, независимо дали той или друг кредитор е направил възражение срещу приемането на вземането;
г) прието вземане на друг кредитор, независимо дали той, длъжникът или друг кредитор е направил възражение срещу приемането на вземането.

23. Влязлото в сила решение по иск за установяване съществуването на вземането на кредитор, който не е бил включен в изготвения от синдика и одобрен от съда по несъстоятелността списък на приетите вземания:
а) обвързва само страните на делото;
б) обвързва длъжника, синдика и всички кредитори в производството по несъстоятелност;
в)обвързва всяко трето лице;
г) обвързва само страните по делото, както и синдика.

24. Решенията на събранието на кредиторите:
а) не могат да се отменят от съда;
б) могат да се отменят от по-горестоящия на съда по несъстоятелността апелативен съд;
в) могат да се отменят от друг състав на съда по несъстоятелността, ако са оспорени от кредитор или длъжник;
г) могат да се отменят от Комитета на кредиторите.

25. План за оздравяване може да се предложи:
а) по всяко време до обявяване на длъжника в несъстоятелност;
б) най-късно до един месец след момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания;
в) най-късно до един месец след изтичане на срока за предявяване на вземанията;
г) най-късно един месец след публикуване в ТР на съставения от синдика списък на приетите вземания.

26. Планът за оздравяване се приема:
а) от всеки клас с обикновено мнозинство от размера на вземанията от класа;
б) от всеки клас с квалифицирано мнозинство от 2/3 от размера на вземанията от класа;
в)от всеки клас с квалифицирано мнозинство от 3/4 от размера на вземанията от класа;
г) от всеки клас с единодушие.

27. На основание утвърдения от съда план кредиторът:
а) не може да поиска издаване на изпълнителен лист, но може да предяви иск;
б) не може да поиска издаване на изпълнителен лист, но може да поиска издаване на заповед за изпълнение;
в) може да поиска издаване на изпълнителен лист за изпълнение на преобразуваното вземане;
г) може да поиска издаване на изпълнителен лист за изпълнение на преобразуваното вземане, но само ако това е предвидено изрично в плана.

28. Съдът обявява длъжника в несъстоятелност:
а)незабавно след одобряване от съда на списъка на приетите вземания;
б) след изтичането на срока за приемането на план за оздравяване и такъв не е предложен;
в) след публикуване в ТР на списъка на приетите вземания;
г)в едномесечен срок след Първото събрание на кредиторите.

29. Дялото, които са собственост на обявения в несъстоятелност длъжник, в други дружества, се продават:
а) след като бъдат предложени за изкупуване на останалите съдружници и не са ги изкупили;
б) независимо от желанието на останалите съдружници да ги изкупят;
в) не се продават;
г) се продават само ако дружеството даде съгласие за това.

30. Няма право да участва в наддаването в търговете в производство по несъстоятелност и да бъде купувач нито пряко, нито чрез подставени лица:
а) кредитор;
б) длъжникът;
в) съдружниците/акционерите при длъжника;
г) обезпечен кредитор.Това са тестовите въпроси. Ще се радвам на посещения и умуване по тях...
izmailov
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 01 Апр 2019, 15:42

Re: Моля, помогнете с тест по изпълнително производство

Мнениеот ivanov_p » 02 Апр 2019, 20:52

Няма какво да се умува, отваряте си законите и четете. Умува се на някакви тънкости или по-особени случаи, а не върху текста на нормата.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3404
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53


Назад към Изпълнително и обезпечително производство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


cron