начало

ВАС с 5 въпроса до съда в Люксембург за необичайно ниските оферти по обществени поръчки ВАС с 5 въпроса до съда в Люксембург за необичайно ниските оферти по обществени поръчки

Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИАдвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот vassiko » 14 Ное 2017, 18:00

Казуса:
Получаване на Покана за доброволно плащане от ЧСИ Безински, с включено уведомление за наложен запор върху дялове на фирма.
Основание: Изпълнителен лист от ЧЕЗ издаден 2008г. и депозиран с молба за изпълнение на 24.07.2017г.
Възражение: по давност на изпълнителния лист/ приложен файл/ за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЛО с включено искане за ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ за юридическа консултация и защита пред ЧСИ !!!
Въпроси:
1/ Има ли право на юридическа защита длъжника? За извършената такава /в случая/ дължи ли се възстановяване на разхода за консултацията и написването на възражението?
2/ От кого, ако се дължи възстановяване се заплаща сумата за извършената услуга от адвоката?
- от ЧСИ ?
- от ЧЕЗ ?

ПС
Разбрах, че някои не могат да отворят файловете, поради което ги публикувам тук.

ДО
Частен съдебен изпълнител
Милен Бъзински, рег. № 838
гр. София, бул. “Витоша” № 10, ет. 1

ОТНОСНО:
ПРАВОПОГАСЯВАЩО ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ДАВНОСТ
по изп. дело № 20178380405325/2017 год.


З А Я В Л Е Н И Е
От П В В , ЕГН ХХХХХ
Управител на фирма ХХХХХХХ ООД
ЕИК ХХХХХХХХ
с адрес: гр. София, ж.к. ХХХХХХХХХХ
тел. ХХХХХХХХ

ГОСПОДИН ЧАСТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ,
1/ Моля, в 7 /седем/ дневен срок, на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК , да прогласите с постановление прекратяване на изпълнителното производство по изп. дело № 20178380405325/2017 г., образувано при Вас, по молба на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД с вх. № 54506 от 24.07.2017 год.
Респективно на:
2/ Моля, в 7 /седем/ дневен срок на основание чл. 111, б. "в" ЗЗД – изтекла погасителна давност да прогласите с постановление за прекратяване на изпълнителното производство по изп. д. № 20178380405325/2017 г., образувано при Вас по молба на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД с вх. № 54506 от 24.07.2017 год.
Когато изпълнителният лист е издаден въз основа на несъдебно изпълнително основание, не е налице вземане, установено със съдебно решение, тъй като разпореждането за издаване на изпълнителен лист не е резултат на спорно исково производство и поради това не се ползва със сила на пресъдено нещо.
В случая вземанията по изпълнителния лист са за дължими суми за електрическа енергия, които се дължат ежемесечно и поради това имат характер на периодични плащания ( ТР № 3/2011 г. на ОСГТК на ВКС) .
Поради това те попадат в хипотезата на чл. 111, б. "в" ЗЗД и се погасява с тригодишна давност.

Респективно на:

3/ Моля, в 7 /седем/ дневен срок на основание чл. 110 от ЗЗД, във вр. чл. 114 от ЗЗД да прогласите с постановление за прекратяване на изпълнителното производство по изп. д. № 20178380405325/2017 г., образувано при Вас по молба на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД с вх. № 54506 от 24.07.2017 год. поради изтекла 5 /пет/ годишна АБСОЛЮТНА давност.


Изпълнителния лист приложен към Вашата ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ с изх. № 116833/09.08.2017 г. е издаден на 24.02.2009 год. на осн. ЗИПЗ с дата 30.12.2008г. от които момент тече погасителната давност.

От издаването му до момента на образуване на изпълнително дело № 20178380405325/2017г. са изтекли повече от пет години, поради което и на основание чл.110 във вр. чл.114 ЗЗД срокът за погасяване на задължението от моя страна е изтекъл. По тази причина отказвам да изпълня вмененото ми задължение, заедно с лихвите. Отказвам да заплатя и таксите по образуването на изпълнителното дело, тъй като аз не съм причина за образуването му, съгласно чл.78 ГПК, както и на основание чл.119 ЗЗД.
Поради специфичната дейност, в качеството Ви на частен изпълнител, сте запознат със законовите нормативи и сте наясно, че входираната молба от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД с вх. № 54506 от 24.07.2017 год. се явява просрочена. Съответно, предприетите действия от Ваша страна, са незаконосъобразни и меко казано „нелогични“, както и „използване на служебно положение с цел незаконосъобразно лично обогатяване, чрез въвеждане в заблуждение“ . С последващи действия, вместо да уведомите „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД с отказ за образуване на изпълнително дело, Вие предприемате противоправни и незаконосъобразни действия, чрез които нарушавайки закона, ме поставяте в заблуждение с цел лично облагодетелстване /НПК/.

Последно извършено действие на взискателя е с изтекъл двегодишен срок. Действащият ГПК в чл. 433, ал. 1, т.8 предвижда прекратяване на изпълнителното производство с Постановление, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години.
При наличието на това основание изпълнителният процес се прекратява ex lege (по силата на закона).

За съдебния изпълнител може да бъде от значение от гледна точка на изгубването на възможността да бъдат предприемани действия за принудително изпълнение и задължението за прекратяване на изпълнителното производство.
За съда е от изключителна важност безспорността на този момент с оглед както възможността за обжалване на незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител след перимиране на изпълнителното дело (чл. 435 и сл. ГПК), така и по отношение на възможността да се търси отговорност на съдебния изпълнител за причинени вреди на длъжника от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение (чл. 441 ГПК).
За изтичането на този срок съдебният изпълнител следи служебно. След неговото констатиране върху него лежи задължението да издаде постановление за прекратяване на изпълнителния процес, в който да се посочи моментът на изтичане на 2-годишния срок.
В качеството Ви на частен изпълнител, сте запознат със законовите нормативи и сте наясно, че входираната молба от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД с вх. № 54506 от 24.07.2017 год. се явява незаконосъобразна, поради изтекла абсолютна давност, съгласно чл.110 ЗЗД. Считам, че предприетите действия от Ваша страна, са незаконосъобразни и недопустими.

Моля да вдигнете така наложеният ми от Ваша страна запор на основание чл.507 ГПК като недопустим и незаконосъобразен.

Моля на основание чл.78 ГПК да ми бъдат присъдени и изплатени разноските по водене на това дело, изразяващи се в получаване на правна помощ и съдействие от страна на адвокат – адвокатско възнаграждение за един адвокат, в размер на 500 /петстотин/ лева.

Моля горепосочената сума да бъде преведена по банков път на сметка, посочена в приложеното адвокатско пълномощно.

Моля издаденото Постановление за прекратяване на изпълнително дело № 20178380405325/2017 г. да бъде връчено на адв. К Б, с адрес: ……………………..


ПРИЛОЖЕНИЕ: Адвокатско пълномощно


гр. София, Подпис:
28.08.2017г. / ХХХХХХХХХХХХ /РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител per. № 838 Изп. дело № 20178380405325
Район на действие
Софийски градски съд
Адрес: гр.София, бул.Витоша №10, ет.1, ап.З
гр. София, 12.09.2017 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Днес, 12.09.2017 г. долуподписаният МИЛЕН ИВАНОВ БЪЗИНСКИ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, per. № 838, с район на действие Софийски градски съд, като взех предвид, че по изпълнително дело № 20178380405325, със страни: ВЗИСКАТЕЛ - "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 175133827, СЪС СЪДЕБЕН адрес: ГР.СОФИЯ, БУЛ."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" № 159, БЛ.БЕНЧ МАРК, БИЗНЕС ЦЕНТЪР, ЧРЕЗ ПАВЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НАЙДЕНОВА и ДЛЪЖНИЦИ - "хххххххххх" ООД ЕИК хххххххх, са налице предвидените в чл. 433, ал. 1, т, 2 от ГГТК обстоятелства,


ПОСТАНОВИХ:

ПРЕКРАТЯВАМ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20178380405325 НА ОСНОВАНИЕ чл. 433, ал. 1, т. 2 от ГПК.


/ подписи и печати/

Адрес: гр.София, бул,Витоша №10, ет.1, www.milenbazinski.com, тел.02 439 76 20, факс 02 980 96 47 лице за контакт Александър Митов, тел. 0894 373 213, e-mail: mitov_a@miienbaztnskf.com
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Последна промяна vassiko на 15 Ное 2017, 12:01, променена общо 3 пъти
vassiko
Младши потребител
 
Мнения: 16
Регистриран на: 06 Яну 2005, 12:13

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот neutralen » 14 Ное 2017, 18:23

Възражение за изтекла давност пред ЧСИ е невалидно - не произвежда никакъв правен ефект. Тези възражиния се правят пред съда. Консултирайте се с адвокат :shock:
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот ivan_lawyer » 14 Ное 2017, 18:39

Разделени са мненията.
Може да се направи пред ЧСИ искането, но той не е длъжен да присъди, тъй като не е съд и т.н.

Може да се иска от съда като непозволено увреждане - на общо основание дело - това относно хонорара за пред ЧСИ

По давност е малко трудно - сега има право на жалба срещу това протакане - но е съвсем отскоро.

Иначе генерален иск за погасяване на задължението по давност.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4905
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот vassiko » 14 Ное 2017, 18:54

neutralen написа:Възражение за изтекла давност пред ЧСИ е невалидно - не произвежда никакъв правен ефект. Тези възражиния се правят пред съда. Консултирайте се с адвокат :shock:


Мнението Ви ме подсети да направя доуточнения.
- Възражението, видно от прикачения файл е за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД, поради изтекла давност на изпълнителния лист.
- Както и да прикача САМОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ на ЧСИ.
Друг е въпроса, че за самия изпълнителен лист трябва да се заведе дело с което да се анулира.
Но не виждам причина за това! ЧЕЗ /или колекторската фирма, която го е закупила/ могат да си го входират пред ЧСИ, колкото си искат пъти през следващите 100 години, но то винаги ще бъде прекратявано на основание закона! И ЩЕ ЗАПЛАЩАТ АДВОКАТСКИ ХОНОРАР !
ВЪПРОСА Е КОЙ? ЧСИ или ЧЕЗ ?
vassiko
Младши потребител
 
Мнения: 16
Регистриран на: 06 Яну 2005, 12:13

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот vassiko » 14 Ное 2017, 19:04

ivan_lawyer написа:Разделени са мненията.
Може да се направи пред ЧСИ искането, но той не е длъжен да присъди, тъй като не е съд и т.н.

Може да се иска от съда като непозволено увреждане - на общо основание дело - това относно хонорара за пред ЧСИ

По давност е малко трудно - сега има право на жалба срещу това протакане - но е съвсем отскоро.

Иначе генерален иск за погасяване на задължението по давност.


ЧСИ с Постановление е прекратил ИД, но не се е произнесъл относно хонорара по чл. 78
По мнение на познати: Молба до ЧСИ за произнасяне относно хонорара /каквото и да е произнасянето, но да има / и с цялата папка, адвоката в съда да си поиска изпълнителен лист за хонорара...
Последна промяна vassiko на 14 Ное 2017, 19:11, променена общо 1 път
vassiko
Младши потребител
 
Мнения: 16
Регистриран на: 06 Яну 2005, 12:13

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот ivanov_p » 14 Ное 2017, 19:11

В случаят вие сте платили хонорар. Могат да заведат ново дело, но няма да го направят.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3433
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот vassiko » 14 Ное 2017, 19:13

ivanov_p написа:В случаят вие сте платили хонорар. Могат да заведат ново дело, но няма да го направят.


И аз така предполагам, но въпроса е сега кои ще ми възстанови заплатеното на адвоката?
vassiko
Младши потребител
 
Мнения: 16
Регистриран на: 06 Яну 2005, 12:13

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот svettoslav » 14 Ное 2017, 20:02

neutralen написа:Възражение за изтекла давност пред ЧСИ е невалидно - не произвежда никакъв правен ефект. Тези възражиния се правят пред съда. Консултирайте се с адвокат :shock:


Той му вика "Давност".
То е прекратено по перемция вероятно.Не можах да отворя този файл.
Но каквото и да пише там,няма как да е по давност.
Анулирането на ИЛ също е голям смях.
Но въпроса за заплащането за адв. х/р си е важен.

vassiko написа:
ivanov_p написа:В случаят вие сте платили хонорар. Могат да заведат ново дело, но няма да го направят.


И аз така предполагам, но въпроса е сега кои ще ми възстанови заплатеното на адвоката?Ами,питайте го НЕГО! За какво сте го наели?
Но при давност не се надявайте на голям успех. Още повече,чие тук става дума за перемция,независимо че и давност може да е изтекла(вероятно е така). Трудно ще ви присъдят разноски за непозволено увреждане.Тоест ново дело да се води. Дори и да е изтекла давност и да го съчетаете делото с иск за давност.Последното дело ще го спечелите,но прекратяването на ИД на това основание не е причина за присъждане на разноски.Кредитора ако иска ще си търси парите,ако иска- ще бездейства.Той кара влака. За давността - също.Това е просто право на длъжника ,не опорочава претенцията.
Но пък може да се пробва.Може пък да присъдят.Но и такова дело не е безплатно.Самото ЧСИ да ги присъди -забрави! Въпреки че има изолирани случаи.Просто не е уедена процедурата.А би трябвало.Щом присъжда в полза на едната страна,редно е и за другатата,когато има основание.
svettoslav
Активен потребител
 
Мнения: 3894
Регистриран на: 07 Апр 2009, 07:11

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот ivanov_p » 14 Ное 2017, 20:06

Щом присъжда в полза на едната страна,редно е и за другатата,когато има основание.


От много време търся основанието за да се присъждат адвокатски на взискателя, вие знаете ли нещо по въпроса?
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3433
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот ivan_lawyer » 14 Ное 2017, 20:18

Това са общо взето двете становища.

Понеже са на ниво Окръжен съд - една инстанция - няма единна практика. Смисъл жалбите се редят чрез Съдебен изпълнител до Окръжен съд, като в едни случаи Окръжен съд указва и задължава Изпълнителя да определи хонорара и да го изиска от доскорошния взискател.

При другите случаи съдът указва общия исков ред.

Но ив двата случая трябва да има - според мен - опити да се реализира отговорност на ЧСИ преди това, по каналния ред - чрез просто искане - поне - да се приложи Договор за помощ и съдействие от адвокат.

Тове е във връзка с чл. 80 ГПК и сроковете за искане на разноски.
Трябва да има внесено искане за разноски преди да се затвори процедурата.

Иначе - Ж. Сталев обяснява подробно работата за разноските, нейния вътрешен процесуален живот, т.е. разноските живеят само във вътрешните отношения между съд и страни - иначе - не става.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4905
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот ivanov_p » 14 Ное 2017, 20:45

Не говорим за разноски по принцип, а по коя правна норма разноските за адвокат/ю.к. са за сметка на длъжника?
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3433
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот neutralen » 14 Ное 2017, 20:56

Не могат да се претендират разноски пред ЧСИ, само пред съда, ако се оспорват действия на ЧСИ по чл. 435, ал. 1 ГПК или се води иск по чл. 439 ГПК
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот kalahan2008 » 14 Ное 2017, 21:06

ivanov_p написа:по коя правна норма разноските за адвокат/ю.к. са за сметка на длъжника?

Чл. 79 ГПК.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3718
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот ivanov_p » 14 Ное 2017, 21:59

kalahan2008 написа:
ivanov_p написа:по коя правна норма разноските за адвокат/ю.к. са за сметка на длъжника?

Чл. 79 ГПК.


Чл. 78. (1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат

Чл. 79. (1) Разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, освен в случаите, когато:
3. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) разноските, направени от взискателя, са за изпълнителни способи, които не са приложени.
(2) Когато таксите по изпълнението не са внесени от взискателя, се събират от длъжника.

Докато изпълнителното производство беше съдебно се прилагаше чл. 78 ГПК, по отношение на адвокатското възнаграждение. После с нарочно ТР изпълнението беше разкулачено като съдебно производство и отпадна и възможността да се ползва с правата на такова.
В чл. 79 се третират разноските по изпълнението, които са ичерпателно изброени в Тарифата и таксите, като не е предвидено адвокатското възнаграждение да е за сметка на длъжника.

В момента няма законов текст, според който длъжникът дължи адвокатски. Единствената база е ТР на ВКС, където се казва, че в разноските по 136, ал.1 ЗЗД е и възнаграждение за един адвокат, като без нарочна законова норма това решение издиша отвсякъде.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3433
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот ivan_lawyer » 14 Ное 2017, 22:06

Има решения на Окръжен съд, където връщат на ЧСИ да изиска - да преведе в крайна сметка, по сметка на длъжника заплатените хонорари, тоест - ЧСИ дава обратно парите на длъжника, един вид без инстанции.

Това е факт и - има доста Решения - които са по чл. 45 ЗЗД.

Това е една нова - неизследвана мандра, защото горе-долу сега приключват доста започнати съдебни оспорвания по чл. 410 и 417 ГПК, тоест горе-долу сега се появяват тези разноски.

Длъжникът има разноски:
- пред заповедния съд - когато просто внесе възражение по типов образец 414 ГПК - да, има право на това;
- пред Съдебният изпълнител;
- пред установителният съд чл. 422 ГПК, вкл. въззивно, касационно.

После започва нов чекрък - за да се искат разноските пред заповедния - молба чл. 448 ГПК, каквото и да е - нови разноски. Тук има забрана за нови разноски - но - както дойде.
Пред съдебният изпълнител - дело по чл. 45 ЗЗД - нови разноски.
Пред установителния съд - нови разноски.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4905
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот kdkrastev1234 » 15 Ное 2017, 06:56

Практиката за разноски на длъжника е доста различна по места.

Най-често се приема, че те се присъждат от съдебния изпълнител. Прави се искане в този смисъл до ЧСИ-то в молбата за прекратяване, а ако откаже се жали. В общи линии, решенията на Апелативен съд София, а и на повечето съдилища в страната, са че това е редът. Апелативен съд Варна, обаче е на обратно мнение.

Втория вариант е да се искат с обратен изпълнителен лист. За мен, това е неправилно. Има обаче единични решения на ВКС в този смисъл и май това е единствената му практика по въпроса. Преди месец ми беше издаден обратен изпълнителен лист за хонорар, платен от длъжника и вече събрах сумите.

Третия вариант е с иск срещу взискателя. Основанието е спорно - присъждани са както на деликтно основание, така и поради неоснователно обогатяване. Хубаво е обаче, преди иска да били изчерпани предходните варианти, защото веднъж ми отхвърлиха претенциите с мотив, че е следвало да ми бъдат присъдени от ЧСИ-то.

И така - на който му се занимава, почва в посочения ред и докъдето му стигнат нервите :)
kdkrastev1234
Потребител
 
Мнения: 616
Регистриран на: 27 Фев 2014, 08:22

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот ivanov_p » 16 Ное 2017, 09:12

Нещо се объркаха нещата.
Въпросът е на какво основание на взискателят в изпълнителното производство се присъжда възнаграждение за един адвокат, след като по ТР на ВКС изпълнителното производство не е съдебно?

Относно възнаграждението за адвокат на длъжника нещата трябва да се разделят.
При възражение по заповедното производство такива не се дължат.
При иск по чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК се дължат на общо основание.
В двата случая неправилно се изчисляват хонорарите на заявителят-ищец, които трябва да са половината от хонорара за цената или действие, както е ДТ, а не върху половината от претендираната цена. Става така, че на заявителят, особено при малък иск, се присъжда до двойно по-голям хонорар от колкото може да претендира длъжника.
Длъжникът, както и взискателят, нямат право на възстановяване на разноските за един адвокат в изпълнителното производство. Законът не предвижда това, а и няма причина да го предвиди.
Когато се стигне до обжалване на действията на съдебният изпълнител и делото отиде в съда, там ще действат правилата за съдебно производство.

Аз лично смятам, че страни по обжалването са съдебният изпълнител и жалещата страна, а не другата. Другата страна може да се яви като помагач на СИ, без да може да бъде осъдена или да претендира разноски.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3433
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот neutralen » 16 Ное 2017, 12:10

ivanov_p, това което ти пишеш, аз го написах по-горе на дата 14.НОЕ. и съм го посочил с червен шрифт. :idea: :idea: В случая, Взискателя за да избегне плащането на разноски е подал искане за прекратяване на изпълнителното производство и ЧСИ Бъзински го е прекратил на основание чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК :shock:
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот ivanov_p » 16 Ное 2017, 14:47

А защо взискателят да плаща каквото и да било? Ако делото е перемирано и СИ не иска да го прекрати той трябва да плати разноските на длъжника при обжалване.
Същото и в обратния случай, СИ отказва опис, взискателят жали, разноските се разпределят от съда между тях. В първия случай СИ може да призове взискателят като помагач и то ако му е искал становище и В. е настоявал делото да не се прекратява.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3433
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Адвокатски хонорар при защита пред ЧСИ

Мнениеот kalahan2008 » 16 Ное 2017, 18:18

ivanov_p написа:В чл. 79 се третират разноските по изпълнението, които са ичерпателно изброени в Тарифата и таксите, като не е предвидено адвокатското възнаграждение да е за сметка на длъжника.

И от къде следва това? В чл. 79 ГПК не е конкретизирано кои точно разноски са за сметка на длъжника. Не е посочено изрично, че се касае само за таксите по ТТРЗЧСИ. Следователно се касае за всички разноски, вкл. и адвокатското възнаграждение. Безспорно е, че адвокатското възнаграждение за процесуално представителство на взискателя представлява "разноски".
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3718
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Следваща

Назад към Изпълнително и обезпечително производство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron