Страница 1 от 1

Договор с лицензирана строителна фирма?

МнениеПубликувано на: 16 Апр 2019, 15:54
от g_asenov
Имам всички необходими документи за строеж на Еднофамилна жилищна сграда, т.е. къща. На етап Откриване на строителна площадка от общината ми искат Договор с лицензирана строителна фирма (да има регистрация в Камарата на строителите), щото вече не можело да си строя къщата по стопански начин. Имало промяна в ЗУТ, която е направена съвсем скоро. Дали е вярно?

Re: Договор с лицензирана строителна фирма?

МнениеПубликувано на: 16 Апр 2019, 18:23
от propensity
Не, правят си свободни съчинения...

Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

Re: Договор с лицензирана строителна фирма?

МнениеПубликувано на: 16 Апр 2019, 20:03
от kalahan2008
Закон за камарата на строителите
Чл. 3. (2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм., бр. 83 от 2013 г.) Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра".
(3) Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал. 2, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.
(4) Участието в обединението по ал. 3 не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи по ал. 2.

Чл. 14. (2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от Закона за устройство на територията с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.

Закон за устройство на територията
Чл. 157. (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, както и договор за авторски надзор с проектанта.

Чл. 237. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
10. (нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) на строител, за изпълнението на строежи от трета, четвърта и пета категория, без да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях, с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите - в размер от 10 000 до 30 000 лв.;
11. (нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) на строител, за изпълнението на строителни и монтажни работи, без да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях - в размер от 2000 до 5000 лв.;