Страница 1 от 2

дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2018, 13:00
от niki99
Здравейте.Прочетох много от темите ,но не открих сходен казус ,ако има такъв моля за извинение.

Случката е следната:Производствено административна сграда от соц. време на 3 етажа върху собствена земя.
Приватизирана през 1996 г.През 1997 г . влезли в сила ПУП-РУП разрешаващи допълващо застрояване на свободното място в имота като свързано м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот.
През 2005 г. 2-ри етаж от производствено помещение е преустроен в офиси .Прозорците на част от тези офиси са на фасадата , предвидена за свързано застрояване според ПУП-РУП.
Всички офиси са продадени на отделни собственици с идеални части от сградата и правото на строеж в/у имота.
Питане: 1)Какво означава идеални части от правото на строеж в/у имота.
2)Има ли собственика на имота законово основание да реализира свързаното застрояване(не е ли длъжен да търпи сградата и да не препятства ползването и).
3)Какви права имат собствениците , на които ще бъдат затворени прозорците.
4)Строителното разрешение трябва ли да се обяви на собствениците в ЕС и може ли да се обжалва.

Благодаря предварително на всички , които ще отделят време да ми отговорят.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2018, 14:46
от hristinav
НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2005 г.) При свързано застрояване в съседни урегулирани имоти сградите се опират една до друга с калканни стени, които представляват външни стени без стреха или корниз и без отвори и издатини, разположени на регулационната граница със съседния имот, и завършват с противопожарен надзид с височина най-малко 0,3 м над покрива. По калканните стени могат да се изграждат осветителни и проветрителни шахти.
(2) Калканната стена на заварена сграда трябва да се покрива напълно в хоризонтално и вертикално отношение от калканната стена на новата сграда, разполагана в съседния имот.
(3) При заварена сграда с калканна стена на странична регулационна линия и предвидено ново свързано застрояване с по-голяма височина в двата съседни имота комините по калканната стена на заварената по-ниска сграда трябва да се надзидат над покрива на новоизгражданата сграда за сметка на възложителя на новата сграда.
(4) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 653/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 11 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2008 г.) Когато покриването на заварената калканна стена води до нарушаване на други нормативи за височини и разстояния, с работен устройствен план, когато се изисква такъв, или с инвестиционен проект може да се предвиди непокриване на част от калканната стена.
(5) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 653/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 11 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2008 г.) При стръмни улици с наклон над 10 на сто се допуска непокриване на част от калканната стена на по-високо разположената сграда, но не повече от 1,0 м.
(6) Заварена калканна стена може да се преустрои като фасада с отваряеми прозорци, ако между сградите в съседните имоти е спазено необходимото нормативно отстояние, или с прозорци с подпрозоречно разстояние от пода най-малко 1,6 м при разстояние между сградите, по-малко от нормативно необходимото. При покриване на калканната стена с ново застрояване в съседния имот, предвидено с подробен устройствен план, не се дължи обезщетение за закриването на такива прозорци.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2018, 14:50
от hristinav
относно обжалване - можело е да се обжалва ПУП
Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) от ЗУТ Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.
(2) Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:
1. имотите - предмет на самия план;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) съседните имоти, когато се включват в свързано застрояване и/или се предвижда промяна в застрояването им;
издаденото Разрешение за строеж се съобщава и обжалва по реда на
Чл. 149. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) от ЗУТ За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.
(2) Заинтересувани лица по ал. 1 са:
1. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж - възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, а в случаите на строежи в квартали и имоти по чл. 22, ал. 1 - възложителят и собственикът на земята;

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 24 Яну 2018, 21:43
от niki99
Благодаря много за отговора.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 14 Фев 2018, 19:50
от vdggbg
Тези отговори никак не Ви помагат - стената, така както я описвате, не е калканна, и текстовете са неотносими към нея.
Простият отговор на въпроса Ви е - собствениците на офиси не притежават земя (не могат да строят в имота), да, има законово основание - вижте чл. 183 (2) от ЗУТ, имат правото да не бъдат съгласни, и - да, трябва да им се обяви, и може да се обжалва.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 15 Фев 2018, 21:08
от probcho
niki99 написа: Питане: 1)Какво означава идеални части от правото на строеж в/у имота.

Това означава "ту тук - ту там", "хем тъй - хем иначе".
niki99 написа: Питане: 2)Има ли собственика на имота законово основание да реализира свързаното застрояване(не е ли длъжен да търпи сградата и да не препятства ползването и).

Картинката не е ясна, но общо взето - не.
niki99 написа: Питане: 3)Какви права имат собствениците , на които ще бъдат затворени прозорците.

Зависи кой и как им ги затваря. :D
niki99 написа: Питане: 4)Строителното разрешение трябва ли да се обяви на собствениците в ЕС и може ли да се обжалва.

За кое точно разрешение за строеж става въпрос?

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 15 Фев 2018, 22:30
от teogeo
Няма нищо необичайно в притежавани ид.ч. върху правото на строеж.
Е, да... зор ще строите сам с тия ид.ч. Но дедовците и бабите от ВС са му намерили цаката - има ТР от 1963 (някъде там), че и правото на строеж (докато не бъде реализирано) подлежи на делба :mrgreen:
Не че в случая е толкова важно. Просто интересен факт :D

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 15 Фев 2018, 22:33
от teogeo
vdggbg написа:Тези отговори никак не Ви помагат - стената, така както я описвате, не е калканна, и текстовете са неотносими към нея.
Простият отговор на въпроса Ви е - собствениците на офиси не притежават земя (не могат да строят в имота), да, има законово основание - вижте чл. 183 (2) от ЗУТ, имат правото да не бъдат съгласни, и - да, трябва да им се обяви, и може да се обжалва.


Марко, чакай малко! Трябва да се види архитектурния проект на сградата. Ако действително по арх. проект е била калканна, а някой серсемин после е избил прозорци - най си е калканна стената. Зазиждаш прозорците, махаш там стрехите и другите магарии и строиш (брей, че го казах - "ори, мели, яж".

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2018, 21:41
от vdggbg
teogeo написа:Марко, чакай малко! Трябва да се види архитектурния проект на сградата. Ако действително по арх. проект е била калканна, а някой серсемин после е избил прозорци - най си е калканна стената. Зазиждаш прозорците, махаш там стрехите и другите магарии и строиш (брей, че го казах - "ори, мели, яж".

Уважаеми Еднорог (поне на мен на това ми прилича) :D ,
Според § 5, т. 56 от ДР на ЗУТ: "Калканна стена" е външната стена на сграда или постройка без корниз или стреха и без отвори за врати и прозорци, разположена на вътрешната граница на поземлен имот.
Стената, която коментираме, не е разположена там - следователно, не е "калканна".
Прозорците и серсемите са вторичен субпродукт.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2018, 23:50
от kalahan2008
vdggbg написа:Уважаеми Еднорог (поне на мен на това ми прилича) :D ,

Не е еднорог.
Това е Ел Би (англ. LB, Lead Bounder, т.е. „Главен простак") - верният компаньон на злодея Туиг от "Мечето Ръкспин". Туиг е член на ОЧЗ (Организация на Чудовищата и Злодеите). Култов детски анимационен сериал от 80-те години.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 20 Фев 2018, 19:58
от probcho
vdggbg написа:Според § 5, т. 56 от ДР на ЗУТ: "Калканна стена" е външната стена на сграда или постройка без корниз или стреха и без отвори за врати и прозорци, разположена на вътрешната граница на поземлен имот.
Стената, която коментираме, не е разположена там - следователно, не е "калканна".
Прозорците и серсемите са вторичен субпродукт.

Ако погледнем по нагоре от посоченото
niki99 написа:.....застрояване на свободното място в имота като свързано м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот.

Вие как го разбрахте това?

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 21 Фев 2018, 00:41
от teogeo
vdggbg написа:
teogeo написа:Марко, чакай малко! Трябва да се види архитектурния проект на сградата. Ако действително по арх. проект е била калканна, а някой серсемин после е избил прозорци - най си е калканна стената. Зазиждаш прозорците, махаш там стрехите и другите магарии и строиш (брей, че го казах - "ори, мели, яж".

Уважаеми Еднорог (поне на мен на това ми прилича) :D ,
Според § 5, т. 56 от ДР на ЗУТ: "Калканна стена" е външната стена на сграда или постройка без корниз или стреха и без отвори за врати и прозорци, разположена на вътрешната граница на поземлен имот.
Стената, която коментираме, не е разположена там - следователно, не е "калканна".
Прозорците и серсемите са вторичен субпродукт.


Ами, аз го разбирам точно така - че "фасадната стена" (дето се претендира да е калканната за допълващото) е разположена именно на вътрешната РЛ със съседен имот. Така го чета от написаното.

niki99 написа:Приватизирана през 1996 г.През 1997 г . влезли в сила ПУП-РУП разрешаващи допълващо застрояване на свободното място в имота като свързано м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот.


За еднорозите - вж. kalahan2008

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 24 Фев 2018, 19:59
от vdggbg
teogeo написа:Ами, аз го разбирам точно така - че "фасадната стена" (дето се претендира да е калканната за допълващото) е разположена именно на вътрешната РЛ със съседен имот. Така го чета от написаното.

Това би означавало, че застрояването, дето ще се залепи на стената, ще е в чужд имот. А човекът пише "...влезли в сила ПУП-РУП разрешаващи допълващо застрояване на свободното място в имота като свързано м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот"
Май се изгубихме в превода.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 24 Фев 2018, 20:30
от Melly
През 1997 г . влезли в сила ПУП-РУП разрешаващи допълващо застрояване на свободното място в имота като свързано м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот.
През 2005 г. 2-ри етаж от производствено помещение е преустроен в офиси .Прозорците на част от тези офиси са на фасадата , предвидена за свързано застрояване според ПУП-РУП.


Казва се "дострояване" и същото е в съзвучие с одобрения и влязъл в сила ПУП- РУП за района. Обърнете внимание на болдваните в цвят думички. Там е скрито "ключето от бараката".

П.П. vdggbg, твоят "превод" е точен.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 25 Фев 2018, 11:22
от probcho
Не знам кой как превежда, но термина „свързано застрояване„ означава само едно.
От изложението на питащия става ясно, че същият прави разлика между свързано застрояване и пристройка към съществуваща сграда в собствен имот. На мнение съм, че не случайно се споменава „съседен имот„.
И ако пак се върнем на това
Melly написа:
През 1997 г . влезли в сила ПУП-РУП разрешаващи допълващо застрояване на свободното място в имота като свързано м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот.
През 2005 г. 2-ри етаж от производствено помещение е преустроен в офиси .Прозорците на част от тези офиси са на фасадата , предвидена за свързано застрояване според ПУП-РУП.


то следва да се обърне внимание на височината - допълващото не може да бъде на 2 етажа, а макс. допустима височина за такова застрояване е 3,6м и на разстояние от вътрешната граница на съседен имот най-малко 3м., като се разполагат свободно или допрени до основното застрояване в урегулирания поземлен имот или свързано с допълващо застрояване в съседен имот.
Необходимо ли още уточнения?

ПП
Все пак трябва да се отчита и компетентността на питащия и ако той няма такава би следвало да има още допълнителни данни.
Няма легално определение за термин „дострояване„.
И ако предвиденото ново строителство се разполага от
съществуващата фасада [/b][/u](на която има прозорци) и съседния имот..

то тогава може ли да ми кажете какво точно е предвидил ПУП - РУП.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 25 Фев 2018, 12:33
от Melly
probcho написа:... то тогава може ли да ми кажете какво точно е предвидил ПУП - РУП.

Я пак прочети,
През 1997 г . влезли в сила ПУП-РУП разрешаващи допълващо застрояване на свободното място в имота като свързано м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот.

За мен от ясно по-ясно е, че ПУП-РУП допуска застрояване в собствен имот (КАТО свързано със съществуваща града) при спазване отстоянията от съседния имот.

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 25 Фев 2018, 15:29
от probcho
Я пак
Melly написа:
През 1997 г . влезли в сила ПУП-РУП разрешаващи допълващо застрояване на свободното място в имота като свързано м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот.

За мен от ясно по-ясно е, че ПУП-РУП допуска застрояване в собствен имот (КАТО свързано със съществуваща града) при спазване отстоянията от съседния имот.

За допускане на допълващо застрояване не е необходимо разработване на РУП, достатъчно е виза. Още повече при спазване на отстоянията от съседния имот. Може би следва да се вземе и под внимание факта, че се посочва „м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот„ , а не „при спазване отстоянията от съседния имот„.
Разбираемо е, че ПУП се разработва за собствен имот, особено при предвиждане на свързано застрояване със съседен имот.
Ако изказаната от вас хипотеза е за пристройка, която да покрива във височина цялата фасада(на която има прозорци) на съществуващата сграда, то следва тя да е функционално обвързана със сградата. Все пак основното предназначение на съществуващата сграда е производствено административна, предполагам в промишлен район. Това води към извода, че предвиденото ново застрояване може би ще е част от основното застрояване. Само в този случай покриването на прозорците на втория етаж може да стане факт.
Има още данни?

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 25 Фев 2018, 22:49
от Melly
Топло, топло...

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 26 Фев 2018, 07:58
от probcho
Melly написа:Топло, топло...

Топло за вас, но не и за мен!
Все още съм на мнение, че става въпрос за свързано застрояване между два имота!

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

МнениеПубликувано на: 26 Фев 2018, 15:47
от teogeo
Ако някой е забравил случайно, в т. 22 от §5 от ДР на ЗУТ е дадено изрично определение на понятието "свързано застрояване". Дадено е изрично именно с цел да се избегнат опити за тълкуване.