начало

МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади

AKT 16

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


AKT 16

Мнениеот Μarinova » 14 Ное 2002, 15:30

Molja, pomognete mi s informazij -
1. Kakvo to4no glasi AKT 16?
2. S koj zakonova razporedba se razre6ava prodazbata na novo zili6te (polu gotovi)? Pri pokupkata na takova trjabva li da se upomene, 4e e v ne savsem zavar6en vid?
Predvaritelno Vi blagodarj!
Μarinova
 

Re: AKT 16

Мнениеот adi » 20 Ное 2002, 11:54

Какво точно гласи акт 16?
adi
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 15 Ное 2004, 17:00

ИНФО AKT 16?

Мнениеот РАВИНА » 22 Ное 2002, 10:58

МОЛИМ, НАЙ-УЧТИВО, КОЙТО Е КОМПЕТЕНТЕН ПО АКТ 16 (ЗА НОВИТЕ СТРОЕЖИ) ДА ОБЯСНИ КАКВО ГЛАСИ ТОЙ ИЛИ ПОНЕ КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ?
БЛАГОДАРЯ ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ!
РАВИНА
 

Re: ~ ИНФО AKT 16

Мнениеот Ники » 23 Ное 2002, 06:32

Акт 16 е нещо като протокол за приемане на определен (но не окончателен!) етап от СМР (строително-монтажните работи). Не съм сигурен коя е втората страна, която го подписва (първата е изпълнителят = строителната фирма). Доколкото ми е известно, инвеститорът и изпълнителят подписват Акт обр. 19, в който са описани детайлно (от изпълнителя) вложените материали, труд, услуги от подизпълнители и т.н., а инвеститорът с подписа си удостоверява, че приема обекта и че работата е свършена качествено. С двата акта (обр. 16 и 19) е запознат прекрасно ВСЕКИ среден строителен техник! ... Аз обаче съм счетоводител :) Доколкото ми е известно не може да става въпрос за прехвърляне на собственост преди акт 16.
Ники
 

Re: ~ ИНФО AKT 16

Мнениеот dilmar » 23 Ное 2002, 09:01

Акт 16 е "Разрешение за ползване" по Наредба No 7 - документи за извършване на строителна дейност. С него се разрешава ползването на жилището, преди него е незаконно
dilmar
 

Re: ~ ИНФО AKT 16

Мнениеот РАВИНА » 25 Ное 2002, 12:03

Blagodarj na NIKI i DILMAR za predostavena informazij.
Prerovih dosta Naredbi,no pak ne uspjh da namerj tozi AKT 16.
Njkoi ot juristite ne moze li da ni pomogne:kade to4no da go tarsj, ili pak kakvo glasi.
Blagodarim Vi predvaritelno!
РАВИНА
 

Re: AKT 16

Мнениеот адвокатче » 25 Ное 2002, 18:32

Така нареченият "акт 16" е протокол образец 16 по Наредба № 7 от 22 май 2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях. "Акт 16" е протокол за установяване годността за ползване на строежа - съставя се от определените лица от началника на ДНСК или упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 6 от 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България за строежите, за които такава е задължителна, или като констативен протокол образец 16, съставян от органите на ДНСК в присъствието на участници в строителството, както и на представители на специализираните контролни органи по преценка на ДНСК за строежите, посочени в Наредба № 6.

(Образец 16)
Строеж:..............................................................................
Местонахождение:......................................................
Инвеститор: ..........................................................
Строителен предприемач:...............................................
Строителен надзор:....................................................
Строител: .............................................................
Проектант: .............................................................................................................................

ПРОТОКОЛ
за установяване на годността за ползване на строежа
(частта, етапа от него):

Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена със
Заповед № ........... от .......... г. на .....................................
(прилага се) и доклад № ...........на строителния надзор,
в състав:
председател:.............................................................................................
(трите имена, ЕГН, длъжност)
зам.-председател: .........................................................
(трите имена, ЕГН, длъжност)
и членове:.........................................................
1. Представители на специализираните държавни контролни
органи и на общинската администрация..........................................................
........................................................................................
(трите имена, ЕГН, длъжност, месторабота)
2. Собственици (инвеститори) на строежа, вкл. и експлоа-
тация на строежа .............................................
........................................................................................
(юридическо лице-наименование, представлявано от
или физическо лице-трите имена, ЕГН)
3. Проектанти на строежа по части на проекта
............................................................................
(трите имена, ЕГН)


4. Изпълнители на строежа: съгласно договорите за строителство .......................................................................
.....................................................................................
(юридическо лице-наименование, представлявано от
или физическо лице-трите имена, ЕГН)
5. Представител на строителния надзор ..................................................
..............................................................................
(трите имена на представителя, ЕГН, юридическо лице-
наименование)
6. Представители на експлоатационните дружества
.........................................................................................
(трите имена, ЕГН, длъжност, месторабота)
7. Представители на страните по договорите за доставка
и изпълнение, извън изпълнителите на строежа съгласно
договорите за строителство ...................................................................
............................................................................
(юридическо лице-наименование, представлявано от
или физическо лице-трите имена, ЕГН)
8. Органи на министерства и ведомства съобразно пра-
вомощията им.................................................................
................................................................................


9. Допълнително привлечени специалисти с писмена заповед на началника на ДНСК ..........................................................
............................................................................................,
се събра на свое първо заседание, проведено на ........ г.
В процеса на работата си ДПК

КОНСТАТИРА:

А. Участници в строителството са:
1. Собственици на терена: .............................................
...............................................................................
държавата (министерство, ведомство), общината; лице
(имената) и основание (закон, друг нормативен акт;
акт за собственост и т. н.-прилагат се копия)
2. Инвеститор:.........................................................................................
..........................................................................................................................
(лице-юридическо, физическо, и основание; в случай на жи-
лищно строителство се описват всички притежатели на части
от правото на строеж или на идеални части от имота, а при
ЖСК-само УС на ЖСК; прилагат се копия от основанията)
3. Строителен надзор: ................................................................
...............................................................................
(основание-прилага се)
4. Проектанти: ...........................................................
...............................................................................
(описват се по всички части)


5. Строител: ....................................................................... ...........................................................................
(основание-прилага се)
5.1. ....................................................................
5.2. ...........................................................................
5.3. ..........................................................................
(строители, монтажници, наладчици-основание)
6. Строителен предприемач: .............................................
................................................................................
(основание-прилага се)
7. Технически ръководител: ...........................................................................
....................................................................................
(трите имена, домашен адрес, ЕГН, основание)
Б. По изпълнение на СМР:
1. Строежът, частта, етапът от него, представлява: .............................................
..............................................................................
(описание на строежа по части)
Промени в процеса на строителството са (не са) в рамките
на допуските по действащата техническа нормативна база и
са отразени в екзекутивната документация.
Така изпълнен, строежът може да понесе натоварванията
съгласно действащата нормативна уредба. Констатацията е
направена и въз основа на съставения акт обр. 14 (прилага
се).


1.1. Строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗУТ и др.: (описват се издадените строителни книжа и други документи)
1.1.1. документ за собственост (учредено право на стро-
еж)(прилага се);
1.1.2. виза за проектиране (прилага се);
1.1.3. одобрени (съгласувани) проекти на ............. г.,
екзекутивна документация и съгласувателни писма;
1.1.4. разрешение за строеж (акт за узаконяване) (при-
лага се);
1.1.5. протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво (прилага се) със
заверки за извършени проверки при достигане на нива,
изкоп; цокъл; корниз(стреха) и било;
1.1.6. декларация за наличието на водени и приключени
преписки в ДНСК (регионалната ДНСК) и в общинската
администрация (прилага се);
1.1.7. декларация от инвеститора (собственик): за нали-
чието на преписки в ДНСК или общинската администрация,
за водени и приключени съдебни дела и че не са оспорени
или отменени строителните книжа и документи на строежа
(прилага се);
1.1.8. акт обр. 15 (прилага се);
и други.............................................
1.2. В процеса на строителството са настъпили и съществени
промени по смисъла на чл. 175, ал. 4 ЗУТ спрямо одобрените
проекти, съответно одобрени (съгласувани), както следва:
а) ......................................................................................
б) ..........................................................................................
1.3. По време на строителството са взети (не са взети)
необходимите мерки за запазване от повреди околното про-
странство (проводи, съоръжения, тротоари, бордюри, на-
стилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета,
огради и др.) .............................................
.............................................................................................
.................................................................................................
(описват се състоянието на околното пространство
и отстранените повреди, ако има такива)


2. Неизвършени и недовършени видове СМР съгласно договора (договорите) за строителство НЯМА (ИМА-посочват се).
3. Изпълнението на носещата конструкция, вложените материали
и изделия, монтираните инсталации, технологични линии и други
машини и съоръжения е (не е) в съответствие със съответните
технически норми, което личи и от представените на ДПК
документи:
а) ............................................................................
б) ......................................................................
(описват се: всички актове, протоколи и дневници, съставени
по време на строителството; съгласия за влагане в стро-
ителството на строителни продукти, документите, удо-
стоверяващи съответствие на вложените строителни продукти
със съществените изисквания към строежите, проверки на
инсталации, проби-единични, комплексни и 72-часови из-
питвания и други по чл. 9 от Наредба № 7/2001г.; доку-
ментите, актове и протоколи се изписват с пълните им
наименования, с дати и номера, и съответно заключение)
4. Становища: ......................................................................................
.......................................................................................................
(становища на подкомисиите на отделните части; на всички
членове на ДПК; на орган по безопасните условия на труда-
когато се изисква от нормативната уредба; на експлоатацията
(експлоатациите), доставчика и други)


В. По спазване на нормативните изисквания: (описват се всички официални становища на специализираните
контролни и други органи със съответното заключение),
както следва:...........................................................................
..............................................................................................................
Въз основа на направените констатации Държавната приемателна
комисия

РЕШИ:

I Вариант

ПРИЕМА СТРОЕЖА:

.......................................................................................,
който може да бъде ползван по предназначението си.
1. Комисията предлага на началника на ДНСК (РДНСК) да
издаде разрешение за ползване при спазване на следните
ограничителни условия:
1.1. .........................................................................
1.2. ..........................................................................
2. Комисията определя сроковете за отстраняване на недо-
статъците по изпълнените видове работи, както следва:
2.1. ................................................................................
2.2. ...................................................................................


3. Гаранционните срокове се определят съгласно договорите за строителството, Закона за задълженията и договорите и чл. 173,
ал. 2 ЗУТ.
Неразделна част от протокола са документите по раздел Б и
тези по раздел В.
Този протокол беше съставен и се прочете на последното засе-
дание на ДПК, състояло се на ........................... г., до което не бяха заявени особени мнения.
II Вариант

ОТКАЗВА

приемането на строежа (частта или етапа от него) по следните
причини:
1.1. ......................................................................................
1.2. .....................................................................................
2. Комисията обявява представения акт обр. 15 за недействи-
телен.
Неразделна част от протокола са документите по раздел Б и
тези по раздел В.
Този протокол-обр. 16, се състави на последното заседание на
комисията, състояло се на ...................... г.
председател: ..........................
зам.-председател: .....................
членове: ..............................
1. ..................... 5. ......................
2. ..................... 6. ......................
3. ..................... 7. .....................
4. ..................... 8. .....................


Забележки:
1. При съставяне на протокол обр. 16 се ползват само текстовете, които са необходими съгласно характера на строежа, констатациите и решенията на приемателната комисия.
2. Навсякъде фирми и лица се изписват съответно с пълните им наименования, трите имена по документ за самоличност, адреси и ЕГН.
3. При наличие на особени мнения същите се отбелязват в протокола след решенията на приемателната комисия и се прилагат, ако са представени в 3-дневен срок от датата на последното заседание на комисията.
4. Констативен протокол за установяване на годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) образец 16 за строежите, посочени в Наредба № 6, се съставя в съответствие с Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16.
адвокатче
 

Re: AKT 16

Мнениеот marinova » 26 Ное 2002, 17:30

SARDE4NO BLAGODARJ OT IMETO NA VSI4KI NA : "ADVOKAT4E"!
marinova
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 28 Яну 2004, 15:43

Re: AKT 16

Мнениеот korekten » 27 Ное 2002, 00:03

Jiveem v JSK bez izdaden akt 16.Dokolkoto znam , za da se nastanim zakonno da jiveem, trqbva da imame takuv akt.taka li e i ima li davnost, sled izti4ane na koqto mojqm da se smqtame zakonno jiveeshti v JSK?
korekten
 

Re: AKT 16

Мнениеот iata » 12 Дек 2002, 19:45

cl. 178, al. 1 ZUT
iata
Потребител
 
Мнения: 416
Регистриран на: 07 Май 2002, 16:24

Re: AKT 16

Мнениеот pepa » 10 Яну 2003, 18:32

В допълнение, на основание на съставения акт обр. 16 се издава от ДНСК и Разрешение за ползване, което е окончателния документ относно строителството на сграда (или друго).
Прехвърляне на собствеността върху незавършен обект може да стане, естествено, но тогава задължително се посочва в нот.акт, че обектът е в "груб строеж" или в "груб и незавършен вид" - зависи от степента на изграждане, това е показателно и от издадената дан.оценка за имота, в който стойността е на 50 % или 75 % от цялата стойност на обекта по дан.оценка взависимост от степента на готовност. За да прехвърлите на груб строеж нотариуса ще иска да види ( ако разбира от такъв вид сделки) Протокол за опр. на стр.линия и ниво на сградата, на който да е нанесена и заверка на кота "било" на сградата. Това е необходимо и задължително условие, с което се установява, че сградата е на етап "груб строеж". Всяко едно друго състояние на сградата ви дава възможност да купите само правото на строеж за построяването на определен обект, доколкото има започнал или разрешен строеж на основание на утвърдени проекти. Дори да е започнал строежа и да има заверки на кота "Цокъл" и дори "Корниз", етапът не е "груб строеж" а само "право на строеж".
Не правете глупостта да купувате без адвокат, който разбира!! В никакъв случай. Не заради хонорара на някого от гилдията, а защото последиците от грешките, които се допускат, са за цял живот и струват скъпо (буквално).
pepa
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 28 Яну 2004, 16:02


Назад към Строителство и регулация


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron