Страница 1 от 1

Интересен казус

МнениеПубликувано на: 26 Окт 2016, 21:45
от alexix
М.И е сключила граждански брак с К.В. през 2005 г. На ноември 2006г., същата става приобретател по договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, като по силата на него придобива 100 дка земеделска земя. Бабата на М. почива на 03 януари 2007г., като до момента на смъртта си, тя се грижи сама за себе си и не получава никакви грижи от страна на М., тъй като не се е налагало да се извършват такива. След смъртта на бабата, на 5 март 2008г. М сключва предварителен договор с И ЕООД за продажба на земята. В него е посочено, че окончателният договор следва да се сключи три месеца след предварителния, т.е на 5 юни 2008г.По него е платена 30% от продажната цена, като е уговорено, че ако собствеността не може да се прехвърли на датата по вина на М, същата ще дължи неустойка в двоен размер на палтената сума по предварителния договор. По това време обаче отношенията й със нейния съпруг се влошават и същият подава молба за развод през месец май 2008г. Разбрали, че М е решила да продава земеделската земя на много добра цена, другите наследници на бабата решават да искат разваляне на договора за прехвърлянето срещу издръжка и гледане поради това, че праводателката е умряла съвсем кратко време след подписването му и не са полагани никакви грижи за нея. Със завеждането на исковата молба за разваляне, същите искат и съдът да допусне като обезпечение възбрана върху имота, с цел да не се допусне отчуждаването му. Разбрал за възникналият проблем с имота, прокуристът на И ЕООД предявява искове за сключването на окончателен договор против М и за заплащане на уговорената неустойка.
Въпроси:
1. Как да защитим правата на М. по отношение на исковата претенция от страна на другиет наследници на нейната баба? Какви могат да са възраженията срещу твърдението, че не са полагани реално грижи? Легитимирани ли са и могат ли да искат разваляне? Аргументирайте се.
2. По искането за възбрана на имота какви възражения могат да се направят?
3. По иска за сключване на окончателен договор какво може да се направи? Може ли да се иска спиране на делото до решаване на делото по исковата молба за разваляне? Търговска сделка ли е предварителният договор?

Re: Интересен казус

МнениеПубликувано на: 26 Окт 2016, 22:30
от Melly
Още колко теми с едно и също съдържание ще отваряш? 8)
За твое сведение, тази е ТРЕТА по ред.