Страница 1 от 1

Ново строителство - балкон (тераса и климатик)

МнениеПубликувано на: 23 Юни 2021, 13:08
от sadjoe
Здравейте,

Ще се радвам компетентните или хората с опит в това да си изкажат мнението.
Предстои ни покупка на ново жилище. Очаква се АКТ 15 да бъде скоро, ако въобще това има значение.
Въпросите, които ме интересуват са:
- Има ли точно описание, къде трябва да бъде монтиран климатика на балкона? По план е даден да бъде долу в нея, но всички знаем, че това заема от мястото на балкона. Ако бъде монтиран на стената това в разрез ли е с каквито и да било права? Трябва ли да се изисиква решение от някой за това?
В този ред на мисли, какво се случва, ако искам да се монтират и други климатици? Това което е написано в предварителния договор по-долу е

Цитирам:
"КУПУВАЧЪТ няма право да прави изменения по фасадата и общите части на изградената и въведена в експлоатация сграда без изрично писмено съгласие на ПРОДАВАЧА и Проектанта на сградата. Същият се задължава да не променя фасадата на сградата и да не предприема действия, с които застрашава или може да осуети нормалното функциониране на намиращите се в Имота и около него съоръжения и комуникации. В случай, че извърши такива действия, КУПУВАЧЪТ дължи заплащане на всички преки и косвени вреди, претърпени от ПРОДАВАЧА в резултат на извършените промени /санкции, глоби, застрахователни претенции и други/."

- Дали съм в разрез относно остъкленето на терасата? Какъв вид остъкление може да има (рамково, безрамково)?

Ако съм разбрал и прочел добре ЗУЕС чл.6, ал.1, т.5 (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135614516) която гласи:
"5. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, променени/заменени и/или първоначално вложени, както и/или дейности, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
6. изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи;"
ЗУТ чл. 151, т.1 (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135163904)
"Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;
4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
6. остъкляване на балкони и лоджии;
7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен;
13. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;
15. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения;
16. (нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или демонтаж на елементи от радиопредавателната система, с елементи и оборудване на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, при спазване на здравните норми и изисквания, в случай че не се налага да бъдат изпълнени изкопни работи и/или строително-монтажни работи, променящи конструкцията, вида на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, с оглед спазването на изискванията за механично съпротивление и устойчивост;
17. (нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;
18. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) точки за безжичен достъп с малък обхват, които отговарят на изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1070."

Трябва ли да се събират подписи от живущите? Било то за допълнително добавяне на климатици, които не са вписани в архитектурния план, както и за остъклението на терасата.

Благодаря предварително.

Re: Ново строителство - балкон (тераса и климатик)

МнениеПубликувано на: 23 Юни 2021, 14:58
от berto
Здравейте, тъй като пишете, че цитатът е от предварителен договор, то следва да имате предвид, че това не е окончателно, т.е. предварителният договор не поражда действие. Той е организационен. Изчакайте просто да излезе акт 15 и след това 16, купете апартамента и след това няма как някой да ви каже копче както за климатика, така и за прозорците (въпреки че не разбирам от какъв зор ще сменяте прозорци на нова сграда, но това си е ваше решение). Най-вероятно са включили в предварителния договор клауза да не се променя фасадата, за да не стане така, че да не дадат акт 15. Вече в договора за покупко-продажба си мисля, че не би трябвало да има уговорки за това как да се ползва вещта, защото за това си има закони, които Вие сте цитирали, а и след като един човек продава една вещ, той се отказва от основното си право върху нея и не би следвало да иска от купувача да се отнася към тая вещ по определен начин. Все пак това не е завещание.

Re: Ново строителство - балкон (тераса и климатик)

МнениеПубликувано на: 23 Юни 2021, 15:01
от berto
Здравейте, тъй като пишете, че цитатът е от предварителен договор, то следва да имате предвид, че това не е окончателно, т.е. предварителният договор не поражда действие. Той е организационен. Изчакайте просто да излезе акт 15 и след това 16, купете апартамента и след това няма как някой да ви каже копче както за климатика, така и за прозорците (въпреки че не разбирам от какъв зор ще сменяте прозорци на нова сграда, но това си е ваше решение). Най-вероятно са включили в предварителния договор клауза да не се променя фасадата, за да не стане така, че да не дадат акт 15. Вече в договора за покупко-продажба си мисля, че не би трябвало да има уговорки за това как да се ползва вещта, защото за това си има закони, които Вие сте цитирали, а и след като един човек продава една вещ, той прехвърля основното си право върху нея и не би следвало да иска от купувача да се отнася към тая вещ по определен начин. Все пак това не е завещание.

Re: Ново строителство - балкон (тераса и климатик)

МнениеПубликувано на: 23 Юни 2021, 15:20
от sadjoe
berto написа:Здравейте, тъй като пишете, че цитатът е от предварителен договор, то следва да имате предвид, че това не е окончателно, т.е. предварителният договор не поражда действие. Той е организационен. Изчакайте просто да излезе акт 15 и след това 16, купете апартамента и след това няма как някой да ви каже копче както за климатика, така и за прозорците (въпреки че не разбирам от какъв зор ще сменяте прозорци на нова сграда, но това си е ваше решение). Най-вероятно са включили в предварителния договор клауза да не се променя фасадата, за да не стане така, че да не дадат акт 15. Вече в договора за покупко-продажба си мисля, че не би трябвало да има уговорки за това как да се ползва вещта, защото за това си има закони, които Вие сте цитирали, а и след като един човек продава една вещ, той се отказва от основното си право върху нея и не би следвало да иска от купувача да се отнася към тая вещ по определен начин. Все пак това не е завещание.


Здравейте,

Не знам къде видяхте, че съм споменал за смяна на прозорци?
Говорим за остъкляване на терасата. В случая не напразно съм цитирал, че става въпрос за балкон и след това съм споменал чл.151 от ЗУТ.
Другото за което съм попитал е какво се случва, ако желая да поставя още климатици.
Според договора не може да се изменя фасата, а поставянето на такъв климатик прави точно това.
И не на последно място много добре знам, че това е предварителен договор.

Re: Ново строителство - балкон (тераса и климатик)

МнениеПубликувано на: 23 Юни 2021, 18:15
от roshen
Е, не е ли чудесно, че много добре знаете толкова неща? Жалко, че сред тях не попада кога да благодарите на някого за БЕЗПЛАТНИЯ правен съвет. Ако вникнете в значението на известния Ви факт, че договорът е предварителен (което berto любезно Ви е обяснил), ще можете да си отговорите и на останалите въпроси.

Re: Ново строителство - балкон (тераса и климатик)

МнениеПубликувано на: 24 Юни 2021, 12:43
от doondie
Поставянето на климатик „изменение на фасадата” ли се води? Другите апартаменти да не би да нямат климатик/ци?
По отношение на остъклението - би трябвало да се съгласува със собственика или от когото зависи въпросът преди покупката. Брат ми се преместиха в стар панелен блок, саниран по програмата за енергийна ефективност на ГЕРБ, затова нямат право на външни реконструкции за период от 5 години. Това за мен е глупаво, тъй като едно остъкление например няма да компрометира енергийната ефективност на сградата, но такива са правилата на програмата. Така че може да провериш за подобни ограничения. Иначе не виждам законова пречка да си сложиш климатик или да си направиш остъкление.

Re: Ново строителство - балкон (тераса и климатик)

МнениеПубликувано на: 24 Авг 2021, 20:54
от todorst
считам,че трябва да се изготвя проект за монтажа на климатици, тел.антени. Сега е хаос! Спомнете си първите съветски климатици-монтираха се в част от прозореца. А сега на балкони, по фасадата под стаята,хола, спалнята- т.е. където ми е удобно. Същото и ис тел. антените. да не говорим за кабелните оператори-стълбището е осеяно с жици. Дано при санирането-то не е само лепене на стиропор, да се оправят тези неща.