Страница 1 от 1

Задължения към Ет.С. и давност

МнениеПубликувано на: 03 Дек 2014, 22:34
от dikobraz
Здравейте,
Непотърсени задължения към Ет.С. имат ли давност?

Благодаря за отговорите

Re: Задължения към Ет.С. и давност

МнениеПубликувано на: 05 Дек 2014, 17:52
от georgiev_sfbg
dikobraz написа:Здравейте,
Непотърсени задължения към Ет.С. имат ли давност?

Благодаря за отговорите

:idea: :arrow: ЗЗД - Чл. 111. С изтичане на тригодишна давност се погасяват:
а) вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност;
б) (изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;
в) вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.
г) (зал. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.)

ЗЗД - Чл. 113. Недействително е съглашението, с което се скъсяват или удължават установените давностни срокове, както и отказът от давност, преди тя да е изтекла.

ЗЗД - Чл. 114. Давността почва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.
Ако е уговорено, че вземането става изискуемо след покана, давността започва да тече от деня, в който задължението е възникнало.
За вземания от непозволено увреждане давността почва да тече от откриването на дееца.
(Нова ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) При искове за неустойка за забава давностният срок започва да тече от последния ден, за който се начислява неустойката.

ЗЗД - Чл. 115. Давност не тече:
ж) докато трае съдебният процес относно вземането.

ЗЗД - Чл. 116. Давността се прекъсва:
а) с признаване на вземането от длъжника;
б) с предявяване на иск или възражение или на искане за почване на помирително производство; ако искът или възражението или искането за почване на помирително производство не бъдат уважени, давността не се смята прекъсната;
в) с предприемане на действия за принудително изпълнение.

ЗЗД - Чл. 117. От прекъсването на давността почва да тече нова давност.
(Ал. 2 изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Ако вземането е установено със съдебно решение, срокът на новата давност е всякога пет години.

ЗЗД - Чл. 118. Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

ЗЗД - Чл. 119. С погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността за тях да не е изтекла.

ЗЗД - Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1977 г. и бр. 30 от 1990 г.) Давността не се прилага служебно.


...
П.П.
:idea: :arrow: ЗЗД - Чл. 110. С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.