начало

Боян Магдалинчев: Процедурата за избор на нов главен прокурор трябва да бъде открита възможно най-рано Боян Магдалинчев: Процедурата за избор на нов главен прокурор трябва да бъде открита възможно най-рано

Помощ!!! Разрушиха блока

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Помощ!!! Разрушиха блока

Мнениеот rusev5 » 21 Апр 2014, 21:16

Здравейте,
Молим за помощ. Домоуправителя продаде апартамента си и се спаси. Ние какво да правим?
На кого да се оплакваме?
На 6.12.2013 г. започна ремонт в ап. № 43 (4-ти ет.от 8 ет. ЕС) съпроводен с ужасен шум от къртене. Никой от живущите не бе допуснат да види какво става. Обезпокоени от шума живущите, повикаха полиция и установиха, че се пробива отвор в една от централните носещи панели в ап. № 43 (4-ти ет.) с цел отваряне на преход м/у две стаи. След 3 дни в някои от горните етажи се появиха пукнатини в ъглите и таваните от силните вибрации. На 10.12.2013г. Домоуправителя И. П. бе допуснат и е видял отвор с размери около 2Х2м. в носещата панела В3.1(всички с индекс „В” са носещи) и стърчащи в средата дебели арматури. Силно обезпокоени, останалите собственици предизвикаха спешно Общо събрание на ЕС на 13.12.2013 г. Пред събранието собствениците на ап. № 43 представиха документ – становище от инженер-конструктор (без дата), в който се твърди, че тези дейности не нарушават носимоспособността и устойчивостта на строителната конструкция, тъй като отворът ще бъде обрамчен със стоманобетонна рамка . На събранието бе гласувано решение, преди отливането на бетона, да бъде проверено от Домоуправителя и двама собственици дали е вложена предписаната армировка ( което не се случи).
Секция 33.rar


От схемата на панелата е очевидно премахването на 47% от площта на панела, средните носещи елементи и частично засягане на крайните носещи елементи. Това изключва възможността извършената дейност да попада в условията на чл.151, ал.1, т.3а от ЗУТ. В разпоредбата на §5, т.43 от ДР на ЗУТ се съдържа определение на понятието “текущ ремонт”, което е подобряване и поддържане в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства при определени условия. Вътрешно преустройство пък по смисъла на чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ е само това, което използва съществуващата конструкция на сградата, без да я променя или допълва. В случая са налице нови конструктивни елементи, които заместват разрушените и дейностите излизат извън рамките на строително – ремонтните дейности по чл.151 от ЗУТ и са вид строеж по смисъла на §5, т.38, т.40, т.42, т.43 и т.44 от ДР на ЗУТ, което не изключва необходимостта от строително разрешение и одобрен проект, които са изискуеми във всички случаи на ново строителство и основни ремонтни дейности и преустройства. Редно би било възложителят да представи „Заключението” на компетентните органи и намеренията си за обема на ремонта и те да определят необходимо ли е Разрешение за строеж или одобряване на проект, тъй като не попада в дейностите по чл.147, ал.1, т.1-12 и по чл.151 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж
Заключение Конструктор 2.rar


Към „Заключението” липсват чертежи и изчисления и не е ясно как ще се закотви гредата в колоните, нарушават се Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. - за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони Чл. 8. (1)2.3.4.5. Критерии за регулярност Приложение № 2 1.9. При многоетажни сгради се допуска центърът на коравините за всяко етажно ниво да се определя както за едноетажни сгради при изпълнение на следните условия:
а) всички вертикални конструктивни елементи, поемащи сеизмичните сили, преминават без прекъсване от фундаментите до върха на сградата;
б) вертикалните конструктивни елементи, поемащи сеизмичните сили, са еднотипни (само рамки или само стени).
Ако изискванията на т. 1.9, букви „а” и „б” не са изпълнени, център на коравина не може да се определи еднозначно и сградите се разглеждат като нерегулярни в план.
Чл. 9 и Чл. 23. (1)
Чл. 77. Едропанелните сгради се проектират при спазване на следните изисквания:
1. хоризонталните и вертикалните диафрагми преминават непрекъснато през цялата площ и височина на сградата; допуска се по изключение прекъсване на вертикалните стенни диафрагми и замяната им с друг вид носещи конструкции, осигуряващи пренасянето на сеизмичните сили до фундамента; при това в изчисленията се отчита допуснатата нерегулярност по височина на конструкцията (приложение № 2 и забележките към табл. 3);
2. подовите конструкции се проектират като хоризонтални диафрагми с достатъчна коравина, за да изравняват хоризонталните премествания между вертикалните носещи елементи на отделните нива;
3. лоджиите се проектират вградени с дължина, равна на разстоянието между две съседни стени; в местата на разместване на лоджиите, в равнината на външните стени се конструират стоманобетонни рамки;
4. сградите се проектират предимно със симетрично разположени надлъжни и напречни стени; изключение се допуска, при условие че се отчитат допълнителните усилия от усукване;
5. свързването между стенните и подовите панели осигурява поемането на явяващите се усилия и необходимата коравина на елементите.
Чл. 79. Необходимото напречно сечение на металните връзки във фугите между панелите се определя чрез изчисления, като то не трябва да е по-малко от 1 сm2 на един линеен метър фуга, а за сгради с височина до пет етажа в райони със сеизмичен коефициент 0,27 - не по-малко от 0,5 сm2 на един линеен метър. Металните връзки се поставят на разстояние една от друга не по-голямо от 1,50 m. ( Отрязани са средните арматури, нарушени са фабричните разстояния)
Чл. 91. Щурцовете над отворите се предвиждат с широчината на зида, като стъпването върху него е най-малко 350 mm. При отвори до 1,5 m стъпването може да е 250 mm. В сгради с носещи тухлени стени щурцовете се свързват със стоманобетонни пояси.
В Доп. Разпоредби т.9. „Неконструктивен елемент” е архитектурен, машинен или електрически елемент, система или компонент, който поради недостатъчна носимоспособност или поради начин на свързване с конструкцията не се приема като носещ елемент при сеизмичното въздействие, например - ограждащи и преградни стени, неучастващи в поемането на хоризонтални сили, подемно-транспортно и/или складово оборудване (например мостови кранове, складови стелажи), поддържащите конструкции на електрогенератори, трансформатори или електропроводи и др.

На 16.12.2013г. (три дни след събранието) Собственика Р.Р. и М.П. са допуснати и са видели, че рамката е забетонирана (според собствениците) и вече измазана и оформени ръбове. Следите от замазването са около 7 см., колкото да се оформят ръбовете, при предписана дебелина на рамката 15Х15 см. Тъй като не е изпълнено „Решението” на ОС, възниква съмнение дали е изпълнена укрепващата рамка (за три дни да се втвърди бетона, да се свали кофража и да се измаже?), и дали „Заключението” е дадено след или преди изпълнението на отвора. Същия ден, половината от собствениците подават жалба вх.№ 94-830-1/16.12.2013г. до Дирекция "Устройство на територията" гр. Х. Въпреки това къртенето продължава всеки ден с изключение от 14-16 ч. и през нощта. Разбиват се големите късове бетон на място с къртач и чук на дребно и с чували се изнасят.
На 27.12. 2013г. Комисия на Дирекция "Устройство на територията" от три члена направи оглед за 20 мин. при който никой от собствениците не бе допуснат. Членовете бяха помолени да направят снимки на пукнатините по стълбището и фасадата и натрупаните строителни отпадъци (около 5-6 куб. м.), но казаха че пукнатините са незначителни. Същия ден собственика К.К. и Д.Р. са успели да погледнат за малко и са видели , че в целия апартамент е изкъртена подовата топло и звукова замазка (4-5 см), в подовите плочи Сп1.8 и Сп1.1.2 на две от стаите напречно е прокопан канал с дълбочина 8 см/10см и дължина около 5м и положени една оранжева канализационна и две сиви водопроводни тръби, съборена е санитарна кабина СК2.1 и панели Ф13.1 и Ф15.1 с което е приобщена терасата към кухнята,. Започнато е изграждане на нов санитарен възел с тухли „Итонг” на мястото на разрушения. Всичко горе описано квалифицира извършеното в имота като “основен ремонт” по смисъла на §5, т.38 и т.42 от ДР на ЗУТ. Основният ремонт и реконструкцията се приравняват на строеж по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ и изискват строителни книжа. Сигурно същото са видели проверяващите и описали в Констативния протокол. Да ама не. След Комисията къртенето продължи и в апартамента на втория етаж паднаха част от плочките на тоалетната, пукнатините се увеличиха, мазилката на фугите по фасадата се откърти на много места, асансьорът започна да се клати м/у 4 и 5 ет. От фирмата казаха, че леко са деформирани водещите релси, но не било опасно.
На 20.01. 2014г. получихме отговора на Общината. Позовавайки се единствено на становището от инженер-конструктор (без дата) гласи:

Отговор Община 2.rar

Няма нито дума за другите преустройства за които също трябва да има „Заключение” на инженер – конструктор. Видът и характерът на извършените СМР, които са нови и включват изграждане на стоманобетонни колони и греда, оградни стени от итонг, приобщаване на тераса, прокопаване на канали в подовите плочи не представляват строеж от изброените в чл.147, ал.1, т.1-12 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж, както и дейност по смисъла на чл.151, ал.1, т.1-8 от ЗУТ, за която не се изисква разрешение за строеж. Следва да се има предвид, че дори само за приобщаването на терасата е било необходимо строително разрешение, издадено въз основа на становище на инженер – конструктор – чл.147, ал.1, т.12 от ЗУТ, което е видно че липсва.
На 23.01.2014г. собственика Р.Р е посетил в приемния му ден н-к отдел „Контрол в строителството…” инж. И.О. с цел да види цитирания Констативен протокол в който е „видно” само изпълнен отвор и нищо като оградни стени от итонг, приобщаване на тераса, прокопаване на канал в подовите плочи, прокарване на канализация и водопровод в спалня. Под претекст, че е само за служебно ползване достъпът е отказан.
Същия ден Р.Р.е допуснат за втори път да огледа ап. 43. За периода 27.12.2013 -23.01.2014г са констатирани още разрушения:
Премахнати и разширени са металните каси на вратите в панел В1.9, който също е носещ и отрязани са т. нар. „Котви” в основата на вратите. Левият долен край на панел В1.9 остава не закрепен. Същият е свързан перпендикулярно сразрушения В 3.1. За тази намеса също е необходимо становище от инженер-конструктор

виж Панел 1.9.JPG

Прокопани са нови канали с дълбочина 8 см/10см по диагонал в подови панели Сп1.12 , Сп1.5 и Сп4.4 и положени тръби и кабели на изцяло нова ел. инсталация без никакъв проект. Вместо тръбите да се положат хоризонтално една до друга в бъдещата замазка, те бяха разположени в сноп и вкарани в прокопаните канали в подовите панели. За тази намеса също е необходимо становище от инженер-конструктор.
Сменени са общите водопроводни тръби с пластмасови на двата общи щранга само на етажа, съответно без никакво съгласие на съсобствениците и проект.
Канализацията в спалнята беше замаскирана с теракотни плочки, но през кухнятa все още се виждаше. По късно се разбра, че спалнята е преустроена на кухня. Пробит е отвор във външната фасадна панела за вентилация.
Започнато е разрушаване на санитарна кабина СК1.2. Никой не се допуска и не се знае още какви разрушения са направени.
Извозен е един самосвал отпадъци, и се трупат нови. Къртенето продължава до края на м. Март, изнасят и внасят строителни материали, извозен е още един самосвал отпадъци, стълбището е в ужасно състояние. Всички са ужасени пред мисълта за земетресение, роптаят, но се размахва „Отговора на Общината” придружено с нецензурни думи.
От горе изложеното имаме съмнения, че инж. Конструктора е издал документ с невярно съдържание, а Възложителят се е възползвал с цел да избегне законовитв разпоредби на ЗУТ като го е представил и заблудил орган на властта в случая Дирекция "Устройство на територията" гр. Х, които въз основа на този документ са издали официален документ – „Отговор на жалба вх.№ 94-830-1/16.12.2013г. престъпление по чл. 356 от НК във вр. с чл. 313, Чл. 314, Чл. 316
Ако някой може да даде съвет какво да предприемем понататък ще бъдем много благодарни .
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
rusev5
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 20 Апр 2014, 21:23

Re: Помощ!!! Разрушиха блока

Мнениеот lakavitsa » 21 Апр 2014, 21:36

другаде вместо да продават апартаментите си, плашат, че ще продадат апартаментите си на хора от етноса на азис, не че имам нещо против тях. Не може да ви се помогне, тъй като хората си имат от финикийците и купуват/плащат където трябва. От лични данни до институции и други безумни неща. Не искам да си представям какво ще се случва на останалите собственици/ползватели/обитатели и др. в ЕС. ЗУЕС най-малко помага.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 658
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Помощ!!! Разрушиха блока

Мнениеот ivanov_p » 21 Апр 2014, 22:29

Не знам защо трябва да се занимавате с общината, която така или иначе не върши работа? Просто трябва да посъветвате човека да не прави магарии, ако трябва по-настойчиво.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3177
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Помощ!!! Разрушиха блока

Мнениеот lakavitsa » 22 Апр 2014, 09:15

Има хора, които не разбират от дума. Особено ако имат авоари стотици пъти вповече или са братовчеди на Петко Петков от Лясковец...Със сигурност са били настойчиви, докато им е писнало.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 658
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Помощ!!! Разрушиха блока

Мнениеот emilgrigorov » 24 Апр 2014, 08:50

Ако чакате решение по чл.225 (премахване на незаконно строителство), това може да продължи с години.
По-скоро бих се насочил към действия в аварийна (или предаварийна) ситуация. Регламентирани са в ЗУТ.
Намерете си адвокат. Може се наложи принуда. Има и отношение към Ваша (обща) собственост...
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron