Страница 1 от 1

Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата ни

МнениеПубликувано на: 06 Яну 2014, 14:57
от catcat
Здравейте!
От много години имаме проблеми със съседите от етажа над нас - редовно си тупат мръсните килими, китеници и други и при всяко тупане нашата тераса е зарината в мръсотии. Многократно сме им правили забележки, но ефект - никакъв. Не се сещат дори да погледнат дали има пране на нашата тераса. Започнаха да си изхвърлят и топки от коса, когато се подстригват у тях.
На партера на блока имаме закачен Правилник за вътрешния ред в етажната собственост. Там за тупането е записано следното:
Чл.25.(1)Изтупването на килими, дрехи и спално бельо се извършва само на определените за тази
цел места.
(2) Когато няма определено място за тупане, то не може да става от балконите и прозорците на
лицевата страна на сградата.

В нашия блок няма отделни тераси за тупане.
Всъщност какво означава "лицева страна на сградата"? И от четирите страни на блока на първия етаж има магазини, фризьорски ателиета, складови помешения. Улиците са асвалтирани, има тротоари.
Моля, посъветвайте ме какво да предприемем!

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 06 Яну 2014, 18:33
от lakavitsa
Първо уведомете ги писмено кратко и любезно, че са в нарушение на Правилника на вътрешния ред, закачен едик къде си на видно място, като следващия ход ще Ви бъде Уведомление на местното РПУ, пак кратко, и в следващия ви ход, да ги помолите РПУ, ако нарушителите не разбират от дума, да им бъде съставен Предупредителен протокол. На първото Общо събрание, на собственици или Сдружение, ако имате такова, а би трябвало да има, споменете, че някои от ползвателите или собствениците, без да споменавате имена, ако присъстват там, нарушават/не спазват Вътрешния ред. Ако същите редовно не присъстват на тези Общи събрания, помолете да се запише в Протокола на събранието за това тяхно нарушение, след като твърдите, че постоянно го правят тупането, със замърсяване на балкона Ви. С това последното става фактически документарното оформяне на тяхното "злодеяние" или нарушение. Следващите Ви ходове могат да бъдат съгласно Закона за ет. собственост. Но това по-нататък. Напомнете им, че има и прахосмукачки.

Не съм юристка, имам практика като член на Упр. съвет в ЕС и в тези случаи, макар и трудно е имало успех. Има хора, които по-трудно разбират, че грешат, било поради недостатъчно възпитание, било поради характер, било по наследство, било поради ментални/психически отклонения.

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 10:40
от georgiev_sfbg
catcat написа:Здравейте!
От много години имаме проблеми със съседите от етажа над нас - редовно си тупат мръсните килими, китеници и други и при всяко тупане нашата тераса е зарината в мръсотии. Многократно сме им правили забележки, но ефект - никакъв. Не се сещат дори да погледнат дали има пране на нашата тераса. Започнаха да си изхвърлят и топки от коса, когато се подстригват у тях.
На партера на блока имаме закачен Правилник за вътрешния ред в етажната собственост. Там за тупането е записано следното:
Чл.25.(1)Изтупването на килими, дрехи и спално бельо се извършва само на определените за тази
цел места.
(2) Когато няма определено място за тупане, то не може да става от балконите и прозорците на
лицевата страна на сградата.

В нашия блок няма отделни тераси за тупане.
Всъщност какво означава "лицева страна на сградата"? И от четирите страни на блока на първия етаж има магазини, фризьорски ателиета, складови помешения. Улиците са асвалтирани, има тротоари.
Моля, посъветвайте ме какво да предприемем!

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СЪГЛ. ЗУЕС

Чл. 55. (2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и/или ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.
Чл. 57. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.
(3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

:idea: :arrow: http://www.vratza.bg/?category=30&sub=212

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 10:53
от catcat
Много благодаря за отговорите!
Ще поискаме да се свика общо събрание на входа, а междувременно ще ги предупредим писмено чрез писмо с обратна разписка, че нарушават Правилника за вътрешния ред и че съгласно ЗУЕС подлежат на глоба.
Дано да постигнем резултат! Благодаря!

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 11:32
от georgiev_sfbg
catcat написа:Много благодаря за отговорите!
Ще поискаме да се свика общо събрание на входа, а междувременно ще ги предупредим писмено чрез писмо с обратна разписка, че нарушават Правилника за вътрешния ред и че съгласно ЗУЕС подлежат на глоба.
Дано да постигнем резултат! Благодаря!

1. Излишно и безпредметно е, да искате свикване на ОС по случая! :D
2. Не сте длъжни и да ги предупреждавате (!), камо ли с писмо - с обратна разписка! :D

:!: :idea: :arrow: Писмо (пощенски плик), изпратено с обратна разписка, не доказва с нищо, сама по себе си, какво е било съдържанието на писмото (пощенския плик)! ...Кαταλαβαίνετε? :wink:

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 11:43
от catcat
А как ще се установи нарушението? Само с устно уведомяване на управителния съвет, без събрание?

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 11:45
от georgiev_sfbg
catcat написа:А как ще се установи нарушението? Само с устно уведомяване на управителния съвет, без събрание?

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СЪГЛ. ЗУЕС

Чл. 55. (2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и/или ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.
Чл. 57. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.
(3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

:idea: :arrow: http://www.vratza.bg/?category=30&sub=212

:idea: :arrow: ...С двама собственици и/или ползватели, имащи качеството на свидетели! (примерно!)

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 11:55
от catcat
Това означава, че трябва да изчакаме следващото тупане на килими и да извикаме управителя и двама свидетели, които да видят, че се тупа и да установят нарушението?

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 11:58
от georgiev_sfbg
catcat написа:Това означава, че трябва да изчакаме следващото тупане на килими и да извикаме управителя и двама свидетели, които да видят, че се тупа и да установят нарушението?

Управителят на ЕС, няма нужда да викате. Той, ще бъде само съставител на Протокола, в качеството му на Управител на ЕС.
Единият свидетел - това сте Вие.
Вторият свидетел - някой Ваш съсед, който в това време, е видял случилото се (бил е на балкона или пред блока).
Елементарно! :wink:

:idea: :arrow: А ако имате избран УС, тогава просто ги уведомете за случая (подробно - с дата, час и т.н.) и изискайте, да се състави Констативен протокол, който със Заявление, Председателят на УС да изпрати в Столична община.

Виж и прочети :!: :idea: :arrow: http://www.vratza.bg/?category=30&sub=212

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 12:21
от catcat
Разбрах, и много Ви благодаря! Всъщност, като им отправяхме поредната забележка преди 2 дни, те си признават, че тупат и заявиха, че и занапред ще продължават, защото нямало как иначе да си чистят и че не се интересуват от никакви правилници и никаква етика.

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 12:23
от georgiev_sfbg
catcat написа:Разбрах, и много Ви благодаря! Всъщност, като им отправяхме поредната забележка преди 2 дни, те си признават, че тупат и заявиха, че и занапред ще продължават, защото нямало как иначе да си чистят и че не се интересуват от никакви правилници и никаква етика.

:idea: :arrow: Действайте тогава! ...Няма какво да ги "бавите"! :wink:

:idea: :arrow: Ако от УС, се притесняват за нещо, относно Протокола :arrow: - не е проблем, в него да Ви впишат и Вас - като свидетел на случая.

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 12:29
от catcat
Благодаря Ви още веднъж!

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 21:55
от lakavitsa
Управителят на ЕС, няма нужда да викате. Той, ще бъде само съставител на Протокола, в качеството му на Управител на ЕС.
Единият свидетел - това сте Вие.
Вторият свидетел - някой Ваш съсед, който в това време, е видял случилото се (бил е на балкона или пред блока).

Много зависи от отношенията във входа, защото ако Управителят не иска да си хаби хатъра или ако е в приятелски или други подобни отношения с "нарушителите" на същия правилник, ще бъде наистина трудно с Протокола от началството и двама свидетели, между които и Вие. Не бива да се забравя, че след "наказанието" нарушителите, както са показали с поведението си не са от най-сговорчивите и като нищо ще "възмездят" без да ги забележите и да имате доказателства за това. Какви ли не случаи познават ет. собствености...Кой от РУП ще се занимава с Вашия случай впоследствие.

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 22:10
от georgiev_sfbg
lakavitsa написа:Управителят на ЕС, няма нужда да викате. Той, ще бъде само съставител на Протокола, в качеството му на Управител на ЕС.
Единият свидетел - това сте Вие.
Вторият свидетел - някой Ваш съсед, който в това време, е видял случилото се (бил е на балкона или пред блока).

Много зависи от отношенията във входа, защото ако Управителят не иска да си хаби хатъра или ако е в приятелски или други подобни отношения с "нарушителите" на същия правилник, ще бъде наистина трудно с Протокола от началството и двама свидетели, между които и Вие. Не бива да се забравя, че след "наказанието" нарушителите, както са показали с поведението си не са от най-сговорчивите и като нищо ще "възмездят" без да ги забележите и да имате доказателства за това. Какви ли не случаи познават ет. собствености...Кой от РУП ще се занимава с Вашия случай впоследствие.


:!: :idea: :arrow: Съгласно Чл.19, ал.(6) от ЗУЕС, мандатът на член на управителния съвет (управителя), може да се прекрати предсрочно, при неизпълнение на задълженията му - с решение на общото събрание. ...И такива случаи има - при това не един и два.

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 22:25
от lakavitsa
Да, ама има нужда и от квалифицирано мнозинство, пък ако управителят си гледа другата работа и това със спречкванията между отделните ет. собственици да му е най-малката грижа, трудно може да го плашат подобни развития...

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2014, 22:33
от georgiev_sfbg
lakavitsa написа:Да, ама има нужда и от квалифицирано мнозинство, пък ако управителят си гледа другата работа и това със спречкванията между отделните ет. собственици да му е най-малката грижа, трудно може да го плашат подобни развития...

Не е задължително! :wink:

:idea: :arrow:
ЗУЕС - Чл.17, ал.(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части МОЖЕ да реши следните решения да се приемат с мнозинство повече от половината от броя на самостоятелните обекти:
2. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера;

...Anlıyor musun? :D

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 02 Юни 2017, 10:55
от alzheimer
Отговорите са трогателно неприложими - видно е, че има някакви закачени във входа формални правила за вътрешния ред, които нито определят коя е лицевата фасада на сградата, нито посочват алтернативно място за изтупване.
При това положение няма как да се забрани използването на балконите. Препоръчително е да промените правилника, да отпадне тоталната забрана и да посочите удобно за всички място за изтупване. Може да се направи разделение - изтупване на чаршафи, покривки, дрехи и изтупване на килими - съгласете се, смешно е да определите изнупването на чаршафите да става на стойките на двора (око изобщо има такива).

Трогателно е предложението да се жалвате до полицейското управление, което да напишело предупредителен протокол - за какво ще е това предупреждение? И на какво основание РПУ ще предупреждава съседите Ви, че не спазват Правилника за вътрешен ред.

Също така смешно е напомнянето, че имало прахосмукачки, надявам се това предложение да е направено от мъж, а не от жена.

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

МнениеПубликувано на: 11 Юли 2017, 17:02
от tochotocho
Много мнения и последното е най-точно!Вземете предпазни предпазни мерки! Напр. остъкляване на балкона1 терасата.ИЛИ Направете си простор ,тръбна конструкция с изнесени напред тръби на ниво под балкона на тупащите. Може да сложите бодлива тел. Грозно, но ефективно! Или пък намазване с черно отработено масло, грес! Може да спрат да тупат, но ще ви затрупват с отпадъци. Викате свидетел и Управителя- констативен протокол! Може и - тези боклуци НЕ СА МОЙ, и надолу по етапния ред! И търсете нещо,което да доказва ,че са от тупащите.