Страница 1 от 1

Теч от съседите

МнениеПубликувано на: 09 Мар 2013, 17:18
от shenita
Здравейте! Имам следния проблем: на холната ми стена изби мокро петно, което продължава да расте. Холът ми е залепен за банята на съседите. Говорих със съседите и вече 3 пъти се уговаряхме за ВИК майстори, които да проверят дали теча е от тях, но всеки път съседите "изчезват" и спират да си вдигат телефоните. Въпросът ми е как мога да ги принудя да ми осигурят достъп до тяхната баня за установяване на мястото на теча? Имам ли право да разбия моята стена и съответно да стигна до техните тръби и да спра теча по мое усмотрение?

Re: Теч от съседите

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2013, 21:17
от dobromirkd
Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите
Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) Собствениците са длъжни да:
12. (изм. изцяло - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;
Чл. 55. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.
Чл. 57. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя), протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от контрольора и двама собственици и/или ползватели.
(3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Re: Теч от съседите

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2013, 11:00
от argentata
При първите сигнали до район Средец - СО, отговорите бяха,че няма конструктивни нарушения в ап. над мен.
С протокол на ЕС се доказа изменената водопроводна и канализационна мрежа и разположението и' в плочата разделяща двата апартамента.
От ЕС не налагат глоба,защото уж било в "между съседски отношения ".
От район Средец -СО поставят извършената дейност в категория " външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки"...