Страница 1 от 1

Търся адвокат.Реален риск от "късо съединение" от теч

МнениеПубликувано на: 17 Фев 2013, 20:05
от argentata
Търся добър адвокат,за да заведа дело срещу Община Средец и срещу обитателите/собствениците/ в апартамента над моя.От Общината нехаят за променената канализационна и ВиК система в апартамента над мен.Разположили са тръбите в плочата,разделяща двата апартамента.Имам теч,който доближава лампата,т.е. електроинсталацията на апартамента ми.Писна ми от безхаберието на всички.Имаме перфектни закони,разчитам на тях за малко справедливост. А.Гоцева 0879369679

Re: Търся адвокат.Реален риск от "късо съединение" от теч

МнениеПубликувано на: 18 Фев 2013, 10:51
от neutralen
:roll: За да получите препоръка/предложение за търсения от вас адвокат, следва да активирате опцията "ЛС" на потребителския си панел във форума. :D

Re: Търся адвокат.Реален риск от "късо съединение" от теч

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2013, 01:36
от dobromirkd
А знаете ли дали тази водопроводна инсталация е само върху една от стаите ви или е върху целия ви апартамент? Обясняват ли ви каква е причината да разположат тръбите по този начин? Знаете ли как са поставяни тръбите в плочата над вас - дали е правен канал в самата плоча или тръбите са били положени отгоре върху плочата и след това заляти с бетон, за да се изравни нивото (при което ще се удебели плочата)?

Re: Търся адвокат.Реален риск от "късо съединение" от теч

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2013, 02:45
от TheOldMan
Човека му тече мръсна вода от полюлея,а ти кви въпроси му задаваш... :)

Re: Търся адвокат.Реален риск от "късо съединение" от теч

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2013, 09:15
от argentata
Как се активира опцията "ЛС" ?

Re: Търся адвокат.Реален риск от "късо съединение" от теч

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2013, 09:40
от argentata
2007 година с една комшийка видяхме разбитата плоча и разположените в нея pvc тръби за топла,студена вода и отходен канал /Тогава от горния апартамент канализацията стигаше до хола,на стената бяха залепени плочки,а мивката беше в процес на свързване.Подадохме обща жалба до Община Средец.Сега в хола няма мивка / предполагам,че от Общината не са разрешили смяна на функцията на хола от сухо на мокро помещение/.Но е изменена водопроводната и канализационната система в кухнята и в банята.Знам ,как са разположени тръбите и лесно може да се установи мястото им по топлия под / от тръбата за топла вода /. На 04.02.2013г. подадох жалба до Столична Община,до момента нямам отговор.Един човек ме посъветва, да изчакам да ми изгори ел.инсталацията на апартамента,за да съдя Общината за по-големи щети...Аз не "гоня" пари,мечтая вече 6 години, да не ми съсипват и рушат родния дом.Направих и застраховка,но тези над мен са арогантни и безочливи и с тях, в последствие ще се разправям по съдебен ред.В последно време започна,да ме хваща ток при пипане на металната батерия в банята / в кухнята съм я демонтирала/.Безотговорността на Общината няма граници !

Re: Търся адвокат.Реален риск от "късо съединение" от теч

МнениеПубликувано на: 15 Мар 2013, 14:40
от georgiev_sfbg
Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите
ЗУЕС - Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) Собствениците са длъжни да:
12. (изм. изцяло - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;
14. обезщетят вредите, причинени на други обекти в сградата, когато те са резултат от отстраняване на повреди в своя самостоятелен обект или част от него;

ЗУЕС - Чл. 55. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.

ЗУЕС - Чл. 57. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя), протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от контрольора и двама собственици и/или ползватели.
(3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.