Страница 1 от 1

Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2011, 14:11
от kalina333
Здравейте,
интересува ме съгласието на кои собственици се взема при поставяне на базова станция и мачти на мобилен оператор. Дали е нужно само събрание на собствениците с кворум във входа над който ще бъде съоръжението или
е нужно съгласие с нотариална заверка съгласно чл.185 ал.2 от ЗУТ. Т.е. както става ясно същността на въпроса е дали в случая важи ал.1 на чл.185 от ЗУТ - има ли промяна на предназначението на наетия обект Покрив или няма.
Също така ако важи чл.185 ал.2 от ЗУТ - дали трябва да се съгласят всички собственици на имоти във всички входове на жилищното сграда?

Ще се радвам да получа отговори с конкретни примери от съдебната практика.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2011, 15:01
от rts
Мобилният оператор нема ли си юрист/и ?

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2011, 15:20
от lunohoda
Съдебна практика - едва ли, но според практиката на ДНСК е достатъчно Решение на ОС на ЕС, взето с необходимия кворум, съгласно ЗУЕС и нотариално заверено съгласие на непосредствените съседи, ако има такива /в случай на студен (невентилируем) покрив, например/.
Проямяна на предназначението няма, покривът си остава покрив.

Строителството не представлява надстрояване, затова не е необходимо да има единодушно съгласие на етажните собственици.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2011, 21:01
от kalina333
Юристите на оператора твърдят че:
1. Няма промяна на предназначението./185 ал.1 ЗУТ/
2. Етажната собственост може да се управлява и отделно по входове /ЗЕС/
т.е. не е нужна нотариална заверка на съгласието и не е нужно участие на собствениците от другия вход.

Тогава въпросът ми е това отменя ли правото на собственост на всички собственици в
сградата върху общите части включително покрива - чл.38 от Закона за собствеността?
Излиза че закона за собствеността изобщо няма значение.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2011, 21:22
от probcho
.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2011, 21:28
от kalina333
Поставената тема цели да изясни по категоричен начин кои собственици трябва да решават , да договарят и да получават доход. В противен случай собствениците от другия вход може да претендират за част от дохода и да ни осъдят.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2011, 10:51
от probcho
.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 26 Май 2012, 20:52
от kalina333
И по този въпрос имам положително развитие и бързам да го споделя с Вас.

След един доста задълбочен и аргументиран спор и множество манипулативни разговори с мобилния оператор,
подписахме анекс към договора с оператора за двойно по-висока наемна цена с актуализация всяка следваща година.

Операторите знаят, че договорите им са нищожни /в повечето конкретни случаи./

Не се колебайте да поискате и да получите по-високи наемни цени. Това е от мен.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 26 Май 2012, 21:41
от emilgrigorov
.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 26 Май 2012, 21:51
от julyanvonemona
Строителството не представлява надстрояване, затова не е необходимо да има единодушно съгласие на етажните собственици.

lunohoda Вие може да ходите вэрху лунната повърхност както си искате но не можете да преодолеете §5 т.38. ДР ва ЗУТ а именно(изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението., а и т.40 от същия §5 която гласи (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) "Строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.
Хайде сега уважаеми (а) г-н (жо) lunohoda, кажете ми по силата на каква магия съоръженията на съответния мобилен оператор ще кацнат върху произволно избран покрив освен да бъдат (NB!) монтирани ерго хипотезата на Чл. 182. (1) (Предишен текст на чл. 182 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строежи в чужд урегулиран поземлен имот имат право да извършват лицата, в полза на които е учредено право на строеж или право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда, както и строежи под повърхността а не договор за наем на земята. си е абсолютно приложима. Правото на строеж може да бъде отстъпено срещу непрекъснат абонамент от плаващи по своята стойност вноски. Има начин това да се регламентира в договора за ОПС със всички собственици в сградата уважаема kalina333

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 26 Май 2012, 22:44
от kalina333
Аз не съм юрист, но бях подкрепена от компетентен адвокат и роднина, главен архитект на един от най-големите градове. Мога категорично да твърдя че повечето договори са нищожни, след като се запознах добре с материята. Преди да навлезете в тънкостите на ЗУТ , имайте впредвид че операторите изобщо нямат представа кои и колко са собствениците на общите части на даден недвижим имот. Те нямат престава с кого са сключвали договор за наем, защото договорите са подготвени от момчета и момичета , които са били възнаградени за количество , а не за качеството на извършената работа по места. Обикновено народът се възприема по презумпция за много прост и се търсят местни тарикати - заинтересовани лица сред живущите /даже не собственици, все едно/ , които да съберат някакви подписи от собствениците срещу лична изгода от 10 000 минути безплатни разговори + безплатен интернет + мобилни телефони.
В нашия случай имаме сключен договор за наем с подписи на 32 % от собствениците /само във входа/. Но тъй като няма фуга между двата входа, този процент е доста по-малък отнесено към цялата сграда/. По наши проучвания за други обекти - положението е същото. Няма писмено съгласие на всички собственици , нито дори на такава част от тях квалифицирана като кворум по ЗЕС.
Собствениците не са 100 % идентифицирани в пълен списък на собствениците към момента на подписване на договора и подписване на съгласието - независимо дали са подписани или не.
Представителят на оператора дори твърдеше на определен етап , че трябвало да броим по един подпис от всеки апартамент, без да отчитаме факта че има съсобственици.Касае се за абсолютно неграмотна работа основната причина за което е подценяването на ситуацията.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 27 Май 2012, 12:49
от emilgrigorov
kalina333 написа:...

А тя земята в парцела Ваша ли е?

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 27 Май 2012, 19:31
от julyanvonemona
квалифицирана като кворум по ЗЕС.
kalina333 Забравете ЗУЕС. Той няма приложение! Както обясних в предишния си пост съоръженията на мобилните оператори са си строителство от всякъде и си требе най-малкото право на строеж и съответна гама строителни книжа въз основа на него.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 27 Авг 2013, 17:15
от lunohoda
julyanvonemona няма надстрояване по смисъла на ЗС , тъй като вещноправният ефект би бил следният: Чл. 40 от ЗС - Дяловете на отделните собственици в общите части са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения, които те притежават, изчислени при учредяването на етажната собственост. По-късни изменения в отделните помещения не се отразяват върху размера на дяловете.
При надстрояване на сграда в етажна собственост собствениците на надстроените етажи или части от етажи придобиват, срещу заплащане, собствеността и върху всички общи части на сградата, включително и върху земята. Дяловете на всички съсобственици в общите части се определят съобразно съотношението между стойностите на отделните помещения по време на завършването на строежа.

Тъй като собственикът на надстройката е мобиларка (т.е. компания с предмет на дейност - търговско предоставяне на електронносъобщителни услуги) е ясно, че няма да стане съсобственик на общи части!

Относно разрешението за строеж и изграждането на електронносъобщителната инфраструктура, може да се запознаете с нормите на глава 17 от Закона за електронните съобщения. Акцентирам:

чл. 281, ал. (7) Електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура в съсобствена сграда или на общи части в сграда - етажна собственост, се изграждат въз основа на договор в писмена форма и съгласие на собствениците, притежаващи най-малко една втора от собствеността в сградата.

във връзка с:

чл. 283, ал. (3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Предприятията по ал. 1 са възложители на строителството на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията, както и заинтересовани лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Въпреки, че това е професионален форум, ще изразя себе си - не ми харесва тона ви и няма да влизам в полемики. 8)

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 26 Сеп 2013, 23:18
от dream1984
kalina333 сподели за първоначалната сума на договора и за колко успяхте да направите анекса както и годишното увеличение
би било добра информация за хора които им предстоят подобно разговори

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 30 Яну 2014, 10:51
от p_ganeva
Здравейте,
някой може ли да ми обясни връзката между собствеността на общите части, записана в документите за собственост (нотариални актове) и наличието на дилатационна фуга между 2 входа на един блок. Единият вход притежава 50% от общите части на сградата, другият вход е сключил договор с мобилен оператор самостоятелно, без съгласието на първия. В съдебната практика използват наличието на фуга между входовете като обяснение за неналичие на претенции върху собствеността на покрива. Изчетох ЗУЕС,ЗС и ЗУТ, но никъде не намирам връзка между собственост и фуга.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 05 Дек 2014, 15:34
от kalina333
dream1984 написа:kalina333 сподели за първоначалната сума на договора и за колко успяхте да направите анекса както и годишното увеличение
би било добра информация за хора които им предстоят подобно разговори


От 250 лв стана 500 лева при равни други условия!
Тези 250 лева ги договори 1 полицейски шеф - ползвател на жилище във входа като криеше договора 10 години. Какви са му били мотивите - той и БТК си знаят.

За съжаление при изходна цена 250 лева не успях да договоря повече от днойно увеличение макар , че при 3 мачти и по доста антени на всяка мачта и базова станция хората вземат най-малко 1500 лева. Но и това е нещо при положение, че съседите са големи овце.

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 06 Дек 2014, 17:07
от julyanvonemona
lunohoda написа:julyanvonemona няма надстрояване по смисъла на ЗС......

По смисъла на ЗС не знем - може и да няма, но основният строителен закон е ЗУТ, а там както вече обясних "монтажните работи" са строеж и след като това е така значи следва да се прилага написаното в него И! Ако разсъдите малко ще видите, че освен всичко, съоръжението на мобилен оператор е дори отделен обект - качен върху сградата, ерго изобщо не попада в изключенията чл.185 ал.1 ЗУТ, а по въпросите с вещноправното действие на чл.40 от ЗС можете да си разсъждавате колкото искате и с когото пожелаете!

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 25 Май 2019, 11:33
от milton
p_ganeva написа:Здравейте,
някой може ли да ми обясни връзката между собствеността на общите части, записана в документите за собственост (нотариални актове) и наличието на дилатационна фуга между 2 входа на един блок. Единият вход притежава 50% от общите части на сградата, другият вход е сключил договор с мобилен оператор самостоятелно, без съгласието на първия. В съдебната практика използват наличието на фуга между входовете като обяснение за неналичие на претенции върху собствеността на покрива. Изчетох ЗУЕС,ЗС и ЗУТ, но никъде не намирам връзка между собственост и фуга.

Здравейте,
Имаме аналогична ситуация с тази на P_ganeva- блок с два входа без дилатационна фуга между тях. Преди 10 години с решение на ОС и протокол за съгласие на собствениците на единия вход се подписа договор с моб. оператор за наем на общи части срещу възнаграждение. Върху покрива има надстройка, в която са обособени 2 помещения - едното за машината на асансиора и сушилно. Такива помещения има и съседния вход. Мазовата станция е монтирана в сушилното помещение на единия вход и върху покрива е монтирана мачта на антената.
Сега след години част от собствениците на съседния вход имат претенции, че антената е незаконна, след като не са им искали съгласие при монтажа и искат премахването и. Имат ли правно основание за това?
Благодаря предварително на отзовалите се!

Re: Съгласие на собствениците-съоръжение на моб.оператор

МнениеПубликувано на: 15 Дек 2019, 21:07
от tochotocho
Нашият блок е от три входа Същото е и при съседните блокове.Няма ФУГИ , сградата е едно цяло с три отделни входа!Разстоянията между блоковете са около 60 м.

Сега при изграждане на антени и пр. на мобилните оператори, те тарикатски се договарят със собствениците на един от входовете и съответно върху тази обща част изграждат съоръжението. Игнорирам как ще се разпределя наема, законност , строеж ли е това, и пр. За нас живущите в съседния блок имаме притеснение от излъчването! Направихме наше замерване, оказа се ,че над допустимото. И сега е ТАРИКАТСКИЯ номер. Сигнализираме за това. Съответната служба, т. е - служители идват на проверка, но предварително са уведимили оператора да вземе мерки. И проверката показва- няма нарушение.
Същото е и по черноморието. Сигнал за шум- до Общината. Идват след ден, два , сутрин 10 часа- няма шум. А шума е след 22-23 часа , поне до 4 часа. Няма сън. Но няма и нарушение.
.