Страница 1 от 2

Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 19 Авг 2013, 15:42
от queen88
Здравейте,
Моля за съдействие...в петък пътувах за централна гара и на предпоследната спирка имаше контрола, аз тръгнах да слизам, но ми поискаха билетче. Казах, че е вътре на седалка, но те тръгнаха да ми пишат акт. Не ми казаха да плащам глоба за нередовен пътник, а директно акт...Имаше полиция, взеха ми данните от личната карта и контрольорката остана да ми пише акта. Не съм се подписвала никъде и не съм взимала акта, просто тръгнах... Трябва ли да чакам да ми го връчат и да го подпиша, трябва ли да подавам жалба, след като вече бях слезнала от автобуса, когато ми поискаха билетче.... какво ще последва?

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 21 Авг 2013, 16:04
от eurolinker
Трябва ли да чакам да ми го връчат и да го подпиша,
В подобна ситуация изчакайте да получите екземпляр от акта. Сега дори не знаете какво съдържа той, което има връзка със следващия ви въпрос
трябва ли да подавам жалба
и моя контра-въпрос към вас "Как ще обжалвате акт, обективиран в документ, който не държите?
.. какво ще последва?
Ще последва задължение към общината, което ще ви "виси" и ще трупа мораторна лихва, която също ще дължите. Актът е законосъобразен дори и без вашия подпис.

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 23 Авг 2013, 16:59
от queen88
Благодаря Ви за отговора, ще чакам да ми връчат екземляр.

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 23 Авг 2013, 17:18
от daryoon
Няма ли да изтече давността на акта и глобата да отпадне? Колко време е необходимо за това?

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 24 Сеп 2013, 17:41
от slavov69
Изчакайте да ви връчат акта, а после и НП и го обжалвайте. Отсега ви подсказвам едно основание - актосъставителя не е длъжностно лице в нарушение на ЗАНН. Защото Контрольорите са служители на търговско дружество Център за градска мобилност ЕАД, а не на общината!

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 24 Сеп 2013, 18:13
от jorko_gt
slavov69 написа:Изчакайте да ви връчат акта, а после и НП и го обжалвайте. Отсега ви подсказвам едно основание - актосъставителя не е длъжностно лице в нарушение на ЗАНН. Защото Контрольорите са служители на търговско дружество Център за градска мобилност ЕАД, а не на общината!

Център за градска мобилност има нужните права да осъществява тази дейност, така че контрольорите са си длжностни лица...

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2013, 18:05
от thebeast
[url]Ще последва задължение към общината, което ще ви "виси" и ще трупа мораторна лихва, която също ще дължите. Актът е законосъобразен дори и без вашия подпис.[/url]
Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат! Актът може да е законосъобразен без подпис, ако е! редовно връчен! Ако не е бил съставен акта когато си е тръгнал "нарушителя", ще трябва да му го връчат, а после и наказателно постановление.

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2013, 18:18
от thebeast
Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Пътник в моторно превозно средство за обществен превоз, който пътува без билет или друг документ, се наказва с глоба 10 лв. - за превоз в населени места, 30 лв. - за междуселищни превози, и 300 лв. - за международни превози. :mrgreen:
Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с министъра на вътрешните работи ръководи и осъществява контрола по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) Длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" имат право:
1. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) да спират моторните превозни средства, извършващи обществени превози на пътници и товари и превози на пътници и товари за собствена сметка, за проверка;
2. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) на достъп до гаражите, сервизите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка;
3. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) да изискват от водачите и превозвачите за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с превоза на пътници и товари;
4. да контролират реда за заявяване, предоставяне, ползване и отчитане на разрешенията за извършване на превоз на пътници и товари;
5. (нова - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) да осъществяват контрол по спазване на правилата за извършване на обществен превоз на пътници и товари и за извършване на превози за собствена сметка, както и на техническата изправност на пътните превозни средства, с които се извършват превозите;
6. (нова - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) да контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебната документация в курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, организирани по чл. 7в, ал. 1;
7. (нова - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) да осъществяват контрол върху състоянието и дейността на автогарите;
8. (нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) да осъществяват контрол по спазване на правилата за извършване превоз на опасни товари, включително превоз на отпадъци в случаите по чл. 50, т. 3, буква "г" от Регламент (ЕО) № 1013/ 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци;
9. (нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) да контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми от търговците или юридическите лица с нестопанска цел, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари;
10. (нова - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.) да ползват технически средства за установяване на размерите, масата, натоварването на ос и техническото състояние на пътните превозни средства и технически средства за контрол на устройствата за ограничаване на скоростта;
11. (нова - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.) за установяване на нарушенията да използват технически средства или системи за заснемане, като заснетият снимков материал служи за доказателство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) Служителите на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" изпълняват и специфични функции с допълнителни задължения за непосредствен контрол върху безопасната експлоатация на пътните превозни средства и техническата им изправност, както и за спазване на нормативно установените условия и ред за извършване на обществен превоз на пътници и товари.
(5) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез определени от него длъжностни лица извършва поне веднъж в годината проверки на лицата, регистрирани да извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон и по наредбата по чл. 89, ал. 4.
(9) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) При проверките по ал. 8 длъжностните лица от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор могат да:
1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
2. дадат ход на производство по налагане на административно наказание.
(10) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) При извършване на проверките по ал. 8 длъжностните лица от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор имат право:
1. на достъп до местата, където се извършва монтаж или монтаж и ремонт на тахографи;
2. да изискват и получават информация и документи, свързани с дейността, за която са регистрирани лицата.
Чл. 92. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) В изпълнение на задълженията си по чл. 91 длъжностните лица извършват проверки и съставят актове за констатираните нарушения. Когато на водач е съставен акт за нарушение на регламент на европейските институции, на този закон или на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, контролният талон към свидетелството му за управление се отнема и се връща след изпълнение на задължението му по ал. 4. Актът замества контролния талон за срок до един месец от връчването му на водача.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от определени от него длъжностни лица, с изключение на наказателните постановления по чл. 93а и чл. 96, ал. 4, които се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от определени от него длъжностни лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Наложеното наказание "глоба" се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Наказателното постановление, както и решението или определението на съда при обжалване заместват контролния талон към свидетелството за управление за срок до един месец от влизането им в сила.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) При заплащане на наложената глоба отнетият контролен талон се връща на водача.

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 26 Сеп 2013, 22:51
от slavov69
Служителите на ЦГМ ЕАД не са длъжностни лица по см. на чл.93,т.1 от НК, към който препраща ЗАНН:
Чл. 93. Указаните по-долу думи и изрази са употребени в този кодекс в следния смисъл:
1. "Длъжностно лице" е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно:
а) служба в държавно учреждение с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение;
б) ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на нотариус и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител.
Само надлежно оторизирани длъжностни лица могат да съставят АУАН.

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 03 Окт 2013, 09:16
от TEREZADESKOVA
Аз предполаган, че актът е съставен при отказ :twisted: , т. е. с подписа на един свидетел, че сте отказали да подпишете акта и (вероятно) да получите екземпляр от него.
Ако става въпрос за София, то има специален нормативен акт, приет от СОС, който урежда тази правна материя, а именно:
Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.В чл. 35, ал. 2 на същата ясно е казано, че: "При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ, пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. (АБСОЛЮТНО НЕПРАВОМЕРНО Е!!!!! :shock: ) Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство."
А в чл. 36, ал. 1 - "При отказ на пътника да закупи билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител, за всяко от тези нарушения, от длъжностното лице по контрола на пътника се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за което се заставя от длъжностното лице да слезе на първата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в съответните служби на "Център за градска мобилност" ЕООД и "Метрополитен" ЕАД. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира до заплащане стойността на билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците."
Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, определени от Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД и Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД, съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение според предоставените им с тази Наредба правомощия.
Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения посочени в чл. 36, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата кметът на СО или определен от него заместник кмет издават наказателни постановления.Образуването на административно-наказателни производства, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.
За нарушенията посочени в чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата - 70,00 лв. - НЕПРАВОМЕРНО Е!!!!!
:shock: Наказателното постановление със сигурно ще бъде отменено от съда :mrgreen: , в случай, че го обжалвате в 7-дневен срок от получаването му. Убедена съм, защото в наредбата има доста нередности и противоречи на ЗАНН най-малко по 3-4 разпоредби. Но тук не е място да пиша за тези тънкости ... :wink:

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 08 Окт 2013, 10:08
от eurolinker
Аз предполаган, че актът е съставен при отказ :twisted: , т. е. с подписа на един свидетел, че сте отказали да подпишете акта и (вероятно) да получите екземпляр от него.

И аз това предположих.И за останалото съм съгласен с вас, Тереза. Стига питащия/та да обжалва, има решение.

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 08 Окт 2013, 11:20
от elichkaa
Контрольорите имат пълното право да Ви напишат акт, длъжен/а/ сте да държите билета си до слизането,а не да го оставяте на седалките!

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 08 Окт 2013, 17:51
от jasta13
А имат ли право контролиращите органи, да повреждат (чрез късане) и дори да задържат част от договора за превоз, който представлява билета?! Във визираната Наредба, не виждам делегирани такива правомощия :mrgreen:

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2013, 11:26
от eurolinker
Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат!

Да, но ако се образува изпълнително дело (хипотезата, която имах предвид, като споменах "лихви") ще има и лихви.
Актът може да е законосъобразен без подпис, ако е! редовно връчен! Ако не е бил съставен акта когато си е тръгнал "нарушителя", ще трябва да му го връчат, а после и наказателно постановление.

thebeast, Излишно е да изреждате възможни хипотези, ето конкретната обстановка описана от питащия:
Имаше полиция, взеха ми данните от личната карта и контрольорката остана да ми пише акта. Не съм се подписвала никъде и не съм взимала акта, просто тръгнах... На мен ми изглежда на редовно връчване, при отказ, на вас не знам...

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 24 Сеп 2017, 15:24
от yanata
Здравейте, днес преживях същата ситуация, която описа и потребителя "queen88" . А тя е следната : "Здравейте,
Моля за съдействие...в петък пътувах за централна гара и на предпоследната спирка имаше контрола, аз тръгнах да слизам, но ми поискаха билетче. Казах, че е вътре на седалка, но те тръгнаха да ми пишат акт. Не ми казаха да плащам глоба за нередовен пътник, а директно акт...Имаше полиция, взеха ми данните от личната карта и контрольорката остана да ми пише акта. Не съм се подписвала никъде и не съм взимала акта, просто тръгнах... Трябва ли да чакам да ми го връчат и да го подпиша, трябва ли да подавам жалба, след като вече бях слезнала от автобуса, когато ми поискаха билетче.... какво ще последва?"

Въпросът ми е следния- какво следва оттук нататък , акт не ми се връчи и нищо не съм подписвала ?
Queen88 , какво бе твоето развитие на тази история ? Трябва ли да ходя да плащм 40 лв , в 3 дневен срок , а след това глобата ставала 200 лв и ще мога ли с този неплатен акт да си заредя месечната карта следващия месец ?
Благодаря за съдействието предварително :)

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 24 Сеп 2017, 16:23
от jhoro
yanata написа:Здравейте, днес преживях същата ситуация, която описа и потребителя "queen88" . А тя е следната : "Здравейте,
Моля за съдействие...в петък пътувах за централна гара и на предпоследната спирка имаше контрола, аз тръгнах да слизам, но ми поискаха билетче. Казах, че е вътре на седалка, но те тръгнаха да ми пишат акт. Не ми казаха да плащам глоба за нередовен пътник, а директно акт...Имаше полиция, взеха ми данните от личната карта и контрольорката остана да ми пише акта. Не съм се подписвала никъде и не съм взимала акта, просто тръгнах... Трябва ли да чакам да ми го връчат и да го подпиша, трябва ли да подавам жалба, след като вече бях слезнала от автобуса, когато ми поискаха билетче.... какво ще последва?"
Въпросът ми е следния- какво следва оттук нататък, акт не ми се връчи и нищо не съм подписвала ?
Queen88 , какво бе твоето развитие на тази история ? Трябва ли да ходя да плащм 40 лв , в 3 дневен срок , а след това глобата ставала 200 лв и ще мога ли с този неплатен акт да си заредя месечната карта следващия месец ?
Благодаря за съдействието предварително :)

Здравейте! Темата е стара и съм я пропуснал на времето. Сега чета коментарите - много плява и откровенни глупости.
Няколко въпроса за изясняване на ситуацията.
1. Къде ви поискаха въпросния „превозен документ“ - билет?
2. Кой точно ви го поиска - контрольора или присъстващия полицай?
3. При съставянета на АУАН - представихте ли ваши лични документи (лична карта, СУМПС, паспорт ...)?

Едно подсказване
Чл. 12. При пътуване с обществения транспорт пътниците са длъжни:
1. да притежават редовен превозен документ до слизането си на спирката;
Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община.

В момента, в който стъпите на земята /тротоара / платното ... въпросния „превозен документ“ става излишен.

Пп. Когато контрольорите от ЦГМ са придружавани от полиция - гледайте пагоните. Защото
Чл. 38. Управителят на ЦГМ ЕООД и ИД на "Метрополитен" ЕАД имат право да наемат на договорни начала от СД "Полиция" полицейски служители от сержантския състав за контрол и опазване на обществения ред при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.

Едно, че сержанти и сержантски състав в Полицията вече няма - никшите чинове са Полицай 3-та, 2-ра и 1-ва степен.
Второ - ако на пагона има звездички - значи е някакъв инспектор (3-та, 2-ра и 1-ва степен, старши или главен). Те не могат да бъдат наемани.

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 24 Сеп 2017, 18:10
от 111888
... Трето-милицията няма какво да търси при проверки на пътници, защото отношенията при договор за превоз, и неговото евентуално нарушаване са между равнопоставени субекти, и място за намеса на милиция няма. Интересно-ако гражданин има претенции към юридическото лице -превозвач, досежно търговски договор, дали милицията ще съдейства на гражданина, или ще го отсвирят ,че са търговски взаимоотношения, и гражданинът да се оправя.
Още малко милицията ще проверява и дали хората си плащат парното?
Странно е и друго-милицията присъства при проверки дали хората пътуват с билет, а самата милиция има привилегията да се вози безплатно в градския транспорт. И то не само когато изпълнява служебни задължения...

Това не ми се вижда никак редно : https://www.youtube.com/watch?v=4r-SH9c2H44

Закон за Министерството на вътрешните работи

МнениеПубликувано на: 24 Сеп 2017, 20:28
от jhoro
111888 написа:... Трето - милицията няма какво да търси при проверки на пътници, защото ...


Прав си и не си прав едновременно.

Вероятно се работи съгласно
Чл. 92. от Закона за МВР (1) За охрана от полицейски органи на стратегически обекти от значение за националната сигурност може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
(3) За охрана от полицейските органи на спортни състезания или други масови прояви, съпровождане на официални лица или товари, както и на други мероприятия или дейности с краткосрочен характер, може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.

Само не мога да преценя, по коя алинея???

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2017, 12:31
от yanata
Пътническия документ ми бе поискам на третата от контрольори. Казах й че съм го оставила на седалката, а тя ми отг, че нямам право и това подлежат на санкция (40 лв на момента или акт)
Продължаших по пътя си и господин полицай ме спря и поиска документ, лична карта. Дадох я и от там ми сътвориха акта?,
Има ли смисъл да ходя до Мария луиза 88 и да плащам 40лв там?

Re: Акт в градския транспорт

МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2017, 20:42
от jhoro
yanata написа:Пътническия документ ми бе поискам на третата от контрольори. Казах й че съм го оставила на седалката, а тя ми отг, че нямам право и това подлежат на санкция (40 лв на момента или акт)
Продължих по пътя си и господин полицай ме спря и поиска документ, лична карта. Дадох я и от там ми сътвориха акта?,
Има ли смисъл да ходя до Мария луиза 88 и да плащам 40лв там?


Това не го схванах - „поискам на третата“ !!! Н третата врата или на тревата (тоест - извън превозното средство)?

Щом стедали ЛК на полицая - значи ви имат личните данни. В момента имате съставен АУАН. Очаква се издаване на НП. Нали се работи по разпоредбите на ЗАНН.
Аз бих направил следното:
Изчаквам издаване на НП.
Обжалвам пред издаващия орган, а после - пред Районен съд.
Ако ситуацията е била такава, каквато я описвате - при разпита на свидетели трябва да се докаже.
Щом сте били извън превозното средство - не сте били длъжна да си пазите превозния документ - билета.