начало

Малки художници от Арт-клуб „Гея“ в Ловеч на посещение в Съдебната палата Малки художници от Арт-клуб „Гея“ в Ловеч на посещение в Съдебната палата

На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Дискусии и казуси в областта на административното право и процес
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот 5311276921 » 23 Ное 2012, 16:12

Много години, дирекция "Столичен инспекторат" рекетира граждани и фирми в София, събира "глоби", от които после получава заплати и допълнително материално стимулиране... :lol:
Както ще се информирате, това е ставало и става в нарушение на Законите и без каквото и да е право.
Ако не сте разбрали, наредбите на СОС падат в съда и се надявам , този позорен " ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община" да падне, а след това от 430 човека , състава на "рекетьорите от "инспектората да остане 100-150, а рекета върху хората в София да намалее.
Това всичко е ставало и става пред очите на "правораздаващите" органи, полиция и журналисти......
Ако имате контакти с разследващи журналисти от някоя авторитетна медия, ще бъде добре и полезно.

Ето:

ЧРЕЗ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД

Ж А Л Б А

От Любомир Димитров Мулетаров
Зона Б-18; бл. 1; вх.А; София- 1309;
GSM- 0888710202

Чрез:
Адвокат Минчо Викторов Спасов, личен № от АК – Ямбол, с адрес за съобщения гр. София 1309 ул. Перник 114 офис 6А

СРЕЩУ: ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община

Приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет
Уважаеми Дами и Господа Административни съдии,


Обжалвам Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Столичен инспекторат” към Столична община, приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет (наричан по-долу за краткост „Правилника”) като нищожен в цялост и по изрично посочените по-долу текстове, тъй като СОС е действал в нарушение на материалната си компетенност, и незаконосъбразен поради текстовете, противоречащи на нормативни актове от по-висока степен.
Имам правен интерес от подаване на настоящата жалба. Жертва съм на действия на предпирятие „Столичен Инспекторат”, чиито служители се позовават на „ правомощия”, дадени им от обжалвания Правилник, нищожни поради изложените по-долу съображения. Завел съм дело срещу Столична община за причинени ми вреди по реда на ЗОДОВ, въз основа на което беше образувано адм. дело № 1936/ 2010 г. по описа на Административен съд, 31 състав, ІІ отделение, което в момента е висящо пред Върховен административен съд, ІІІ-то отделение – адм. дело № 4770/2012 г.

I СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА НИЩОЖНОСТ (ЛИПСА НА КОМПЕТЕНТНОСТ)

Правилникът е приет без правно основание (законова дискреция).


Съгласно § 1. Заключителните разпоредби от Правилника, той:
е приет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 37 от Закона за административните нарушения и наказания.
Погледът върху тези текстове на ЗМСМА и ЗАНН показва, че такава дискреция за Общинският съвет липсва:
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
23. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 15 от 2010 г.) решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител
Съгласно чл. 44 ЗМСМА. Кметът на общината:
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
Нито един от тези законови текстове не дават право на Общинския съвет да създава институция или орган и да му дава права, които са от изключителната компетентност на контролните органи по специалните закони.
Нито един от тези законови текстове не дава генерална дискреция на тази създадена от Общинския съвет институция или орган да упражнява правата и задълженията на кмета по опазване на обществения ред. Напротив- чл. 44 ЗМСМА ИЗЧЕРПАТЕЛНО ПОСОЧВА СПОСОБ И ПРОЦЕДУРА по които кметът изпълнява задълженията си по опазване на обществения ред, който по принцип е задължение на МВР. Това може да стане само и единствено чрез конкретна заповед, насочена към началниците на съответните полицейски служби. Тези полицейски служби са инструментът за прилагане на тези заповеди, а не инспекторати, интендантства, адютантства или други образувания, сътворени от Общинския съвет.
Легалното и семантично съдържание на ИНСПЕКЦИЯТА (вътрешния контрол в системата) като иманентна функция на инспекторатите към ведомствата. Това е законово определено в чл. 46 и следващите от Закона за адмиистрацията, къдетпо изрично е посочено, че инспекторатите към министерствата и ведомствата следят за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията. Инспекторатът е вътрешно звено, което следи и контролира законосъобразността на действията на служителите вътре в системата. Той не може да има права за контрол върху граждани и юридически лица извън административната структура, която инспектира. Правилникът за организацията и дейността за всяко ведомство е административен акт, който може и следва да урежда вътрешно-организационните отношения в дадена административна структура, а не може да създава права и задължения извън тези, определени в законите, които дадената администрация трябва да изпълнява. Например не бива да дефинира нарушения и наказания, да създава правомощия и урежда ред за налагане на санкции върху физически и юридически лица в нарушение на чл. 2 от ЗМСМА.
Това коренно се отличава от структурата, функциите и правомощията, които Общинският съвет е дал на инспектората на общината в атакувания Правилник.
Считам и моля да обявите за нищожни разпоребите на:
1.1.Чл.1.
Този правилник урежда устройството, функциите и организацията на дейността на Столичен инспекторат
Инспекторатът е звено от общинската администрация. Уреждането на структура и организация на общинската администрация е извично правомощие на кмета (чл.44 ал.1 т.17 ЗМСМА). Като е навлязъл в компетентността на кмета, Общинският съвет е приел нищожен акт.
1.2.Чл. 2 ал. (2)
Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община на територията на Столична община, като е на негово пряко подчинение
Всеки административен орган (в случая кмета) изпълнява законовите си задължения или лично, или чрез упълномощени със специална заповед лица и то само и доколкото конкретния закон му разрешава такова делегиране.
Общинският съвет не може със свой Правилник да въведе генерална делегация и да промени и преуреди с подобна клауза разпоредбите на конкретните закони, вменяващи задължения на кмета и ред за упражняването им (напр. ЗУТ, ЗООС, ЗМВР, ЗМСМА и др.).

1.3..Раздел II – ПРАВОМОЩИЯ – ЧЛ. 3 И 4

В чл. 21 от ЗМСМА няма правомощия за Общинския съвет да съдава или отнема ПРАВОМОЩИЯ на администрацията или части от нея, а само и единствено да одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината.
Произнасянето извън законово установената материална компетентност от страна на Общинския съвет е нищожно.
1.4.Разделг III СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ – чл. 5 до 20 от Правилника
Съгласно чл. 2 ал. 1 от Правилника:
Столичен инспекторат, наричан по-нататък "Инспектората", е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община, второстепенен разпоредител с бюджетни средства..
„Звено” е организационна структура в дадена администрация – в случая общинската администрация.
Съгласно чл. 44 т 17 ЗМСМА КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА утвърждава устройствения правилник на общинската администрация. В нарушения на материалната си компетентност, Общинският съвет е създал устройствен правилник за част от Общинската администрация. Актът му е нищожен.
1.5. Глава IV КОНТРОЛНА И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ чл. 25- 27
Звено от общинската администрация не може да извършва административно-наказателна дейност извън предвиденият законов ред.
Конкретни основания за незаконосъобразност на текстовете:
1.5.1.Съгласно чл. 25 ал. 1 При осъществяване на своите задължения, служителите на Инспектората имат право да извършват проверки по спазването от всички лица на разпоредбите на нормативните актове на Столичния общински съвет, както и на други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им.
Създаването на правомощия за инспекторите ERGA HOMNES противоречи на правилото, че инспекторатът във всяка структура или орган контролира служителите вътре в системата, а не ги замества при осъществяване на контролни или други правомощия „навън” от системата.
1.5.2.Формулировката други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им. въздига инспекторите в универсални правоприлагащи и правоохранителни органи в нарушение на чл. 8 от Конституцията и множество други нормативни актове.
1.5.3.Съгласно Чл. 25 ал. 3 При осъществяване на своите задължения, служителите на Инспектората имат право да се обръщат директно и да искат съдействието на поделенията на МВР на територията на контролираните от тях райони
Общинският съвет дава на инспекторите правомощия , респ. вменява на полицейските органи задължения в нарушение на чл. 44 ал. 4 от ЗМСМА, който посочва кога полицейските органи са длъжни да изпълняват кметски разпореждания- при наличие на изрична кметска заповед.
1.5.4.Съгласно Чл. 26. (1) При установяване на нарушения на нормативните актове служителите на Инспектората дават предписания със срокове и отговорници за изпълнението, контролират изпълнението, налагат глоби с квитанции или фишове, когато това се допуска от съответния нормативен акт, или съставят актове за установяване на административни нарушения.
Всеки администриращ закон съдържа разпоредби, уреждащи административно-наказателната процедура по контрола и прилагането му и посочва кой издава актовете и наказателните постановления във връзка с това.Често това са кметовете.Чл. 44 от ЗМСМА задължава кмета да изпълнява функции, възложени му от централните органи на държавна власт и да следи за спазване на актовете на ОС, приети в изпълнение на правомощията им. Това очевидно включва и административно-наказателна дейност В общия закон- ЗМСМА липсва генерално оправомощаване на кметовете за административно-наказателна дейност, следователно тя е допустима само и доколкото е предвидена в съответния специален закон. Правото за препупълномощаване на други лица с аминистративно- наказтелни функции също трябва да е предвидено като възможност в специалните закони и да е съпроводено със специален акт на кмета- Заповед.
Административно-наказващите органи и техните правомощия се посочват от конкретния закон (а не правилник на ОС).
„Генералното упълномощаване” с кметски права, което Общинския съвет е направил в полза на инспекторите е нищожно.
1.5.5.Съгласно чл. 26(2) Съставените актове за установяване на нарушения заедно с получените възражения и други доказателства се изпращат по реда и условията на ЗАНН на администратинонаказващия орган, на чиято територия е извършено нарушението, за произнасяне по образуваната административнонаказателна преписка
Общинският съвет е създал в полза на инспекторите универсална и екстериториална компетентност да съставят актове , отнасящи се дори за нарушения в други териториални единици. Нарушен е чл. 38 от ЗМСМА, който ограничава правомощията на кмета – респ. администрацията му само върху територията на съответната община. Общинският съвет се е произнесъл с един нищожен по критерий териториална компетентност акт.
II. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ПРОТИВОРЕЧИЕ С МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН
Освен посочените по- горе закононарушения, правещи Правилника изцяло нищожен, са налице и ред нарушения на основни конституционно и законово уредени граждански права:
2. 1.Нарушение на чл. 18 от КРБ
Според Чл. 4. (2) от Правилника:
При изпълнение на задълженията си служителите на Инспектората могат да изискват от общинската, районните администрации, общинските предприятия и търговските еднолични акционерни дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища и оказват всяко друго необходимо съдействие, като работят в тясно сътрудничество с тях. –
Като въвежда специални задължения за общинските дружества, тази разпоредба противоречи на конституционата норма на чл. 18 КРБ, въвеждаща равнопоставеност между стопанските субекти, независимо от вида собственост- държавна , общинска или частна.
2.2.Нарушение на Закона за защита на личните данни:
Задължаването на общинската администрация и дружества да предоставят лични данни за гражданите на основание на ял.4 от Правилника, без спазване процедурата за достъп до лични данни по Закона за защита на личните данни е нарушение на последния.
2.3. Нарушения на бюджетното законодателство

Без да има властнически правомощия да осъществява административнонаказателна дейност Столичен инспекторат налага глоби и имуществени санкции в размер на милиони левове годишно, като прихадите от тази дейност постъпват не в Републиканския бюджет, а в бюджета на Столична община. От тази дейност звеното Столичен инспекторат, което не е стопанско предприятие, независимо от бюджетно финансираните си заплати реализира и „допълнително материално стимулиране” на служителите, в зависимост от
резултати по санкциониране на нарушения и ефективно събиране на средства от глоби и имуществени санкции.
По съображенията, изложени по-горе (т.1.5.4) административно-наказателната дейност на инспекторите е противозаконна,. Оказва се, че те черпят права (ДМС) от собствено неправомерно поведение.
Предвидената възможност за кмета да отпуска ежемесечна бюджетна субсидия в полза на инспектората по свое усмотрение е нарушение на бюджетната дисциплина и нарушава правомощията на кмета, дадени му в чл. 41 ЗМСМА. Като орган на изпълнителната власт Кметът е изпълнител, а не творец на бюджета. Общинският бюджет се приема от Общинския съвет. Действията на кмета по прекрояване на бюджета биха били нищожни поради липса на компетентност.
Предвид гореизложеното:

МОЛЯ

да отмените Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет, с което е приет Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат, като обявите Правилника за нищожен -приет извън компетентността на Общинския съвет и незаконосъобразен – противоречащ на нормативни актове от по-виска степен.

Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски: 10 лв. за държавна такса и 2000 лв. – възнаграждение за адвокатска защита.
1. ПРИЛОЖЕНИЯ:
2. Текстът на Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община, приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет;
3. Искова молба и допълнителни молби, въз основа на които е образувано адм.д. № 1936/2010 г. по описа на Административен съд София-град, ІІ отделение, 31 състав;
Прилагам квитанция за платена държавна такса и договор за правна защита и съдействие с адвокатско пълномощно.
Прилагам препис от настоящата жалба и доказателствата към нея за противната страна – Столичен общински съвет.

30.11.2012 г. С уважение: Любомир Мулетаров
Последна промяна 5311276921 на 11 Дек 2012, 07:12, променена общо 2 пъти
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот 5311276921 » 05 Дек 2012, 15:42

Вече факт и внесено и при областния управител /симпатичен администратор/.

До Областният управител на София
Данаил Кирилов
Т У К

относно: Системно нарушаване на Конституцията и Законите на Република България, от страна на СОС , със приети наредби и "Правилник за работата и организацията на Столичния Инспекторат"

Гн Кирилов,

На основание чл. 143. (1) от Конституцията ви информирам и сигнализирам за нарушена законност и административен произвол.
Прилагам документ вх. № 94-Л-286/04. 12.2012 г. атакуващ като нищожен "Правилник за работата и организацията на Столичния Инспекторат", приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.
Надявам се на Вашата намеса за възстановяване на нарушената законност и административния произвол от страна на СОС, който в превишение и с присвоени права е приел не само този "Правилник".
В голямата си част от приетите от СОС наредби , съдържащи санкции и глоби, не фигурат законови основания и дискреция.
Надявам се да спрете действието „Правилника” преди произнасянето на Административния съд, което е в рамките на Вашите пълномощия.
Поздрави на Вашия млад, красив и компетентен юристконсулт, от който имам прекрасни лични впечатления.
Надявам се да ме приемете в удобно за Вас време, ако прецените това.
Интернет страницата на администрацията Ви, не функционира.


С уважение: Любомир Мулетаров
GSM: 0888710202
София, 05.12. 2012 г.
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот TEREZADESKOVA » 06 Яну 2013, 00:20

8) Да :!: . Т. нар. "Правилник за организацията и дейн. на СИ към СО" мма съществени недостатъци (според мен), така че при едно по-старателно прочитане, проучване по приемането му, преглед на ЗНА, както и др. нормативни актова, като ЗА,ЗМСМА и т. н. има вероятност :idea: да бъде отменен, наистина!
Тогава какво ли ще стане ... :mrgreen:
Пръв сред равни - за правата и правилата в един по-добър свят!
TEREZADESKOVA
Младши потребител
 
Мнения: 55
Регистриран на: 28 Яну 2008, 10:10

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот 5311276921 » 17 Яну 2013, 18:50

TEREZADESKOVA написа:8) Да :!: . Т. нар. "Правилник за организацията и дейн. на СИ към СО" мма съществени недостатъци (според мен), така че при едно по-старателно прочитане, проучване по приемането му, преглед на ЗНА, както и др. нормативни актова, като ЗА,ЗМСМА и т. н. има вероятност :idea: да бъде отменен, наистина!
Тогава какво ли ще стане ... :mrgreen:


:D Нямам връзка с вас, но търся връзка....-телефона ми е наличен в темата.
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот TEREZADESKOVA » 10 Юли 2013, 12:47

Относно - Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община
Част от мотивите за оспорване на същия могат да бъдат: не само, че не са спазени изисканията по закон, а именно създаване на определения акт, но и следното:
При осъществяване на своите правомощия органите на изпълнителната власт се подпомагат от администрация.
Администрацията на изпълнителната власт обхваща администрацията на Министерския съвет, министерствата, държавните агенции, администрацията на държавните комисии, изпълнителните агенции, областните и общинските администрации и други административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
Администрацията на изпълнителната власт е централна и териториална.
От Закона за администрацията - чл. 38. (1) Централната администрация на изпълнителната власт включва:
1. администрацията на Министерския съвет;
2. министерствата;
3. държавните агенции;
4. администрацията на държавните комисии;
5. изпълнителните агенции;
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
(2) Териториалната администрация на изпълнителната власт включва:
1. областната администрация;
2. общинската администрация;
3. (нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт :roll: .


Ако :idea: прочетете внимателно Закона за администрацията - чл. 46 и сл., ще видите, че т. нар. "инспекторати" не са към териториалната администрация (т. е. не са към общините 8) ).
От друга страна, ако се приеме чл. 38, ал. 2, т. 3 от Закона за администрацията "Териториалната администрация на изпълнителната власт включва...специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт". Но е всеизвестно, че Столичен инспекторат НЕ Е юридическо лице :wink: . Значи не попада и тук :shock: Видно, че тези администрации са извън общинската администрация. Да. СИ е извън структурата на общинската администрация. Създаден е по решение на СОС с нормативен акт - ПОДСИСО, но - не са спазени изискванията по Закона за нормативните актове. :mrgreen:
А основанията на които е издаден правилника са:
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗА (Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства);
т. 23 (Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител);
чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗА (Кметът на общината отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби) и
от ЗАНН чл. 37, а именно:
Чл. 37. (1) Актове могат да съставят длъжностните лица:
а) посочени изрично в съответните нормативни актове; (ако се приеме, че ПОДСИСО е нормативен акт, то не са спазени изискванията за приемането му съгласно ЗНА :| Същото се отнася и за част от наредбите на СОС, особено тези, които са приети в началото, като НРУИТДТСО, НОДТСО и др. :!: )
б) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) определени от ръководителите на ведомствата, организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено приложението или контрола по приложението на съответните нормативни актове.
(2) Актове могат да съставят и представители на обществеността, ако са овластени за това с нормативен акт.

Е, сега ще има доста хора, които да се замислят... :roll:
Пръв сред равни - за правата и правилата в един по-добър свят!
TEREZADESKOVA
Младши потребител
 
Мнения: 55
Регистриран на: 28 Яну 2008, 10:10

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот TEREZADESKOVA » 11 Юли 2013, 09:58

Протокол

гр. София, 31.05.2013 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ІX КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 31.05.2013 г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Лилова ЧЛЕНОВЕ: Доброслав Руков Диляна Николова
при участието на секретаря Ванюша Стоилова и при участието на прокурора Бончева, като разгледа дело номер 14085 по описа за 2012 година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:
След изпълнение разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, на поименното повикване в 10,15 часа се явиха:
ОСПОРВАЩИЯТ Л. Д. М. - редовно призован, не сe явява и не изпраща представител за участие в производството.
ОТВЕТНИКЪТ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – редовно уведомен от предходно съдебно заседание, представлява се от юрк. Я., с пълномощно по делото.
СГП - редовно призована, явява се прокурор Д..
СЪДЪТ
ДОКЛАДВА, че на лист 75 от делото се съдържа молба от Столична община, подадена чрез надлежно упълномощен юрисконсулт, с която се заявява искане за конституиране на Столична община, като страна в процеса.
Във връзка с това и съобразно разпореждане на съда от 23.04.2013 г., на страните в производството са изпратени преписи от молбата, които видно от приложените по делото призовки са връчени, съответно - на жалбоподателя на 09.05.2013 г. и на Столична община на 29.04.2013 г.
Въпреки разпореждане на съда от 23.04.2013 г., след изтичане на срока за вземане на становище по направеното искане, даден на жалбоподателя и на ответника, делото не е било докладвано на съдията-докладчик.
СЪДЪТ
ДОКЛАДВА молба от 09.05.2013 г., подадена от ответника чрез пълномощника юрк.
Я., с която взема становище по направеното искане за конституиране.
СЪДЪТ, след съвещание, намира, че са налице процесуалните предпоставки за
конституиране на Столична община, като страна в процеса, съобразно подадената
молба на лист 75, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
КОНСТИТУИРА като страна в процеса Столична община.
За Столична община се явяват юрк. П., с пълномощно по делото и юрк.К., която
представя пълномощно от днес.
СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.
Административен съд София-град, Девети тричленен състав, след съвещание намира,
че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно
заседание, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА жалбата, ведно с уточнителната молба на жалбоподателя, на лист 90 от
делото.
ДОКЛАДВА административната преписка, представена от ответника.
Юрк. Я.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам, че същата е недопустима. Представям
Решение № 5323 на АССГ и Решение № 1173 на ВАС, които моля да бъдат приети по
делото. Моля да се приеме административната преписка, която е представена в
цялост. Нямам други доказателствени искания.
Юрк. П.: Поддържам становището на процесуалния представител на Столичен
общински съвет за недопустимост на жалбата. Правилникът за дейността на
Столичния инспекторат е вътрешен административен акт, който урежда структурни и
длъжностни правоотношения, касаещи служителите на структурата и кмета на
Столична община, и не засяга интересите на трети лица. Моля да оставите жалбата
без уважение. Твърдя, че същата е неоснователна. Нямам искания по доказателствата.
Не оспорвам и да се приемат представените документи в преписката, както и днес
представените такива.
Юрк. К.: Оспорвам жалбата. Присъединявам се към казаното от юрк. П..
ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е недопустима. Присъединявам се към доводите
на ответната страна. Нямам искания за нови доказателства.
СЪДЪТ намира, че с акта, с който е насрочил делото в открито съдебно заседание,
всъщност се е произнесъл по допустимостта на жалбата на този етап от
производството.
СЪДЪТ, след съвещание, по доказателствата,
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА представените с жалбата и молбата на касатора М. от 11.02.2013 г.
документи, като писмени доказателства по делото, както и представените такива в
административната преписка по издаване на акта.
ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание Решение № 5323 на АССГ и
Решение № 1173 на ВАС.
СЪДЪТ, след съвещание, намира, че ответникът следва да бъде задължен в срок до
следващо съдебно заседание да представи по делото заверен препис от решението на
Столичен общински съвет за създаване на Столичен инспекторат към Столична община, цитирано в доклад на Б. Б., в качеството му на кмет на Столична община, на лист № 1 от доклада и съответно на лист 35 от делото. Ето защо,
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ЗАДЪЛЖАВА ответника, в срок до следващо съдебно заседание, да представи заверен препис от решението на Столичен общински съвет за създаване на Столичен инспекторат към Столична община, цитирано в доклад на Б. Б., в качеството му на кмет на Столична община, на лист № 1 от доклада и съответно на лист 35 от делото.
СТРАНИТЕ /поотделно/: Нямаме други доказателствени искания.
За събиране на доказателства, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 18.10.2013 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10,28 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР
Пръв сред равни - за правата и правилата в един по-добър свят!
TEREZADESKOVA
Младши потребител
 
Мнения: 55
Регистриран на: 28 Яну 2008, 10:10

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот 5311276921 » 21 Юли 2013, 09:32

Живеем в свят на измамени измамници, в който всеки койта не може, гледа да открадне от този, който може.
Няма нищо ново по делото, освен това, че е определена дата.
ПРез това време, безобразията на Столичния инспекторат продължават и в Общината постъпват пари от "глоби", наложени от неправоспособни инспектори. И това става пред очите на българските правозащитни органи и със съдействието на полицията.
Ако знаех как, бих поискал оставката на Фандъкова, защото тя прекрасно знае какво става и толерира това.
Живеем в свят на измамени измамници.
http://vbox7.com/play:5651e40800
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот votpuska » 03 Май 2014, 19:55

Някакво развитие по делото?
От това до областния: "Поздрави на Вашия млад, красив и компетентен юристконсулт, от който имам прекрасни лични впечатления."
:mrgreen: :mrgreen:
Стига бе човек! Как може? :shock:
Юризмът не е лъжица за всяка уста!
votpuska
Потребител
 
Мнения: 362
Регистриран на: 24 Ное 2012, 16:06

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот u3mamhukaa » 06 Май 2014, 22:14

Извинявам се , че се намесвам ей така , ни в клин , ни в ръкав , ама какво искате да кажете(мисля , че знам , ама все пак.. :) ) - искате да кажете ,че СОС няма право да пише актове и да санкционира ли?
Бих искал да ви питам и друго нещо. Според вас ,законосъобразно ли е СОС да ти искат тротоарно право при положение , че имотът ти се е простирал след направеният от теб тротоар (оградата е била след новопостроеният тротоар ,до средата на улицата),както също законосъобразно ли е да ни "дерат" за табели прикрепени към сгради над тротоарите?
Най-доброто отмъщение е да живееш щастливо
Аватар
u3mamhukaa
Потребител
 
Мнения: 240
Регистриран на: 03 Окт 2011, 09:48

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот 5311276921 » 30 Юни 2014, 12:46

u3mamhukaa написа:Извинявам се , че се намесвам ей така , ни в клин , ни в ръкав , ама какво искате да кажете(мисля , че знам , ама все пак.. :) ) - искате да кажете ,че СОС няма право да пише актове и да санкционира ли?
Бих искал да ви питам и друго нещо. Според вас ,законосъобразно ли е СОС да ти искат тротоарно право при положение , че имотът ти се е простирал след направеният от теб тротоар (оградата е била след новопостроеният тротоар ,до средата на улицата),както също законосъобразно ли е да ни "дерат" за табели прикрепени към сгради над тротоарите?


Ако имате контакти с разследващи журналисти от някоя авторитетна медия, ще бъде добре и полезно. Налице е общинска мафия в лицето на Столичен инспекторат, защитавана от общински чиновници, общинска полиция, прокуратура и съд.

:D Не е необходимо да казвам това, което е формулирано от закона! В закона няма термин "Тротоарно право".
Рекламната дейност не е криминална дейност и не се преследва от закона. СОС не е контролен и законотворчески орган, следователно , няма и такива права да създава норми и понятия като "Тротоарно право".
Същото касае и "Столичен инспекторат", дирекциЯ с правомощия, да контролира САМО собствените на общината обекти, фирми и персонал.
Това, че Инспектората се е превърнал в рекетьор на граждани и фирми, е въпрос на липсваща правна и юридическа култура на потърпевшите, всред които явно попадате и вие!
Поздрави
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: На съд: Правилника на Столичен инспекторат:

Мнениеот 111888 » 17 Дек 2014, 00:06

5311276921 написа:
u3mamhukaa написа:Извинявам се , че се намесвам ей така , ни в клин , ни в ръкав , ама какво искате да кажете(мисля , че знам , ама все пак.. :) ) - искате да кажете ,че СОС няма право да пише актове и да санкционира ли?
Бих искал да ви питам и друго нещо. Според вас ,законосъобразно ли е СОС да ти искат тротоарно право при положение , че имотът ти се е простирал след направеният от теб тротоар (оградата е била след новопостроеният тротоар ,до средата на улицата),както също законосъобразно ли е да ни "дерат" за табели прикрепени към сгради над тротоарите?


Ако имате контакти с разследващи журналисти от някоя авторитетна медия, ще бъде добре и полезно. Налице е общинска мафия в лицето на Столичен инспекторат, защитавана от общински чиновници, общинска полиция, прокуратура и съд.

:D Не е необходимо да казвам това, което е формулирано от закона! В закона няма термин "Тротоарно право".
Рекламната дейност не е криминална дейност и не се преследва от закона. СОС не е контролен и законотворчески орган, следователно , няма и такива права да създава норми и понятия като "Тротоарно право".
Същото касае и "Столичен инспекторат", дирекциЯ с правомощия, да контролира САМО собствените на общината обекти, фирми и персонал.
Това, че Инспектората се е превърнал в рекетьор на граждани и фирми, е въпрос на липсваща правна и юридическа култура на потърпевшите, всред които явно попадате и вие!
ПоздравиР Е Ш Е Н И Е
№ 6843
гр. София, 13.11.2014 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ІІ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ,
в публично заседание на 17.10.2014 г. в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Николов
ЧЛЕНОВЕ: Елица Райковска
Николина Янчева
при участието на секретаря Наталия Г Дринова и при участието на
прокурора Кайнакчиева, като разгледа дело номер 5712 по описа за 2014
година докладвано от съдия Елица Райковска, и за да се произнесе взе
предвид следното:
Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК, във връзка с чл. 63 от ЗАНН.
АССГ е сезиран от К. З. Б. срещу решение без номер на СРС, НО, 97ми с-в по нахд
23374/2012 г. Моли решението на СРС да бъде отменено.
Ответникът моли жалбата да бъде отхвърлена.
Представителят на СГП счита касационната жалба за неоснователна.
Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и
съобрази закона, намира за установено следното от фактическа и правна страна:
В оспореното решение съдът е приел, че АУАН и наказателното постановление
съответстват на изискванията на ЗАНН, при съставянето и издавеното им не са били
допуснати нарушения, поради което приел, че доказват извършеното нарушение.
Настоящият състав намира, че наказателното постановление /НП/ е издадено от
некомпетентен орган.

В чл. 47 от ЗАНН са посочени лицата, които могат да налагат наказания.
Изброяването е изчерпателно.
Кметовете на общините са посочени в ал.1, б. “а“, като
в ал. 2 на чл. 47 е дадена възможност правомощията им по налагане на
административни наказания да се делегират само когато това е предвидено в
съответния закон, указ или постановление на МС. Действително чл. 35, ал. 3 от
Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на
Столична община /НРУИТДТСО/ предвижда, че наказателните постановления сеиздават от кмета на СО или упълномощени от него длъжностни лица и от кметовете
на райони, на чиято територия е констатирано нарушението. В случая в НП е
цитирана и заповед № РД-09-669/13.05.2009 г. на Кмета на СО, която не е представена
по делото, но може да се направи извод, че със същата кметът на СО е оправомощил
директора на Столичния инспекторат да издават наказателни постановления по реда
на НРУИТДТСО, каквато длъжност заема лицето, издало НП.
Сред изброените в чл. 47, ал. 2 от ЗАНН не са включени наредбите на общинските
съвети, което означава, че с приемането на възможността по 35, ал. 3 от НРУИТДТСО
"определени от кмета на общината длъжностни лица" да издават НП, СОС е нарушил
общото правило на чл. 47, ал. 2 от ЗАНН.
Нещо повече, въпросната "възможност" в
НРУИТДТСО други длъжностни лица, различни от Кмета на СО, да издават НП, се
явява и противоречаща на изричната норма от "съответния закон" - чл. 44, ал. 1, т. 9 от
ЗМСМА и чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА, която възлага изрична компетентност на Кмета на
СО, респ. негов заместник, да издава НП. При предвидена в закон изрична
компетентност без възможност за нейното делегиране, е недопустимо и
незаконосъобразно издаването на наредба, с която се допуска това. Издаването на
заповед от Кмета на СО, с която се извършва такова "възлагане на компетентност" в
разрез със законовите правила - общия ЗАНН и специалния ЗМСМА, прави
незаконосъобразна заповедта и съдът няма основания да зачете действието на един
такъв порочен административен акт.
В обобщение на изложеното съдът счита, че директорът на Столичния инспекторат
няма правомощия - нито по закон, нито по силата на НРУИТДТСО, нито по силата на
горецитираната заповед, да издава НП за установени административни нарушения,
защото това е изрична компетентност на Кмета на СО. Издаването на НП от
некомпетентен орган е винаги съществено порок в административно-наказателното
производство и представлява абсолютно основание за отмяната на едно такова НП.

С оглед на изложеното настоящият състав счита, че постановеното от районния съд
съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление следва да бъдат
отменени.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК вр. с чл. 63, ал. 1
от ЗАНН, Административен съд София-град, 2ри касационен съставР Е Ш И :
ОТМЕНЯ решение без дата на СРС, НО, 97ми с-в по нахд 23374/2012 г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № СИ-Т-К-12-17-026/14.11.2012 г., издадено от
Директора на Столичния инспекторат към Столична община, с което на К. З. Б. е
наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева за
административно нарушение по чл. 28а от НРУИТДТСО, както и „глоба” в размер на
50 лева за нарушение по чл. 29, ал. 1 от НРУИТДТСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
111888
Потребител
 
Мнения: 599
Регистриран на: 13 Дек 2013, 12:08


Назад към Административно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron