Страница 1 от 1

Декларация от лице за контакт

МнениеПубликувано на: 23 Яну 2018, 18:56
от warna_sofi
Финансов център.....................................
.................................банка, гр....................
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Долуподписаният(ата)...........................(трите имена)
Адрес: гр. .................................. ж.к. .............................................
Ул. ........................................................... N …..бл. ........ вх. .......... ет. .......... ап. ..........
Стационарен телефон............., мобилен телефом....................
Служебен телефон .............................., e-mail адрес......................................
Връзка с кредитоискателя.............................................
С настоящото декларирам, че горепосочените ми лични данни са верни и точни и че съм съгласен те да бъдат използвани от ............................банк АД за осъществяване на контакт с мен във връзка с кандидатстване, отпускане и последващо обслужване на кредити от ..................банк АД на :
1. .....................(трите имена на кредитоискателя), ЕГН ...................
2. .....................(трите имена на кредитоискателя), ЕГН ...................
Давам съгласието си банката да обработва посочената от мен по-горе информация, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД , както и да я предоставя на други лица/ дружества (включително за събиране и/или при прехвърляне на вземания към горепосочения кредитоискател/ съкредитоискател), за гореописаните цели. Уведомен съм за доброволния характер на предоставяне на данните, както и че имам право на достъп и право на коригиране на личните си данни, които мога да упражня по реда на чл.29 от ЗЗЛД чрез всеки финансов център на .................банк АД.
Декларатор:..........................(подпис)
Дата:..............................

Попълнената информация е сверена с предоставен документ за самоличност.
Име на служителя:......................................Подпис:.................................Дата:....................

Ако подпиша такава декларация, какви са ми задълженията по нея, могат ли евентуално колекторски фирми да ме безпокоят не само за информация за задълженото лице, но и финансово