Страница 1 от 1

Кой следва да плати таксата за подновяване на вписването?

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2013, 20:48
от snefels
Здравейте!
Имам кредит в банка, обезпечен с ипотека в/у собствен апартамент. Когато сключвах договора през 2003 г. никой не ме уведоми, че след 10 години вписването на ипотеката ще трябва да се подновява. До тук добре! Сега, обаче, от същата тази банка искат от мен следното:
......да погасите кредита предсрочно ,ако ли не трябва да направим втора по ред ипотека ,която ще бъде договорна и на материален интерес остатъчният дълг по кредита.Затова обаче са необходими следните документи :удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК ;удостоверние по чл. 87 – за липса на непогасени данъчни задължения за имота; схема на обекта, издадена от СГКК – гр. София, или удостоверение, издадено от същата служба, в уверение, че за имота няма одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри; удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; и евентуално други изисквани от закона или съответната Служба по вписванията документи.Разноските по учредяването на ипотеката са за Ваша сметка.


Първо, не ми е ясно, защо ще се прави втора по ред ипотека. Би трябвало, според мен, да се поднови вписването, като така ще отпадне изискването за повечето от изброените документи.
Второ, пак според мен, разноските по подновяването следва да бъдат за сметка на кредитора, според чл. 174 от ЗЗД.

Много ще съм благодарен, ако ми помогнете!

Re: Кой следва да плати таксата за подновяване на вписването

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2013, 21:06
от adv_zlatanov
първата Ви ипотека вероятно е била "законна", а сега искат да направят "договорна" (вероятно обаче за по-малка сума, остатъка от кредита). По мое мнение, ако съм прав дотук, тази втора ипотека като че ли е по-изгодна за Вас, но следва да видите за КАКВА ПАРИЧНА СУМА Е – това е важното.

Re: Кой следва да плати таксата за подновяване на вписването

МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2013, 13:04
от snefels
И първата е договорна.
Относно сумата, която ипотеката обезпечава - да, по-малко от половината от кредита е. Но на мен идеята ми беше, че както и да бъде ипотекиран един имот, то той си е ипотекиран като една цяла неделима част. Т.е. не съм съгласен с тях да ми ипотекират имот, който струва 10 пъти повече от задължението, което имам, пък на всичкото отгоре да ме занимават и аз да им свърша всичката работа. Но въпросът ми беше малко по-различен - съгласно чл.174 от ЗЗД, разноските по учредяването и подновяването за сметка на кредитора ли са, защото както е написано в текста не мога да го разбера.

Re: Кой следва да плати таксата за подновяване на вписването

МнениеПубликувано на: 20 Дек 2015, 20:44
от jjf
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№173

С., 23.06.2015 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

като разгледа докладваното от съдия К. М. ч.гр.д. № 1254 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх. № 6090 от 23.02.2015 г. на [фирма], [населено място] чрез юрисконсулт Р. Г. против определение № 398 от 3.02.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 333 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Варна, с което е потвърдено определение от 13.01.2015 г. на съдия по вписванията при Варненски районен съд за отказ на вписване по молба вх. № 446/13.01.2015 г. /погрешно посочена с вх. № 301/12.01.2015 г./ по описа на АВ, СВ-В., подадена от [фирма], [населено място].
За да се произнесе налице ли е основание за допускане на касационно обжалване на атакуваното въззивно определение, съставът на ВКС взе предвид следното:
[фирма], [населено място] е поискало да бъде извършено ново вписване на договорна ипотека, вписана с акт № 61, том ХІІ, вх.рег.№ 24685/2004 г. в Службата по вписвания. С определение от 13.01.2015 г. съдията по вписванията е отказал вписването с мотиви, че в случаите на чл.18, ал.4 ПВ новото вписване следва да се извърши по същия ред, както и първоначалното вписване и относно съдържанието на молбата и приложенията към нея важат същите изисквания, поради което следва да бъдат представени данъчна оценка и декларации по чл.264 ДОПК на ипотекарните длъжници, каквито в случая липсват. Варненският окръжен съд е възприел посочените мотиви и с атакуваното определение е потвърдил отказа по за ново вписване на ипотеката.
К. поставя въпросът: Изискванията на чл.264, ал.1 ДОПК по отношение представянето на писмена декларация от длъжника за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски и данъчна оценка за наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота приложими ли са при подновяване /чл.172, ал.1 ЗЗД/ и ново вписване на ипотеката /чл.172, ал.2 ЗЗД/ или са приложими само в случай на учредяване на ипотека, по който е удостоверил основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 ГПК, тъй като в приложеното определение от 16.01.2015 г. по ч.гр.д. № 7/2015 г. на Окръжен съд-Монтана, с което е прието, че декларацията по чл.264 ДОПК не е предвидена като задължително приложение към заямлението за ново вписване на ипотеката, тъй като длъжникът не поема нов дълг и не обременява имуществото си с ново обезпечение, за да е нужно да подаде декларация по чл.264 ДОПК, а и новото вписване се извършва с едностранно волеизявление на кредитора и той не може да бъде задължен да изиска от своя длъжник деклара;ия по чл.264 ДОПК.
По основанието за допускане на касационно обжалване:
Настоящият състав на ВКС приема за правилна практиката по приложеното към частната касационна жалба определение от 16.01.2015 г. по ч.гр.д. № 7/2015 г. на Окръжен съд-Монтана по следните съображения: Договорна ипотека, която не е подновена в 10 годишния срок от учредяването й, но не е заличена, има за последица само изрично визираната в чл.172, ал.2 ЗЗД – ипотеката може да се впише наново, но се променя редът й /от новото вписване/. У. в чл.172, ал.2, изр.първо ЗЗД и чл.18, ал.4 ПВ израз „може да се впише наново” обосновава тълкуване, че правната норма не предвижда сключване на нов ипотечен договор, тъй като в този случай законовият термин би бил „учредена”. След като законът говори за „ново вписване”, а не за „ново учредяване”, то не се изисква ново сключване на ипотечен договор, ново съгласие на длъжника и спазване на другите изисквания на чл.167 ЗЗД, както и правилата за вписване на новоучредена договорна ипотека. Редът за подновяване или ново вписване на договорна ипотека е уреден в чл.18 – по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, като молбата трябва да съдържа данните за първоначалното вписване. Други особени правила за ново вписване на ипотека по чл.172, ал.2 ЗЗД и чл.18, ал.4 ПВ не са уредени и след като новото вписване се извършва по едностранно волеизявление на ипотекарния кредитор, без да е необходимо съгласието или съдействието на ипотекарния длъжник, то не е необходимо представяне на изискуемите от чл.264 ДОПК декларация от ипотекарния длъжник и данъчна оценка на ипотекирания имот. От принципното разбиране за еднаквия ред на извършване на подновяването по чл.172, ал.1 ЗЗД и новото вписване по чл.172, ал.2 ЗЗД на договорна ипотека, като разликата между двете хипотези е само запазване или не на реда на вписването, изхожда и практиката на ВКС по Определение № 278/30.06.2010 г. по ч.гр.д. № 238/2010 г., ІІ г.о. и Определение № 69/26.01.2012 г. по ч.т.д. № 818/2011 г., І т.о.
По основателността на частната касационна жалба:
С оглед отговора, обусловил допускане на касационно обжалване, следва, че атакуваното определение на Варненския окръжен съд и потвърденото с него определение от 13.01.2015 г. на съдия по вписванията при Варненския районен съд са неправилни и следва да бъдат отменени, като на съдия по вписванията при Варненския районен съд се укаже да извърши исканото от [фирма], [населено място] ново вписване на договорна ипотека.
С оглед изложените съображения Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 398 от 3.02.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 333 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Варна.
ОТМЕНЯ определение № 398 от 3.02.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 333 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Варна и потвърденото с него определение от 13.01.2015 г. на съдия по вписванията при Варненски районен съд за отказ на вписване по молба вх. № 446/13.01.2015 г. /погрешно посочена с вх. № 301/12.01.2015 г./ по описа на АВ, СВ-В..
ВРЪЩА делото на съдия по вписванията при Варненски районен съд за извършване на ново вписване на договорна ипотека по молба вх.№ 446/13.01.2015 г. на [фирма], [населено място].
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Re: Кой следва да плати таксата за подновяване на вписването

МнениеПубликувано на: 20 Дек 2015, 22:04
от miko_pk
БаМките действат въз основа на вътрешни правила- 3 седмици преди да изтече 10 годишния срок, ще си начислят служебно всички такси по подновяване - нотариални -върху остатъка от кредита( 18/2 ПВ) и тези за Агенция по вписванията! След което ще ти изпратят подобно писмо с което ще те уведомят, че сумите разходвани за подновяване на ипотеката ще се отнесат към дълга!
Относно необходимите документи- от значение са местните практики на съдиите по вписванията! Ако не представиш документ би ги затруднил по-осезаемо, но от БаМката ще направи всичко възможно да се снабди с него!

Re: Кой следва да плати таксата за подновяване на вписването

МнениеПубликувано на: 26 Фев 2016, 22:53
от m_polly
Комуто ползите, нему и разходите. Молбата я пускат те, те си плащат и таксата. Ако сте уговорили друго в договора, може и вие да сте поели задължение да плащате.Това от правна гледна точка. Защо втора по ред ипотека, като има вече една, това е безмислено. Подновяването е възможно и без съдействие от длъжника, затова те, ако искат да си запазят правата, нямат нужда от вас.