начало

Административното правораздаване в България е на първо място по бързина в ЕС Административното правораздаване в България е на първо място по бързина в ЕС

ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

Дискусии и предложения по проекти за закони


Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот emilgrigorov » 09 Мар 2012, 20:28

На 06.03.2012 е внесен Законопроект за ЗИД ЗУТ от ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ(Избран с политическа сила ДПС Избирателен район: 30-ШУМЕН
Проект!
З А К О Н
За изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Параграф единствен :
„ В чл.239 алинеи 3 и 4 се отменят.”
Вносител: Христо Бисеров

М О Т И В И
към законопроект за изменение на ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Със свое решение № 1 от 1 март 2012 г. по дело № 10 от 2011 г., по искане на Омбудсмана на Републиката, Конституционният съд обяви за противоконституционен чл. 189, ал. 13 от Закона за движението по пътищата. Текстът гласеше, че "не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително." Решението е прието с пълно единодушие на конституционните съдии.
Според мотивите на решението , когато става дума за осъществяване на правораздаване, а административното наказване представлява правораздаване, съдебната защита винаги трябва да съществува като възможност и никакви съображения не могат да я изключат при положение, че съдилищата са органите, които Конституцията овластява да правораздават.
КС приема ,че в правовата държава достъпът до съд трябва да бъде винаги открит. Ограничението да се обжалват наказателни постановления само заради размера на наложеното наказание и така да се допусне осъществяване на правораздаване без да е гарантирана възможност за достъп до съд, противоречи на Конституцията.
Оказва се, че по аналогичен начин стои въпросът с нормите на чл.239, ал.3 и 4 от ЗУТ.
Отнемането на правото на физически лица да обжалват наказателни постановления за налагане на глоби до 100 лв. включително и на юридически лица и еднолични търговци да обжалват наказателни постановления за имуществени санкции до 5000 лв. включително , по същият начин e в противоречие с Конституцията.
С оглед на тълкуването на КС , най-правилно е НС да отмени тези текстове.

Вносител: Христо Бисеров
Последна промяна emilgrigorov на 17 Яну 2013, 11:51, променена общо 1 път
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот nk7702n » 09 Мар 2012, 20:44

Много точно, когато коментирахме конституционното решение по чл. 189 ал.13 от ЗДП от 01.03.2012 г. в една друга тема стана дума именно за това, че по аналогичен начин трябва да се обърне внимание и на всички останали разпоредби, касаещи санкции срещу ФЛ и ЮЛ,налагани чрез издаване на НП.
nk7702n
Старши потребител
 
Мнения: 6453
Регистриран на: 01 Юли 2010, 11:02

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот rozablue » 10 Мар 2012, 23:20

Коментира ли се в новия ЗУТ/проект/съсобствеността и как?
rozablue
Потребител
 
Мнения: 254
Регистриран на: 05 Фев 2011, 11:42

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот emilgrigorov » 14 Мар 2012, 19:09

Д О К Л А Д
за първо гласуване
Вх. №: 253-03-32/13.03.2012 г.
ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202–01–10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.

На свое заседание, проведено на 8 март 2012 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202–01–10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.

На заседанието присъстваха представители на министерство на регионалното развитие и благоустройството: г-жа Таня Милева – началник на Политическия кабинет, г-жа Лидия Станкова - дирекция „Устройство на територията”, г-жа Стоянка Илова – дирекция „Правна” и г-жа Милка Гечева от Дирекция за национален строителен контрол.

Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Милева.
В него се предлага промяна в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие, като се предвижда същите да се регламентират в един закон – Закона за регионалното развитие, който да уреди обществените отношения, свързани с разработването, приемането, финансирането, актуализирането на документите за стратегическото устройствено планиране и стратегическото планиране на регионалното развитие, както и въпросите, свързани с наблюдението и оценката на изпълнението им.
Отменят се разпоредбите от закона за устройство на територията, касаящи създаването на сегашните документи на стратегическото устройствено планиране в глава пета „Устройствени схеми”, и в глава седма, раздел ІІ „Създаване, одобряване и изменение на устройствените схеми”. Заличава се понятието „устройствени схеми” навсякъде, където е употребено в закона, както и в други закони, и същото се заменя със съответно ново понятие по Закона за регионалното развитиe.
В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предвижда промяна на Закона за регионалното развитие относно разработването на видовете документи за пространствено развитие, основните изисквания за техния обхват и съдържание и връзката им с документите за стратегическо планиране на регионалното развитие за различните териториални нива.
Прецизират се процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, като се предлагат изменения, целящи облекчаване на административните пречки пред бизнеса при гарантирана защита и на обществения интерес.
Усъвършенства се административния контрол по устройство на територията и строителството с ясно разграничаване правомощията на контролните органи на общинските администрации и на Дирекцията за национален строителен контрол и същевременно се увеличават правомощията на органите на местното самоуправление и местната администрация.
Прецизират се правата, задълженията и отговорностите на административните органи и на участниците в строителния процес.
Предлагат се промени, свързани с изискванията за упражняване на дейностите по оценка на инвестиционния проект за съответствие със съществените изисквания към строежите и извършване на строителен надзор. Предвижда се изменение в режима за извършване на тези дейности - от лицензионен в регистрационен, допълват се изискванията за регистриране на консултантската дейност и на отговорността и задълженията на консултантите, както и завишаване на санкциите.
Прецизират се отделни разпоредби в частта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството, въвеждането в експлоатация и поддържане на строежите в експлоатационна годност, анализът на които показва, че създават предпоставки за противоречива административна и съдебна практика, както и разпоредби, свързани с възможността за оспорване на административните актове по прилагането на този закон.
В дискусията взеха участие народните представители Искра Фидосова, Емил Радев, Четин Казак, Янаки Стоилов и Юлиана Колева.
Изказа се становище относно § 90, който определя правния режим на гаражите и паркоместата. С него гаражите и паркоместата се уреждат по един и същи начин. Сега в практиката по отношение на гаражите, няма проблем. Те са самостоятелни обекти и като такива са обект на правна сделка. Предложеното законодателно решение към сделките с гаражите да се прилага чл. 33 Закона за собствеността – режима на съсобствеността, не е удачен. Същият има за цел да охранява правата на съсобствениците на един имот, а при сделка с гараж, чии права ще се охраняват, при положение че не е налице съсобственост?
По друг начин стои въпросът с паркоместата. В някои случаи паркоместата са част от прилежащия терен на сградата, а в някои случаи те са собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата или на част от тях. Като паркоместа те следва да бъдат определени като такива с инвестиционния проект, да се определи тяхната собственост и да се ползват на договорна основа. Не може със закон да се забрани паркомясто да не се ползва от лице, което няма собственост на самостоятелен обект в сградата. Законът може единствено да забрани промяната на предназначението на паркоместата.
Акцентира, че въпреки съществуващият реален проблем с паркоместата не може да се стига до крайности – ограничаване конституционното правото на собственост върху гаражи и паркоместа. Не може със закона да се въведе задължение паркоместата и гаражите да бъдат собственост само на лицата в сградата.
Подчерта се, че трябва да се отговори на въпроса каква е концепцията и дали оттук нататък собственикът отделно ще се разпорежда с жилището и с гаража, този, който не е обособен като отделен гараж извън самите сгради. Трябва първо да се отговори на въпроса каква е концепцията за уреждането напроблема, за да търсят и съответните правни форми.
Изтъкна се, че проблема не се решава в законопроекта. При проектиране на сграда броя на паркоместата трябва да е равен на броя на самостоятелните обекти в сградата, а самите паркоместа не са уредени като самостоятелен обект на собственост. В страната съществуват различни сделки с паркоместата – продажба право на собственост, продажба на ид.ч. от терена, протоколи за разпределение право на ползване. Трябва да се помисли да се уреди статута на паркоместата в подземните паркинги в сграда, на такива на отделен терен, освен в този закон, в Закона за собствеността и други нормативни актове, уреждащи тази материя.
Предвижда се да отпаднат чл. 133 и чл. 135, ал. 6, а с § 117 се въвежда обратно действие на новите общи устройствени планове, което означава спиране прилагането на част от заварените подробни устройствени планове. С предложените промени в процеса на изработване на нови общи устройствени планове да не могат да се инициират процедури за нови подробни устройствени планове и за изменение на действащи такива, а приемането на един общ устройствен план е дълга процедура – 3-5 години, което законодателно решение на практика означава преустановяване на всички инициативи за реализация, за които е необходимо влязъл в сила подробен устройствен план. § 117 противоречи и на чл. 17 от Конституцията на Република България, който предвижда че „принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение”. Ако с новия общ устройствен план е предвидено мероприятие за задоволяване на общински или държавни нужди по смисъла на Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост, то собствениците на засегнатите имоти ще бъдат отчуждени и обезщетени по реда на тези закони, като за целта се изисква приемането на нов или изменение на действащия подробен устройствен план и след влизането му в сила да бъде проведено отчуждаването. Паричното обезщетение се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, т.е. обезщетението ще бъде определено в съответствие с предвиждането на заварения подробен устройствен план.
В законопроекта не е предвидена възможност за обезщетяване на собствениците на поземлените имоти за претърпени вреди в резултат на приемането на новия общ устройствен план и осуетяване на прилагането на заварените подробни устройствени планове. Производството по приемането на общ устройствен план е необжалваемо, което води до липса на възможност за правна защита и противоречи на Административно-процесуалния кодекс и чл. 56 от Конституцията.
Изразиха се резерви по отношение ал. 1 на § 117. С нея се създава възможност докато липсва или се изготвя общ устройствен план, да се изработват подробни устройствени планове по някакъв повод. С тази преходна разпоредба се предвижда, че те запазват действието си, ако не противоречат на предвижданията на общия устройствен план. Това означава, че се допуска след като вече е налице одобрен подробен устройствен план той да бъде обезличен и на негово място общият устройствен план да предвиди нещо друго.
Изказаха се становища за категорична не подкрепа на § 117, като се постави въпрос в колко населени места няма влязъл в сила общ устройствен план и защо в мотивите няма нищо разписано, какво налага обратното действие на разпоредбата. Подчерта се, че законодателното решение общия устройствен план да е основание за приемане на подробни устройствни планове е противоконституционно.
В § 35 към чл. 109 се създава нова ал. 3, където се прави изключение, че подробен устроествен план може да се разработва и без действащ общ устройствен план - за обекти публична държавна или публична общинска собственост. Получава се една законова неравнопоставеност – за държавата или общините се прави изключение, а за бизнеса – се прилага правилото за наличието на общ устройствен план, т.е. инвестиционни намерения от частен характер ще се осъществяват, само ако има общ устройствен план. Поставя се въпроса ще могат ли общините да приемат общ устройствен план, като се има предвид тяхната хронична финансова недостатъчност, а в преходните разпоредби няма срок за приемането от общините на общ устройствен план.
В хода на дискусията статистиката подадена от вносителите, показва че 33 % от общините имат актуален общ устройствен план, а от останалите – някои са в процес на възлагане, изработване, съгласуване, но не са стигнали до приемане с решение на общинските съвети.
Акцентира се разпоредба на § 37 се предлага при положение, че повече от територията на страната няма изработен общ устройствен план. Това от своя страна означава създаването на роблем на българските граждани, които искат да строят, на инвеститорите, които в тези населени места искат да инвестират, защото всичко това минава през приемането на подробен устройствен план.
Предложи се да се разпишат текстове, с които да се даде срок на общините за изготвяне на общ устройствен план, като се предвиди и финансиране от страна на държавата, както и административно наказателни разпоредби за неизпълнение на задължението за приемането на общи устройствни планове в срок.
Членовете на Комисията по правни въпроси се обединиха около становището за отпадане на § 35, 37, 90 и 117.
Подчерта се, че за пореден път се предлага с преходните и заключителни разпоредби (§ 139) да се изменя цялата философия на действащ закон – Закона за регионалното развитие. Това по същество и по изискванията на Закона за нормативните актова е за отделен закон за изменение и допълнение.

След проведената дискусия и обсъждане, с 14 гласа „за”, 3 гласа „против” и 5 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202–01–10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

ИСКРА ФИДОСОВА


Обърнете внимание, доста разум има в този доклад. И - какво ще се случи после.
Последна промяна emilgrigorov на 17 Яну 2013, 11:20, променена общо 1 път
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот emilgrigorov » 14 Мар 2012, 19:24

Комисия по културата, гражданското общество и медиите
08/03/2012
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012г.
Д О К Л А Д
за първо гласуване

На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 08.03.2012 г. бе разгледан Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г. В дискусията участваха представителите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – арх. Лидия Станкова, директор на дирекция „Устройство на територията”, Беатриса Шалдупова, Дирекция за национален строителен контрол, арх. Пенчо Димитров, Дирекция „Устройство на територията”, Стоянка Илова, Дирекция „Правна”; от Министерството на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно-нормативна дейност и обществени поръчки” и Боян Милушев, парламентарен секретар.
От страна на вносителите законопроектът беше представен от Лидия Станкова, директор на дирекция „Устройство на територията” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Основна цел на Закона за устройство на територията е да урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
С предложения законопроект се предлага реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие, касаещо подготовката на планирането и на изпълнението за следващия програмен период 2014-2020 г.
В първата част на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се цели обвързване с промените в Закона за регионалното развитие, като Националната комплексна устройствена схема по Закона за устройство на територията се заменя с Национална концепция за пространствено развитие, като видът, съдържанието, начинът на възлагане и изработване са определени в Закона за регионалното развитие. Част от предложенията касаят мерки за ограничаване на стихийното и безразборно преотреждане на отделни поземлени имоти или група поземлени имоти и промяна на тяхното предназначение. С това се въвежда ограничението подробните устройствени планове, които са необходимо условие за тази промяна, да съответстват на предвижданията на общия устройствен план на населеното място или на общината.
Законопроектът предвижда изпълнение на Решение № 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010 г. за оптимизация на държавната администрация. Предложенията са да отпаднат три административни услуги, които досега се извършват от министъра на регионалното развитие.
Други промени в законопроекта касаят: обектите, свързани с националната сигурност и отбрана и съответните правомощия на ресорните министри, въвеждането на ограничителни зони, възможност за отчуждаване, за еднократни обезщетения и други; облекчаване на процедурите по одобряване и разрешаване строителството на национални обекти и обекти на техническата инфраструктура; по-ясното разписване на процедурите по съобщаване и обществено обсъждане, както и по съгласуване на подробните устройствени планове.
Предложенията, отнасящи се за недвижимите културни ценности са да се добавят обекти ІV-та и V-та категория с местно значение в раздела „Инвестиционно проучване и проектиране”. Също така се предлагат текстове, свързани с мемориалните места, военните паметници, сервитутни зони около археологически недвижими културни ценности. Регламентират се рестриктивни мерки от страна на местната власт при липса на съгласуване с Министерството на културата на строежи в границите на защитени територии и охранителните им зони.
От Министерство на културата Милда Паунова, представи становище, с което се подкрепят предложените промени в законопроекта.
По време на дискусията имаше разискване относно действащата нормативна уредба и по-точно многократно повтарящите се съгласувателни процедури на всички нива на устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство. Дискутира се възможността производствата по изработване и одобряване на плановете за управление по Закона за културното наследство да бъдат съвместими с производствата по Закона за устройство на територията по изработването на подробни устройствени планове. За територии, за които са налице тези устройствени инструменти, последващите съгласувателни процедури да отпаднат, а спазването на изискванията по опазване на националните културни ценности да се контролира както от одобряващия орган при издаване на разрешението за строежа, така и от Инспектората на Министерството на културата по реда на текущия контрол, без допълнително съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство.
След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 13 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

Даниела Петрова
Последна промяна emilgrigorov на 17 Яну 2013, 11:43, променена общо 2 пъти
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот emilgrigorov » 14 Мар 2012, 19:30

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
12/03/2012
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 7 март 2012 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.
На заседанието присъстваха представители от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Красимир Петков, Дирекция за национален строителен контрол и Лидия Станкова, Дирекция „Устройство на територията”, Стоянка Илова, главен юрисконсулт, Дирекция Правна”.
От името на вносителя законопроекта бе представен от Лидия Станкова. В тази част от него, която е в рамките на компетентността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, се предвижда промяна в реда, по който се определят специфичните правила и нормативи, свързани с отбраната и сигурността на страната. По сега действащия закон това става с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”/ДАНС/. С предлагания законопроект този ред се изменя, като се предвижда специфичните правила и нормативи за обекти от националната сигурност и отбрана да се приемат от специализираните експертни съвети по устройство на териториите по чл. 3, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Във връзка с това се предлага с подробния устройствен план /ПУП/, въз основа на специфичните правила и нормативи, да се определят терени – забранени зони, по отношение на обектите, свързани с националната сигурност и отбрана, в които е недопустимо застрояване, преминаване, ползване и престой. Законопроектът въвежда задължение за министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС, да предоставят данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за нови специални обекти. Данните се предоставят по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Законопроектът разширява обхвата на наредбата за обема и съдържанието на устройствените планове, по отношение на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. В нея ще се регламентира процедурите по съобщаване, съгласуване, обществено обсъждане и приемане, да става по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Предвижда се министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС със заповед да възлагат изработването на проект на ПУП за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Предлага се по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост да се отчуждават имоти – частна собственост, за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната и за прилежащите им забранени зони. Разширява се приложното поле на чл. 223, където при упражняване на контрол по изпълнение на закона и при отказ да се изпълни разпореждане, то ще се изпълнява принудително със съдействието на органите на МВР. Дава се възможност на служителите за контрол по строителството към общината да имат право на отличителни знаци, да ползват специални средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи да могат да притежават лично оръжие за защита. Предвижда се министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС да делегират свои правомощия по този закон на заместниците си или на други длъжностни лица.

В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 19 гласа „за”, без гласове „против” и с 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.

Председател на
Комисията по вътрешна сигурност
и обществен ред:

Анастас Анастасов
Последна промяна emilgrigorov на 17 Яну 2013, 11:43, променена общо 2 пъти
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11


Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот Melly » 08 Юли 2012, 23:38

Май нещо не разбирам, но ако становището на съдилищата е, че паркоместата не са обект на кадастъра, то аз също се присъединявам към тях.
Поне за сега, докато същите не бъдат законодателно прогласени за самостоятелни обекти на право на собственост, ще е така - ще се бълват сделки с невъзможен предмет, те пък ще бъдат вписвани, защото съдията по вписване не бил компетентен да се произнася по същество на сделката и бил длъжен да вписва нищожни договори... :cry:
А ако някой ден това се случи - да бъде даден на паркоместата статут на самостоятелни обекти, то тогава май трябва със Закон да валидизираме всички сделки с т.н. паркоместа, които по действащото ни право отвсякъде са си договори с невъзможен предмет - чл.26, ал.2 ЗЗД.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7868
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот karanedeff » 09 Юли 2012, 10:17

Melly написа:А ако някой ден това се случи - да бъде даден на паркоместата статут на самостоятелни обекти, то тогава май трябва със Закон да валидизираме всички сделки с т.н. паркоместа, които по действащото ни право отвсякъде са си договори с невъзможен предмет - чл.26, ал.2 ЗЗД.

Дали студентите в парламента ще се сетят в ПЗР да ги уредят заварените случаи или ще се наложи на всеки сам да се спасява - разбирай да се изръси още една камара пари за статут на "купеното" паркоместо :roll:
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1238
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот Melly » 09 Юли 2012, 10:51

karanedeff написа:
Melly написа:А ако някой ден това се случи - да бъде даден на паркоместата статут на самостоятелни обекти, то тогава май трябва със Закон да валидизираме всички сделки с т.н. паркоместа, които по действащото ни право отвсякъде са си договори с невъзможен предмет - чл.26, ал.2 ЗЗД.

Дали студентите в парламента ще се сетят в ПЗР да ги уредят заварените случаи или ще се наложи на всеки сам да се спасява - разбирай да се изръси още една камара пари за статут на "купеното" паркоместо :roll:


Задаваш ми въпрос, на който и двамата имаме отговор, но не сме с правомощия да го решим. :wink:
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7868
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София


Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот emilgrigorov » 13 Окт 2012, 08:00

Ужас. Само съществената част на стенограмите е над 70 страници.
Какво толкова всички са се вторачили само в пар.16(1) ...
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот emilgrigorov » 19 Окт 2012, 20:30

Направих някаква компилация от стенограмите и текстовете на вносителя. По някои не ми е ясно, затова съм ги оставил , както са в стенограмата.
https://dl.dropbox.com/u/72622917/%D0%97%D0%98%D0%94%D0%97%D0%A3%D0%A2%202012.doc

А така изглежда изменения Закон за регионалното развитие:
https://dl.dropbox.com/u/72622917/%D0%97%D0%A0%D0%A0%202009%20093%20izm.doc
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот emilgrigorov » 28 Дек 2012, 07:51

УКАЗ № 417
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за държавната собственост, приет от ХLI Народно събрание на 30 ноември 2012 г.
Издаден в София на 7 декември 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Диана Ковачева


ЗАКОН
за допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45 и 82 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 12 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В правилника за прилагане на закона се определят рисковете, срещу които се застраховат имотите – публична държавна собственост.
(4) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите срещу рисковете, определени по реда на ал. 3.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77 и 82 от 2012 г.) в § 5 от допълнителните разпоредби т. 63 се изменя така:
„63. „Специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната“ са имотите, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната.“
§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
11050
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: ЗИД ЗУТ и ЗИД ЗКИР 2012 (проекти)

Мнениеот emilgrigorov » 28 Дек 2012, 08:22

Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

Мнениеот emilgrigorov » 15 Яну 2013, 10:04

За вещно-правния характер на устройствените схеми и планове, разпорежданията с качеството на имота в плановете и схемите на по-високо ниво и мястото на собственика, за конституирането на обществените организации като страна в устройственото планиране на всички нива :?: :!: :?:

А иначе, 2012 година приключи успешно, само 2006-та я бие по бройка, нооо, не и по значение ;) :
2001г - 3 изменения
2002г - 1 изменение
2003г - 3 изменения
2004г - 2 изменения
2005г - 8 изменения
2006г - 10 изменения
2007г - 2 изменения
2008г - 6 изменения
2009г - 6 изменения
2010г - 5 изменения
2011г - 4 изменения
2012г - 9 изменения
Общо: 59 изменения за отчетния период.
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11


Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

Мнениеот nk7702n » 16 Яну 2013, 23:45

Много важна стъпка в насока защита неприкосновеността на частната собственост в рамките на отчуждителните производства по ЗДС и ЗОС. И без това съществуват достатъчно проблеми около актуването на имоти по тия два закона, та поне дано се отменят посочените норми, противоречащи на чл. 17 ал.3 чл. 56, чл. 17, ал. 3 и ал. 5, чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ), както и с чл. 6, Параграф 1 от КЗПЧОС.
nk7702n
Старши потребител
 
Мнения: 6453
Регистриран на: 01 Юли 2010, 11:02

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

Мнениеот emilgrigorov » 17 Яну 2013, 10:37

Не случайно свързах със ЗУТ. Пък и други общи и специални закони, релевантни на атакуваните разпоредби.
Виж мораториума, наложен още с допускането на устройствена процедура ... за никому неясен период от време. За десетилетията невъзможност да се разпоредиш или ползваш имота си. През които си плащаш данъци, такса смет (смешно) и се оглеждаш на четири страни от къде ще ти дойде.
Като има обществен интерес, обществото си плаща, не краде.
За перманетното състояние във форсмажор говоря, за повсеместната некомпетентност в правната система. За пошлостта и мястото и в добрите правила и норми, за баничките, бозата и всичко останало :lol:
А то - кво: за пореден път, впечатлени от мишката, не виждаме планината. Каква частна собственост, какви 5 лева :lol:
Последна промяна emilgrigorov на 17 Яну 2013, 22:35, променена общо 1 път
Carthago delenda est.
emilgrigorov
Активен потребител
 
Мнения: 2836
Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

Мнениеот nk7702n » 17 Яну 2013, 21:36

emilgrigorov написа:Не случайно свързах със ЗУТ. Пък и други общи и специални закони, релевантни на атакуваните разпоредби.
Виж мораториума, наложен още с допускането на устройствена процедура ... за никому неясен период от време. За десетилетията невъзможност да се разпоредиш или ползваш имота си. През които си плащаш данъци, такса смет (смешно) и се оглеждаш на четири страни от къде ще ти дойде.
Като има обществен интерес, обществото си плаща, не краде, Наде.
За перманетното състояние във форсмажор ти говоря, за повсеместната некомпетентност в правната система. За пошлостта и мястото и в добрите правила и норми, за баничките, бозата и всичко останало :lol:
А то - кво: за пореден път, впечатлена от мишката, не виждаш планината, за частна собственост ще ми говориш :lol:

Както искаш си ги тълкувай, нещо не ме впечатляват подмятанията ти. :roll: Защо ли изобщо се напъваш?
П.П. " Не -случайно" се пише " Неслучайно" / слято/. Оправи си първо правописа, чак след това може да се помъчиш да тълкуваш ЗС, ЗУТ, ЗС, ЗДС и ЗОС.
nk7702n
Старши потребител
 
Мнения: 6453
Регистриран на: 01 Юли 2010, 11:02

ПредишнаСледваща

Назад към Обсъждане на законопроекти


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron