Страница 2 от 4

Re: Студена бира

МнениеПубликувано на: 17 Авг 2004, 19:47
от expertyt
Не една бира, цяла каса обещавам, ако намерите случай на осъдено вещо лице за престъпление по чл. 251 НК, поне през последните 10 години. Защо се хванахте за този член от НК сякаш всяко заключение е невярно, а експертите са напаст божия и трябва да се предриемат спешни мерки. Аз съм в кухнята на вещите лица и нямам усещането, че системно и често се издават предумишлено неверни заключения.

Re: Студена бира

МнениеПубликувано на: 17 Авг 2004, 21:23
от shveda
Колега грешно сте ме разбрал. Аз само посочих на Г-н Чолаков членовете от НК, които визират извършването на престъпление от вещо лице по повод изпълнение на задачите му, за да подкрепя становището си, че и в момента има такива разпоредби. Иначе моите уважение към експертите, защото без тях нашата работа е немислима.

Re: Студена бира

МнениеПубликувано на: 18 Авг 2004, 01:08
от Юлиян Чолаков
Не го взимай лично, чл.291 НК е само един от многото примери за неработещи законови разпоредби. Друг пример е чл.44, ал.1 и ал.2 ЗАНН.
Ако се стигне до законова уредба - да се запише как се процедира, ако липсва експерт с походяща квалификация (например специалист по радарите на КАТ).
Допустима ли е експертиза или експертна оценка, изготвена от страната на базата на собствено специфично образование, без участие на назначено вещо лице?

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 18 Авг 2004, 21:11
от expertyt
Аз съм привърженик на идеята за въвеждане на контра-експертиза. Лично за мен това би било едно предизвикателство, тъй може да се получи състезание между вещите лица и за защита на своята теза всеки здраво трябва да се готви за делото.

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 27 Авг 2004, 21:57
от expertyt
Надявах се, че към форума по повдигната от мен тема ще се включат и съдебни експерти, но сега ще отправя въпрос към юристите. Как трябва де се разбира един постулат от действуващите прастари нормативна уредба " Вещите лица не могат да се изказват по правни въпроси"? Това абсолютна забрана ли е? Какво се разбира под правен въпрос? До къде се простират границите на правните въпроси?
Госпожи и господа юристи, моля, за вашето мнение.

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 27 Авг 2004, 22:14
от наблюдател
Сигурно се има предвид,че експерта може да се изказва само по въпроси от областта на която има специални знания.За правните въпроси се произнасят други процесуални фигури.Пък и да се изкаже по правни въпроси тези изказвания не са релевантни.Така си мисля аз.
Има и много други въпроси от това естество.Например експерт работи в БНТЛ-МВР.От там получава заплата.Редно ли е тогава в работно време ,при което му се плаща когато се явява на дела като експерт и да получава възнаграждение по конкретното дело?

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 28 Авг 2004, 22:35
от expertyt
Тъй като в много области на човешката дейност редица технически норми са определени в закони и подзаконови нормативни актове, считам че вещото лице може да се изказва по правни въпроси относно: съответствие или несъответствие на устоновените параметри на дадени обекти на изследване с регламентираните норми. Въпроса е много дълъг и ако има интерес можем да продължим дебата.
Също е дълъг въпроса и с примера, който посочвате. Нали зариди това поставих тази тема за съдебните експертизи. Според мен ако експертизата е извършена не като служебна задача, а на частни начала със собствени средства всички разходи, включително и възнаграждението за устно допълване на заключението, в съдебно заседание трябва да му се заплатят.
Ако служителят на БНТЛ се явил на дадено дело , за което е призован, той в този ден може да е в отпуск, почивка след дежурство или на работа, трябва ли да представя пред съда документ, с който да удостоверява някое от тези обстоятелства.
В случай, че в деня на делото не на работа или пък да е това време е отдадено за съответното съдебно заседание и в първия случай разхподите за явяването му трябвя да се зяплатят лично на него, а във втория случай на институцията, в която работи. Това е моето мнение. Ако си направите труда да проучите всички нормативни уредби по въпроса, няма да получите достатъчно яснота.
Пак ще кажа моето мнение, чедейността по съдебните експертизи и вещите лица има нужда от една единна правна регламентация- най добре закон.

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 03 Сеп 2004, 20:30
от sdudent
Колеги, предстои ми изучаване на “Съдебни експертизи” в СУ. Моля ви, дайте ми съвет, дали си струва да ги предпочета или ще е само губене на време, като при повечето “изборни” дисциплини.

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 03 Сеп 2004, 22:39
от alexander_tonev
Ако Радостин Беленски ги води /което предполагам е още така/ си заслужава /дори на моменти да ти изглежда сухарско/.

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2004, 00:02
от expertyt
Синко, ако имаш намерение да се реализираш след завършването на образованиет си в сферата на наказателното право-дознател,следовател, прокурор, съдия, а също и адвокат ще тие необходимо да имаш познания по дисциплината "Съдебни експертизи, иначе напразно ще си харчил парите си за юридическа тапия. Съдебни експертизи се назначават и по граждански дела и то от всякакъв вид.
За Student...
От стария експерт-криминалист.

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2004, 10:00
от sdudent
Благодаря, и на Стария експерт-криминалист, и на Александър. В такъв случай, по кой учебник е по-добре да се готви човек - на проф. Цеков или на Р.Беленски?

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2004, 14:45
от expertyt
Синко, за да не скършиш хатъра на твоя преподавател, учи по учебника, който ще ти препоръча. Все пак, ако имаш огромното желание да си ръзшириш познанията по дисциплината, ползувай и други български, и чуждестранни литературни източници.

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2004, 10:09
от нова
Искам да попитам стария експерт и другите участници : имам висше икономическо образование и стаж 4г. по тази специалност - мога ли да правя стоково-оценъчни експертизи на движими вещи и услуги? Каква нормативна база мога да ползвам за целта - наредби, методики и др.?

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2004, 21:21
от expertyt
Намам нужните познания в областта на съдебно-оценителните експертизи и не бих могъл да давам препоръки в тази насока. Аз съм експерт-криминалист. Съжалявам.

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2004, 21:35
от alexander_tonev
За придобиване право да действате като вещо лице /съдебен експерт/ трябва да бъдете включени в съответен списък- вижте Закона за съдебната власт:
Глава осемнадесета “а”
СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
(Нова глава, ДВ, бр. 61 от 2003 г.)

Чл. 200а. Експертиза се назначава от органите на съдебната власт за изясняване на обстоятелства по делата, за които са необходими специални знания и умения.

Чл. 200б. (1) За всеки съдебен район на окръжен съд се съставя списък на специалистите, утвърдени за вещи лица.
(2) Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба при необходимост утвърждават отделен списък за нуждите на своята дейност.

Чл. 200в. (1) Списъците по чл. 200б са примерни. При необходимост за вещи лица могат да се назначават и специалисти, които не са включени в тези списъци.
(2) Когато нуждите на съответния орган на съдебната власт налагат това, той може да назначи вещо лице от списъците на други съдебни райони.

Чл. 200г. (1) Списъците по чл. 200б са публични. Те се съставят на хартиен носител, като се обявяват на достъпно място от съответния орган на съдебната власт и се огласяват чрез Интернет от Министерството на правосъдието.
(2) Списъците се обнародват в “Държавен вестник” по искане на министъра на правосъдието.

Чл. 200д. (1) Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.
(2) Предложение за включване в списъците на вещи лица могат да правят лично и самите специалисти.
(3) Предложенията за включване в списъците по чл. 200б, ал. 1 се изпращат до председателя на съответния окръжен съд. Предложенията за включване в списъка по чл.200б, ал.2 се изпращат до всеки от ръководителите на съответния орган на съдебната власт.

Чл. 200е. (1) В предложенията се вписват трите имена на специалиста, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.

Чл. 200ж. (1) Списъкът по чл. 200б, ал.1 се утвърждава от комисия в състав: председателят на апелативния съд или определено от него лице, апелативният прокурор или определено от него лице, председателят на окръжния съд, окръжният прокурор и директорът на окръжната следствена служба.
(2) Списъкът по чл. 200б, ал. 2 се утвърждава от комисия в състав: председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба.
(3) Председателят на апелативния съд изпраща списъците за съдебния район на апелативния съд на министъра на правосъдието за обнародване в “Държавен вестник” и за огласяване чрез Интернет.

Чл. 200з. (1) Предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на вещи лица се правят до края на септември на съответната календарна година.
(2) До края на октомври комисиите по чл. 200ж, ал. 1 и 2 актуализират списъците.
(3) До 15 ноември списъците се изпращат на министъра на правосъдието за обнародване в “Държавен вестник” и се огласяват чрез Интернет.
(4) Промени в списъците могат да се правят и през течение на годината.

Чл. 200и. Органът, назначил експертизата, при необходимост уведомява писмено ръководителите на министерствата, другите ведомства, общините и научните институти, които са длъжни да осигурят условията за извършване на експертизата, когато предметът на изследването е от тяхната компетентност.

Чл. 200к. Всички органи и лица, при които се намират материали, необходими за експертизата, са длъжни да осигурят достъп на вещото лице до тях, както и да оказват необходимото съдействие за изпълнение на задачата.

Чл. 200л. (1) Размерът на възнаграждението за извършената експертиза се определя от органа, назначил експертизата, с оглед сложността на задачата, изискванията за квалификация, времетраенето, трудоемкостта на работата и други условия, оказващи влияние върху заплащането на извършената работа.
(2) (Изм., ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Висшият съдебен съвет издава наредба за условията и реда за определяне възнагражденията на вещите лица.
(3) (Нова, ДВ, бр. 70 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) С наредбата по ал. 2 се определят и условията и редът за определяне и заплащане на разходите на лечебните заведения при извършване на съдебни експертизи.

Иначе в дейността Ви като вещо лице ползвате цялата нормативна уредба /относима към случая/ - напр. Търговски закон, Закон за счетоводството, НСС и МСС, наредби за нормативно установени цени /напр. при топлоенергията, телефонните услуги и др. публични услуги/, технически правила и нормативи,
всякакви методики, сборници с "добра практика", научни съчинения, бюлетини и т.н., които Ви позволяват да си съставите обективно и професионално мотивирано становище, което трябва да защитите пред съда при Вашия разпит от страните.

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 10 Сеп 2004, 11:36
от нова
Много благодарности и на двамата за отговора! Вече подадох необходимите документи и се надявам да бъда в новите списъци около ноември месец. Радвам се, че намерих тук с кой да си говоря по темата!

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 10 Сеп 2004, 22:27
от shveda
Колега нищо лично, но днес се сблъсках с поредната "свинщина". Преди съдебната ваканция имах търговско дело, по което бе назначена графична експертиза на подпис. Съдът назначи вещо лице "Х". Днес отидох да провеля, дали е изготвена експертизата и установих, че делото е изпратено на вещото лице "У", което има любовна връзка с "лошата", за установяването на чийто подпис аз искам да бъде назначена съд. екс. Същото това лице "У", трябваше да извърши по случая предварителна проверка в качеството си на служител в иконом. полиция и същият девет месеца задържаше неоснователно преписката при него без да извърши никакви действия. Кажете ми това какво е?!

Re: СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ И СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ/ВЕЩИ ЛИЦА/

МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2004, 15:19
от нова
Как стои въпроса с плащането на данъци и осигуровки за вещите лица? Аз работя на трудов договор и по него си плащам всички задължения, но за доходите от изготвените експертизи каква регистрация се изисква, какви са дължимите вноски?

МнениеПубликувано на: 05 Яну 2006, 07:19
от expertyt
Мили колеги, вещи личица! Най -после се събудихте, но когато усетихте, че ви прецакват, т.е. с висококвалифициран труд и лични средства от скромния ви семеен бюджет кредитирате тежката държавна машина, наречена Съдебна власт срещу скромно и забавено във времето възнаграждение.
Аз също съм от групата на прецаканити, но го предвидих още отдавна, че ще се случи и с тази тема се опитах да предизвикам дискусия по цялостната уредба, на очевидно нямаше интерес.
Сега съм доста разколебан и съм на път да се откажа от дейността, най- вече заради изключително неблагоприятната уредба.
Мили колеги вещи лица надявам се, че този път ще проявите интерес.
Каня за участие и онзи участник във форума, който се представя за Член на ВСС, както и всички, които се чувствуват съпричастни към занаята.
Предлагам да започнем с действуващата Наредба № 1 за условията и реда за определяне на възнаграждението на вещите лица.
За сега толкова. Очаквам вашето становище по предложението.

МнениеПубликувано на: 05 Яну 2006, 12:29
от steli_na
Без да съм успяла да изчета и трите страници с мнения изложени тук, моето скромно такова е следното:
Прекалено много се издига в култ фигурата на съдебния експерт. Твърде често неговата функция се изчерпва с това да оскъпи процеса, задръствайки делото с не достатъчно компетентни и незадълбочени заключения и изводи, които поради "независимата" му позиция съдът е длъжен да предпочете пред тази на специалисти, които са се занимавали с конкретния проблем дълго време, познават същината му, но понеже са доведени от страните тяхното мнение се свежда до свдетелски показания, които нямат тежест пред така нареченото експертно заключение.
Да не говорим, че при назанчаването им съсдът обикновено е ограничен от определен списък на експерти към съответния окръжен съд, а е публична тайна, че имената в този списък далеч не са на най - добрите специалисти.
Защо мнението на един лекуващ лекар виси, заради мнението на експерт, които се е запознал със случая само по документи в рамките на няколко часа? Защо е необходимо заплащането на счетоводна екпертиза за изчисляване на лихви, след като съществува елементарен софтуер за това?
Лично аз не смятам, че тежестта на едно експертно мнение зависи от включването на в.л. в определен списък или това, че изхожда от други трима, които са си плюли в устите. Зависи винаги от нивото на кавлификация и опит, за която си има обективни критерии.
А даването и на специялен стату на експертите - прмерно на държавни служители :shock: е допълнителен фактор за корупция.