начало

Образуването на изпълнително дело по ДОПК и съобщението за доброволно плащане не прекъсват давността Образуването на изпълнително дело по ДОПК и съобщението за доброволно плащане не прекъсват давността

АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Дискусии и предложения по проекти за закони


Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот Юлиян Чолаков » 18 Авг 2004, 17:38

Благодаря. Нека коментираме начина за реализиране, когато повече хора научат за предложението и ако повечето от тях преценят, че се предлага нещо разумно. Ако алгоритъмът получи оценка "реализуем" и подкрепата на обществото, има начин политиците да бъдат изнудени да го реализират. Които и да са те.
Юлиян Чолаков
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот 54457894514 » 19 Авг 2004, 17:17

Смешно е например следното:

"НОВ ЧЛЕН: (добавка Чолаков)
(1)Всеки има право на регламентирано управление. Нормативните празноти и противоречия се отстраняват.
(2)Отговорността на управляващи и управлявани е строго дефинирана.
(3)За всеки акт на държавната власт има определени със закон:
1.процедура и срок за изпълнение;
2.субект, вид и реален минимален размер на отговорността за неспазването на процедурата и срока;
3.субекти, процедура и срок за иницииране на отговорността"

Ами, че то и сега се знае, че е така. И какво ще променят тези декларации?

Явно е, че с правото въобще не сте наясно. Вероятно донякъде на това се дължат проблемите ви със съдебната система и администрацията. И изобщо не е вярно, че намалявало търсенето на "съдебни и адвокатски услуги". Само дето хората не са в състояние да плащат за тях.
Всъщност много ми е интересно да науча, какви са тези "съдебни услуги". За адвокатски съм чувал, но за съдебни......... е те такова животно нема.
54457894514
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот 54457894514 » 19 Авг 2004, 17:26

Чолаков, имате добри намерения, обаче разберете, че така както си ги представяте нещата немогат да станат. Говорите за неща, които са много далече от вас. Гледайте си инжинерството по-добре и не говорете за неща, които не разбирате.
54457894514
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот Юлиян Чолаков » 19 Авг 2004, 21:36

Перспектива за относително намаляване търсенето на съдебни и адвокатски услуги ще се открие, ако се приеме предложението. Ще се запази търсенето на качествени услуги. Вижте чл.4, буква "а" от ЗДТ: "... и за други услуги, давани от съдилищата". Не разбирам Вашата арогантност.
Юлиян Чолаков
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот Юлиян Чолаков » 19 Авг 2004, 21:37

Ще се старая.
Юлиян Чолаков
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот alexander_tonev » 20 Авг 2004, 09:53

Хммм, колеги, защо така нападате човека? Че бил неквалифициран и незапознат с реалностите? Спомнете си, че правото не е предназначено да се създава от и за юристите! Бих дал за пример ФГК, известен все още като Наполеонов кодекс - отличава се с прост и ясен език /макар времето да е разкрило множество празноти и неясноти в законовия текст/ - за да може да бъде четен и съобразяван от възможно най-широк кръг от хора. Мечтата на Наполеон е била да се чете от всеки като Библия. Защо един гражданин да не изкаже мнение по въпросите на СОЦИАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ /спомнете си това понятие от "преамбюла" на Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите/?! Защото в съвременния свят правото е най-вече инструмент за социално управление, като изискванията за ефективност към управленските системи се поставят както към всяка друга система /съгласно терорията за системите/. Това, че г-н Чолаков подхожда от позицията на техниката и точните науки, не следва да се осъжда, напротив. В наши дни е характерно взаимопроникването на отделните области на научно знание и именно така се достига до нови решения. Твърде интересни са идеите, които се предлагат. Същевременно, бързам да кажа, че колегите са напълно прави, когато отчитат ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР. Може би него е пропеснал г-н Чолаков в своя алгоритъм. Но той е доста труден за отчитане в една "математическа формула". И все пак мечтата на теоретичната физика е да постигне "уравнението на Господ" - едно уравнение да обедини всички макро- и микро явления /извинявам се за неточния термин, ако някой специалист в областта прочете това/.
Наистина, държавата има нормативен монопол /проф. Таджер/. Но също така вярно е, че в съвременния свят обществените отношения се развиват изключително динамично, поради което реакцията на законодателния орган трябва да бъде своевременна. Това на практика не е така /пример - Семейния кодекс, ЗПСЖМ, ЗАНН и др./ Защо да няма в определени случаи срокове за законодателстване? Вижте все пак преходните разпоредби на Конституцията, в които се поставя срок за приемане на предвидените в Конституцията закони. Това което ме впечатлява в мисленето на г-н Чолаков е, че той не просто иска да се прогласи "право на регламентирано управление", но се опитва да създаде механизми за гарантирането му. В съвременната правна теория се поддържа идеята за субективните права, която е по-широка от старата римска идея за actio - право е налице, когато то е "скрепено" с иск /акцио/ за изпълнението му. Субективно право е ценност, част от правния статус на личността, гарантирана с надлежни правни механизми /процедури, отговорности и пр./ Вижте как човекът се опитва да създаде такъв механизъм, за да въздигне своята идея за регламентирано управление в същинско субективно право! На мен ми харесва!
Г-н Чолаков е напълно прав, че в законодателството има празноти. Правото традиционно се опитва да преодолее този проблем на законодателната техника чрез тълкуване и правоприлагане по аналогия. Проблемът е, че тук вече се достига до възможност за безкрайно "жонглиране" с правото - два различни правоприлагащи органа ще достигнат до две /а защо не и до повече:))/ различни решения. Затова са нужни ясни правила - т.е. НС да върши бързо и качествено работата си. Ето го и механизмът - сезиране на НС от върховните съдилища, пред които е висящо дело, по което се разкрива законодателна празнота. Нека не бързаме да съдим човека...
Е, сега поне имате още един човек, когото можете да нападате и съдите:))
Заб. Приятелю Лунатик, "поднормативни актове" няма, има подзаконови нормативни актове - те също установяват правни норми, както всички нормативни актове.
alexander_tonev
 

Престъпник ли е шефката Събина Христова?

Мнениеот Юлиян Чолаков » 20 Авг 2004, 15:34

dimizz1 е дал пример за градивен подход при анализа. Благодаря му и за частичната подкрепа, и за несъгласията. Те са повод да бъдат изказани допълнителни съображения, да се навлезе в детайлите. Така ще може да се докаже, че ТОВА НЕ Е УТОПИЯ, че ТОВА Е ВЪЗМОЖНО.

НОРМАТИВНИТЕ ПРАЗНОТИ. Изхождайки от практиката и опита, ще дам пример за вреда от нормативна празнота. Примерът ще е конкретен и скандален, за да дразня управляващите. Искам да ги предизвикам да вземат отношение, да проговорят. (Вж забележката по-долу.) Ще обясня и моето виждане за процедурата за отстраняване на противоконституционност, когато тя се инициира от заинтересовано гражданско или юридическо лице. За останалите случаи са приложими чл.13 ЗСВ, чл.10 ЗВАС, КРБ.

dimizz1 пише, че при липса на овластяващи норми, администрацията (ще добавя и съдебната власт) нямат пълномощие за действие. Да, но имат повод за бездействие. Понятията нормативна празнота и овластяваща норма се различават. В предложението се визира действителна празнота в правото, при която липсва нормативен акт, или разпоредба в същия или в друг акт, която да бъде приложена в конкретния случай. Най-вредни са празнотите, ограничаващи достъпа до съд или предпоставящи отказ на правосъдие.
Например, в чл.217а, ал.3 ГПК е записано, че председателят на съда, пред който е подадена жалбата за бавност, изисква делото и я разглежда незабавно в з.з. Липсва разпоредба (не само в ГПК) какво правим, ако председателят не изиска делото, ако не му го изпратят, ако не рагледа жалбата или в определението му пише глупости (нали това определение не подлежи на обжалване, чл.217а, ал.3 ГПК).
Понякога тази “празнота” ВАС използва за безцеремонен отказ на правосъдие. Избраният пример е с Цветанка Табанджова и Венета Марковска от ВАС, с техните определения по ж.б.19 /2004 от 22.03.2004 и по ж.б.33 /2004 от 19.07.2004. С посочените определения те успешно преграждат правосъдието, като същевременно потулват и прикриват престъпление по служба на своя видна колежка. Шефката на БОС Събина Христова се е заинатила и вече повече от година отказва да се разпореди за образуване на адм. дело по надлежно подадена жалба. (Жалбата е с дата 31.07.2003, чрез председателя на БОС, до БОС.) Защото се обжалва неин акт. ВАС счита, че отказът на Събина Христова да се разпореди за образуване на дело бил “мълчалив отказ по смисъла на чл.14, ал.2 ЗАП и като такъв следвало да се обжалва по реда на ЗАП.” (цит. опред. ж.б.19 /22.03.2004). Ето това наричам глупост. Или “Метод за отказ на административно правораздаване тип куркапан”. Получава се омагьосан кръг. Ако обжалвам този “мълчалив отказ”, нищо не може да попречи на Събина пак да не се разпореди за образуване на дело по новата жалба. Аз пак ще трябва да обжалвам новия “мълчалив отказ” и т.н.
Могат да се посочат и други примери за нормативни празноти, ползвани за отказ на правосъдие чрез различни процесуални клопки.

ЗАБЕЛЕЖКА. Освен за настоящото обсъждане, посоченият пример с шефката на БОС е предназначен за вниманието на Комисията по правни въпроси в НС, на министъра на правосъдието, на шефа на ВАС Константин Пенчев, на дисциплинарния състав на ВСС, на ВКП. На любознателни журналисти мога да предоставя подробности.

ПРОЦЕДУРАТА. Ако имах право, бих поискал КС да се произнесе е ли описаната липса на процедура и срок нормативна празнота, щом предпоставя отказ на правосъдие и нарушаване КРБ. Ако КС установи празнота, решението му ще се обнародва в ДВ. Последиците от този акт могат да са аналогични на тези, описани в чл.101 КРБ, като подробностите бъдат предварително обсъдени от експерти. За отстраняване на установената противоконституционност съм предложил тримесечен срок, защото няма да се пише нов, а ще се поправят или добавят отделни разпопредби в проверен и действащ закон.

АЛИНЕЯ 3. Забележката на dimizz1 към ал.3 е логична, но се опасявам, че добавянето на “или подзаконов нормативен акт” може до голяма степен да компрометира търсения резултат. Нека да изчакаме и други становища.

ПРЕХОДНИ УСЛОВИЯ. В оригиналното предложение до президента от 16.03.2004, в ал.1 изреч.2 липсва думата “противоречия”. Тази дума е добавена допълнително, а преходните условия не са съобразени с тази промяна. Но тъй като с тях се предлага само най-общ план за преходната процедура и предвид поговорката “Рибата в морето, тиганът – на печката”, може засега да не насочваме усилията си в тази посока.
Юлиян Чолаков
 

Re: Престъпник ли е шефката Събина Христова?

Мнениеот alexander_tonev » 20 Авг 2004, 15:52

Бих искал да поздравя г-н Чолаков за много уместния пример с чл. 217а от ГПК /жалбата за бавност/!
Жалбата за бавност е едно от правните средства, с които страната по дело разполага, за да се бори с прекаленото "удължаване" на процесуалните срокове. Но, действително налице са празноти в правната уредба. Един пример, който наблюдавах на практика. Подадена е частна жалба срещу определение. Съдът отказва да я задвижи - издава разпореждане, с което практически отказва да се занимае с въпроса. Какво следва? Ако обжалваме административен акт, можем да подадем жалбата направо пред горестоящия орган или пред съда. Обаче в гражданския процес такава възможност липсва - счита се, че съдът няма да откаже да задвижи жалбата. Тогава? - отговорът е жалба за бавност! Слава богу, председателят на АС констатира, че е налице "бавност" и разпореди жалбата да се администрира по реда на чл. 215 ГПК. Успешен край! Но, всъщност в случая не бе налице бавност, а просто отказ от правосъдие! Необходимо е да се уредят правни средства и процедури за борба на гражданите с това явление, което в модерните държави се счита за отживелица от предишни времена /да си спомним за NON LIQUET от римското право - съдията се заклева, че делото му е "неясно" и отказва да го реши - е, колко ли са случаите, в които и на днешния съдия "делото не му е ясно"?:)) Сигурно, немалко. А и не е само това. Може и други мотиви да го движат към отказа от правосъдие!!!/
Пожелавам крепко здраве и бодър дух на всички!
alexander_tonev
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот в,в,в, » 20 Авг 2004, 17:56

аз се чудя на човек който говори за поднормативни актове откъде това самочувствие да се изказва по каквато и да е правна тема.Сигурен съм че знам къде НЕ е завършил :).Жалко че подвежда и инженера.Това се учи в ПЪРВИ курс ЛУНАТИК
в,в,в,
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот Юлиян Чолаков » 20 Авг 2004, 18:11

По добре лапсус, отколкото само "ссссссссс".
Юлиян Чолаков
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот в,в,в, » 20 Авг 2004, 18:16

Инжнера остави я тая Конституция тук не ти е силата.Открий един форум по ЗУТ там ще си по полезен!Я обясни какво е интензивност на застрояване по добре.Иначе даваш чудесни безмислени предложения.Скоро ще стигнеш до гениалния извод че американците са по-добре защото в тяхната Конституция пише че всеки има право на щастие!Не искаш ли и това да запишем?
в,в,в,
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот лунатик » 21 Авг 2004, 09:20

Приятелю Тонев, благодаря ти че ме поправи. Въпреки това, този израз не е мое творение - придобил е употреба дори и по високите етажи:

Тълкувателно решение № 96 от 16.XI.1971 г., ОСГК на ВС, докладчик - Ради Стефанов:
".....В чл. 52*(3) и 77*(4) ЗПИНМ е предвидено за приложението на този закон да се издадат поднормативни актове, които да уреждат правилното застрояване и изграждане на населените места. От тази категория поднормативни актове са и тълкуваните правилник и строителни правила...."
-----------------------
също така и:
Решениe № 1306 от 22.10.1999 г. на ВКС по гр. д. № 595/99 г., докладчик председател на отделение Тодор Стоилов:
".... Приел е, че при колизията между Закона за застраховането и ТЗ, както и подзаконовия нормативен акт, следва да се приложат разпоредбите на специалния закон, какъвто бил Закона за застраховането, който дерогирал останалите два нормативни и поднормативни актове..."
и много други.
лунатик
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот донна2 » 21 Авг 2004, 09:35

виж в,в,в колегата Лунатик е доказал много пъти ,че е добър юрист , така че такава кото теб току що завършила доста има да учи преди да прави каквито и да е забележки , това за "поднормативните актове" и аз съм го срещала въпреки че първи курс отдавна съм го минала
донна2
 


Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот Юлиян Чолаков » 21 Авг 2004, 21:54

Г-н Тонев, благодаря Ви, че сте разбрали основната идея на предложението и я харесвате. Но се дистанцирам от прозиращата снизходителност. Ясно е, че се опитвам да предложа нещо съществено, нещо уникално, но успял ли съм?
Вече помолих всички, по възможност, в изказванията да има отделно становище за всяка алинея и точка от предложението - разумна ли е, практически реализуема ли е. Ще съм Ви благодарен, ако го направите, най-вече за ал.3. Критиката, когато е градивна, може да е по-полезна от подкрепата.

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР. Досега съществен правен аргумент за недостатък е посочил единствен dimizz1, който предлага в ал.3 да се добави “или подзаконов нормативен акт”. Другата забележка е съмнението дали в предложението е отчетен “човешкият фактор”. Това съмнение не е правен аргумент, но ще го разсея - да отчетен е. Предложението цели корупцията, престъпността и бедността да се ограничат чрез ограничаване ролята на субективния (човешкия) фактор при прилагане на нормативната уредба, чрез точно и еднакво правоприлагане, чрез осигуряване върховенство на закона. Така ще бъдат ограничени възможностите за злоупотреби на властта, базирани на човешките качества алчност, продажност, лицемерие, предателство.

ЮРИСТИ С ПОЛИТИЧЕСКИ АРГУМЕНТИ? Без да броя личните нападки, резервираността в досегашните изказвания се изразява основно с аргументи като “невъзможно, безсмислено, смешно, декларативно, неприложимо в политиката, не вярвам, некомпетентен, инженер”. Посочен е и аргумент “България е тръгнала да се оправя, да не й пречим.” Господа юристи, това не са правни аргументи, а политически! Засрамете се, ако не ви плащат за това! И помогнете с правни аргументи!

МОЛЯ ВИ, НЕ ПРОФАНИЗИРАЙТЕ ОБСЪЖДАНЕТО! Общото в работата на юриста и инженера е, че преди да решат даден проблем, те трябва да се потрудят и да се запознаят с детайлите.
Юристът, като хуманитар, вероятно си мисли, че работи с човешки души, а инженерът – с тухли. И затова, априори го превъзхожда. Несъмнено, юристът вербализира по-добре своите мисли, когато ги има. Но инженерът практически реализира и материализира своите мисли, когато ги има.
Общото е, че за да си добър в това, което правиш, са необходими сериозни усилия, четене и практика. Защо един юрист да не се научи сам да си ремонтира бойлера, да си преинсталира Windows-a и да коментира качествата им, щом ги ползва? Защо инженерът или барманът да не четат закони и да коментират качествата им, щом ги ползват?

П.П. В горните разсъждения не е отчетена политическата дейност на някои юристи, особено на тези със специалната мисия целенасочено да профанизират форумите и обсъжданията на теми като настоящата, от които бившите ченгета толкова се боят и мълчат, мълчат. В подобни случаи обичам да казвам: “Нека всички родни дупедавци веднага да се качат на високо, да се хвърлят и падайки, да се гръмнат.” (Последното дежурните по пусия веднага да го докладват!)

Аз съм българин, обичам България и вярвам, че “българският модел” е създаден от българофофи, но българският народ ще го промени. Порадвайте се на Станислав Стратиев:
http://www.bulgaria.com/welkya/humour/s ... rat1.html#Българският модел
Юлиян Чолаков
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот alexander_tonev » 22 Авг 2004, 17:15

Приятелю Лунатик, интересна "практика" ми посочваш:)) Ще трябва да се съглася с нея, особено щом терминът "поднормативни актове" е употребен в тълкувателно решение на ВС:)) Е, проф. Герджиков май ще трябва да напише още една насмешлива (или високомерна?) статия за "халтурата", този път в съдебната практика! Въпреки че, така или иначе, съдебната практика си е изградила едни "твърди" езикови модели, от типа на "настоящЕто решение" (вместо "настоящОто"). Ще трябва да преглътна тази езикова и правна непрецизност!!! Езикът е висок връх, който всекидневно изкачваме, и с право може да се твърди, че колективът, а не отделният човек, го създава, макар всеки един от нас да го ползва - факт е, че дори собствения си, български език не можем да овладеем напълно, макар да го учим през целия си живот...
А сега, бих искал да отговоря на уважаемия г-н Чолаков. Никаква снизходителност не съм целял да прозира в моето мнение. Такъв е стилът ми на писане, може би, по-абстрактно звучащ, но това ми е в природата. Както и да е. Критиката ми (щом настоявате за такава) се състои в следното - механизмът за отстраняване на празноти (или "когато действащите закони са непълни, неясни или противоречиви" - чл. 4, ал. 1 от ГПК), който предлагате, ми се вижда неефективен.
Първо, предлагате върховните съдилища (ВКС или ВАС), пред които е висящо дело, по което се разкрива законова празнота, да сезират Парламента, който приема съответна поправка (изменение или допълнение, или дори тълкуване на закона, доколкото това би било допустимо). Само че, не всички дела достигат до Върховен съд (има ограничения в касационното обжалване).
Второ, Вашата "контролна инстанция" е Конституционният съд. Само че, Вие го натоварвате с неприсъща нему функция - да следи за "качеството" на законодателството! Докато по Конституция той следи за съответствие на законите с разпоредбите на Конституцията и с принципите на международното право. Вярно, има и някои други второстепенни функции (сред които да действа като юрисдикция при "импийчмънт" на президента). Обаче, въвеждането на цялостен контрол върху законодателството относно това, доколко то създава точни, ясни и недвусмислени правила (правни норми), в голяма степен ПРОМЕНЯ СЪОТНОШЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ В ДЪРЖАВАТА. Това е чиста проба изземване на законодателни правомощия от НС! И без това е спорна идеята един орган, който не се основава на широко представителство, част от състава на който се назначава (това не е класически изборен орган), да "отменя" (обявява за противоконституционни) закони, приети от най-широко представителния орган, изразител на народния суверенитет - Народното събрание - и по този начин да действа фактически като "негативен законодател". А ако дадем на този орган още власт? Ще допринесе ли това за ефективността на системата или още повече ще влоши нещата? Струва ми се опасно такова правомощие на КС, особено съчетано с въвеждането на право на конституционна жалба на гражданите!
Трето, виждам във Вашия "контролен механизъм" възможност за шиканиране на процеса. Ако две спорещи страни са стигнали до съд, какво ще стане, ако всяка от тях (тъй като законът "не й изнася") започне да сезира КС или съответния Върховен съд, с искане НС да приеме поправки в закона? Винаги ли ще се спира делото? И така да бавим и без това бавния процес?!
Четвърто, какво ще стане с тълкуването на закона, "общия разум" и "основните начала на правото" (чл. 4 от ГПК), както и с правоприлагането по аналогия?! Това са класически "техники" (методи, способи) за извличане на правни норми от законов (нормативен) текст. Тях какво, ще ги забраним ли (както в епохата на Френската революция е било забранено съдът да тълкува закона - нали е "живия глас на закона", как ще го тълкува)?! И ако не, как да отграничим случаите, при които съдът трябва да правоприлага по аналогия (да приложи общопризнати правни принципи, които е изучавал по време на своето университетско обучение или които са залегнали в класически съчинения на правната наука и са основополагащи за правното мислене) от случаите, когато трябва да просто каже: "законът е неясен, непълен и противоречив", и да вдигне ръце, като остави НС да каже "тежката си дума"! И отново, не се ли стига така до изземване на правомощия, този път от съдебната власт (както Ви есам посочвате)?!
Ето какви са накратко моите съмнения относно това, доколко Вашата "конституционна поправка" ще допринесе за подобряване ефективността на управлението. Мисля, че можем за това да разчитаме на по-традиционни методи - по-широко използване на формите на пряката демокрация, най-вече референдума; подобряване на законодателния процес чрез привличане на повече експерти и използване на по-широка обществена дискусия; евентуално, разширяване кръга на субектите на законодателна инициатива (ВКС, ВАС, главен прокурор, Висшия адвокатски съвет); подобряване механизмите за правна защита правата и законните интереси на гражданите чрез разширяване на отговорността на държавата по ЗОДФЛ, създаване на материални и кадрови условия за ускоряване на процеса; намаляване на процесуалния формализъм чрез съответни законодателни промени; организиране на фондове за подпомагане правната защита и съдействие на гражданите от квалифицирани юристи (напр. служби за обществена защита); повишаване правната култура на служителите в администрацията и т.н. За много от тези неща са необходими крупни финансови средства (което вече не е толкова непостижимо, при наличието на възможности за финансиране по различни програми и проекти на ЕС, ЕБВР и пр.). За други е необходимо повишаване на културата и промяна начина на мислене на населението и на отговорните длъжностни лица.
alexander_tonev
 

Re: АЛГОРИТЪМ С ЕФЕКТ НА ТАМЯН

Мнениеот alexander_tonev » 22 Авг 2004, 17:17

Поправям се - по-горе съм цитирал Закона за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани като "ЗОДФЛ". Имал съм предвид, разбира се, ЗОДВПГ:))
alexander_tonev
 

ОБЩ ЦЕНТЪР за контрол върху информационния поток?

Мнениеот Юлиян Чолаков » 23 Авг 2004, 16:21

Аз помолих за критика най-вече на ал.3, а то... до ал.3 не се стигна. Искам си поисканата критика!
Но отначало ще заостря вниманието върху една характерна претенция на предложения алгоритъм, може би най-важното му качество: практическа приложимост. Той показва “Как да се оптимизира управлението, въпреки нежеланието на властта” да преосмисли далаверата си.

Преследват се “несимволични” практически ползи за обществото, независимо от програмите, обещанията и намеренията на политиците, и независимо от крайния резултат на предстоящите парламентарни избори. Нека го кажа направо: ИСКАМ ДА ПРЕЦАКАМ НЕДОБРОСЪВЕСТНИТЕ ПОЛИТИЦИ! Към дейността на останалите предложението е ирелевантно.

Ако при обсъждането не открием съществени “минуси” на алгоритъма, ако се изкажат и по-видни юристи, полическият елит ще бъде принуден да се съобрази. Затова, нека фокусираме разсъжденията върху текста на предложението, а не да обсъждаме пряката демокрация и какво изобщо може да се направи.

Сега за критиките, по техния ред:
1. Не знам как, но се е получило недоразумение. Предлагам заинтересуваното лице (не ми харесва заинтересОван) да сезира не НС, а КС, когато прецени, че е налице противоречие с КРБ. Това може да е нормативна празнота, нормативен акт с ранг на закон или противоречие между такива актове. Искането може да е от ВКС, ВАС, от всяко юридическо или физическо лице. Чл.13 ЗСВ ще се окаже излишен. Жалбите срещу подзаконови нормативни актове ще се разглеждат от ВАС, но касационна инстанция да е КС. Това е необходимо, защото ВАС си позволява да злоупотребава от позицията на безпардонна необжалваема инстанция. (Най-долу ще дам пример с АД 2090 /2004 на ВАС.)
2. КС няма да законодателства и няма да отнема правомощия на НС. КС може само да констатира противоконституционност и да сезира чрез ДВ НС. Без детайлите в преходните условия, алгоритъмът претендира да е приложим за оптимизиране на произволен тип демократично управление, не само за парламентарна република и то без оптимизирането да се отрази върху структурирането на държавното управление. Това е качество, претенция и реклама за алгоритъма. В този смисъл, назначен или изборен, КС е такъв, какъвто е – няма да го променяме. Не че съм против всякакви промени, просто не са по темата. Предвижда се промени да извършват добросъвестните политици.
3. Това опасение е несъществено, съпоставено със сегашното изобилие от възможности за протакане и за откровен отказ на правосъдие чрез процесуални игрички, които ще се ограничат. При по-ясни правила по-трудно се шикалкави. При това, предлага се процедурата да трае кратко, примерно три месеца.
4. Какво ще стане с тълкуването на закона, с "общия разум" и с "основните начала на правото"? В съображенията за допустимост на жалбата по делото с президента (4015 /2004) съм изброил и чл.4 ал.1 ГПК. Това ли е пътят на правосъдието? ВАС образува и насрочи дело с ответник президентът! Демокрация ли? В ръководството на ВАС? ВАС се прекара. ВАС образува и насрочи дело с ответник Администрацията на президента, но аз обжалвах - правомощия по чл.154 ал.1 КРБ има само президентът, персонално. (Частната жалба ще я пусна веднага в отделна публикация.) Но, сега президентът не може да бъде призован. ВАС няма такова правомощие, а “социалният” президент не ще да се призове сам. Егати президента.
На 13.08.2004 написах жалба за бавност – срещу забавата и бездействието на ВАС по призоваването на ответника. Съгласно чл.121, ал.1 от КРБ, съдилищата осигуряват равенство на страните в съдебния процес. (И тази ж.б. ще пусна, заедно с частната жалба). КРБ за президента ли е писана, или за гражданите? Кой е по-важен?
Чл.1 ал.2 КРБ: “Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.”
Ще осигурят ли органите правата ми? Ще се яви ли президентът в с.з. на 12.10.2004 по желание?
Какъв ЗОДВПГ, какви “служби за обществена защита”, какви “крупни” 5 лева?
Ако "законът е неясен, непълен и противоречив", нека НС да каже "тежката си дума". Но ако законът е ясен и точен, КС ще се изложи и ще олекне. Възможностите за лавиране ще са ограничени. Пряката демокрация, опростен референдума ...аз пък съм фен на разширяване правото на законодателна инициатива ... – това са мечти, които сега са извън темата, виж по-горе т.2.
А експерти и сега има, но само с тях не може и няма да се подобри законодателният процес “въпреки нежеланието на властта”.
5. Ще има ли нещо за ал.3 ?...ОБЕЩАНИЯТ ПРИМЕР за злоупотреба
АД 2090 /2004 на ВАС. ВАС се заиграва с изпълнителната власт

Обжалва се ПМС №167 /28.08.1992, с което е одобрена Тарифа №1 към ЗДТ, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от МП. Това е новата стара тарифа, отново действаща след Решение 295 на ВАС от 16.01.2004 по АД 7738 /2003. И старата тарифа може да се окаже незаконна! Не е ли новина? Да речем, че за МС, МП и ВАС е ясно защо мълчат. Но кой и защо накара всички медии, с техните мощни “източници на информация”, кординирано да премълчат новината? Кой е този общ център, обединяващ съдебната, изпълнителната и “четвъртата” власт? Жалбата, протокола от с.з. и решението са в сайта на ВАС. Те могат да дадат някои отговори, но много от подробностите ще останат скрити:
1. С какви мотиви ВАС не уважи искането за недопускане МП до участие в с.з.? Защо в протокола не е записано, че това искане е илюстрация и доказателство към жалбата, пример за вътрешна за съда техническа грешка, лайтмотив при обжалването?
2. В с.з. е поискан въпрос на осн. чл.109 ал.2 ГПК към МП и МС (В протокола погрешно е записано МФ.) Въпросът е къде може да се внесе ДТ, без да се плаща такса и за банковия превод. Защо юрк.Костадинова не отговори на този въпрос? Защо юрк.Василев се направи, че не го разбира? Може би, защото не им се е налагало да плащат 2,50 лв на “Информационно обслужване” за 10 лв ДТ.
3. В протокола не е записано, че в с.з. са представени в писмен вид следните допълнителни основания за отмяна:
А)В случай, че няма такова място, където да се внася ДТ, без да се плаща и за банковия превод, на основание чл.116, ал.2 от ГПК, добавям като основание за отмяна и противоречието с чл.19, ал.2 КРБ, според който законът трябва да предотвратява злоупотребата с монополизма и да защитава потребителя. От атакувания нормативен акт произтича повтарящо се задължение при всяко внасяне на ДТ да се заплаща и нереално висока такса за банковия превод, която не постъпва в бюджета, но е съизмерима с внесената ДТ и я плащаме, защото нямаме алтернатива.
Б)Добавям като основание за отмяна и противоречието на буква “Д” от Тарифа 1 с чл.4 от ЗДТ. Буква “Д” се отнася до таксите, събирани от прокуратурата. В чл.4 от ЗДТ се говори за услуги, давани от съдилищата, но не и от прокуратурата (добавям – не и от следствените служби). Освен това, няма резон във варненска РП да ми искат за заверен препис от документ по 1 или по 2 лева на страница, но да ми отказват незаверен препис с предлог, че такъв вариант липсвал в тарифата.
4. Устното становище от с.з. на МС (юрк. Цветан Василев) е декларативно и не е по текста на жалбата. С НЕКАДЪРНОТО си писмено становище юрк. Людмила Костадинова е защитила високия размер на таксите, който не е предмет на разглеждане в жалбата. Това становище е изготвяно по друг повод, вероятно за приключилото (тогава) наскоро АД 7738 /2003. На тази “правистка”, главен юрисконсулт в отдел “Правен” в МП, тел.980-92-27, упълномощена лично от Антон Станков да “осъществява процесуалното представителство на МП пред всички съдилища в страната”, ù предлагам веднага да се качи на високо, да се хвърли и... виж предното изказване. (21-08-04 21:54)
5. Цветанка Табанджова отказва да се произнасе по искане за поправки в протокола. Константин Пенчев и Венета Марковска не разглеждат ж.б. вх.№ 6495 /10.06.2004, подадена поради непроизнасяне по искането за поправки. ВАС обявява решението си, преди и без да се произнесе по искането за поправки.
6. В решението липсва произнасяне по някои от основните и по двете допълнителни основания за отмяна. Решението е необжалваемо.

КЛЮКИ, свързани с Тарифа №1. Несъобразеното с чл.4 от ЗДТ определяне на такси за извършени от прокуратурата услуги, е постановено по време на забележителното управление на Жан Виденов с ПМС № 24 /12.02.1996, обн. ДВ бр.15 /20.02.1996. Таксите, събирани от следствените служби са добавени от същото правителство пак през зимата, но през историческата зима срещу 1997 - ДВ бр.2 /07.01.1997. Кой ще ти гледа в студа ЗДТ и това, че в неговия чл.4 не пишело нищо за прокуратура и следствени служби? Така де, трябва да има приходи в бюджета, които да се разпределят така, че да не са гладни и да не мръзнат хората. И пенсионерите.
Нищо специално към Жан Виденов. Скоро след него Александър Божков одобрява и актуализира същата тарифа, подписвайки ПМС № 170 /24.04.1997 вместо Стефан Софиянски, а на 21.05.1997 става вицепремиер и в правителството на Иван Костов.

Описаното решение на ВАС по АД 2090 /2004 е необжалваемо, което обяснява липсата на старание и прави възможни описаните безобразия както на магистратите от ВАС, така и на пълномощниците на МП и МС - високопоставени, недосегаеми, мързеливи и с недоказан професионализъм. Ето защо смятам, че за жалбите срещу подзаконови актове, касационна инстанция трябва да е КС.
Юлиян Чолаков
 

АД 4015 /2004 на ВАС, ч.ж. и ж.б.

Мнениеот Юлиян Чолаков » 23 Авг 2004, 16:27

“ОТТУК НАТАТЪК ВСЯКО ВАШЕ ПОСЛАНИЕ ... ОТИВА ДИРЕКТНО В КОШЧЕТО.”
ВАС да не го щади, щом с умишленото си бездействие “социалният” президент носи на народа си корупция, престъпност и бедност

Конкретност, градивност, духовност
ДО ВАС, АД 4015 /2004

ЧАСТНА ЖАЛБА
От инж. Юлиян Атанасов Чолаков
Бул.“Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, 9004 Варна

СРЕЩУ акта, с който вместо президента, ВАС е конституирал за ответник неговата администрация

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
Първоинстанционната жалба е срещу мълчалив отказ на президента да се произнесе с решение по предложение от 22.03.2004 за преодоляване проблемите корупция, престъпност и бедност чрез промяна в КРБ.
Съгласно чл.154, ал.1 КРБ, право за инициатива за изменение и допълнение на Конституцията е предоставено на една четвърт от народните представители и персонално на президента.
Предложението от 22.03.2004 е на основание чл.45 КРБ. От президента се искат действия, съобразени с неговото персонално правомощие по чл.154, ал.1 КРБ. Това правомощие не може да се делегира на друг нискостоящ орган и затова в случая мълчаливият отказ е на президента, а не на неговата администрация.
Неправилното конституиране на ответник е не само съществено процесуално нарушение, но в случая измества акцента от нелицеприятната истина за предателското бездействие на самоназовалия се социален президент и неговата персонална отговорност пред обществото.
За основната идея в премълчаното предложение за преодоляване на корупцията, престъпността и бедността в страната президентът е информиран с вх.№ 94-00-2788 /12.07.2002, респ. АД 10111 /2002 на ВАС. Основната идея му е известна, но споменатите бичове за ехалето са манна небесна за общата трапеза на властта. Затова социалният президент реши “Ехалето да духа супата!”. Вече с двегодишното си бездействие държавният глава не само успешно саботира борбата с корупцията, престъпността и бедността, но и съзнателно ги толерира, криейки се зад администрацията си. Например след поредната ми настойчива молба за лична среща с президента, на 07.01.2003 обиденият експерт Е. Илиев ми написа следното електронно писмо: “Оттук нататък всяко Ваше послание, ако ще да е истинска рецепта за лечение на СПИН, отива директно в кошчето.”

ПО СЪЩЕСТВО. Моля за ответник да бъде конституиран президентът, чийто акт се обжалва.

БЕЛЕЖКИ.
Защо президентът, а не администрацията? За кого работи президентът?
Неуместно е чрез процесуални нарушения или с политически съображения ВАС да измества отговорността от държавния глава върху неговата администрация. Неуместно и бих казал престъпно е да се измества дебатът за необходимост от повдигане на обвинение срещу президента за нарушение на КРБ и за толериране на корупцията и престъпността. Действия по процедура за импийчмънт могат да се предприемат на основание чл.103, ал.2 от КРБ и от сегашното, но най-вече от следващото НС. В настоящия момент необходимостта да се сложи ред в законодателството ще спука по шевовете съдебната власт и дори главният прокурор заговори за необходимост от фиксиране на някакви срокове и отговорност за магистратите. Политическият потенциал на предложението от 22.03.2004 е огромен. Защо президентът, вместо да трупа дивиденти, упорито го премълчава? Защо предложението не се възприема от нито една партия или политически лидер? Печеливша предизборна стратегия би било да се развие посланието, че “Гражданите имат право на регламентирано управление”. Такова послание, съчетано с обещание за справедлива процедура за импийчмънт на президента и посочване на виновник за положението в страната, би извело с краткосрочна и евтина предизборна кампания всяка новосъздадена или съществуваща партия на толкова печеливша позиция, че да излезе от изборите с резултат по-добър от този на царя с неговите “почтеност” и “нов морал в политиката”. Би имало и хляб, и зрелища, и народът ще е доволен.
Но се пита ще има ли трапеза за победител, който ще посочва виновни и кой ще я сложи? Все едно полк. Кадафи да се зарадва и да почерпи, ако му кажат, че той е виновен за условията в либийските болници и за заразяването на либийските деца.
Сегашните правила за участие в общата трапеза на властта изискват от “социалния” президент да мълчи и да търпи бедността на ехалето. А ехалето да духа супата:
“Оттук нататък всяко Ваше послание ... отива директно в кошчето.”

Гр.Варна, 15.05.2004 С уважение: ( . . . . . . ) /инж.Чолаков/
Конкретност, градивност, духовност
ДО председателя на ВАС
АД 4015 /2004 г., пето отделение

ЖАЛБА ЗА БАВНОСТ
От инж. Юлиян Атанасов Чолаков
Бул.“Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, 9004 Варна

СРЕЩУ забавата и бездействието на ВАС по призоваването на ответника.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Жалбата е срещу мълчалив отказ на президента на РБ. Постъпила е във ВАС на 11.05.2004. Делото е образувано, насрочено е с.з. на 12.10.2004. На жалбоподателя призовката е връчена на 11.06.2004.
Съгласно чл.121, ал.1 от КРБ, съдилищата осигуряват равенство на страните в съдебния процес. До днес, 13.08.2004, няма данни за действия по призоваване на ответника. Жалбоподателят е редовно призован, ответната страна не е. Очертава се отлагане или прекратяване на делото в нарушение на посочената разпоредба от КРБ.

МОЛЯ да укажете действия за своевременно призоваване на ответника, за да се осигури равенство на страните в съдебния процес.

Гр.Варна, 13.08.2004 . .С уважение: ( . . . . . . )/инж. Чолаков/
Юлиян Чолаков
 

Re: ОБЩ ЦЕНТЪР за контрол върху информационния поток?

Мнениеот alexander_tonev » 23 Авг 2004, 17:43

Г- Чолаков, учудва ме Вашия напорист език и непримиримост към чуждото мнение.
По същество. Забравяте, може би, как се конституира самият КС - част от него се избира от Парламента, част се назначава от "омразния" Ви президент... Там също се създава определена конфигурация на политическите сили. Никой държавен орган не може да бъде a priori напълно независим.
Впрочем, жалбата Ви до ВАС по мое мнение е недопустима, доколкото не е налице административен акт (респ. отказ за издаване на такъв). Актовете на президента, освен това, не подлежат на контрол от ВАС.
alexander_tonev
 

ПредишнаСледваща

Назад към Обсъждане на законопроекти


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron