начало

Баневи съдят прокуратурата за 10 млн. лева Баневи съдят прокуратурата за 10 млн. лева

Регистрация на ЕТ

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Регистрация на ЕТ

Мнениеот pop-korn » 28 Юни 2011, 15:47

Здравейте :) Възможно е темата да е пускана и преди, но не успях да намеря нищо в търсачката.Бих искал някой да ми помогне с регистрация на ЕТ.Става дума за това кои са всички необходими документи за регистрацията на фирмата и ако има някакви особености.Благодаря предварително!
pop-korn
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 22 Юни 2010, 15:55

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот boiko_62 » 28 Юни 2011, 15:55

ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Статус на процедурата: актуална

І. Правни източници
Търговски закон (ТЗ)
Закон за търговския регистър (ЗТР)
Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн. ДВ. бр. 18 от 27 Февруари 2007 г., попр. ДВ. бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22 декември 2007 г.)
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата)

ІІ. Общи положения
Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.
Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност.

ІІІ. Компетентен орган за вписване на ЕТ в търговския регистър
Търговският регистър се води от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на ЕТ може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на ЕТ да бъде в териториалното звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност на едно лице да регистрира ЕТ със седалище и адрес на управление например в град Варна, като подаде заявление за вписване в търговския регистър в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или град София и т. н.

ІV. Производство по вписване на ЕТ в търговския регистър
1. Заявител
Вписването на ЕТ се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Вписването на ЕТ се заявява лично от търговеца, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно. С оглед вписването на ЕТ и свързаните с него обстоятелства в търговския регистър, търговецът е задължен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.
2. Заявление. Форма на заявлението
Заявлението за регистриране на ЕТ може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване условията и реда на ЗЕДЕП. В този случай едноличният търговец следва да подпише заявлението с универсален електронен подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като документите се представят заедно със заверен превод на български език.
3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване
Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕТ) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на ЕТ най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТ се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.
4. Подлежащи на вписване обстоятелства
Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно ЕТ са посочени в заявлението в съответни полета, обединени в група "Основни обстоятелства" и са както следва:
- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което едноличният търговец упражнява дейността си и се подписва без да се посочва правната форма;
- поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на едноличния търговец;
- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
- поле № 18 "Физическо лице-търговец", в което се посочват името и единният граждански номер на физическото лице-търговец;
5. Необходими документи към заявлението за вписване на ЕТ
При първоначална регистрация на ЕТ към заявлението се прилагат:
- образец от подписа на търговеца;
- ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
- декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ);

V. Такси
Във връзка с процедурата по регистрация на ЕТ се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 35 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

VІ. Образци
Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец (А1)
boiko_62
Потребител
 
Мнения: 214
Регистриран на: 19 Юни 2009, 10:09

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот pop-korn » 28 Юни 2011, 16:23

Благодаря за светкавичния отговор.В Заявление А1 има графа "изписване на чужд език включително правната форма".Как е на английски ЕТ?
pop-korn
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 22 Юни 2010, 15:55

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот inspectora » 28 Юни 2011, 17:46

pop-korn написа:Как е на английски ЕТ?

ЕТ си е :)
inspectora
Активен потребител
 
Мнения: 2794
Регистриран на: 11 Мар 2003, 14:47

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот pop-korn » 28 Юни 2011, 18:33

5. Необходими документи към заявлението за вписване на ЕТ
При първоначална регистрация на ЕТ към заявлението се прилагат:
- образец от подписа на търговеца;
- ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
- декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ);

Въпросният образец от подписа на търговеца може ли да бъде спесименът с подписа на управителя при ЕООД, като просто се заменят термините в докуемнта?Останалите декларации могат ли също да бъдат тези, които се ползват при регистрация на ЕООД, или има нещо по-специфично?
pop-korn
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 22 Юни 2010, 15:55

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот angelnenov1988 » 02 Юли 2011, 20:50

Поне в американското законодателство, няма точно юридическо копие на ЕТ, понеже еквивалентът му не е задължен да се регистрира в съответния щат. Не е нужно да се изпращат никакви документи и прочие...(а може би трябва да вземат малко поука от тях а?) Собственика докладва информацията за печалбите/загубите си чрез личната си данъчната декларация(personal tax return) и е солидарно отговорен/на за възникнали задължения и дългове. Името на тази много наподобяваща на едноличния търговец форма е Sole proprietorship.
angelnenov1988
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 02 Юли 2011, 19:07

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот advokatati » 23 Окт 2019, 19:57

Ето какви документи са необходими за регистрация на ЕТ?

- заявление за вписване на обстоятелства относно ЕТ.
- декларация по чл.57 ТЗ
- декларация по чл.58, ал.2 и ал.4 ТЗ
- нотариално заверен спесимен от подписа на ЕТ
- декларация за истинността на заявените обстоятелства
- документ за платена държавна такса вписване

Повече информация относно необходимите документи за регистрация на ЕТ може да намерш тук:
http ://legaladvice.bg/статии/регистрация-на-ет
Регистрация на фирма ЕТ (онлайн):
http ://legaladvice.bg/регистрация-на-фирма-ет
Регистрация на фирма ЕООД (онлайн):
https ://legaladvice.bg/регистрация-на-фирма-еоод
Регистрация на фирма ООД (онлайн):
https ://legaladvice.bg/регистрация-на-фирма-оод
advokatati
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 29 Авг 2019, 12:59

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот kalahan2008 » 23 Окт 2019, 20:39

А така, кажете им го...след 8 години!!!
САК да се самосезира нещо за непозволена реклама??? Само питам...
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3607
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот astika » 25 Окт 2019, 14:40

може човека да не е успял да регистрира ЕТ-то и нашия помага :D :D :D
astika
Потребител
 
Мнения: 116
Регистриран на: 04 Фев 2015, 18:21

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот vili_spasova » 25 Окт 2019, 14:57

Хъммм, в тази кантора не са чували забраната за реклама в собствения си закон...


Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да рекламира своята дейност и да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика.
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 746
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот nikodim77 » 28 Окт 2019, 23:34

Здравейте,
По отношение – рекламиране на адвокатската дейност мнението ми частично се различава от предписаното в закона, като по този въпрос съм представил аргументи тук: viewtopic.php?t=65235
По-Интересно е че, горните рекламни съобщения категорично противоречат на правилата за ползване на ЛЕКС Форум и по-конкретно на – 'XIX. Реклама. Маркетинг. Проучвания'. Обаче, на кой ли му пука?!? То в страната ни надали има норма, която да се спазва както си му е реда…!? :roll:
nikodim77
Потребител
 
Мнения: 633
Регистриран на: 23 Апр 2009, 14:29

Re: Регистрация на ЕТ

Мнениеот tochotocho » 01 Яну 2020, 20:03

Сега прочетох горните постове. РЕКЛАМА ли е ако четейки проблема на хората си позволя да напиша: ЕЛАТЕ при мен. Ще обсъдим и решим проблемите. и т.н. тел. адрес и пр. " Не рекламирам " пийте ПРОСТАЛЕКС " и край с проблемите с простатата! АЗ казвам - имате проблеми- елате да обсъдим и да ви помогна. ! В аптеката - плащаш и получаваш препарат- НИКОЙ не отговаря за ефекта!
tochotocho
Потребител
 
Мнения: 414
Регистриран на: 16 Юни 2013, 22:34


Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron