Страница 1 от 1

Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

МнениеПубликувано на: 17 Юни 2019, 21:28
от vasil_fx
Здравейте, собственик на ЕООД иска да го продаде. Капитала на ЕООД-то е 2500 лв. и това ще бъде вписано, като продажна цена в договора за покупко-продажба на дяловете. Самото ЕООД има имуществото значително надвишаващо тези 2500 лв., при една ревизия на продавача и купувача като физически лица, това може ли да им създаде проблеми пред НАП? Предварително благодаря.

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

МнениеПубликувано на: 18 Юни 2019, 07:43
от kalahan2008
Възможно е, от НАП може всичко да се очаква.

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2019, 11:04
от svegrigorov
Няма връзка между продажната цена на дружествените дялове на ЕООД с неговите активи и пасиви. Това конкретно не може да доведе до ревизия от НАП на физическите лица.

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2019, 20:50
от vasil_fx
Благодаря за отговорите. Аз също не си мисля, че това конкретно ще доведе до ревизия на физ. лица. Но в един по-късен етап ако им направят по някакъв друг повод ревизия, тогава се чудя как ще гледат на такава сделка. Правя аналогия с покупката на имот и възможността данъчните да не вземат цената в нот. акт, а пазарната.

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

МнениеПубликувано на: 20 Юни 2019, 06:36
от kalahan2008
Съгласно чл. 33, ал. 3 и 4 ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба по за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.
Съгласно чл. 33, ал. 6, т. 1 ЗДДФЛ цената на придобиване по ал. 4 е документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
Дотук добре.
Само че съгласно чл. 77 ЗДДФЛ при определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Съгласно чл. 16, ал. 1 ЗКПО когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.
Съгласно § 1, т. 8 от ДР на ДОПК "Пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
"Методи за определяне на пазарните цени" са:
а) методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;
б) методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;
в) методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;
г) методът на транзакционната нетна печалба;
д) методът на разпределената печалба.
Редът и начинът за прилагане на методите се определят с Наредба № Н-9/14.08.2006г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарни цени:
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135534088

Ето един пример, при който НАП са оценили в хода на ревизията пазарната стойност на дружествените дялове, но съдия Искрена Добренова от Адм. съд - Варна, която е много добър съдия, подробно им е посочила защо не може да се прилага този метод. Мотивите на съдията предоставям на Вас:
http://www.admcourt-varna.com/site/file ... 7b2817.htm
Потърсете и решението на ВАС, не ми се търси.

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

МнениеПубликувано на: 20 Юни 2019, 21:26
от vasil_fx
kalahan2008, благодаря :) това ще ми бъде много полезно.